option

Mechanika II, 2. část

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Mechanika II, 2. část

Description:
hydrostatika, kapaliny, práce atd.

Author:
AVATAR

Creation Date:
01/06/2015

Category:
Science

Number of questions: 45
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
3.46 Na volném povrchu vody v kádince plave nádobka, na jejímž dně je malý kousek olova. Jestliže tento kousek olova vyjmeme z nádobky a vhodíme do vody v kádince, pak hladina vody: Poklesne, neboť objem kousku olova je menší, než objem vody, který má stejnou hmotnost Nezmění se Stoupne, neboť její objem se zvýší o objem kousku olova Poklesne, neboť objem kousku olova je větší, než objem vody, který má stejnou hmotnost.
3.47 Nestlačitelné těleso ve tvaru válce je zcela ponořeno v hloubce 5m pod hladinou. Jak se změní vztlaková síla, jestliže těleso ponoříme do hloubky 15m. Zvětší se 3x Zmenší se 3x Nezmění se Zvětší se 9x.
3.48 Normální atmosférický tlak má přibližně hodnotu: 1000 Pa 10ᶺ6 Pa 10kPa 100kPa.
3.49 Normální tlak, tj. tlak za normálních podmínek, udržuje v přibližně rovnováze: Sloupec rtuti o výšce 760mm Sloupec rtuti o výšce 1m Sloupec vody o výšce 10m Sloupec vody o výšce 1m.
3.50 Označme E1 kinetickou energii homogenní koule rotující kolem osy (procházející jejím těžištěm) úhlovou rychlostí w a E2 kinetickou energii stejné koule při její rotací kolem osy, která je její tečnou, stejnou úhlovou rychlosti. Jaký je vztah mezi E1 a E2? E1 = E2 E1 je větší E1 je menší O vztahu energii nelze rozhodnout, záleží na poloze osy a smyslu rotace.
3.51 Pascalův zákon: Neplatí ve stavu beztíže Platí pouze pro kapaliny, nikoli pro plyny Platí přesně pouze při teplotě absolutní nuly Platí i ve stavu beztíže.
3.52 Platí převodní vztah: 1J=1N . mᶺ-1 1J= 1W . sᶺ-1 1J= 1Pa . mᶺ3 1J= 1N . mᶺ2.
3.53 Platí tvrzení: Vztlaková síla je vektor Hydrostatický tlak je vektor Tlaková síla je skalár Tlak je vektor.
3.54 Platí tvrzení: Manometr je tlakoměr Barometr je tlakoměr pro měření atmosférického tlaku Aneroid je druh barometru, založený na deformaci dutého uzavřeného prostotu vnějším tlakem Barometrický tlak je synonym pro tlak atmosférický.
3.55 Platí tvrzení: Zemský kvadrant je dlouhý přibližně 10 000 km. Obvod rovníku je přibližně 4 . 10ᶺ7 m Nejvyšší hora světa Mount Everest je vysoká přibližně 8848 m Největší naměřená hloubka oceánu v Mariánském příkopě je přibližně 11km.
3.56 Platí tvrzení: Bernoulliho rovnice vyjadřuje zákon zachování energie v proudící kapalině Při určité rychlosti se proudění kaliny mění z laminárního na turbulentní Velikost okamžitých rychlostí molekul reálné kapaliny se v celém průřezu trubice neliší Měření rychlosti toku krve může být založeno na Dopplerově jevu.
3.57 Platí: Vektor násobený skalárem je vektor Čas je vektorová veličina Moment setrvačnosti je vektorová veličina Kinetická energie je vektor.
3.58 Plocha podrážek sportovní obuvi je dvojnásobek plochy podrážek společenské obuvi. Tlak osoby ve společenské obuvi na podrážek: Je dvojnásobný než tlak téže osoby ve sportovní obuvi Je poloviční než tlak téže osoby ve sportovní obuvi Je stejný jako tlak téže osoby ve sportovní obuvi, protože osoba působí vždy stejnou tíhovou sílou Závisí jen na hmotnosti osoby a na hodnotě tíhového zrychlení.
3.59 Pojem tekutina: Zahrnuje kapaliny a plyny Označuje kapaliny o vysoké viskozitě (tj. s velkým vnitřním třením) Označuje kapaliny o nízké viskozitě Je synonymum kapalině.
3.60 Poměr hustoty ledovce k hustotě mořské vody je 0,89. Jak velký objem plovoucího ledovce vyčnívá nad hladinu? Nelze ze zadaných údajů určit 6% 22% 11%.
3.61 Pro převody mezi jednotkami platí: 1J . kgᶺ-1 . Kᶺ-1= 1 m.sᶺ-2. Kᶺ-1 1W= 1Pa . m . sᶺ-1 1Pa= 1J . mᶺ-3 1W . mᶺ-2= 1kg . sᶺ-3.
3.62 Pro uvedené pojmy platí: Absolutní tlak je tlak vyjádřený vzhledem k absolutnímu vakuu Přetlak je relativní tlak vzhledem k okolnímu tlaku Podtlak vyjadřuje rozdíl, o kolik je nějaký tlak nižší než okolní tlak Atmosférický tlak je aerostatický tlak ovzduší.
3.63 Pro uvedené veličiny platí: Hustota je skalární veličina Tlak je vektorová veličina Práce je vektorová veličina Velikost vektoru je skalár.
3.64 Převeďte jednotku modulu pružnosti v tahu E do základních jednotek soustavy SI: Kg . mᶺ-2 . sᶺ-2 Kg . mᶺ-1 . s ᶺ-2 Kg . mᶺ-3 . sᶺ-2 Kg . mᶺ-1 . sᶺ-1.
3.65 Po rovnoměrném pohybu po kružnici o poloměru 0,1m má hmotný bod dobu oběhu 10s, pak: Frekvence je 0,1 Hz Úhlová rychlost je 0,6 m/s Perioda je 0,1 Hz Obvodová rychlost je přibližně 0,06 m/s.
3.66 Při ustáleném proudění nestlačitelné kapaliny proudovou trubicí s měnicím se průřezem, je v každém místě velikost rychlostí kapaliny: Přímo úměrná průřezu trubice Nepřímo úměrná průřezu trubice Přímo úměrná průměru trubice Nepřímo úměrná průměru trubice.
3.67 Působí-li na tyč síla v podélném směru, pak prodloužení tyče závisí podle Hookova zákona na délce tyče: Nepřímo úměrně Přímo úměrně Lineárně Exponenciálně.
3.68 Rovnice kontinuity je speciálním případem: Zákona zachování energie Zákona zachování hmoty Zákona zachování hybnosti Zákona zachování momentu hybnosti.
3.69 Rovnice kontinuity ve tvaru v1 . S1 = v2 . S2 platí pro: Ideální kapaliny Ideální tekutiny Ideální plyny Nestlačitelné kapaliny bez ohledu na jejích viskozitu (vnitřní tření).
3.70 Skalární veličinou je: Tlaková síla Hydrostatický tlak Hybnost Tíha.
3.71 Těleso o hmotnosti 10kg se pohybuje stálou rychlosti 36 km/h. Jeho kinetická energie je: 360 J 1000 J 500 J Přibližně 6,5 kJ.
3.72 Těleso o hmotnosti 2kg bylo zdviženo do výšky 2m a odtud padalo volným pádem. Kinetická energie, se kterou dopadá těleso na původní místo, je přibližně: 20 J 4 J 40 J 60 J.
3.73 Těleso padalo ve vakuu pod vlivem gravitačního zrychlení g z nulové počáteční rychlosti po dobu t. Jeho rychlost při dopadu byla: l/2 . g . tᶺ2 g . t (2t/g) ᶺ ½ (2g . t) ᶺ ½.
3.74 Těleso ve vakuu přešlo z klidu do volného pádu a pod vlivem gravitačního zrychlení g padalo po dobu t. Spadlo z výšky: G . t ½ . g . tᶺ2 √2t/g t/g.
3.75 Těleso ve vakuu přešlo z klidu do volného pádu a pod vlivem gravitačního zrychlení g padalo z výšky h. Jeho rychlost při dopadu: ½ . g . t g . h (2h / g) ᶺ1/2 (2g . h ) ᶺ1/2.
3.76 Těleso ve vakuu přešlo z klidu do volného pádu a pod vlivem gravitačního zrychlení g padalo z výšky h. Spadlo za dobu: g . h h/g (2h / g) ᶺ 1/2 ½ . g . h.
3.77 Těleso vložíme celé do kapaliny. Těleso bude stoupat k hladině: Jestliže jeho hustota je větší než hustota kapaliny Je-li tíhová síla působící na těleso větší než vztlaková síla Je-li jeho hmotnost menší než hmotnost kapaliny Jestliže jeho hustota je menší než hustota kapaliny.
3.78 Tlak 10 N/cmᶺ2 lze pomoci jednotky Pa vyjádřit jako: 100 000 Pa 10 000 Pa 10ᶺ7 Pa 10ᶺ-3 Pa.
3.79 Tlak v kapalině je: Vektor směru shodného se směrem síly, která ho vyvolala Skalár Vektor, kolmý na dno nádoby Vektor, který je opačného směru než je směr síly, která ho vyvolala.
3.80 Turbulentní proudění má následující vlastnosti: Kapalina netvoří víry Rychlost kapaliny je ve všech místech průřezu stejná Proudnice jsou přibližně rovnoběžné, vrstvy kapaliny se nepromíchávají Kapalina se promíchává, tvoří se v ní viry.
3.81 V jaké hloubce pod vodní hladinou je hydrostatický tlak přibližně roven normálnímu atmosférickému tlaku? 10 cm 1 m 10 m 100 m.
3. 82 V jakých jednotkách se udává modul pružnosti? Pa N . mᶺ-1 Pa . mᶺ-1 Pa . m.
3.83 V nádrži s kapalinou závisí hydrostatický tlak v dané hloubce pod hladinou: Na polárních vlastnostech kapaliny Na povrchovém napětí kapaliny Na vnitřním tření kapaliny Na hustotě kapaliny.
3.84 Ve vakuu vypustíme současně peříčko a těžkou olověnou kuličku ze stejné výšky. Pro uvedené předměty (včetně správného zdůvodnění) platí: Dopadnou současně, neboť na oba objekty působí stejná gravitační síla, která jim uděluje stejné zrychlení Dopadnou současně, neboť na objekty působí sice různě velká gravitační síla, avšak zrychlení, které jim uděluje, je stejné První dopadne kulička, neboť má větší hmotnost, tudíž na ní působí větší gravitační síla Dopadnou současně, neboť intenzita gravitačního pole, ve kterém se pohybují, je v obou případech stejná.
3.85 Vektorovou veličinou je: Tlak plynu Hydrostatický tlak Tlak Tlaková síla.
3.86 Velikost rychlosti, se kterou vytéká reálná kapalina otvorem ve stěně, je v porovnání s ideálními kapalinou stejné hustoty: Větší než u ideální kapaliny Menší než u ideální kapaliny Menší nebo větší než u ideální kapaliny v závislosti na teplotě Stejná jako u ideální kapaliny.
3.87 Velikost vztlakové síly působící na těleso úplně ponořené do kapaliny, závisí: Na objemu tělesa, hustotě tělesa a kapaliny Na hustotě tělesa a kapaliny Na objemu tělesa a hustotě kapaliny Na celkovém objemu kapaliny a hustotě kapaliny.
3.88 Vztah pro mechanickou práci W = F . s platí (F je velikost síly, s je délka dráhy): Je-li směr síly F kolmý na směr posunutí s Obecně Mají-li síla F i posunutí s stejný směr Jen v případě, že práci koná tíhová síla.
3.89 Základní jednotkou hydrostatického tlaku v soustavě SI je: Bar Torr Pa mm rtuťového sloupce.
3.90 Zmenšíme-li průřez trubice, v níž proudí s konstantním průtokem ideální kapalina: Rychlost kapaliny se zvětší Rychlost kapaliny se zmenší Zvýší se hustota kapaliny Tlak kapaliny klesne.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests