Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONMolimuno

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Molimuno

Description:
Testíky

Author:
pratetatessie
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/05/2020

Category:
Science

Number of questions: 69
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Korelace mezi transkripční a proteinovou úrovní exprese genu je: Vyberte jednu z nabízených možností: Je zde pozitivní korelace, ale v podstatě žádná obecná závislost transkriptomu a proteomu na buněčné úrovni neexistuje. Jednotlivé geny se mezi sebou velice liší a je možné pouze zjistit gen-specifický poměr transkriptu a proteinu. Protein bude mít vždy delší poločas života, jinak existuje pozitivní korelace. Transkripční program musí zachovat stejné spektrum proteinů na základě exprese transkriptů, nejedná se sice o 100% shodu, ale korelace je vysoká (≥ 80%). 100%. Musí korelovat velice přesně, protože jinak by nebylo možné zajistit správné fungování epigenetické regulace genomu na proteinové úrovni. Musíme rozlišovat mezi buněčným proteomem a sekretomem. V prvním případě není 100%, ve druhém ano.
Variabilita v nejvíce polymorfním lokusu v lidském genomu (MHC) vznikla působením: Vyberte jednu z nabízených možností: zvýšené imunitní reakce na signály nebezpečí u obratlovců zvýšené přítomnosti antigenů selekčního tlaku mutujících patogenů samotných molekulárních diverzifikačních procesů v permanentně otevřeném lokusu - genovou duplikací a následnou rekombinací konzervace MHC alel inbreedingem během vývoje lidského druhu v posledních 100 000 letech.
Jaké děje a v jakých buňkách vedou k degradaci materiálu, který byl pohlcený do fagozómu? Vyberte jednu z nabízených možností: proteolýza a snížení pH u makrofágů, neutrofilů a dendritických buněk oxidační vzplanutí a snížení pH u makrofágů a dendritických buněk oxidační vzplanutí a snížení pH u makrofágů a neutrofilů oxidační vzplanutí a proteolýza u makrofágů, neutrofilů a dendritických buněk / snížení pH pouze u dendritických buněk oxidační vzplanutí a proteolýza u makrofágů, neutrofilů a dendritických buněk / snížení pH pouze u makrofágů a neutrofilů.
Jaké podmínky jsou nutné pro spuštění primární T- i B-buněčné adaptivní odpovědi? Jedná se o dva podstatné aspekty, bez kterých není nastartovaná klonální expanze T a B buněk. Vyberte jednu z nabízených možností: Konstitutivní přítomnost kostimulačního receptoru na T a B buňce, který přijímá signál 2. Tento kostimulační signál znamená expresi receptoru B7 rodiny, který je indukovaný na APC po jejich maturaci, vyvolané stimulací PRR. Stimulace PRR je spuštěná pomocí PAMP a DAMP molekul. Kostimulace (signál 2) dostačuje pro aktivaci nezkušených B a T buněk. Přítomnost antigenu a adjuvans v lymfatické uzlině. Ag je rozpoznaný klonem T nebo B buněk s Ag-specifickým TCR/BCR, který prošel negativní selekcí v primárních imunitních orgánech, a proto reaguje pouze s cizími Ag strukturami. Ve stejném místě a čase je nutné zajistit také aktivaci inflamazómu. Indukce zánětu ve tkáni. Může být vyvolaný patogeny nebo sterilně. Ve stejném místě a čase musí být přítomné T a B buněčné klony. Konstitutivní přítomnost kostimulačního senzoru na T a B buňce, který přijímá signál 2. Vysílaný kostimulační signál je indukovaný na APC po jejich maturaci PRR (B7 molekuly pro T buňky), resp. na T buňkách po jejich aktivaci (CD40L molekuly pro B buňky). Tyto děje jsou závislé na přítomnosti adjuvans a antigenu v těle, nicméně mohou se vyskytovat na jiném místě než v lymfatické uzlině.
Maximální (teoretický) / reálný (v danou chvíli maximální počet přítomný v lidském těle) počet klonů T a B buněk je: Vyberte jednu z nabízených možností: 10^18 / 10^11 10^23 / 10^9 10^10 / 10^6 10^12 / 10^11 10^14 / 10^9.
Která látka může spustit přirozenou imunitní odpověď za běžných podmínek (nikoli v experimentu při velmi vysokých dávkách nebo arteficiálním způsobu podání)? Vyberte jednu z nabízených možností: adjuvans - PAMP/DAMP molekuly mitogen non-self antigen jakýkoliv antigen alergen.
Co je důlěžité pro iniciaci imunitní odpovědi? Vyberte jednu z nabízených možností: B buňka T buňka makrofág bazofilní granulocyt dendritická buňka.
Jaké typy buněk jsou profesionálními fagocyty? Vyberte jednu z nabízených možností: pouze makrofágy makrofág a neutrofilní granulocyt všechny typy granulocytů makrofág, DC a neutrofilní granulocyt všechny buňky myeloidní řady.
"Pattern" v termínu "pattern recognition" receptorů znamená: Vyberte jednu z nabízených možností: Majoritní (vysoce exprimovaná) struktura společná široké skupině patogenů (PAMP), které následně spustí sekundární vlnu uvolnění tělu vlastních molekul (DAMP), které nemají podobnou strukturu, ale vážou se na vysoce promiskuitní PRR receptory. Obecná molekulární struktura, většinou polymerního charakteru, která je sdílená mezi potomky jednoho druhu a je klíčová pro přežití druhu patogena. Velice detailní molekulární struktura, která je sdílená mezi všemi druhy a kmeny široké skupiny patogenů nebo podobných molekul - tělu vlastních. .
Jaká signální dráha je spuštěna receptory NOD1 a NOD2 NFkB IRF kaspáza1.
Jaký význam má leaderless sekreční dráha pro iniciaci imunitní odpovědi? Vyberte jednu z nabízených možností: Protože proteiny bez signálního peptidu nemůžou být sekretované z buněk přes klasickou ER/Golgi dráhu, proto musí být uvolněné z buněk organizovaně přes tuto alternativní dráhu, na které se podílí i aktivovaná kaspáza 1, formování pórů v plazmatické membráně a autofagie. Následně plní funkci jak prozánětlivou, tak i protizánětlivou. Protože proteiny bez signálního peptidu nemůžou být sekretované z buněk přes klasickou ER/Golgi dráhu, proto musí být uvolněné z buněk organizovaně přes tuto alternativní dráhu (vezikulární i nevezikulární) a následně plní funkci pyrogenů pro indukci zánětu. Jedná se o nově popsaný způsob vezikulárního transportu, který neprobíhá přes Golgi a je Brefeldin-A necitlivý. Takto se z buněk uvolní látky, které vně buňky fungují jako signály nebezpečí (DAMP) a aktivují přirozenou složku imunitní odpovědi. .
Jaký je rozdíl mezi akutním a chronickým zánětem? Vyberte jednu z nabízených možností: absence EMT-MET tranzice nadměrná akumulace trombocytů absence migrace monocytů, které repopulují makrofágy prozánětlivá aktivace fibroblastů u chronického zánětu kontinuální migrace neutrofilů po 3. dnu po indukci.
Jaké parametry identifikují akutně zanícenou tkáň? Vyberte jednu z nabízených možností: Zvýšená aktivita koagulační kaskády, zvýšený vstup tekutiny, trombocytů, červených a bílých krvinek (v různých vlnách) do tkáně v první fázi a jejich zadržování v pozdější fázi, produkce prozánětlivých cytokinů a radikálů kyslíku a dusíku, zvýšená teplota Přítomnost chemokinových a atraktantových gradientů, zvýšená aktivita komplementové kaskády, zvýšený vstup tekutiny a bílých krvinek (v různých vlnách) do tkáně v první fázi a jejich zadržování v pozdější fázi, produkce prozánětlivých cytokinů a radikálů kyslíku a dusíku, zvýšená teplota Přítomnost chemokinových a atraktantových gradientů, zvýšená aktivita koagulační kaskády, zvýšený vstup tekutiny, trombocytů, červených a bílých krvinek (v různých vlnách) do tkáně v první fázi a jejich zadržování v pozdější fázi, produkce prozánětlivých cytokinů a radikálů kyslíku a dusíku, zvýšená teplota.
Kolikavalentní jsou rozpustné extracelulární "Pattern recognition" molekuly (kolik vazebných míst mají)? Jedná se např. o pentraxiny (CRP), kolektiny (MBL, SP-A, SP-D), fikoliny. Vyberte jednu z nabízených možností: 10 5-6 4 2.
Jaké signální dráhy jsou aktivované přes CLR? Vyberte jednu z nabízených možností: NFkB IRF (hemi)ITAM-mediovaná aktivace Src/Syk.
Jaké redoxní prostředí je typické pro intracelulární kompartmenty buňky? Vyberte jednu z nabízených možností: perinukleární prostor, ER, Golgi a extracelulární prostor je oxidující, cytoplazma a nukleoplazma jsou redukující ER, Golgi a extracelulární prostor je oxidující, cytoplazma redukující, nukleoplazma a perinukleární prostor je redox-neutrální vzhledem k ochraně proti poškození DNA perinukleární prostor, ER, Golgi a extracelulární prostor je redukující, cytoplazma a nukleoplazma jsou oxidující.
Jaké druhy proteáz jsou klíčové pro komplementovou a koagulační kaskádu? Vyberte jednu z nabízených možností: cysteinové aspartátové serinové.
Pyrogeny jsou tato skupina cytokinů / fungují přes následující stimul ve kterém místě v těle: Vyberte jednu z nabízených možností: IL-1b, IL-6, IFNg / vazba na příslušné cytokinové receptory na mikrogliích v mozkovém kmeni IL-6, IL-8, TNF / indukce nekroptózy imunitních buněk, vylití DAMP a vazba na TLR receptory v hypotalamu IL-1b, IL-6, TNF / aktivace PGE2 receptorů v OVLT centru v hypotalamu.
Jaké cytokiny z rodiny IL-1 jsou štěpené po aktivaci inflamazómů NLRP/IPAF? IL-1b, IL-18 IL-1a, IL-1b, IL-18 IL-1b, IL-18, IL-33.
Jaké látky spustí imunitní odpověď? Vyberte jednu nebo více možností: adjuvans antigen všechny složky patogenních mikroorganismů PAMP a DAMP látky, které se uvolňují při poškození vlastních buněk a tkání .
Co je to superantigen a co způsobuje v imunitním systému? Vyberte jednu nebo více možností: Superantigeny způsobují v imunitním systému přehnanou aktivaci a cytokinovou bouři. Antigenní peptid, který působí jako superagonista. Stimulační látky, které oligoklonálně aktivují T buňky s konkrétním Vbeta přeskupeným TCR. Bakteriální i endogenní proteiny, které přemosťují TCR a MHC. Pouze bakteriální produkty, které přemosťují TCR a MHC.
Jaké teoretické diverzity může řádově dosáhnout specifita TCR? Jedná se o maximální stav repertoáru TCR alfa/beta plus gama/delta u jednoho člověka. Vyberte jednu nebo více možností: < 10^6 > 10^10 < 10^10 > 10^23 kolem 10^18 .
Rozpoznává imunitní systém pouze "non-self" struktury zatímco "self" struktury nechává bez povšimnutí? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda.
Správné pořadí pro položky je následující: v bakteriích (E.coli) produkovaný slepičí albumin (OVA) a izolovaný v 8M močovině v eukaryotických buňkách produkovaný slepičí albumin (OVA) a následně izolovaný v 8M močovině zahřátý nativní slepičí albumin (OVA) na 63°C 1h v PBS zahřátý nativní slepičí albumin (OVA) na 63°C 1h v PBS, který jsme 1x přepasážovali přes živou myš (provedli jsme peritoneální výplach z imunizovaného zvířete, který obsahuje OVA) nativní slepičí albumin (OVA) v PBS nativní slepičí albumin (OVA) izolovaný z vejce v kompletním Freundově adjuvans (CFA obsahuje Mykobakterie).
Platí pravidlo: 1 T buňka = 1 TCR = 1 Ag? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda.
Seřaďte signály nebezpečí podle jejich účinnosti na stimulaci buněk přirozené imunity od těch nejpotentnějších k nejméně účinným. DAMP PAMP "induced-self" molekuly (MHC-Ib) haptenizované molekuly alergeny ligandy inhibičních receptorů (MHC-I, CD47).
Jaké typy buněčné smrti jsou silně imunogenní? Vyberte jednu nebo více možností: autofágie nekroptóza pyroptóza nekróza apoptóza.
Jaké mechanismy působí při rozhodování o tom, zda a jak bude pohlcený materiál prezentovaný konkrétní APC T buňkám? Vyberte jednu nebo více možností: úspěšná receptorová signalizace (PRR, FcR u myeloidních buněk, příp. BCR u B buněk) nižší pH ve fagozómu buněčný typ - makrofág a neutrofil degradují lépe než dendritická buňka redoxní stav ve fagozómu.
Které z uvedených dějů se podílejí na procesování fagozómu ve směru degradačním? Může se jednat o chemické, enzymatické i strukturní děje... Vyberte jednu nebo více možností: fúze intracelulárních váčků (např. endozómů) fosforylace Src kináz postupná segregace adhezivních molekul (integrinů) z místa formování fagozómu produkce radikálů membránovou NADPH oxidázou antioxidační superoxid dismutáza polymerizace kortikálního aktinu snížení pH pumpováním H+ V-ATPázou do váčku.
Čím je zprostředkovaný "don't eat me" signál? Vyberte jednu nebo více možností: Syk kinázy SHP-1 a SHP-2 fosfatázy Src kinázy SHIP fosfatáza MAPK.
Jaké mechanismy způsobí konverzi signálu u CD47, CD31, SP-A/SP-D při indukci/inhibici fagocytózy? Vyberte jednu nebo více možností: agregace molekul balance mezi stimulačními (eat-me) a inhibičními (don't eat me) molekulami opačná orientace molekuly vyloučení z místa kontaktu s fagocytem specifická vazba na rozdílné receptory změna konformace receptoru/ligandu zabrání nebo zvýší interakci kompetice rozpustné a membránové formy snížení povrchové exprese proteolytické štěpení.
Jaké úrovně rozpoznávání pohlcované partikule ovlivňují pozitivně fagocytózu? Vyberte jednu z nabízených možností: exprese, konformace, distribuce na membráně a orientace opsoninů a receptorů na fagocytu a cílové partikuli pouze exprese receptorů na fagocytu a cílové pohlcované partikuli opsoniny, které se vážou na receptory na obou stranách interakce exprese receptorů a orientace opsoninů, bez kterých by k fagocytóze nedošlo konformace receptorů na fagocytu a úroveň vazby opsoninů na cílovou partikuli.
Jaké molekulární mechanismy rozhodují o imunogenitě buněčné smrti? Vyberte jednu nebo více možností: ztráta integrity vnitřních membrán buňky, většinou endozomálních uvolnění pyrogenů (hlavně IL-1b a IL-18) nekonvenční sekreční cestou změnou koncentrace iontů a malých molekul uvnitř buňky nedostatek energie ATP pro zdárný průběh apoptózy ztráta integrity plazmatické membrány.
Jaké normální fyziologické procesy zabezpečuje přirozený imunitní systém bez přítomnosti patogenů? Vyberte jednu nebo více možností: remodelace tkání během ontogeneze (fetální období) odstranění metabolitů a toxinů z oběhu likvidace přestárlých buněk v organizmu transport lipidů v oběhu remodelace tkání po poškození v případě sterilního zánětu.
Jaký prostor je vnitřním prostorem buňky? Vyberte jednu nebo více možností: nukleoplazma ER perinukleární prostor cytoplazma endozóm.
Které proteiny patří do skupiny "leaderless" sekretovaných proteinů (LSP), které imunitní systém poznává jako DAMP? Vyberte jednu nebo více možností: TGM1 ACTA1 HMGB1 IL-1a S100A8.
Které z uvedených procesů a modifikací vedou k tomu, že jsou proteiny, lipidy, cukry rozeznány imunitním systémem jako DAMP (alarminy)? Přemýšlejte a rozlišujte, které procesy vedou k tolerogenní odpovědi a souvisí s apoptickou formou buněčné smrti. Vyberte jednu nebo více možností: tranglutaminace, flip-flop na plazmatické membráně agregace až krystalizace oxidace lipidů modifikace RNA misfolding a expozice hydrofobních úseků proteolýza denaturace unfolding oxidace glykace proteinů.
Jaké znáte strukturně/funkčně podobné páry PAMP a DAMP molekul? Vyberte jednu nebo více možností: Intermediáty syntézy izoprenoidů (prenyl pyrofosfáty) - HMBPP (MEP dráha) a IPP (mevalonátová dráha) se vážou na Vgama9/Vdelta2 TCR LPS (G- bakterie) a HMGB1 (člověk) se vážou na TLR4 (Toll-like receptor) HSP70 (člověk) a HSP60 (bakterie) se vážou na TLR4 NLR a CLR se vážou na Toll-like receptory (TLR) SIRPA a CD47, které se vážou na fosfatázu SHP-1 a SHP-2 SP-A a SP-D, které se vážou na stimulační CD91 receptor.
Jaké 2 kinázy z rodiny Ser/Thr non-RD kináz se účastní TLR signalizace? Vážou se na MyD88 a TRIF (TICAM1). Vyberte jednu z nabízených možností: Src, Syk IRAK, RIP MAPK, PKC IRAK, TAK TAK, IKK.
Jaké znáte prozánětlivé cytokiny? Vyberte jednu nebo více možností: IL-18 IL-1a, IL-1b IL-10, TGF-b IL-17A, IL-17F IL-6, TNF.
Jak se nazývá signalizační doména sdílená TLR a IL-1R a na jakém principu spouští signalizaci? Vyberte jednu z nabízených možností: IRAK - fosforylace ITAM - fosforylace MyD88 - fosforylace TRIF - vazba na TRAF6 TIR - multimerizace.
V jakých buňkách a jakých jejich kompartmentech jsou lokalizovány TLR3 a TLR9? Vyberte jednu z nabízených možností: makrofág / fagolysozom plazmacytoidní dendritická buňka (pDC) / cytoplazma plazmacytoidní dendritická buňka (pDC) / endozom všechny dendritické buňky, plazmatická membrána maturovaná myeloidní dendritická buňka (mDC) / endozom.
Aktivují NOD1 a NOD2 receptory formování inflamazómu? Vyberte jednu z nabízených možností: Ano Ne, protože nedochází k aktivaci NFkB signalizace. Ano, ale jen v přítomnosti LPS. Ne u člověka, ovšem ano u octomilky. Ne.
Jaké PAMP/DAMP látky stimulují aktivaci imunitních buněk přes dectin 2? Vyberte jednu nebo více možností: 1,6- beta D-glukan manan (alfa 1-2 disacharid) 1,4- beta D-glukan 1,3- beta D-glukan.
Vyjmenujte příklady látek, které aktivují formování inflamazómu? Vyberte jednu nebo více možností: virová DNA Snížená koncentrace ATP nebo K+ v cytoplazmě. IL1B, IL18 bakteriální toxiny mechanické poškození membrán ostrými krystaly nebo polymerizujícími látkami, které zvětšují svojí velikost.
Které oligomerizující signalizační domény se podílejí na prozánětlivé signalizaci? Vyberte jednu z nabízených možností: RIP2, CARD, NACHT, TIR, PYD TIR, CARD Caspase1, NACHT, TIR, CARD NBD, CARD, PYD TIR, NACHT (NBD), CARD, PYRIN (PYD).
Jaké 2 peptidoglykany Gram+ a Gram- bakterií znáte? Vyberte jednu z nabízených možností: MDP-PGN u G+ a G-Glu_DAP u G- MDP-PGN u G+ a DAP-PGN u G- Lys-PGN u G+ a DAP-PGN u G- GM-tetrapeptid u G+ a GM-tripeptid u G- Lys-PGN u G- a DAP-PGN u G+.
V jakém buněčném kompartmentu jsou exprimované receptory peptidogykanů u savců? Vyberte jednu z nabízených možností: ve všech buněčných kompartmentech tak, aby bylo zajištěné rozpoznání všech bakterií pouze v cytoplazmě pouze v endocytické dráze, protože bakterie jsou fagocytované extracelulárně pro různé typy bakterií - jak rozpustné, tak i povrchové receptory pouze extracelulárně jako rozpustné.
Jaké 3 páry adhezivní molekul se uplatňují při průchodu leukocytů přes endotel (transmigrace) v tomto pořadí? adresin, integrin, transvestin selektin, integrin, PECAM (CD31)/CD99 adhesin, selektin, integrin selektin, chemokin, integrin chemokin, integrin, selektin .
Jakými způsoby a v jakých orgánech jsou eliminovány autoreaktivní T lymfocyty? pozitivní selekce v thymu a somatická hypermutace v uzlinách centrální tolerance v thymu a periferní tolerance v celém těle negativní selekce v thymu a suprese regulačními T buňkami v periferii orální tolerance ve střevě (MALT) a obecná lymfocytární anergie v periferii suprese pomocí MDSC (myeloidní supresory) v sekundárních lymfoidních orgánech a imunoprivilegované tkáni .
Co je to septický šok a jaké jsou jeho projevy? obranná reakce organismu proti sepsi, která končí eliminací patogena rychlá imunitní reakce, která vyvolá NFkB-závislou aktivaci masivní sekrece cytokinů napadení vlastních tkání při infekci, které vede až k nekróze vyplavení neuromediátorů během infekce, které způsobí nefunkčnost periferního sympatického nervstva život ohrožující selhání více orgánů spojené se selháním ledvin a nízkým tlakem v závislosti na nadměrné imunitní reakci proti LPS .
Co způsobí vazba Ag na IgE/FcERI? apoptózu degranulaci fagocytózu antigenní prezentaci migraci do místa zánětu .
Jaký izotyp Ig je nejvíce zastoupený v séru u člověka a jaký má poločas setrvání v oběhu (dny)? IgE (3 týdny IgM (5 dní) IgA (2 měsíce) IgG1 (3 týdny) IgA1 (1 týden) .
Jaké 3 způsoby aktivace komplementové kaskád znáte? klasická, adaptivní a lektinová klasická, alternativní a lektinová adaptivní, přirozená a lektinová komplement-fixující, komplement-štěpící a komplement-membránová aktivace vazbou na imunoglobulin, membránu nebo lektin, po které následuje proteolytické štěpení serinovou proteázou .
Jaké antigeny rozeznávají NKT lymfocyty a jakou molekulou jsou prezentované? hydrofobní lipopeptidy a kyselina mykolová na CD1a,b,c obecné hydrofobní molekuly a jejich agregáty (micely) rozpoznávají NKT buňky přímo lipidové a glykolipidové antigeny vnořené hluboko do CD1d neklasické MHC-Ib molekuly jakékoli hydrofobní antigeny prezentované na evolučně starých MHCI-b molekulách odštěpené hydrofobní signální peptidy prokaryotické i eukaryotické .
Jaké hlavní prozánětlivé cytokiny znáte? IL-2, IL-4, IL-15 IFNgamma, IL-2, IL-7 TNF, IL-10, TGF-beta TNF, IL-1, IL-6 IL-2, IL-17, IL-23 .
Jaké interferony znáte? IFN typu I (alfa a beta), IFN typu II (gamma) IFN typu I (alfa). typu II (beta), typu III (gamma) IFN typu I (alfa, beta, kappa, omega, epsilon), IFN typu II (gamma), IFN typu III (lambda) IFN typu III jsou jinak označené jako interleukiny IL-28 a IL-29 IFN typu I, II i III používají 3 různé typy receptorů .
Jaké mechanismy antivirové obrany znáte? cytotoxická odpověď založená na systému perforin granzym interferonová odpověď typu I PKR odpověď a inhibice translace RLR (RIG-like PRR) receptory zaměřené na ssRNA, dsRNA a dsDNA lýza virově infikovaných buněk perforinem .
Jaké typické povrchové receptory lidských NK buněk znáte a jsou pro ně unikátní? Jsou tyto receptory unikátní pouze pro populaci NK buněk? CD16, CD56, KIR, NKG2D / nejsou unikátní DX5, CD161, CD3 / jsou unikátní TCR, CD16, CD16, HLA-G, HLA-E / nejsou unikátní kombinace cytokinových a chemokinových receptorů / není unikátní FasL, TRAIL, perforin a granzymy / nejsou unikátní .
Jakými mechanismy je utvářená vysoká diverzita TCR repertoáru? monoalelickou expresí somatickým přeskupením VDJ úseků N- a P-nukleotidovou adicí u některých organismů somatickou genovou konverzí zárodečnou duplikací VDJ úseků .
Jakými způsoby tlumíme imunitní reakce v klinické praxi? deplece T buněk specifickými protilátkami potlačení zánětu COX-2 inhibitory a jinými nesteroidními protizánětlivými léky blokování NFAT dráhy - cyklosporin A blokování mTOR dráhy - rapamycin mykofenolát mofetil = reverzibilní inhibitor inosin monofosfát dehydrogenázy .
Kde dochází k somatické hypermutaci a izotypovému přesmyku? u T buněk v thymu u B buněk v Peyerových plátech u B buněk v lymfatických uzlinách u T buněk a B buněk v kostní dřeni v germinálních centrech .
Kolik CDR oblastí má každá V-doména TCR a BCR? 1 2 3 4 6.
Jaký koreceptorový pár je zodpovědný za somatickou hypermutaci a izotypový přesmyk a na jakých buňkách je exprimovaný? T buňka (CD40) : B buňka (CD40L = CD154) APC (CD80/86) : B buňka (CD28/CTLA4 = CD152) APC (CD40L) : B buňka (CD40) T buňka (CD40L = CD154) : B buňka (CD40) Imunitní komplex : B buňka (komplementový receptor CD21/CD19) .
Jsou nejaké tkáně v těle, kde jsou imunitní reakce silně potlačené nebo pozměněné a proto zásadně nepoškozují tkáň? ano, v místech, které jsou pečlivě oddělené od cirkulace krve - thymus, mozek ne, imunitní systém je aktivní v různé míře v celém těle ano, v tkáních, kde jsou exprimované povrchové molekuly FasL a zabíjí tak vstupující Fas-pozitivní T buňky - rohovka, varlata ne, imunitní suprese je vždy pouze dočasná, není možné dosáhnout trvalé suprese ano, kombinací supresivních cytokinů a buněk je možné dosáhnout lokálně potlačené reaktivity - decidua dělohy během těhotenství .
Na jaké buňky a na jaký receptor se váže IgE způsobující alergickou reakci? na Langerhansovy buňky, eosinofily, bazofily, žírné buňky s vysokoafinním FcERI převážně na bazofily a žírné buňky, které mají nejvyšší expresi různých IgE receptorů na neutrofily, eozinofily a bazofily v krvi, exprimující jak FcERI, tak FcERII na všechny buňky, které exprimují středněafinní FcERII, například B buňky na buňky přímo v místě produkce IgE, které mají Fc receptory, například M-buňky .
Pojmenujte dvě důležité složky každé lidské vakcíny s příklady. lipidová složka pro zajištění rozpustnosti (lipid A, může být i detergent) a proteinová složka (albumin) pro stabilizaci antigen, který může být nativní i syntetický a adjuvans, které musí být syntetické antigen (pokud možno denaturovaný nebo degradovaný) a adjuvans (sloužící jako deposit antigenu = alum) celý inaktivovaný mikroorganismus a rekombinantní antigen u multikomponentních vakcín adjuvans, které indukuje inflamazomem mediovanou zánětlivou reakci a jakékoli další látky, které mohou sloužit jako antigen .
V čem je podstatný rozdíl mezi plazmou a sérem? plazma obsahuje trombocyty a proto je schopná koagulace plazma koaguluje v závislosti na přítomnosti celé koagulační kaskády a dvoumocných kationtů plazma zásadně nekoaguluje sérum i plazma mohou koagulovat, ovšem za jiných podmínek sérum je zbytek plazmy po proběhlé koagulaci .
Vyjmenujte terminálně diferencované vývojové linie granulocytů. Jaké funkce / vlastnosti mají? neutrofilní (fagocyty), eosinofilní (fagocyty a APC), bazofilní (alergie a APC pro Th2 odpověď) a žírné buňky (alergie, hojení ran) dělí se podle Wrightova barvení (nebo toluidinové modři), které značí cytoplazmatická granula, spojená s jejich funkcí všechny linie granulocytů mají polymorfonukleární jádro myeloblast, promyelocyt, myelocyt, metamyelocyt, "band cell" = tyčkový granulocyt krví jsou granulocyty distribuované do tkání, kde plní neutrofily, eosinofily a bazofily roli fagocytů, některé i APC .
Report abuse Consent Terms of use