Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONObecná biologie a ekologie

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Obecná biologie a ekologie

Description:
Státní závěrečná zkouška

Author:
Popejka
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/01/2023

Category:
Science

Number of questions: 49
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Pohybové organely bičíky a brvy jsou: typické pro prvoky, u mnohobuněčných živočichů se vyskytují jen u planktonních larev společně původními pohybovými organelami prokaryot (balterií a sinic) struktury nezávisle vzniklé u všech vodních organismů vývojově zcela odlišné.
Trepka se rozmnožuje: nepohlavně, pučením pohlavní konjugací, po které následuje série příčných dělení pohlavní konjugací, po které následuje série podélných dělení.
Důkaz pro původ eukaryot a prokaryot: rRNA mRNA DNA.
Fungi jsou: autotrofní chemoheterotrofní fototrofní heterotrofní.
Vlastní nukleové kyseliny mají: cytoplazmatická membrána a vakuoly ribozómy a Golgiho komplex mitochondrie a ribozómy ribozómy a lyzozomy.
Sinice jsou: autotrofní fotoautotrofní heterotrofní chemoheterotrofní.
Eukaryota: členěna do 4 říší: prvoci, chromista, rostliny, živočichové členěna do 5 říší: prvoci, chromista, rostliny, houby, živočichové.
Zonální biomy odpovídají: makroklimatu mikroklimatu bioklimatu maxiklimatu.
Rozmnožování bakterií: spájení replikací pučením dělením.
Rozmnožování virů: spájení replikací pučením dělením.
Rozmnožování archea: spájení replikací pučením, dělením.
Wegenerova teorie: teorie kolize desek teorie kontinentálního driftu teorie vrásnění teorie seismických vln.
Co je plasmodium: druh prvoků, původci malárie druh bezobratlých. původce spavé nemoci.
Populace 2 druhů se stejnými nároky na prostředí spolu mohou koexistovat na daném stanovišti za předpokladu, že..(vyber NESPRÁVNOU) odpověď: dojde k postupnému vyrovnání početních stavů obou populací mají alespoň částečně odlišné nároky na výživu, prostor atp. se alespoň částečně liší svými ekologickými nikami mají-li shodní nároky na omezené zdroje, využívají je v jinou dobu, či různou efektivitou.
Co je projevem biotického (reprodukčního) potenciálu populace (rmax)? teritorialita rozptyl populace exponenciální růst populace pohlavně zdatní jedinci.
Ekologická nika je: biotop určitého druhu vegetační stupeň biom prostorové a funkční začlenění druhu.
Soubor jedinců různých druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů určitého stanoviště tvoří celek označený jako: populace biocenóza ekosystém biom.
Čistá primární produkce vyjadřuje hrubou primární produkci zmenšenou o vlastní metabolickou spotřebu producentů celkovou produkci ekosystému část produkce ekosystému, spotřebovanpu býložravci hrubou primární produkci, sníženou o biomasu podzemních orgánů rostlin a požerky zvířat.
Při ekologické sukcesi klesá druhová rozmanitost snižuje se patrovitost fytocenózy celková biomasa roste jde o krátkodobé výkyvy v druhové skladbě a ve velikosti populací v rámci biocenózy.
Průměrný počet potomstva samičího pohlaví dožívající se plodného věku vyprodukovaný jednou samicí během jejího života nazýváme: biotický potenciál populace (rmax) čistá míra reprodukce (R0) hrubá míra reprodukce (Rmax) specifická rychlost populačního růstu (r).
Biotický (repro) potenciál populace (rmax) je: regulace počtu jedinců vnitrodruhovou konkurencí přirozené kolísání populace maximální reprodukční schopnost neomezená podmínkami prostředí maximální reprodukční schopnost za nepříznivých podmínek .
Pstruhové pásmo potoků a říček odpovídá zhruba: krenalu rhitralu potamalu hyporealu.
Organismy v reopelagiálu našich potoků a řek označujeme jako: plankton bentos hyporeos drift.
Ke kterému stupni limnosaprobity nálěží parmová a cejnová pásma našich řek? xenosaprobita oligosaprobita alfa-mezosaprobita beta-mezosaprobita.
Půdní profil obyčejně obsahuje tyto zadní horniny: hlinitý, písčitý, jílovitý humusový, metamorfovaný, substrátový humusový, eluviální, iluviální humusový, oglejový, glejový.
Dle vztahu k vlhkosti dělíme zooedafon do několika skupin. Nejpočetnější jsou: hydrobionti hygrobionti xerofylové hygrofilové.
Příkladem primární ekologické sukcese NEní: lesí paseka písečná duna důlní výsypka štěrková lavice.
Do skupiny křovinných biomů (sklerea) neřadíme: australské eukalyptové buše středomořské maccie africké akáciové buše mangrové-kořenovníkové porosty.
Převládající rostlinnou formou v temperátních lesích (opadavé mírného pásu) jsou: fanerofyty chamaefyty hemikryptofyty geofyty.
Nejvíce zooedafonu je: několik cm pod povrchem půdy na povrchu půdy čím hlouběji, tím více rovnoměrně.
Pstruzi vyžadují studenou vodu v potocích a říčkách , jsou tedy: oligoeurytermní polyeurytermní oligostenotermní polystenotermní.
Koráli se vyskytují zejména ve fotické vrstvě litorálu tropických moří, jsou tedy: oligostenotermní oligoeurytermní polyeurytermní polystenotermní.
Fotokinetická reakce, typická pro živočichy, kteří provádějí nesměrované pohyby ke zdroji světla: fotokineze fototropismus fototaxe fotopraxe.
Přečkávání nepříznivých podmínek prostředí v klidovém stavu bezprostředně následkem změny vnějších podmínek nazýváme: kviescence dormance diapauza hibernace.
Dormance, kdy živočichové přečkávají v klidu suché a teplé období roku, je: kviescence hibernace estivace diapauza.
Zcela náhodně vzniklou skupinou je: konglobace agregace stádo hejno.
Mezi kvantitativní atributy biocenóz patří: fidelita, koordinace frekvence, identita, diverzita frekvence, abundance, dominance abundance, dominance, produkce.
Ekologická natalita je synonymem pro: realizovanou natalitu fyziologickou natalitu minimální natalitu maximální natalitu.
Do skupiny lesních biomů nazývaných ARBOREÁL NEpatří: severská jehličnatí tajga opadavý listnatý les akáciový a eukaliptový les deštný a mlžný les.
Skočná vrstva - termoklima - odpovídá ve vertikální stratifikaci vodního sloupce jezera či nádrže tzv.: epilimnionu metalimnionu hypolimnionu sublitorálu.
Prostředí tzv. volné vody u stojatých vod nazýváme: litorál pelagiál.
Zjišťujeme-li poměr pohlaví u vylíhlých kuřat (sexování) jedná se o poměr pohlaví: primární sekundární terciární kvartární.
Sekundární konzumenti (masožravci) využívají....% energie ze své kořisti. 10% 20% 30% 40%.
Cejnové pásmo řek odpovídá zhruba: celému tamalu hypotalamu epipotalamu metapotalamu.
Emerzní vegeta roste převážně v pásmu: epilitorál eulitorál sublitorál supralitorál.
Mezi strukturální znaky biocenóz patří: abundance, dominance, pridukce frekvence, abundance, dominance frekvence, identita, diverzita fidelita, koordinace.
Teoretická mortalita je synonymem pro. realizovanou mortalitu fyziologickou mortalitu maximální mortalitu minimální mortalitu.
Fotokinetická reakce, typická pro živočichy, kteří provádějí směrované pohyby ke zdroji světla: fotokineze fototropismus fototaxe fotopraxe.
Masové vystěhování živočichů označujeme pojmem: emigrace imigrace irupce erupce.
Report abuse Consent Terms of use