option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Metodologie
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Metodologie

Description:
otázky na procvičování

Author:
AVATAR
kika
Other tests from this author

Creation Date: 28/05/2024

Category: Science

Number of questions: 97
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Co je možné spojit s kvalitativním výzkumem? Zachycení perspektivy zkoumaných i vlivu kontextu Prostý popis Investigativní pátraní Kvantifikaci zjištění .
Operacionalizace: v praxi probíhá jako stanovení indikátorů je ukotvení výzkumného problému v existujících teoriích je rámcovou definicí pojmů používaných ve výzkumu je závěrečným krokem v analýze získaných dat, při kterém shrnujeme objevené koncepty.
Pro seznam literatury na konci bakalářky neplatí: musí obsahovat pouze zdroje, které autor při psaní BP použil, tj. z nich citoval nebo je parafrázoval musí obsahovat také zdroje, ze kterých autor čerpal během teoretické přípravy, přímo je v práci nevyužil, ale měly na jeho přístup k výzkumu formativní vliv je povinnou součástí každé závěrečné práce na MU musí být zpracován v souladu s vybranou citační normou, kterou autor soustavně dodržuje v celé BP .
Sociální vědy se liší od přírodních věd takto: závěry vyslovené v sociálně vědním výzkumu jsou deterministické, zatímco v přírodních vědách pouze pravděpodobností platnost závěrů v sociálně vědním výzkumu je omezená, zatímco přírodovědný výzkum je schopen vyvodit univerzálně platné závěry sociálně vědní výzkum neredukuje počet proměnných, které zkoumá v přírodních vědách je, na rozdíl od sociálních věd, obtížné naleznou důkazy o kauzalitě.
Triangulace v kvalitativním výzkumu znamená: omezit se na jednu techniku sběru dat a s ní pracovat po celou dobu realizace výzkumu kombinaci různých technik sběru dat s cílem posílit věrohodnost zjištění kombinaci různých technik sběru dat omezit se na jednu techniku sběru dat v určité fázi realizace výzkumu.
Mezi nevýhody dotazníku patří: zisk velkého množství dat nutnost administrace testů možnost vyhnout se otázce kvantifikovatelnost získaných dat.
V případě výzkumu s dětmi neplatí: Abychom zabránili možnému ovlivnění přirozeného chování dětí, účel výzkumu nevysvětlujeme Používáme různé metody sběru dat, včetně her a výtvarných činností Souhlas s účastí dítěte musí udělit zákonný zástupce Dětem zaměření na účel adekvátním způsobem vysvětlíme a respektujeme, pokud se rozhodnou výzkumu nezúčastnit, přestože máme souhlas zákonného zástupce.
Vhodným zdrojem pro přípravu teoretické části bakalářské práce nejsou: články v odborných časopisech obhájené magisterské práce informace z veřejného diskusního fóra kapitoly v knihách.
,,Učitelé z těch mateřských škol, které spolupracují s logopedem, se častěji věnují realizaci hlasové výchovy než učitelé z těch mateřských škol, které s logopedem nespolupracují". V této hypotéze je závislou proměnnou: Spolupráce s logopedem v dané MŠ Učitel Mateřská škola Četnost realizace hlasové výchovy.
Kontrolní skupina v experimentu: Má přesně dvojnásobný počet členů než experimentální skupina, aby bylo možné závěr experimentu generalizovat Není v rámci experimentu měřena Není vystavena experimentálnímu podnětu Liší se v zásadních charakteristikách od experimentální skupiny.
Validita je: schopnost našich indikátorů měřit skutečně ten koncept, který měřit chceme schopnost zobecnění výsledků schopnost měřit koncept bez náhodného zakolísání a zkreslení schopnost opakovaně naměřit stejné hodnoty konceptu.
Korelace znamená: Příčinnou souvislost mezi dvěma proměnnými Že jev A způsobuje jev B Statistický vztah mezi proměnnými Topografickou podobnost mezi dvěma proměnnými.
Povinnou součástí bakalářské práce není: Jmenný rejstřík Seznam literatury Shrnutí Úvod.
Který z typů rozhovorů je nejvíce standardizovaný: skupinový rozhovor narativní rozhovor neformální rozhovor strukturovaný rozhovor .
Každý výzkum vždy zkoumá jen určitý výsek reality. V kvalitativním výzkumu: Zužujeme zkoumanou realitu až v úplném závěru výzkumu, po dokončení analýzy dat Nikdy zkoumanou realitu žádným způsobem neredukujeme Zužujeme zkoumanou realitu až v průběhu sběru dat, v závislosti na průběžném vyhodnocování výsledků Provedeme redukci zkoumaných proměnných před vstupem do terénu.
Kdy je v kvalitativním výzkumu vhodné začít s analýzou dat? Po dokončení sběru dat je vhodné ještě pár měsíců počkat, aby se data uležela Ještě před začátkem jejich sběru Průběžně, tak jak data sbíráme Až po dokončení sběru dat, abychom měli k dispozici pro vyhodnocování vše pohromadě.
Při formulování výzkumného problému NEMUSÍME zohlednit: Výzkumy v minulosti realizované v oblasti našeho zájmu Teoretický i praktický přínos a originalitu tématu, které chceme zkoumat Teoretickou literaturu zabývající se oblastí našeho zájmu Způsob, kterým budou prezentované výstupy z našeho výzkumu .
Jaká je funkce teorie v kvalitativním výzkumu? Teorie neovlivňuje v kvalitativním postupu sběr dat, ten se musí řídit čistě postupnou analýzou již sebraných dat. Je však důležitou součástí analýzy sebraných dat Na základě teorie formulujeme hypotézy, které výzkumem ověřujeme Teorie je důležitým inspiračním zdrojem, který pomáhá zaměřit výzkumnickou pozornost určitým směrem, např. jaká data nás vůbec zajímají, a podílí se na analytickém postupu a nabízí interpretační rámce S žádnou teorií se zásadně dopředu neseznamujeme, abychom neskreslili výsledky.
Co je cílem pilotní studie? Seznámit veřejnost s výzkumem Zjistit, zda je náš výzkum např. v dané populaci vůbec možné provést Zjistit, zda máme pro realizaci výzkumu dostatek finančních prostředků Zjistit informace o životních podmínkách a pracovním vytížení pilotů.
Paradigma definujeme jako: Obecně přijatý názor na to, jaké výzkumné projekty mají být v daném oboru podporovány Konsensus mezi vědci v daném oboru o tom, jak by měly být problémy chápány a zkoumány Doporučení pro volbu metodologie pro výzkum fenoménů v daném vědním oboru Prospěšnost daného oboru pro vědecké porozumění pedagogické realitě .
Představte si, že vás zajímá, jak vnímají prostředí školy žáci s tělesným postižením, kteří k pohybu používají vozík. Výzkum chcete realizovat ve čtyřech školách, jejichž vedení souhlasilo s vaším vstupem do terénu. Jak ovšem vyplyne z prvních rozhovorů s vyučujícími, nebude možné realizovat pozorování ve třídě, protože jej vyučující vnímají jako příliš invazivní. Jaké jiné kvalitativní techniky sběru dat byste mohli použít? Focus group s žáky; žáci mohou tvořit artefakty (např. obrázky, fotografie apod.) na zadané téma Šmírování a nenápadné pronásledování žáků na vozíku tak, aby si toho nevšimli Individuální rozhovory s rodiči žáků na vozíku Analýza dokumentů školy s důrazem na integraci tělesně postižených žáků; focus groupy s vyučujícími žáků.
Co NENÍ a nemůže být cílem analýzy dat v kvalitativním výzkumu? Odpovědět na výzkumnou otázku Prezentovat data způsobem, který obohatí vědecké poznání, ale může také najít využití v praxi Do hloubky porozumět datům a hledat v nich souvislosti Potvrdit nebo vyvrátit hypotézy.
Čím se liší kvalitativní výzkumná studie od žurnalistické reportáže? Kvalitativní výzkum se od dobře provedených žurnalistických reportáží neliší Pouze tím, že odborné články založené na výzkumu musí být delší než články v neodborných časopisech Ve výzkumu je třeba popsat metodologii a využít teorii, která umožňuje hlubší analýzu a interpretaci dat Reportáž se může týkat čehokoli, třeba továren nebo ZOO. Kvalitativní výzkum zkoumá výhradně lidi a jejich způsob myšlení.
Výzkumník se zabýval tím, jak komunikuje personál domovů pro seniory s jeho obyvateli. Opakovaně vybrané domovy pro seniory navštívil a pozoroval komunikaci a interakci mezi personálem a seniory. Jednalo se o: Anketu Experiment Životní historii (life history) Etnografii.
Falsifikace je: logické zjištění, že tvrzení je nepravdivé způsob, jak doložit, že určitá teorie je falsifikát způsob, jak dokázat, že naše hypotéza je pravdivá pojem, vycházející ze sociálního konstruktivismu.
Co není vhodným případem pro případovou studii ve školství? školní třída prázdniny předávání vysvědčení skupina žáků .
Je to přijímaný příklad aktuální vědecké praxe, který zahrnuje zákony, teorie, aplikace a instrumentaci. To vše poskytuje model, z něhož vychází spojitá tradice vědeckého výzkumu.“Výše uvedený text je definicí: normální vědy přirozeného systému paradigmatu výzkumu.
Mezi typy proměnných nepatří: nominální ordinální procesové intervalové.
Existují rizika zkreslení, jež jsou spojena s neúplným popsáním systému. Mezi tato vysoká rizika zkreslení patří: nepravá korelace, chybějíci střední člen, přirozený systém vývojová sekvence dvojí příčina, chybějící střední člen, vývojová sekvence, nepravá korelace intervalová proměnná dvojí příčina, chybějící střední člen, vývojová sekvence, nepravá korelace.
Mezi vlastnosti metody nepatří: dynamika systematičnost objektivita empirie sebekorekce.
"Cesta, soubor, systém postupných kroků vedoucích k standardnímu výsledku kupř. ve vyučování, vedení rozhovorů, zpracování testů, apod. ; pracovní postup, který vede k řešení vědeckého problému“ Tento výrok popisuje: metodiku metodu hypotézu metodologii.
Cesta vedoucí k cíli“ či „Způsob vědeckého poznávání jevů a skutečností.“ Tento výrok popisuje: metodologii metodu metodiku proměnnou.
"To co vědci v daném oboru za vědu považují, tedy komunita vědců přijímá shodné paradigma...“ je definicí: přirozeného systému normální vědy hypotézy výzkumu.
Systematický způsob řešení problémů, kterým se rozšiřují hranice vědomostí lidstva je... paradigma výzkum hypotéza proměnná.
Vyberte správné pořadí etap výzkumu: Stanovení výzkumného problému, informační příprava výzkumu, příprava výzkumných metod, sběr a zpracovaní údajů, psaní výzkumné zprávy Psaní výzkumné zprávy, informační příprava výzkumu, interpretace údajů, psaní výzkumné správy Stanovení výzkumného problému, příprava výzkumných metod, sběr a zpracování údajů, interpretace údajů, psaní výzkumné zprávy Informační příprava výzkumu, příprava výzkumných metod, sběr a zpracování údajů, interpretace údajů, psaní výzkumné zprávy, stanovení výzkumného problému.
Doplňte do vynechaných míst správné pojmy: V kvantitativním výzkumu sledujeme vlastnosti případů, tzv. proměnné. Jedny z nich jsou příčinami, s nimiž „manipulujeme“ a nazýváme je jako ......(1) proměnné a druhé jsou jejich důsledky, jež označujeme jako ......(2) proměnné. nezávislé, závislé závislé, nezávislé závislé, intervenující d) nezávislé, intervenující.
Měření, kdy při opakované aplikaci dostáváme shodné výsledky, za podmínky, že se stav pozorovaného objektu nezměnil, nazýváme: validní měření reliabilní měření objektivní měření standardizované měření.
Měření, které měří skutečně to, co jsme měřit zamýšleli, označujeme jako: validní měření reliabilní měření objektivní měření standardizované měření.
Doplňte do vynechaných míst 4 fáze procesu dedukce, jak za sebou následují: teorie, hypotéza, pozorování(výzkum), přijetí/zamítnutí hypotézy pozorování, výzkum, teorie, hypotéza hypotéza, teorie, výzkum, pozorování pozorování, nalezené pravidelnosti, předběžné závěry, teorie.
Doplňte do vynechaných míst 4 fáze procesu indukce, jak za sebou následují: teorie, hypotéza, pozorování(výzkum) přijetí/zamítnutí hypotézy pozorování, výzkum, teorie, hypotéza hypotéza, teorie, výzkum, pozorování pozorování, nalezené pravidelnosti, předběžné závěry, teorie.
Metodologie je: věda o výzkumu, metodách, o tom jak provádět výzkum cesta k cíli věda o číslech věda, která se zabývá poznáním.
Mezi 4 možné způsoby (metody) poznávání reality nepatří: (Zde si nejsme jisté odpovědí) metoda vědy metoda autority metoda common sense metoda tradice.
Který z kroků je specifický pro kvantitativní výzkumný postup? interpretace výsledků plán výzkumu stanovení problému testování hypotéz.
Co to znamená, že věda je objektivní? její závěry se v průběhu historie mění vědecké výsledky vždy vyhodnocujeme prostřednictvím statistiky nebo počítačových programů, aby se eliminoval vliv osobnosti výzkumníka na zjištěné výsledky skutečnost, že každý nový poznatek dále rozvíjí předchozí poznání ani jedno.
Co je typické pro výzkumné otázky v kvalitativním výzkumu? detailně zkoumají povahu určitých jevů, nejčastěji z perspektivy aktérů vycházejí z předem daných předpokladů spíše než s obecnějšími koncepty pracují s proměnnými ptají se na četnost jevů nebo vztahy mezi proměnnými.
Kvalitativní výzkum: využívá rovnocenně induktivního i deduktivního postupu upřednostňuje induktivní postup před deduktivním nevyužívá deduktivního ani induktivního postupu, protože se snaží porozumět perspektivě aktérů upřednostňuje deduktivní postup před induktivním.
U dotazníkových otázek existuje vždy nebezpečí, že respondent svou odpověď vybere náhodně nikoli podle toho, která z nich odpovídá jeho situaci nebo postoji. to ohrožuje: variabilitu výzkumu objektivitu výzkumu reprezentativu výzkumu validitu výzkumu.
Na podobu dotazníku nemá vliv: způsob, jakým budeme sbírat data koncept a indikátory způsob, jakým budeme analyzovat data metoda výběru vzorku.
Existuje situace, kdy v kvantitativním výzkumu neformulujeme hypotézy? ano, v případě, že jde o deskriptivní výzkum ano, v případě, že má více než tři proměnné ne, v kvantitativním výzkumu hypotézy formulujeme vždy ano, v případě, že jde o korelační výzkum.
Kontrolní skupina v experimentu: není v rámci experimentu měřena je v ní manipulováno se závisle proměnnou není vystavena experimentálnímu podnětu liší se v zásadních charakteristikách od experimentální skupiny.
Metodu sněhové koule: považujeme za reprezentativní způsob výběru používáme pro těžce dostupné skupiny respondentů využíváme pro výzkumy s vysokým počtem respondentů řadíme mezi nevědecké metody.
Postupujeme-li ve výzkumu induktivně, pracujeme se: náhodným výběrem dotazníkem hypotézami kódováním.
Jaký typ výzkumu je nutné provést, abychom potvrdili, že hraní počítačových her zvyšuje agresivitu? reprezentativní dotazníkové šetření experiment longitudinální výzkum evaluační výzkum.
Vyberte správné tvrzení, Hypotézy: Ani jedno není správné V kvalitativním výzkumu formulujeme vždy Nemusíme formulovat, pokud má náš výzkum deskriptivní povahu Zajišťují reprezentativu výzkumu.
Jak říkáme výběru vzorku v kvalitativním výzkumu, kdy nám první informant poskytne kontakt na další, kteří spadají do kategorie osob vhodných pro výzkum? známostní výběr salámová metoda metoda sněhové koule kvótní výběr.
Reprezentativita: je zajištění totožných podmínek pro všechna měření odpovídá na otázku, jak přesný je měřící nástroj, který používáme odpovídá na otázku, zda test skutečně měří to, co jsme měřit chtěli je možnost zobecnění výsledků, které nám vyšly na našem vzorku, na populaci.
Které z následujících témat je vhodné pro zkoumání kvalitativními metodami? role osobních asistentů ve třídě očima rodičů dětí se SVP mezinárodní srovnání znalostí devítiletých v matematice vliv nejvyššího dosaženého vzdělání otce na vzdělanostní aspirace synů platové rozdíly mezi vyučujícími soukromých a veřejných škol.
Jak nazýváme výběr vzorku, který je popsán takto: U prvního respondenta dostaneme tip na dalšího, u něj zase na dalšího atd. Respondenti se do vzorku nabalují jed…?? balíkový výběr sněhová koule respondenční výběr kumulativní výběr.
Vyberte z uvedených výroků správně formulovanou hypotézu: děti nepotřebují dokonalé rodiče, ale potřebují domov naplněný atmosférou přijetí, odpuštění a bezpodmínečné lásky během vývojového cyklu rodiny se komunikace v rodině modifikuje životní spokojenost dětí významně souvisí s kvalitou komunikace v rodině rodina má zásadní vliv na formování osobnosti jednotlivce.
Jakou techniku sběru dat nejvíce používá biografický výzkum? pozorování jednorázový strukturovaný rozhovor dotazník opakovaný hloubkový rozhovor.
Které tvrzení nejlépe vypovídá o kvalitativní metodologii z hlediska možností zobecnění výsledků výzkumu? Výsledky kvalitativního výzkumu vypovídají jen o zkoumaných případech, popřípadě podobných případech, které se nacházejí ve shodných kontextech jako v případě výzkumu Výsledky kvalitativního výzkumu jsou reprezentativní, je-li zajištěná dostatečná návratnost Zjištění z kvalitativního výzkumu jsou zcela subjektivní, tj. vypovídají především o osobnosti výzkumníka či výzkumnice a jejich vztahu ke zkoumanému tématu Zjištění z kvalitativního výzkumu jsou zobecnitelná ze vzorku na populaci.
Vyberte správně formulovanou hypotézu: Nejčastější aktivitou ve volném čase u chlapců je hraní počítačových her Znalost pojmu inkluze je mezi rodiči dětí základních a středních škol velmi nízká Počítačové hry hraje 60% našich respondentů Učitelé s vyšším vzděláním mají pozitivnější postoje k inkluzi než učitelé s nižším vzděláním.
Věta: Mladí lidé se zrakovým postižením mají stejné právo na kvalitní život jako intaktní populace, ale vlivem ztíženého přístupu k informacím je kvalita jejich života oproti intaktní populaci nižší. je hypotéza je operacionalizací kvality života osob se zdravotním postižením je konceptualizací kvality života osob se zdravotním postižením ani jedním z uvedeného.
V čem je výhoda hloubkových rozhovorů v porovnání s pozorováním? Rozhovory jsou vhodnější metodou ke zkoumání postojů, názorů a prožívání U rozhovoru odpadá pořizování psaných záznamů, stačí co si zapamatujeme Pozorování se na rozdíl od rozhovorů v pedagogickém výzkumu téměř nepoužívá, učitelé mají obvykle zakázáno hovořit o zkušenostech s žáky Rozhovory nejlépe zachycují to, co lidé dělají.
Která z uvedených výzkumných otázek je nejvhodnější pro kvalitativní zkoumání? Jaké faktory nejčastěji ovlivňují vznik drogové závislosti? Jaká je četnost sebevražd mladistvých u rodin s různým příjmením? Jak se žije v komunitě neslyšících? Jak se změnil postoj české veřejnosti ke vzdělávání od roku 1989?.
Cílem induktivně založeného výzkumu je: vytvoření teorie otevřené, axiální a selektivní kódování ověření kauzálního vztahu přijetí nebo zamítnutí souboru hypotéz.
Jakou povahu mají systémy, které zkoumají sociální vědy? nejsou empiricky zkoumané jsou rozsáhlé, komplexní, s řadou proměnných jsou to tzv. nepřirozené systémy, jejich chování nelze predikovat jsou uzavřené.
Jak se říká výzkumu, který provádějí lidé z praxe, kteří se snaží definovat problém, zmapovat ho a najít jeho řešení? aktivistický výzkum zúčastněné pozorování případová studie akční výzkum.
Návratnost je hodnotou, která udává: sílu lineárního vztahu mezi proměnnou A a proměnnou B proporcí dotazníků, které zpracováváme z těch, které jsme rozeslali k vyplnění pravděpodobnost, s níž nalezneme výsledky naměřené ve výběrovém souboru také v zák... míru, v níž indikátor měří to, co má skutečně měřit.
Metodu focusgroup (ohniskové skupiny) je vhodné použít pokud: nechceme pořizovat záznam a přepis z řečeného a stačí nám to, co si zapamatujeme u účastníků, které spojuje určitá zkušenost potřebujeme-li rychle získat větší množství kvantifikovatelných dat u ostýchavých osob a osob s problémem s verbální komunikací.
Kdy není vhodné použít metodu focusgroup jako techniku k sběru dat? ve výzkumu lidí, které spojuje stejná zkušenost ve výzkumu tabuizovaných nebo citlivých témat ve výzkumu dětí ve výzkumu osob, které jsou časově velmi vytížené (např. lékaři).
Výzkumný tým YXZ se rozhodl zkoumat, jakým způsobem se integrují děti cizinců do českých škol. Tým začal tříměsíčním pozorováním ve třech školách, poté provedli rozhovory s vyučujícími, rozhovory s žáky a žákyněmi a v každé škole prováděli opakovaná pozorování ve vybraných třídách po dobu tří měsíců, na základě poznatků ze školy se nakonec rozhodli provést ještě.... Jedná se o etnografický výzkum? jde o kvantitativní studii, neboť v kvalitativním výzkumu by mohly být zkoumány maximálně dvě školy, proto se nemůže jednat o etnografii v žádném případě nemůže jít o etnografický výzkum, protože etnografický výzkum musí trvat nejméně rok a neprovádějí se během něj rozhovory ano, šlo o etnografický výzkum jde o výzkum inspirovaný Teorií sítě aktérů (Actor network theory).
Chceme-li zkoumat rodiny dětí s Williamsovým syndromem v České republice, jichž je velmi málo, jaký typ výběru vzorku bude proveditelný: náhodný výběr kvótní výběr vícestupňový náhodný výběr metoda sněhové koule.
Ve kterém z níže uvedených případů je vhodné zvolit kvalitativní výzkumný přístup? v případě, že chceme postupovat induktivně v případě, že plánujeme kvantifikovat vztahy mezi proměnnými v případě, že chceme prověřit platnost určité teorie v případě, že chceme postupovat deduktivně.
Jak probíhá náhodný výběr? pomocí Dismanovy tabulky losem na základě předem stanovených kritérií výběru vybírají se sami respondenti, kteří vyjadřují zájem o účast ve výzkumu.
Reprezentativita je: míra, v níž nástroj měří jev, který zamýšlíme měřit míra, v níž výzkum objektivně reprezentuje realitu schopnost vzorku imitovat strukturu populace spolehlivost výzkumného nástroje.
Výhoda experimentu je v tom, že: umožňuje prokázat kauzalitu jde o nejobvyklejší metodu pedagogického výzkumu je levný umožňuje prokázat korelaci.
Hypotéza musí: být experimentální být potvrzená mít formu tázací věty obsahovat dvě proměnné.
Při sběru dat v rámci kvalitativního výzkumu sbíráme: velké množství dat o velkém množství zkoumaných subjektů malé množství dat o malém množství zkoumaných subjektů velké množství dat o malém množství zkoumaných subjektů malé množství dat o velkém množství zkoumaných subjektů.
Co z následujícího se nehodí pro kódování dat v kvalitativním výzkumu: počítačový program Atlas.ti statistický program SPSS textové editory jako Word tužka a papír.
Co je deduktivní postup: postup, ve kterém na rozdíl od postupu induktivního, můžeme, ale nemusíme hypotézy využít postup, ve kterém si stanovíme hypotézy, na jejich základně vytvoříme teorii postup, ve kterém dokazujeme platnost či neplatnost hypotézy, která vychází z určité teorie, tedy pro teorii hledáme oporu v empirii postup, ve kterém jako Sherlock Holmes postupujeme od jednotlivých detailů k obecným závěrům a vytvoříme teorii.
Uplatňujeme-li ve výzkumu deduktivní logiku, znamená to, že: testujeme hypotézy postupujeme kvalitativně uplatňujeme široce zaměřený sběr dat, zejména v prvních fázích výzkumu ani jedna odpověď není správná.
Jaký je vztah mezi korelací a kauzalitou? korelace se zjišťuje v kvalitativním výzkumu, kauzalita v kvantitativním korelace je totéž co kauzalita korelace nezaručuje kauzalitu kauzalita nezaručuje korelaci.
Výzkumník se rozhodl zkoumat vliv dramaterapie na komunikační dovednosti žáků mladšího školního věku. Rozhodl se postupovat kvantitativně: výzkumník bude postupovat podle lineárního výzkumného plánu výzkumník musí studovat aktéry v jejich přirozeném prostředí výzkumník bude postupovat induktivně výzkumník bude na základě dat vytvářet teorii.
Deduktivní způsob usuzování: vychází z určitého tvrzení a spěje k vyvození obecného závěru vychází z obecného tvrzení a směřuje k vyvození určitého tvrzení není aplikovatelný ve vědách zabývajících se člověkem je typická pro kvalitativní výzkum.
Experiment je výzkumná metoda, která: se používá jen v přírodovědném výzkumu není vhodná pro výzkum kauzálních vztahů se v pedagogickém výzkumu používá velmi často předpokládá manipulaci výzkumníka s proměnnou.
Redukce reality se v kvantitativním výzkumu netýká: redukce populace na vzorek redukce časového kontinua na jeden bod redukce počtu pozorovaných proměnných redukce počtu výzkumníků.
Která proměnná je závislá v následující hypotéze? Děti s narušením výslovnosti mají výraznější obtíže v navazování sociálních vztahů než děti bez narušení výslovnosti. komunikace v dětském kolektivu výraznější obtíže navazování sociálních vztahů narušení výslovnosti.
Chceme-li zkoumat české rodiny s dětmi postiženými mozkovou obrnou, jaký typ výběru vzorku bude: kvótní výběr metoda sněhové koule náhodný výběr ani jedno.
Klasický experiment probíhá v tomto pořadí: rozdělení do experimentální a kontrolní skupiny, první měření, vystavení experimentální skupiny vlivu nezávislé proměnné, druhé měření pretest, posttest, retenční test formulace výzkumné otázky, formulace hypotéz, předvýzkum, pilotáž, sběr dat ani jedna odpověď není správná.
Pokud při pozorování pracujeme se seznamem předem připravených kategorií, ke kterým přiřazujeme probíhající jednání, jedná se o pozorování: strukturované induktivní skryté etnografické.
Vědecké závěry jsou v sociálních vědách nutně: náhodné pravděpodobnostní kauzální univerzální .
Co nepatří mezi podmínky kauzality: následek musí přijít bezprostředně po příčině nemělo by existovat žádné alternativní vysvětlení změn B jevem C příčina a následek spolu musí zvariovat, tzn. že změna v A se musí projevit i v B příčina musí časově předcházet následku.
Co znamená pojem gatekeeper v kvalitativním výzkumu? osoba spadající do okruhu zkoumaných osob, se kterým pojí pozorovatele silné pouto a která je klíčovým zdrojem informací o po… výzkumník, který je natolik pohlcen životem zkoumané skupiny, že ztrácí odstup, stává se více členem než pozorovatelem a přesto… osoba poskytující výzkumníkovi konstruktivní kritiku, rádce, učitel osoba umožňující vstup do terénu a sdělující výzkumníkovi základní pravidla chování v daném prostředí.
Co to jsou terénní poznámky? vyplněný záznamový arch, v němž jsou jednotlivé pozorované kategorie, jejich činnost, frekvence a sekvence chronologický záznam všeho, co se děje v pozorovaném prostředí, včetně prožívání pozorovatele popis fyzického prostředí, v němž probíhá výzkum souhrn všech odpovědí na otevřené otázky v dotazníku.
Standardizace: je nezbytná pro zajištění reliability je nezbytná pro zajištění validity je nezbytná pro zajištění generalizace zjištění je nezbytná pro zajištění reprezentativity.
Reliabilita: Zajištuje se pomocí standardizace Určuje, zda to, co bylo vyzkoumáno, je možné vztáhnout i na další objekty, které přímo nebyly předmětem zkoumání Je určena způsobem výběru osob do vzorku Zajišťuje, že měřící nástroj skutečně měří koncept, který má být měřen.
Report abuse