Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONmechanique

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
mechanique

Description:
vektory skaláry převody

Author:
AVATAR

Creation Date:
03/06/2016

Category:
Science

Number of questions: 53
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Která z uvedených jednotek není jednotkou doplňkovou? °C eV sr cm.
Jednotka joule (J) patří z hlediska soustavy SI mezi jednotky základní odvozené doplňkové zakázané.
Která z uvedených jednotek není jednotkou odvozenou? rad J min mol.
Která z uvedených jednotek je jednotkou odvozenou? min sr Pa km.
Která z uvedených veličin je vektorem? tlak tlaková síla hydrostatický tlak tlak v plynu.
Která z uvedených jednotek je skalárem? tlaková síla vztlaková síla hydrostatický tlak hustota.
Které z uvedených tvrzení je pravdivé? hybnost je skalár velikost rychlosti je vektor posunutí je vektor velikost dráhy je vektor.
Která z uvedených veličin je vektorem? hmotnost hybnost kinetická energie tlak.
Která z uvedených veličin je skalárem? hustota elektrický potenciál čas posunutí.
Která z uvedených veličin je skalárem? frekvence dostředivá síla velikost rychlosti gravitační zrychlení.
předpona atto- (a) před značkou jednotky značí 10^-15 10^-12 10^-9 10^-18.
femto- (f) 10^-9 10^-12 10^-15 10^-18.
piko- (p) 10^-9 10^-12 10^-15 10^-18.
nano- (n) 10^-6 10^-9 10^-12 10^-15.
mikro- 10^-9 10^-6 10^-3 10^-18.
peta- (P) 10^9 10^12 10^15 10^18.
exa- (E) 10^9 10^12 10^15 10^18.
200km^2 je rovno 2.10^8 m^2 2.10^9 dm^2 2.10^12 cm^2 2.10^13 mm^2.
50 m^2 je rovno 5.10^3 dm^2 5.10^-6 km^2 5.10^5 cm^2 5.10^6 mm^2.
40 m^2 4.10^4 cm^2 4.10^7 mm^2 4.10^-5 km^2 4.10^2 dm^2.
5 tun je rovno 5.10^2 kg 5.10^3 kg 5.10^5 g 5.10^6 g.
0.3 litrů je rovno 3.10^-13 km^3 3.10^-3 m^3 3.10^2 cm^3 3.10^5 mm^3.
3.10^-2 km^2 je rovno 3.10^11 mm^2 3.10^6 dm^2 3.10^5 m^2 3.10^8 cm^2.
10^-4 m^2 je rovno 1 cm^2 10^-2 dm^2 10^-8 km^2 10^2 mm^2.
V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikosti 10 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti přibližně 13,1 cm 14,1 cm 15,1 cm 16,1 cm .
Dvě posunutí opačného směru mají velikost 8 cm a 12 cm. Velikost výsledného posunutí je: -4cm 12 cm 4 cm 6 cm.
Značí-li s dráhu, v rychlost, t čas a g gravitační zrychlení, pak dráhu volného pádu v závislosti na čase vyjádříme jako s=v.t s=g.t s=g.t^2 s=g.t^2/2.
Grafickým znázorněním závislosti rychlosti na čase v pravoúhlých souřadnících je v případě pohybu rovnoměrně zrychleného přímka, jejíž směrnice se nerovná nule přímka rovnoběžná s vodorovnou osou parabola přímka, jejíž směrnice má hodnotu zrychlení.
Grafickým znázorněním závislosti zrychlení na čase v pravoúhlých souřadnících je v případě pohybu rovnoměrně zrychleného přímka s nenulovou směrnicí přímka s nulovou směrnicí hyperbola parabola.
Grafickým znázorněním závislosti dráhy na čase v pravoúhlých souřadnících je v případě pohybu rovnoměrně zrychleného přímka s nenulovým úsekem na svislé ose parabola přímka procházející počátkem hyperbola.
V pravoúhlých souřadnicích je rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu v závislosti a čase znázorněna jako přímka procházející počátkem přímka neprocházející počátkem s určitou kladnou hodnotou směrnice přímka neprocházející počátkem s určitou zápornou hodnotou směrnice přímka rovnoběžná s vodorovnou osou.
V pravoúhlých souřadnicích je dráha rovnoměrného přímočarého pohybu v závislosti a čase znázorněna jako parabola přímka hyperbola jiná křivka než udávají předchozí odpovědi.
Při znázornění závislosti dráhy pohybu rovnoměrného přímočarého na čase v pravoúhlých souřadnicích má velikost rychlosti význam úseku přímky na svislé ose úseku přímky na vodorovné ose směrnice vzdálenosti mezi vodorovnou osou a přímkou, která je s ní rovnoběžná.
V kinematice hmotného bodu v pravoúhlých souřadnicích v závislosti na čae je parabol znázorněním této veličiny: vlikosti zrychlení rovnoměrně zrychleného pohybu velikosti rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu dráhy rovnoměrně zrychleného pohybu velikosti rychlosti rovnoměrně zpomaleného pohybu .
Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti: rovnoměrně rostoucí s rostoucím časem rovnoměrně rostoucí s rostoucí dráhou rovnoměrně klesající s rostoucí dráhou konstantní .
Které z uvedených tvrzení NENÍ pravdivé? velikost okamžité rychlosti v každém bodu dráhy při nerovnoměrném pohybu se rovná průměrné rychlosti průměrná rychlost přímočarého rovnoměrného pohybu je rovna velikosti okamžité rychlosti v každém bodu dráhy okamžité rychlosti přímočarého pohybu rovnoměrného mají v různých bodech stejný směr ale různou velikost okamžité rychlosti přímočarého pohybu rovnoměrného mají v různých bodech dráhy stejnou velikost ale různý směr .
Uvažujte pohyb rovnoměrný přímočarý; vyberte, které tvrzení je nesprávné: okamžitá rychlost je vektorová veličina vektor rychlosti má směr kolmý na vektor posunutí velikost okamžité rychlosti v každém čase je rovna velikosti rychlosti daného pohybu okamžitá rychlost je určena pouze svou velikostí.
při rovnoměrném pohybu přímočarém je možno posunutí vyjádřit jako součin dvou vektorových veličin součin jedné skalární a jedné vektorové veličiny součin dvou skalárích veličin součin velikostí dvou vektorových veličin.
zrychlení rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu můžeme vyjádřit jako součin skalární a vektorové veličiny součin dvou vektorových veličin podíl mezi skalární a vektorovou veličinou (skalár lomený vektorem) podíl mezi vektorovou a skalární veličinou (vektor lomený skalárem).
Jestliže počáteční rychlost byla nulová, lze rychlost rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu vyjádřit jako součin skalární a vektorové veličiny součin dvou skalárních veličin součin dvou vektorových veličin součin velikostí dvou vektorových veličin.
vyberte nesprávnou kombinaci veličiny z oblasti kinematiky hmotného bodu a jejího grafického znázornění v pravoúhlých souřadnicích v závislosti na čase velikost zrychlení rovnoměrně zrychleného pohybu - přímka s nenulovou směrnicí dráha rovnoměrně zrychleného pohybu - parabola dráha rovnoměrného přímočarého pohybu - přímka s nulovou směrnicí velikost rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu - přímka s nenulovou směrnicí .
Označte správnou kombinaci veličiny z oblasti kinematiky hmotného bodu a jejího grafického znázornění v pravoúhlých souřadnicích v závislosti na čase velikost rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu - přímka s nenulovou směrnicí velikost zrychlení rovnoměrně zrychleného pohybu - přímka s nulovou směrnicí dráha rovnoměrně přímočarého pohybu - přímka s nenulovou směrnicí dráha rovnoměrně zrychleného pohybu - přímka .
Vyberte správnou kombinaci veličiny z oblasti kinematiky hmotného bodu a jejícho grafického znázornění v pravoúhlých souřadnicích v závislosti na čase dráha rovnoměrného přímočarého pohbu - přímka s nenulovou směrnicí dráha rovnoměrně zrychleného pohybu - přímka velikost rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu - přímka s nenulovou směrnicí velikost rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu - přímka s nenulovou směrnicí.
Označte správnou kombinaci veličiny z oblasti kinematiky hmotného bodu a jejího grafického znázornění v pravoúhlých souřadnicích v závislosti na čase velikost rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu - parabola dráha rovnoměrně zrychleného pohybu - parabola velikost rychlosti rovnoměrného přímočarého pohybu - přímka s nulovou směrnicí dráha rovnoměrného přímočarého pohybu - přímka s nenulovou směrnicí.
Vyberte nesprávné tvrzení: volný pád je zvláštním případem pohybu rovnoměrně zryhleného během volného pádu působí na těleso síla rovnoměrně rostoucí s časem rychlost volného pádu tělesa ve vakuu závisí na jeho hmotnosti grafickým znázorněním dráhy tělesa při volném pádu ve vakuu v závislosti na čase je přímka.
Při volném pádu ve vakuu rychlost tělesa závisí na jeho hustotě závisí na jeho hmotnosti závisí na jeho hustotě a hmotnosti žádná z nabídnutých.
Při volném pádu ve vakuu rychlost tělsa závisí na jeho tíze jeho hmotnosti gravitačním zrychlení době trvání pádu.
Velikost hybnosti tělesa o hmotnosti 10 tun pohybujícího se rychlostí 36km/h je cca p = 10^5 kg.m.s^-1 p = 10^6 kg.m.s^-1 p = 10^3 kg.m.s^-1 p = 10^4 kg.m.s^-1.
Jak velký impuls síly uvedl do pohybu rychlostí 1m/s původně nehybné těleso o hmotnosti 0,5t ? 50 N.s 500 N.s 1000 N.s 5000 N.s.
Hybnost tělesa o hmotnosti 1 tuny činí 10^4 kg.m.s^-1. Jaká je jeho rychlost? 100 m.s^-1 10 m.s^-1 3,6 km/h 36 km/h.
Při volném pádu ve vzduchu trvajícím 4s dosáhlo tšleso hybnosti 60kg.m.s^-1 Odpor vzduchu zanedbejte a uvažujte tíhové zrychlení 10 m.s^-2. Jaká je jeo hmotnost? 0,75 kg 1,5 kg 3 kg 4,5 kg.
Jak velký impuls síly uvedl do pohybu rychlostí 2 m/s původně nehybné těleso o hmotnosti 30 kg? 20 N.s 40 N.s 60 N.s 80 N.s.
Jakou energii přibližně dodal setrvačník s momentem strvačnosti 50 kg.m2 jeho počet otáček klesl z původních 840 ot/min na 420 ot/min? 70 J 145J 70 kJ 145 kJ.
Report abuse Terms of use