option

Mediální a komunikační studia

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Mediální a komunikační studia

Description:
Procvičování k testu z MaKS

Author:
AVATAR

Creation Date:
22/01/2021

Category:
University

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
"Pokud si lidé vykládají situaci jako reálnou, je reálná i ve svých důsledcích.".
Reprezentace mentální lingvistické kulturní.
Který z následujících pojmů nepatří mezi funkce reprezentace? stabilizační ideologická antiutopická emancipatorní utopická.
"Zjednodušená představa nebo obraz parodizující nebo zveličující nejvýraznější charakteristiky" - O definici kterého pojmu se jedná? .
"Každý má svou pravdu" je koncept odborně označovaný výrazem:.
Manipulace v reprezentaci rekontextualizace binární opozice metafory metonymie.
Rozdíly mediace a mediatizace mediace mediatizace.
Periodizace médií: 17. století 18. století 19. století 20. století 20. + 21. století.
Order the sentence correctly: Paradigmata uzavřená. a nejsou nejsou pevně fixována.
Který z následujících pojmů nespadá mezi paradigmatické sady? narativ postavy prostředí propagace ikonografie filmové techniky téma.
Typologie komunikačních modelů (McQuail, 2009) přenosový model významový model propagační model reakční model rituálový model příjmový model moderní model.
Syntagma = ?.
Seřaďte procesy ustanovující reprezentace jako společensky relevantní: externalizace objektivizace habitualizace institucionalizace legitimizace internalizace.
Teoretický rámec Gramsciho myšlení válka pozic common sense vykořisťování kontrahegemonie kulturní hegemonie alienace.
Působení médií krátkodobé vs. dlouhodobé přímé vs. nepřímé záměrné vs. nezáměrné konkrétní vs. nekonkrétní slabé vs. silné omezené vs. neomezené.
Příjemci/konzumenti/fanoušci/uživatelé... = ?.
Období účinků médií na publikum všemocná média omezené účinky médií návrat mocných médií "dohodnutý" vliv médií.
Typologie mediálních publik aktivní vs. rezistentní publika tradiční vs. konvergentní publika jednoduché vs. masové vs. rozptýlené publikum.
Část masové kultury, která se konzumentům skutečně líbí =.
Úrovně komunikačních procesů (začátek zespodu pyramidy) intrapersonální komunikace interpersonální komunikace skupinová komunikace meziskupinová komunikace institucionální komunikace celospolečenská komunikace.
Autorem konceptu "společnost spektáklu" je: Nicholas Mirzoeff Martin Heidegger Guy Debord Michel Foucault.
Mediální kódy: jsou arbitrární jsou digitální pro jejich rozpoznání není důležitý kontext jsou v sémiotice definovány jako systémy organizace znaků.
Tři překrývající se oblasti vlivu na mediální instituce podle McQuaila: politika technologie ekonomika právo.
Autory knihy Sociální konstrukce reality jsou: Sapir a Whorf Laclau a Mouffe Berger a Luckmann Marx a Engels.
Vlivná kniha Ferdinanda de Ferdinand de Saussura nese název: Kurs obecné lingvistiky Obecná teorie znaku Úvod do formální lingvistiky Logická struktura teorie lingvistiky.
Psychologický jev, kdy se informace, jež je určitým způsobem znehodnocena (např. nedůvěryhodný zdroj), v paměti jedince stává stále přesvědčivější v důsledku toho, že zapomíná na její původ:.
Jak zní Altschullův druhý zákon žurnalistiky? Obsah médií vždy odráží zájmy těch, kdo tato média financují. Média nám neříkají, co si máme myslet, ale říkají nám, o čem máme přemýšlet. Pokud média definují situace jako reálné, stanou se reálné ve svých důsledcích. Média založená na příjmech z reklamy jsou vystavená nechtěným externím vlivům.
Podle Jiráka a Kopplové se reprezentace v kontextu mediálních studií vykládá jako:.
V pojetí Ferdinanda de Saussura se znak skládá: Z označujícího a označovaného Z representamenu, interpretanta a objektu Ze své arbitrárnosti Ze syntagmatu a paradigmatu.
S kterými z následujících pojmů pracoval Karl Marx? disociace alienace kolektivizace komodifikace.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests