Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOdborné pojmy, roviny

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Odborné pojmy, roviny

Description:
LFUK- bio

Author:
AVATAR

Creation Date:
04/04/2022

Category:
Science

Number of questions: 26
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1063. Otočenie dlaňou nahor sa nazýva: Propinácia Supinácia Extenzia Flexia Privrátenie Abdukcia Odvrátenie Addukcia.
1070. Odborný termín pre “povrchový” je: Kraniálny Kaudálny Profundus Rotačný Superficialis Pronačný Abdukčný Flexný.
1075. Odborný termín pre smer “k trupu” na končatinách je: Mediálny Distálny Proximálny Superficialis Profundus Vertikálny Cirkulárny Laterálny.
1125. Priečna ôs tela človeka sa odborne nazýva: Kaudálna Kraniálna Transverzálna Proximálna Distálna Ventrálna Dorzálna Hĺbková.
1140. Svaly, ktoré spôsobujú odtiahnutie, sa nazýva: Odťahovače Priťahovače Adduktory Ťahače Pronátory Levátory Supinátory Abduktory.
1155. Smer chrbtový pri šípovej osi človeka sa odborne nazýva: Povrchový Vnútorný Predný Útrobný Laterálny Tranzverzálny Dorzálny Hĺbkový.
1160. Chvost sa po latinsky nazýva: Chorda dorsalis Cochlea Cava Cauda Caverna Calva Cavum Collum.
1165. Ohnutie sa odborne nazýva: Extenzia Addukcia Abdukcia Pronácia Supinácia Protrakcia Retrakcia Flexia.
1170. Zvislá os tela človeka sa odborne nazýva: Horizontálna Transverzálna Šikmá Vodorovná Vertikálna Frontálna Čelová Osová.
1183. Smer na zvislej osi “k chvostu” sa u človeka odborne nazýva: Kraniálny Kaudálny Addukčný Pronačný Supinačný Rotačný Frontálny Proximálny.
1187. Odtiahnutie sa odborne nazýva: Obdukcia Supinácia Abdukcia Cirkumaddukcia Reštrikcia Retrakcia Addukcia Depresia.
1198. Pri priečnej osi nazývame smer od stredu tela: Dexter Sinister Laterálny Mediálny Transverzálny Distálny Sagitálny Bočný .
1201. Odborný termín pre hlboký je: Profundus Superficialis Distalis Proximalis Dexter Sinister Sagitalis Transversalis.
1215. Odborný termín pre smer k prstom na končatinách sa nazýva: Kraniálny Kaudálny Povrchový Kĺbový Proximálny Pronačný Distálny Supinačný.
1227. Pritiahnutie sa odborne nazýva: Produkcia Abdukcia Addukcia Redukcia Abdikácia Elevácia Reprodukcia Dedukcia.
1242. Ľavý je v lekárskej terminológii: Horizontalis Vertikalis Sagitalis Transversus Oliquus Sinister Superius Caudalis.
1248. Brušný smer pri šípovej osi človeka sa odborne nazýva: Kaudálny Proximálny Ventrálny Mediálny Šípový Sagitálny Frontálny Distálny.
1271. Pohyb dlaňou nadol sa nazýva; Odvrátenie Supinácia Retrakcia Protracia Pronácia Abdukcia Privrátenie Addukcia.
1272. Pravý v lekárskej terminológii: Sinister Medius Medialis Dexter Diameter Cranialis Caudalis Lateralis.
1280. Otáčanie sa odborne nazýva: Cirkulácia Dukcia Pronácia Rotácia Flexia Supinácia Extenzia Pronácia.
1283. Svaly, ktoré umožňujú ohnutie, sa nazývajú: Extenzory Flexory Vystierače Zvierače Privracače Ohýbače Supinátory Odvracače.
1296. Pri priečnej osi nazývame smer k stredu tela: Sagitálny Mediálny Vertikálny Proximálny Frontálny Šípový Predozadný Pravoľavý.
1299. Rovina, ktorá rozdeľuje telo človeka na sve zrkadlové polovice- pravú a ľavú sa nazýva: Frontálna Transverzálna Šípová Stredná Priečna Šikmá Mediálna Bočná .
1303. Smer na zvislej osi “k lebke” sa u človeka odborne nazýva: Transverzálny Distálny Kaudálny Laterálny Kraniálny Zvislý Kolaterálny Šikmý.
1316. Svaly, ktoré spôsobujú pohyb dlaňou nahor sa nazýva: Odvracače Privracače Supinátory Pronátory Rotátory Abduktory Flexory Extenzory.
1444. Svaly, ktoré spôsobujú pritiahnutie: Abduktory Flexory Rotátory Adduktory Priťahovače Extenzory Konstriktory Tenzory.
Report abuse Consent Terms of use