We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Molbio EUK

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Molbio EUK

Description:
test z molekulární biologie eukaryot

Author:
Martin
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/01/2020

Category:
Science
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Aktivace protoonkogenu? Delece Bod mutace Amplifikace genu Přeskupení chromozomu.
Pro jakou nemoc jsou charakteristické beta-amyloidní plaky a neurofibrilární vřeténka? Prionové onemocnění Huntingtonova choroba Cystická fibróza Alzheimer.
Produkce myelinu? Oligodendrocyty (v PNS Schwannovy buňky) Astrocyty Mikroglie NG2-glie.
Zhodnocení růstových faktorů a živin - rozhodnutí o zastavení BC ve fázi, tzv. bod restrikce je ve které fázi? S fáze G2 fáze G1 fáze M fáze.
Kde jsou proteazomy? Jádro Cytoplazma Mitochondrie Ribozomy.
Kde vzniká kolagen? Na povrchu buňky V cytozolu V endoplazmatickém retikulu V Golgiho aparátu.
Efekt histon deacetyláz? Kondenzace chromatinu Snížená exprese Dekondenzace chromatinu Zvýšená exprese.
Oateogenesis imperfekta, zaškrtni hodící se. Defekt syntézy kolagenu I (bodová mutace, AD) abnormality kostí Časté fraktury Defekt syntézy kolagenu VII nebo cytokeratinů Extrémně křehká pokožka.
Muskulární dystrofie, příčiny: Genetické poruchy interakcí mezi aktinem a ECM Mutace v genu pro dystrofin Genetické poruchy interakcí mezi myosinem a ECM Dominantní mutace v genu GFAP Fatální neurodegenerativní onemocnění.
Mezi kovalentní modifikace histonu nepatří? Glykosylace Ubikvitinace Acetylace Methylace Fosforylace.
Čím je způsobena fragmentace jádra? Ztráta inhibitoru (ICAD) DNázy (CAD) Aktivitou DNázy Aktivací restrikčních endonukleáz Aktivací DNázy CAD.
Adresová sekvence o transportu do jádra obsahuje? (doplň) Jaderný lokalizační signál Cílovou sekvenci pro příslušný protein Cytoplazmatický lokalizační signál.
SH2 domény (doplň). Rozeznávají a váží proteinové domény, které obsahují specifické fosfotyrozinové zbytky a krátký specifický oligopeptid Disponují protein kinázovou aktivitou Zprostředkovávají reakce na růstové faktory/hormony produkty enzymové aktivity fosfolipázy C.
Jaká je signalizace TGF beta? Smad proteiny Importin beta protirůstový signál, který brání fosforylaci Rb a expresi genu c-myc Interaguje se složkami ECM Využívá cytokiny Systém zajišťuje přímé spojení mezi povrchem buňky a jádrem.
Složení váčků, veziklů? Clathrin+Adaptin proteiny COP (nutná přítomnost ARF) Hydrofilní a hydrofobní doména Disulfidické můstky mezi zbytky cysteinu.
Inhibitory polymerace mikrotubulů? Vinca alkaloidy Kolchicin Fialuridin Pacliataxel Fykoerythrin.
Složení cytoskeletu? Aktinová flamenta (7 nm) Mikrotubuly (25 nm) Intermediární filamenta (10 nm) Dinein (7nm) Kinesin (10 nm).
Co je charakteristické pro signální dráhu cAMP? Proteinkináza A Fosfolipáza A Cyklindependentní kináza A JAK.
Propustnost membrány mitochondrií ovlivňují? Bcl-2 (Bax, Bak) Cytochrom C Fas TRAIL.
Na co se váže ubiquitin? Lysin Serin Threonin Arginin.
Co způsobuje epidermolysis bollusa (nemoc motýlích křídel)? Defekt syntézy kolagenu VII nebo cytokeratinů Extrémně křehká pokožka (puchýře, traumata) Defekt syntézy kolaganu I (bodová mutace, AD) abnormality kostí Časté mutace.
Co převažuje v P doméně growthcone neuronu? Aktinová filamenta Mikrotubuly Intermediární filamenta.
Co způsobuje vylití Ca2+ iontů z ER? Otevření kanálků pro Ca2+ inozitoltrifosfátem (IP3), který vzniká z štěpení fosfatidylinositol-bisfosfátu (IP2) fosfolipázou C (PLC) Otevření kanálků pro Ca2+ Troponinem C, který vzniká z štěpení diacylglycerolu (DAG) Otevření kanálků pro Ca2+ Kalmodulinem, který vzniká z štěpení fosfatidylinositol-bisfosfátu (IP2) fosfolipázou C (PLC).
Jaké jsou motorové proteiny v buňce? Mikrotubuly - Kinesiny (K+) Mikrotubuly- Kinesiny (K-) Mikrotubuly - Dyneiny (K-) Mikrotubuly - Dyneiny (K+) Aktinová Mikrofilamenta - Myozin (K+) Aktinová Mikrofilamenta - Myozin (K-) Aktinová Mikrofilamenta - Kinesiny (K+) Aktinová Mikrofilamenta - Kinesiny (K-) Mikrotubuly - Myozin (K+) Mikrotubuly - Myozin (K-).
Jaké látky brání depolymerizaci mikrotubulů? Paclitaxel Docetaxel Kolchicin Vinca alkaloidy.
Na které aminokysleině se de/acetyluje histon? Serin Lysin Threonin Arginin.
Kde vzniká u rostlin celulóza? Je syntetizována na vnějším povrchu buňky enzymatickým komplexem vnořeným v plazmatické membráně Je syntetizována v cytozolu buňky enzymatickým komplexem vnořeným v plazmatické membráně Je syntetizována v cytozolu buňky enzymatickým komplexem volně se pohybujícím v cytoplazmě Je syntetizována na vnějším povrchu buňky enzymatickým komplexem přítomným na vnější straně plazmatické membrány.
Přířaď modifikace AMK Fosforylace Ubikvitinace.
Kde bývá histon methylován? lysin Arginin Threonin Serin.
Kde jsou degradovány proteiny? V lysozomech V proteazomech V ribozomech V peroxizomech.
Jaká je úloha cytochromu C v apoptóze? Aktivuje Apaf-1 Aktivuje prokaspázu 9 Aktivuje exekuční kaspázy Aktivuje expresi proteinů rodiny Bcl-2.
Jaká látka brání depolymerizaci Aktinových Filament? Phalloidin Kolchicin Cytochalasin Latrunculin.
Jaká látka brání polymeraci Aktinových filament? Cytochalasin Latrunculin Phalloidin Kolchicin.
Při apoptóze se buňka... Změnšuje Zvětšuje Nemění svou velikost.
Při nekróze dochází k? Otok a rozpad buňky Zánět Zmenšení buňky Kondenzace chromatinu Fragmentace DNA mezi nukleozomy.
S jakým onemocněním je spojena deregulace dopaminu? Alzheimer Parkinson Prionová onemocnění Stařecká demence.
Co jsou hlavní složky kolagenu? Glycin Prolin Hydroxyprolin hydroxylysin.
Při navádění váčků se uplatňuje... SNARE ARF Manoso-6P Adaptin.
Pří fúzi váčků s cílovou membránou se uplatňují... NSF SNAP AFR NLS.
Do rodiny CAM patří? Integriny Selektiny ICAMs (imunoglobulin-like CAMs) Kadheriny Adheriny Hemidesmozomy Adherentní pásy.
Z čeho jsou sestaveny tight junctions? Claudin Occludin JAMs Intermediární filamenta Kadheriny VASP.
Hypomagnesemie je onemocnění jakého typu spojů? Tight junctions Gap junctions Desmosomy Adhezní pásy.
Co se účastní regulace buněčného cyklu? Cykliny Ubikvitin-Ligázy Kolchicin ZP3 NG2 Myc.
Co fosforyluje protein kináza A? trankripční faktor CREB Serin/Threonin Elk-1 MEK V rámci metabolismu glykogenu Regulace fosforylázy.
Jak vypadá inaktivní stav proteinkinázy A? Dvě regulační podjednotky Dvě katalytické podjednotky Vazba cAMP Disociace regulačních podjednotek z komplexu proteinkinázy A.
Metabolismus cAMP? Syntetizován adenylátcylázou po aktivaci G proteinem Aktivuje proteinkinázu A Ovlivněn CREB proteiny Syntetizován adenylátcyklázou po aktivaci JAK Aktivuje proteinkinázu C Syntetizován po přímé interkaci pomocí domény SH2.
Na čem je závislá G2 fáze? Na vnitrobuněčných signálech Na extracelulárních signálech Není závislá na ničem.
Co rozplétá proteiny pří transportu přes membránu? Chaperony Lysozomy Proteasozomy.
Pravdivé tvrzení o karcinogenezi? Onkogeny se dědí dominantně Onkogeny se dědí recesivně Účinek jednoho onkogenu stačí k vyvolání nádoru U nádorových buněk jsou funkční apoptické nebo diferenciační dráhy.
Co je spojené s Alexandrovou chorobou? Mutace v GFAP Mutace pro keratiny Mutace desminu.
Cytochrom C je součástí... Apoptozomu Proteazomu Lysozomu ER.
Co dělají SOCS? Váží se na fosfotyroziny a znemožní vazbu dalších proteinů Interagují s proteinem Smad4 Váží se na Importin beta Inhibují proliferaci buněk.
Co dělá Cathepsin B? Rozkládá složky bazální membrány Podílí se na změně růstové signální dráhy Podílí se na vzniku chromozomových abnormalit Přenáší metabolity mezi krví a neurony.
Co je CBP/p300? HAT HDAC represor strážce genomu.
K čemu je kohezin? Zajišťuje spojení sesterských chromatid v M-fázi Zajišťuje fokálná adhezi Ukotvuje epiteliální buňky k bazálná membráně.
Fosfolipáza C může ovlivňovat? Kalmodulin Troponin C Ca-kinázu CREB.
Co je to ubikvitin? Protein Gen Aminokyselina.
Jakými vazbami jsou připojeny histony k nukleosomu? Nespecifickými interakcemi bazických reziduí histonů, které tvoří iontové vazby s kyselou cukr-fosfátovou kostrou DNA Nejsou spojeny.
Při nekróze... Se buňky zmenšují Buňky bobtnají Dochází k zánětu Velikost buněk zůstává stejná.
Jak se může aktivovat protoonkogen? Amplifikace Delece Bodová mutace Translokace.
Pro jakou nemoc jsou charakteristické betaamyloidní (senilní) plaky a neurofibrilární vřeténka? Alzheimer Parkinson Kuru Roztroušená skleróza.
Kde vzniká kolagen (myšleno prokolagen)? GA ECM Drsné ER Lysozomy.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests