option

Neura

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Neura

Description:
test ze starých testů

Author:
martinkaaa
(Other tests from this author)

Creation Date:
28/05/2015

Category:
Science

Number of questions: 67
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
1) Arnoldova dráha tvoří součást struktury CNS, která je označována jako: capsula interna capsula externa neplatí ani jedna z variant.
2) Arnoldova dráha je drahou: frontonukleární frontopontinní a po přepojení v pontu směřuje k míšním motoneuronům okcipito-parieto-temporopontinní frontopontinní a po přepojení v jádrech pontu směřuje do mozečku.
Poškození pallida vede: k choreatickým pohybům a ke svalové hypotonii k zástavě volních pohybů a k hemibalismu k omezení až vymizení pohybů a expresivního řečového projevu, k ospalosti až stavu strnulosti.
4) Cornu frontale má následující ohraničení: kraniálně = tela choroidea; mediálně= septum pellucidum; laterálně= nucleus caudatus. ANO NE.
V mostě Varolově se nachází: centrum rohovkového reflexu centrum okulokardiálního reflexu centrum regulace krevního oběhu respirační centrum.
Mediátorem postgangliových sympatických vláken je: noradrenalin, acetylcholin noradrenalin, acetylcholin, neurotensin, somatostatin acetylcholin, somatostatin noradrenalin, neurotensin.
Přenos informací sympatikem v postgangliovém úseku je zabezpečený: noradrenalinem acetylcholinem neplatí ani jedna z výše uvedených varian noradrenalinem a v jednom případě i acetycholinem.
Paramediánní zónu mozečku ve směru mediolaterálním tvoří: paramediánní kortex; ncl. emboliformes paramediánní kortex; ncll. emboliformes a globosi paramediánní kortex; ncl. dentatus a ncl. emboliformes paramediánní kortex; ncll. dentatus a globosi.
Dráha z vestibulárního ústrojí se ve svém průběhu mj. přepojuje v ganglion vestibulare. Axony těchto neuronů pak směřují k vestibulárním jádrům. O kolik jader se v tomto případě jedná? 4 3 2.
Základními neurotransmisivními systémy v bazálních gangliích jsou: GABA, DA, Ach, CCK 5HT, CCK, Na Ach, GABA, DA, 5HT GABA, DA, Ach.
Nucleus subthalamicus je zapojen do systému: hypotalamických jader bazálních ganglií hypofyzárního.
K hormonům adenohypofýzy patří: melanotropní hormon luteinizační hormon a prolaktin oxytocin a vazopresin.
Proprioceptivní informace z dolních končetin a z kaudální části trupu cestou fasciculus gracilis směřují do Stilling Clarkeova jádra. Toto jádro se nachází v míše v rozsahu:.
Amygdala přijímá veškeré senzitivní a senzorické informace cestou: z žádné z výše uvedených struktur z neokortexu a ncl. Solitarius z talamu, neokortexu a ncl. solitarius talamoamygdalární ze specifických jader talamických.
Sekundární chuťová kůra se nachází: v gyrus precentralis ve spánkovém laloku v insule.
Mediální ohraničení cornu frontale tvoří: fornix a tela choroidea cauda ncl. caudatus septum pellucidum žádná z výše uvedených struktur.
Epifýza je zavěšena na: 1. commisura posterior 2. commisura habenularum 3. trigona habenularum 1 2 3.
Neurony na úrovni míšních segmentů, které jsou zdrojem neuritů sympatické dráhy, tvoří: a. ncl. proprius b. Stilling-Clarkeovo jádro (C8-L3) c. neplatí ani jedna z výše uvedených variant d. ncl. thoracicus (C8-L3) e. ncl. intermediolateralis (C8/Th1-L2/3) a b c d e.
Paleocerebellum tvoří: špatně neplatí ani jedna z variant lobus floculonodularis vermis a paramedianní zóna laterální zóna 1 2 3 4.
Kinesthetické informace z dolních a horních končetin směřují do gyrus post-centralis skrze lemniscus medialis stejnou cestou. Nepravda/pravda ANO NE.
Poruchy mozečkových funkcí bývají také součástí: ADHD roztroušené sklerózy autismu neplatí ani jedna z variant.
Vermis se účastní udržování rovnováhy, vzpřimování, řízení pohybu hlavy a očí a koordinace cílených pohybů. ANO NE.
Paleostriatum je: součást limbického systému nižší bazální ganglion extrapyramidového systému vyšší bazální ganglion extrapyramidového systému 1 2 3.
V mediolaterálním směru členění mozečku k paramediánní zóně patří: kortex v rozsahu hemisfér a ncl. Dentatus většina kortexu hemisfér a ncl. emboliformes a globosi paramediánní kortex hemisfér a ncll. fastigií a globosi neplatí ani jedna z variant 1 2 3 4.
Parkinsonův syndrom je výsledkem léze putamen. Pravdivý/chybný výrok A N.
Striatum za normálních fyziologických podmínek. Zvyšuje/tlumí činnost pallida Zvyšuje tlumí.
Arnoldova dráha tvoří součást struktury CNS, která je označována jako: capsula interna capsula externa capsula extrema neplatí ani jedna z variant 1 2 3 4.
Léze bazálních ganglií se projevují následujícími základními symptomy: léze putamen- choreatické pohyby a myoklonie léze putamen-Parkinsonův syndrom léze pallida a jeho spojů- Parkinsonův syndrom léze ncl. caudatus- athetotické pohyby a myoklonie leze ncl. caudatus- athetotické pohyby a změny svalového tonu léze putamen- choreatické a athetotickké pohyby.
Součástí Türckovy dráhy jsou neurity neuronů frontální mozkové kůry occipito-parieto-temporální mozkové kůry fronto-occipito-parieto-temporální mozkové kůry fronto-parieto-temporální kůry mozkové 1 2 3 4.
Claustrum odděluje od talamu: capsula externa capsula extrema neplatí žádná z výše uvedených variant 1 2 3.
Jako magnocelulární vrstvy ncl. corporis geniculati lateralis jsou označeny vrstvy 1, 2 2, 3 1, 3.
Laterálně vstupují do míchy aferentní nervová vlákna, která končí v segmentu míšním na lamina I a především na lamina II a V. Neurony lamina I a lamina V jsou zdrojem nervové dráhy, která představuje: tractus spinothalamicus funiculus dorsalis fasciculus septomarginalis 1 2 3.
Tractus corticospinalis lateralis začíná: v area 4, 6, 3, 1, 2 v area 4, 8 v area 4, 6.
Musculus sphincter pupillae je inervován somatickými nervy postgangliovými parasympatickými vlákny postgangliovými sympatickými vlákny 1 2 3.
Nucleus corporis geniculati lateralis sestává ze 6 vrstev neuronů. Axony z nazálních polovin sítnice končí ve vrstvách 1, 4, 6 5, 6, 2.
Nucleus interpeduncularis je jednou z přepojovacích stanic pro: chuťové informace čichové informace motorické informace 1 2 3.
37) Porucha koordinace pohybů očí s pohyby hlavy a krku se projevuje při poškození: premotorické korové oblasti a frontálního okohybného pole (area 6, 8, 9,) premotorické korové oblasti (zejména area 6) frontálního okohybného pole a frontální asociační korové oblasti (area 8, 9-14, 46, 47 frontálního okohybného pole (area 8, 9).
Mezi přepojovací uzly dráhy miotického reflexu patří: Edingerovo-Westphalovo jádro ganglion cervicale superior ganglion ciliare ganglion opticum.
O jaký čelní kortiko-subkortiko-kortikální obvod se jedná, jestliže se jeho postižení u pacienta projevuje mj. snížením jeho iniciativy, vytrvalosti, ztrátou zájmů, hypomanickými příznaky, beztaktností, automatickým opakováním gest a pohybů lidí z pacientova okolí? orbitofrontální obvod dorzolaterální obvod motorický a dorzolaterální obvod motorický a orbitofrontální obvod 1 3 2 4.
Porucha vyjadřování myšlenek řečí a písmem se projevuje jako důsledek poškození následující korové oblasti suplementární motorické korové oblasti Brocova centra a suplementární motorické korové oblasti Brocova centra 1 2 3.
Enthorhinální kortex je podle Brodmanna: area 13, 14, 15, 28 area 28 area 28, 41, 42 area 1, 2, 3.
Informace o tupé bolesti jsou vedeny do primární senzitivní kůry drahou spino-hypothalamo-limbickou spinothalamickou spino-reticulo-thalamickou 1 2 3.
Poškození substantia nigra se spolupodílí na vzniku pohybové hyperaktivity Parkinsonova syndromu choreatických pohybů 1 2 3.
Pro exterorecepční reflexy mj. platí, že nepodléhají únavě, nepodléhají přímo činnosti mozkové kůry a mají velmi krátkou reflexní dobu. Toto tvrzení je fikce pravda.
Systém mediálních drah mozkového kmene zahrnuje následující dráhy: tractus tectospinalis tractus rubrospinalis a tractus rubrobulbaris tractus vestibulospinalis medialis et lateralis, tractus tectospinalis, tractus reticulospinalis tractus vestibulospinalis medialis et lateralis a tractus tectospinalis 1 2 3 4.
V corpus trapezoideum se kříží: stria olfactoria medialis et lateralis pravý a levý nervus opticus neurity neuronů ncl. cochlearis dorsalis et ventralis 1 2 3.
Neurony ncl. vestibularis medialis jsou zdrojem axonů, které se podílejí na: ascendentní části FLM a ovlivňují krční motoneurony descendentní části fascikulus longitudinalis medialis (FLM) a ovlivňují bederní motoneurony descendentní části FLM a ovlivňují krční motoneurony 1 2 3.
Levá hemisféra u tzv. praváků umožňuje mj. rozpoznávání a uchování melodie i notový zápis a zpěv. Pravá hemisféra zase mj. umožňuje práci s miniaturou. Pravda/Fikce P F.
Čichové informace cestou stria medullaris thalami směřují do talamického jádra. Po přepojení v talamu směřují do: .
Nucleus ruber sestává z části magnocelulární a parvicelulární. U člověka je více vyvinutá: .
Hypotalamus má spojení s hypofýzou přes jádra ----------- (zejména ncl. ------------, ncl. -----------------) .
Nucleus subthalamicus je zapojen do systému: .
Adiadochokinéze, abázie a astázie jsou poruchy: .
Amygdala přijímá veškeré senzitivní a senzorické informace cestou: .
Aferentní axony nn. VII., IX., X. vstupují do tractus solitarius v prodloužené míše a končí na dendritických zónách neuronů, které tvoří: *rostrální část ncl. .......... a .................
V rámci dorzolaterálního prefrontálního subkortikálního obvodu se nervová vlákna dostávají do ncl. subthalamicus cestou přes: .
Korová pole 13, 14, 15 se nacházejí v oblasti: .
Syndrom, který se vyznačuje přechodným jednostranným ochrnutím, snížením svalového tonu, snížením citlivosti, bolestivými stavy, pohybovým neklidem, oscilacemi pozornosti, emoční labilitou se nazývá: .
Axony vysílané neurony ncl. cochlearis dorsalis a ventralis se kříží v útvaru corpus trapezoideum a dále pokračují směrem do korového centra sluchového jako: (LA a LL).
Neostriatum je složené z: *ncl. .... a ... .
Neurity neuronů ncl. intermediolateralis jsou přepojovány: v ganglion cervicale superior jako pregangliová sympatická vlákna v ganglion cervicale superior jako pregangliová parasympatická vlákna.
Poškození orbitofrontálního-subkortikálního obvodu vede: k poklesu iniciativy ke ztrátě zájmů a iniciativy k hypomanickým příznakům a beztaktnosti.
Otvory ve stropu III. komory mozkové jsou jedinými místy spojení komorového systému CNS s prostorem kolem CNS. Toto tvrzení je: P F.
Který hlavový nerv se nachází u čtverohrbolí I. II. III.
Korová pole ...... se nacházejí v oblasti regio insularis 13, 14, 15 15, 12, 11 11, 12, 13.
V insule se nachází Sekundární chuťová kůra Primární chuťová kůra Sekundární čichová kůra Primární čichová kůra.
centrum okulokardiálního reflexu centrum rohovkového reflexu se nachází v: mostě Varolově v putamen v cerebellu v neokortexu.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests