option
My Daypo

Marketing VŠE #2

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Marketing VŠE #2

Description:
Marketing VŠE část druhá

Author:
AVATAR

Creation Date:
06/12/2017

Category:
University

Number of questions: 49
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Tržní zacílení nebo-li targeting: je proces typický pro tzv. nediferencovaný (masový) marketing. se týká volby cílových segmentů. je totéž jako positioning. je fází segmentace trhu. .
Při demografické segmentaci je trh rozdělen podle proměnných, jako jsou např. hodnoty či životní styl. Ano Ne.
První etapou cíleného marketingu je targeting positioning segmentace trhu výběr vhodného marketingového mixu .
Rozdělení trhu na základě pohlaví odpovídá segmentaci demografické Ano Ne.
Mezi typické nástroje podpory prodeje patří: (multi) Sampling Emailing Slevy Prémie.
Integrovaná marketingová komunikace: není v současné firemní praxi používána je propojování jednotlivých disciplín komunikačního mixu je označení pro kampaně na internetu je promyšleným propojováním jednotlivých "P" marketingového mixu .
Který z následujících výroků je pravdivý. Výrobky zařazené do kvadrantu „hvězdy“ podle BCG jsou charakterizovány nízkým relativním tržním podílem a objemem prodejů nad 10 % vysokým relativním tržním podílem a objemem prodejů pod 10 % vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu nad 10 % vysokým relativním tržním podílem a tempem růstu trhu pod 10 % .
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem: televizní reklama osobní prodej Sampling outdoorová reklama .
Který jev je typický pro výrobky ve fázi růstu prudký pokles prodeje neexistující konkurence technická vyspělost produktu zrychlující se tempo růstu prodeje .
- Proces positioningu značky spočívá zejména v definování asociací, které má daná značka u zákazníků vyvolávat Ano Ne.
Typický příklad "maskulinního" positioningu představuje značka Marlboro Ano Ne.
Positioning se týká primárně toho, jakým způsobem bude značka vnímána zákazníky. Ano Ne.
S maskulinními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována: zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze optimismus, obětavost, důvěrnost, preference solidarity agresivita, manažerské rozhodování, důraz na kvalitu života .
Hofstede popisuje čtyři dimenze. Patří k nim: vztah ke vzdělání vztah k politice obětavost a důvěřivost vztah k nejistotě .
Standardizace v oblasti výrobkové politiky znamená přizpůsobování výrobků podmínkám různých trhů. Ano Ne.
Která tvrzení jsou pravdivá? (multi) Distribuční cesty na trzích B2C bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2B. Přímé distribuční cesty mohou být na trzích B2C využívány mimo jiné u zboží , které je možné nabízet prostřednictvím katalogů či v prodejních automatech. Nepřímé distribuční cesty jsou využívány zejména u zboží s nízkou jednotkovou cenou. Distribuční cesty na trzích B2B bývají převážně delší a komplikovanější než distribuční cesty na trzích B2C. .
Mezi výhody nepřímé distribuční cesty patří: přímý kontakt mezi výrobcem a uživatelem přenechání některých činností a prodejních úkonů distribučním mezičlánkům snadné získávání zpětné vazby od spotřebitelů ztráta bezprostřední kontroly nad distribuovaným zbožím .
Kvalitativní výzkum se zabývá: (multi) výzkumem a registrací zpravidla nerealizovaných prvků tržního chování. Jeho hlavní charakteristikou je snadné statistické zpracování. jevy, probíhajícími ve vědomí spotřebitele, které jsou obtížně uchopitelné, pracuje se s větší nejistotou a jeho výsledky zpravidla vyžadují psychologickou interpretaci. jevy, které jsou příčinami tržního a spotřebního chování a obvykle se jeho odpovědi váží k otázce "Proč?" jevy, které probíhají ve vědomí spotřebitele. Pracuje se obvykle s menším počtem respondentů. .
Franchising je založen na poskytnutí licence k podnikání jménem poskytovatele. Ano Ne.
Focus group je jednou z metod marketingového výzkumu Ano Ne.
Omnibusem se v marketingovém výzkumu rozumí: výzkum prováděný v oblasti přepravních služeb vícetematický výzkum pro více zadavatelů opakovaný prognostický výzkum se stále stejnými otázkami pravidelný longitudiální výzkum .
"Relevancí informace" se v marketingovém výzkumu rozumí: to, že informace vyjadřuje a měří to, co vyjadřovat a měřit má. to, že při opakovaném použití metod jejího pořízení budou získány stejné výsledky. to, že na její pořízení byly vynaloženy náklady přiměřené účelu jejího využití. to, že je využitelná pro řešení daného problému. .
Mystery shopping je označení pro nepochopitelné reakce nakupujících v prodejně Ano Ne.
Mezi interní faktory ovlivňující výši ceny patří: náklady hospodářská politika státu a legislativa poptávka konkurence .
Mezi základní metodologické způsoby tvorby ceny patří: (multi) dle poptávky dle konkurence dle pravděpodobnosti dle nákladů .
Strategie sbírání smetany se používá při zavádění nových výrobků na trh při zavádění výrobků v mlékárenském průmyslu pro zboží realizované ve velkých objemech při snižování výrobních nákladů běžné produkce .
S femininními hodnotami podle Hofstedeho je typicky spojována: zaměřenost na styl oblékání, módu a vzhled agresivita, manažerské rozhodování, úspěch zaměřenost na mezilidské vztahy, výchovu, nemateriální hodnoty rozhodnost, výkonnost, hrdinství, odvaha, kariéra, peníze .
Internacionální marketing je marketing přesahující: globální hranice národní hranice evropské hranice nadnárodní hranice .
Pro distribuční mezičlánky platí: (multi) Prostředníci nejsou vlastníky zboží. Podpůrné distribuční mezičlánky pouze usnadňují směnu zboží. Podpůrné distribuční mezičlánky se nestávají vlastníky zboží. Zprostředkovatelé zprostředkovávají kontakty mezi výrobcem a spotřebitelem. .
Intenzivní distribuce: je typ přímé distribuční cesty je založena na intenzivních vztazích výrobce s malým počtem prodejců je typ distribuce, kdy je zboží k dispozici na "všech možných" prodejních místech je typ distribuce, kdy je zboží k dispozici na "všech možných" prodejních místech .
Využívají se na trzích B2B přímé distribuční cesty? (multi) ano, zejména u nestandardních či nákladných strojů a zařízení ne, je to organizačně a nákladově pro výrobní podnik příliš náročné ne, je to neekonomické ano, je to nejčastější forma distribuce .
Kolik mezičlánků mezi dodavatelem a uživatelem může mít nepřímá distribuční cesta? dva a více maximálně 10 žádný jeden a více .
Pro technicky složité výrobky nabízené na B2B trzích bývá nejvýznamnějším komunikačním nástrojem: televizní reklama rádiová reklama outdoorová reklama osobní prodej .
Životní cyklus módního výrobku má krátkou fázi úpadku má dlouhou fázi úpadku má horizontální tvar fáze úpadku má indiferentní fázi úpadku .
Který z uvedených výroků není pravdivý životní cyklus většiny výrobků se s technickým rozvojem zkracuje produkt je základním nástrojem marketingového mixu průběh životního cyklu výrobku je zákonitý a lze ho poměrně snadno předvídat a ovlivňovat produkt nemusí mít žádné hmotné rysy .
Brand positioning je: umístění značky produktu do filmu či počítačové hry. proces, při kterém marketéři určují, jakým způsobem má být značka vnímána zákazníky a jaké asociace má vyvolávat. umístění značky v regálech maloobchodu. umístění značky v mezinárodních žebříčcích, které porovnávají značky z hlediska jejich tržní hodnoty. .
Tzv. rozřeďování značky může být důsledkem nevhodné extenze značky Ano Ne.
Positioning značky ovlivňuje všechny "P" marketingového mixu Ano Ne.
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? (multi) Komunikace Positioning Distribuce Targeting .
4 C označují v marketingu model, který slouží k analýze marketingového makroprostředí Ano Ne.
Mobilní marketing, jako directmarketingový nástroj, obnáší v současnosti zejména zasílání SMS a MMS Ano Ne.
Virální marketing využívá principu "sněhové koule", tedy exponenciálního šíření marketingového sdělení mezi lidmi. Ano Ne.
Podporu prodeje by bylo možné definovat jako: (multi) soubor technik, mezi které patří např. kupóny či spotřebitelské soutěže disciplínu komunikačního mixu, kterou lze ztotožnit s osobním prodejem soubor technik, mezi které patří např. sampling pobídky podporující okamžitý prodej .
Základní metody tvorby cen v marketingu jsou odvozeny od: typu trhu, právních předpisů, poptávky nákladů, poptávky, právních předpisů nákladů, poptávky, nabídky nákladů, poptávky, konkurence .
- Mezi externí faktory, které ovlivňují výši ceny, patří: (multi) marketingová strategie firmy náklady charakter trhu konkurence .
Konkurenční síly na trhu podle Portera zahrnují: vyjednávací sílu zákazníků konkurenci mezi odvětvími konkurenci komplementárních výrobků konkurenci v rámci managementu podniku .
Mezi konkurenční síly na trhu podle Portera patří hrozba vstupu nových konkurentů Ano Ne.
B2B marketing označuje formu marketingu zaměřeného na spotřebitele Ano Ne.
Kvalitativní marketingový výzkum: je aplikací metod statistiky, matematiky a ekonometrie v oblasti marketingového výzkumu. umožňuje deskripci trhu, mapuje tržní situaci a umožňuje přesnou kvantifikaci. odpovídá obvykle na otázku "Proč?" typicky pracuje s velkými reprezentativními vzorky. .
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests