option
My Daypo

MikroMakroevoluce

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
MikroMakroevoluce

Description:
Přípravný test ke zkoušce

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/05/2022

Category:
University

Number of questions: 30
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Pravděpodobnost fixace nově vzniklé neutrální mutace 1/Ne 4/Ne 1/2N 4N.
Hypotéza sněhové koule se týka úplného zamrznutí Země v prekambriu zvyšující se rychlosti vymírání druhů zvyšující se rychlosti přibývání druhů kleseající diverzity uvnitř evolučních větví.
Angelmanův sydnrom souvisí s modifikátorové geny geny teplotního šoku genomový imprinting genovou konverzí.
Signorův-Lippsův efekt se v paleontoligickém záznamu projevuje tím, že čím mladší je vrstva, tím více druhů obsahuje čím mladší je vstva, tím více druhů podobným dnešním obsahuje druhy vymizí z paleontologického záznamu dříve, než reálně vymizely čím mladší je vrstva, tím jsou druhy méně podobné dnešním.
Počet nukleotidů jednotek vnitřní periodicity genů nebývá dělitelný 2 3 4 5.
Průměrná doba fixace neutrální mutace driftem v milionové panmiktické populaci 4 tisíce 40 tisíc generací 400 tisíc generací 4 miliony generací.
Dědivost lze změřit jako sklon korelační přímky sklon regresní přímky selekční diferenciál lomeno selekční odpověď selekční odpověď lomeno selekční diferenciál.
Rychlost vznikání nových druhů kulminuje 50-100 let po hromadné extinkci 5-9 tisíc let po hromadné extinci 500-900 tisíc po hromadné extinci 5-9 milionů let po hromadné extinci.
Liliputánský fenomén je zmenšování druhů vystavených ekologickému stresu zmenšování druhů vystavených nedostatku zdrojů převládnutí malých druhů po hromadné extinci zmenšování druhů před vymřením.
Dědivost znaku v širším slova smyslu znaku vyjadřuje schopnost znaku se předat geneticky, epigeneticky nebo napodobováním na potomky podíl jeho geneticky dané variability na jeho celkové variabilitě pravděpodobnost, s jakou se znak přenese na potomky míru, v jaké se daný znak přenese na potomky.
Většina druhů vymřela při vymíraní: hromadných na pozadí lokálních spadajících do Velké pětky.
Při hromadných extincích přežívají především druhy s největší průměrnou biologickou zdatností které měli štěští evolučně plastické, které se dokážou rychle přizpůsobit novým podmínkám schopné aktivního pohybu.
Vliv jednoho genu na několik znaků se nazývá? epistáze epigeneze epitropie pleiotropie.
Alvarezova iridová vrstva je stará asi 6,5 milionů let 65 milionů let 650 milionů let 6,5 miliard let.
Dokladem meziduhové závodu ve zbrojení je převaha mutací? synonymních v genech pro MHC antigeny synonymních v genech exprimovaných v reprodukčních orgánech nesynonymních v genech pro MHC antigeny nesynonymnách v genech exprimovaných v reprodukčních orgánech.
Baldwinův efekt přenos získaného znaku na potomky prostřednictvím spermií se uplatňuje v embryogenezi druhů bez Weismannovské bariéry se uplatňuje v embryogenezi druhů s Weismannovskou bariérou popisuje vliv změny chování na evoluci morfologických znaků.
Kmeny živočichu vznikaly s klesající frekvencí v průběhu poslední půl miliardy let s rostoucí frekvencí v průběhu poslední půl miliardy let během 10-30 milionů let a v následující půl miliardě let jich už pouze ubývalo vcelku kdykoliv, hlavně po vymírání.
Zdrojem evolučních novinek v makroevoluci jsou mikromutace makromutace speciace/rodizace migrující jedinci.
Mafie efekt je u kukačky jižní ultrasobeckých plastidů brkoslava severního plasmidů kodujici endonukleázu a příslušnou methylázu.
Strategie drohového dealera je u kukačky jižní ultrasobeckých plastidů brkoslava severního plasmidů kodujici endonukleázu a příslušnou methylázu.
Velkorysá půjčka za oplátku vítězí ve hře vězňovo dilema ve stochastickém prostředí vězňovo dilema ve deterministickém prostředí na investora ve stochastickém prostředí na investora ve deterministickém prostředí.
Evoluční trend ?? pomalá změna fenotypu příslušníků druhu za dobu jeho existence vzniká obvykle působením slabé, ale miliony let působící selekce je konvergence fenotypu nepříbuzných druhů vzniká například přednostní speciací druhů s určitým fenotypem.
Virulence se po přenesení parazita na nový hostitelský druh obvykle skokově sníží skokově zvýší zůstane zpočátku stejná, ale začně se postupně snižovat zůstane zpočátku stejná, ale začně se postupně zvyšovat.
Substituční rychlost neutrálních mutací se rovná mutační rychlosti vynásobené velikosti populace vydělené velikosti populace vynásobené velikosti populace a vydělené generační dobou vynásobené 1.
Průběh kladogeneze zjištujeme na základě rozložení synapomorfií synpleizomorfií homoplazií homomorfií.
Nižší virulenci mívají viry přenášené na dlouhé vzdálenosti šířené tekoucí vodou napadající nositele s dlouhou generační dobou s RNA genomem.
Druhový výběr je kompetice o co nejčastější speciace a co nejvzácnější extince o nejvyšší biologickou zdatnost v rámci druhu mezi druhy o nejvyšší průměrnou biologickou zdatnost mezi druhy o nejvyšší evolvabilitu .
Za Sebrightův efekt označujeme obnovení užitkovosti plemene zkřížením jedinců ze stád chovaných v odlišných podmínkách zvýšením životaschopnosti mezidruhových kříženců zvýšení fertility mezidruhových kříženců snížení fertility mezidruhových kříženců heterogametického pohlaví.
Fenokopie je znak vzniklý vlivem prostředí napodobující obdobný znak vzniklý mutací vznik několika fenotypově shodných jedinců rozdělením embrya připodobení fenotypu geneticky odlišných jedinců vzájemným napodobováním připodobnění fenotypu potomků více samců vyvíjejícíh se v jedné děloze.
za genetický převat označujeme Přechod od RNA světa do DNA světa Přechod od dupletového kódu k tripletovému kódu Přechod od kompetici jedinců v populaci ke kompetici alel v lokusu Obsazení pohlavních orgánů populací buněk z jiné tkéně embrya.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests