option
My Daypo

Marketing VŠE #1

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Marketing VŠE #1

Description:
Marketing první část

Author:
AVATAR

Creation Date:
06/12/2017

Category:
University

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Percepční mapa jest: má typicky jen jednu osu. se v marketingové praxi nevyužívá. graf, který porovnává, jak často se značky dané produktové kategorie umísťují v médiích. graf, který znázorňuje, jak zákazníci vnímají značky v dané produktové kategorii.
Positioning je proces výběru vhodného portfólia produktů. Je to tak? Ano Ne.
Extenze značky: (multi) je rozšíření propagace značky do nových médií. může skončit tzv. rozředěním značky. může skončit neúspěchem, pokud zákazníci extenzi neakceptují. je rozšíření značky do nové produktové kategorie nebo na nový zákaznický segment. .
Product placement je možné považovat za typickou součást direct marketingu: Ano Ne.
Krizová komunikace bývá považována za podstatnou součást public relations. Ano Ne.
Typickým nástrojem media relations je product placement. Ano Ne.
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba konkurence mezi kulturami. Ano Ne.
PEST analýza je model určený k analýze marketingového mikroprostředí. Ano Ne.
B2C marketing je marketing zaměřený na konečného zákazníka. Ano Ne.
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? (multi) Distribuce Targeting Produkt Prodej .
Marketing je možné ztotožnit s prodejem. Ano Ne.
Privátní značky oslovují v obecné rovině zejména měné spořivé zákazníky Ano Ne.
Tzv. privátní značky představují určité ohrožení pro značky výrobce Ano Ne.
Ansoffova matice je strategický nástroj, který firmám pomáhá rozhodnout, zda se zaměřit na stávající či nové produkty na stávajících či nových trzích. Ano Ne.
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie: (multi) Strategii penetrace trhu Lokální strategii Strategii rozvoje trhu Strategii prémiových cen .
Marketingové řízení zahrnuje následující klíčové fáze: (multi) Definování poslání firmy Definování podnikových cílů Plánování Kontrola .
Ansoffovu matici tvoří dvě osy - tempo růstu trhu a tržní podíl. Ano Ne.
U kterých z uvedených výrobků bude zřejmě nejmenší cenová pružnost: osobní počítač televizor oblek sůl.
Klesne-li poptávané množství o 1 % při zvýšení ceny o 10 % je poptávka: neelastická dokonale elastická elastická dokonale neelastická.
Označte, která z následujících možností představuje výhody poptávkově orientované ceny těsná vazba na ceny konkurence těsná vazba na náklady firmy zohledňuje to, jakou hodnotu produktu přisuzuje zákazník jednoduchost stanovení ceny .
Mystery shopping využívá projektivních technik. je metoda, která je omezena tzv. panelovým efektem. není regulérní metodou marketingového výzkumu. postup, kdy např. výzkumník vystupuje v roli zákazníka a předstírá zájem o koupi. .
Panelem se v marketingovém výzkumu rozumí: reprezentativní vzorek respondentů dlouhodobě periodicky zkoumaný zvolenou technikou za účelem sledování vývoje a identifikace změn. metoda statistického vyhodnocení dat získaných v terénním výzkumu. diskuse několika řečníků. forma diskuse používaná v marketingovém výzkumu pro účely zjištění příčin chování respondentů. .
Výzkum trhu často vyžaduje získání "primárních" a "sekundárních" dat. Sekundární data mohou být získána např.: pomocí tzv. focus group asociačními technikami dotazníkem ze statistických publikací .
Mezi základní techniky dotazování patří: projektivní techniky a focus group experiment, pozorování a skupinový rozhovor dotazování osobní, písemné, telefonické, on-line, kombinované dotazování primární a sekundární .
Výzkum prováděný ad hoc: je výzkum prováděný s periodickým opakováním. je výzkum prováděný pro více zadavatelů zároveň. je výzkum prováděný pro jediného zadavatele. je jednorázový výzkum pro konkrétní jedinečný účel. .
Mezi psychografická kritéria segmentace trhu se řadí (multi): náboženství osobnost životní styl přijem.
Segment trhu by měl splňovat určité požadavky: (multi) měl by být dostupný. měl by být vnitřně homogenní a vnějškově heterogenní. měl by být vnitřně heterogenní a vnějškově homogenní. měl by být dostatečně rozptýlený. .
Mezi segmentační kritéria uplatňovaná při segmentaci institucionálních trhů patří (multi) používané technologie lokalita odvětví velikost společnosti .
Segmentace trhu (multi) spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit. rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků. spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu. .
Kaskádová internacionalizace je snaha proniknout na zahraniční trhy postupně a diferencovaně Ano Ne.
Etnocentrická orientace znamená, že podnik se orientuje primárně na: zahraniční trhy, na domácím trhu se tedy neangažuje. zahraniční trh, a to výhradně. skupinu zemí s podobnými charakteristikami a pro ně má vytvořený jednotný postup. domácí trh a v zahraničí se angažuje tehdy, potřebuje-li prodat nadbytek produkce. .
Globální positioning značky znamená, že firma usiluje o stejné vnímání dané značky na všech trzích Ano Ne.
Pro přímou distribuční cestu je charakteristické: (multi) neekonomičnost přímých dodávek v případě velké rozptýlenosti zákazníků přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem využití většího množství distribučních mezičlánků snížení nákladů způsobené absencí mezičlánků .
Selektivní distribuce: znamená, že výrobce navazuje exkluzivní vztahy se všemi svými distribučními mezičlánky zajišťuje dodání zboží na co největší množství prodejních míst znamená, že zboží je k dispozici na omezeném počtu prodejních míst odpovídá exkluzivní distribuci .
Franchising je strategie využívající kombinaci nízké ceny a intenzivní marketingové komunikace Ano Ne.
"Cash and Carry" je označení pro specifickou velkoobchodní organizaci. Ano Ne.
Jeden z následujících výroků není správný. Který? životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu .
Osy bostonské matice znázorňují: Vertikální osa – cena Horizontální osa – poptávka Horizontální osa - relativní tržní podíl Vertikální osa - tempo růstu trhu .
Označte jev typický pro výrobky ve fázi zralosti, z hlediska životního cyklu produktu odchod konkurence z trhu slabá konkurence zrychlující se tempo růstu prodejů velké objemy prodeje .
Hodnocení výrobku pomocí portfolio analýzy BCG používá dvou základních kritérií. objem prodejů a tempo růstu trhu relativní tržní podíl a cenová úroveň objem prodejů a relativní tržní podíl relativní tržní podíl a tempo růstu trhu .
Co-branding je označením pro tzv. extenzi značky Ano Ne.
Tzv. private label brands využívá např. firma Tesco Ano Ne.
Marketingové mikroprostředí je: možné popsat pomocí tzv. PEST analýzy. faktor, který firma nemůže příliš ovlivňovat. faktor, který firma může přímo ovlivňovat. .
Pro kulturu jako faktor marketingového makroprostředí platí: (multi) Kultura ovlivňuje mimo jiné základní názory a hodnoty v dané společnosti. Kultura je naučená. Kultura je vrozená. Kultura se přenáší z generace na generaci. .
Tzv. výrobní koncepce (multi) je uplatňována tam, kde nabídka převažuje nad poptávkou. je uplatňována tam, kde poptávka převažuje nad nabídkou. je přístup, který se soustředí na výrobu těch nejkvalitnějších produktů a na jejich neustálé zdokonalování. je přístup, kdy se firma soustředí na vysoký objem výroby a snižování nákladů. .
Tzv. marketingová koncepce se: zaměřuje primárně na konkurenci. zaměřuje primárně na kvalitu výrobku a jeho zdokonalování. zaměřuje primárně na zákazníka a uspokojování jeho potřeb. zaměřuje primárně na prodej vyrobeného zboží. .
Strategie rozvoje trhu znamená: Podnik zavádí prodej zdokonalených výrobků na současných trzích Podnik rozšiřuje nabídku svých výrobků Podnik hledá nové odbytiště pro nové produkty Podnik hledá nové trhy pro své stávající produkty .
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi "příležitosti a hrozby"? (multi) růst poptávky silná značka podniku kvalitní management podniku posilující konkurence .
Marketingové plánování zahrnuje následující fáze: Kontrolu plnění marketingového plánu Implementaci marketingového plánu Situační analýzu Realizaci marketingového plánu .
SWOT analýza zahrnuje rovněž návrh marketingového mixu. Ano Ne.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests