option
My Daypo

Organická chémia 1

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Organická chémia 1

Description:
N-deriváty, aromat. zlúč

Author:
AVATAR

Creation Date:
15/03/2021

Category:
Science

Number of questions: 63
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Medzi aromatické zlúčeniny patrí cyklohexanol hydrochinón p-benzochinon cyklopentadien.
Pre arény sú charakterictické reakcie nukleofilné adície nukleofilné substitúcie elektrofilné substitúcie polymerizačné.
Medzi aromatické zlúčeniny nepatrí hydroxybenzén krezol chinón kyselina pikrová.
Medzi aromatické karboxylové kyseliny patrí kyselina karbolová kyselina pikrová kyselina tereftalová všetky uvedené.
Fenolovú skupinu neobsahuje hydrochinón kyselina salicylová kyselina ftalová krezol.
Pomenuj C6H5-CO-CH3 acetofenón benzofenón metylester kyseliny benzoovej fenylketón.
Benzén má stoličkovú konformáciu ľahko sa hygrogenuje na cyklohexán ľahko vstupuje do reakcií elektrofilných jeho jadro sa nachádza tiež v penicilínoch.
Toluén sa oxiduje na fenol a acetón pri nitrácii poskytuje až 50% 2-nitrotoluénu pri nitrácii vzniká iba 10% 4-nitrotoluénu všetky odpovede sú správne.
Acetofenón vzniká zo styrénu hydratáciou hydrogenáciou a hydratáciou dehydrogenáciou hydratáciou a oxidáciou.
Kyselina salicylová je kyselina 3-hydroxybenzoová je esenciálna kyselina tvorí základnú zložku acylpyrínu v molekule má finkčné skupiny -COOH, -OH, SO3H.
Medzi aromatické kyseliny nepatrí kyselina ftalová kyselina benzoová kyselina akrylová kyselina salicylová.
O benzéne platí redikál odvodený od neho je benzyl vzniká dehydrogenáciou cyklohexénu vzniká hydrogenáciou cyklohexánu vzniká dehydratáciou cyklohexánu.
Medzi aromatické kondenzované uhľovodíky patrí benzén o-xylén DDT ani jedna z uvedených .
Medzi arény nepatrí bifenyl naftalén tetrahydrofurán kumén.
Reakcia benzénu s Br2 je adícia substitúcia katalyzovaná H2SO4 sprevádzaná vznikom acylu.
Delokalizácia pí elektrónov zvyšuje energiu zlúčeniny znižuje stabilitu zlúčeniny zvyšuje nenasýtenosť zlúčeniny nič z uvedeného.
Nitráciou benzénu do druhého stupňa ako hlavný produkt vznikne nitrobenzén 1,2-dinitrobenzén 1,4-dinitrobenzén 1,3-dinitrobenzén.
Nitrácia benzénu je elektrofilná adícia elektrofilná substitúcia nukleofilná substitúcia reakcia so smesou HNO3 a H2SO3.
m- orientujúce skupiny na aromatickom jadre sú -SO3H -Cl -OH -NH2.
o- a p- orientujúce substituenty na aromatickom jadre sú -SO3H -NO2 -COOH -CH3.
O reakcii cyklohexénu s HCl platí Prebieha ako elektrofilná substitúcia je to elektrofilná adícia reakcia neprebieha vzniká 1,2-dichlórcyklohexán.
reakciou cyklohexénu s NaOH vzniká reakcia neprebieha je to elektrofilná adícia Na+ ako elektrofil je veľmi reaktívny platí b aj c.
Benzylchlorid je movochlórbenzén je derivát fenolu je funkčný substituent kyseliny benzoovej ani jedna odpoveď nie je správna.
C6H5-NH2 vzniká redukciou nitrobenzénu s kyselinou chlorovodíkovou dáva soľ ľahko vstupuje do diazotačnej reakcie všetky odpovede sú správne.
zlúčenina C6H5-N=N-C6H5 je diazóniová soľ je azobenzén je anilínová čerň ktorá vzniká oxidáciou aromatických amínov dehydrogenáciou z nej vzniká difenylhydrazín.
Pre tvorbu azofarbív neplatí do reakcie vstupujú aromatické amíny a fenoly kopuláciou sa vytvorí chromofórová skupina -N=N- kopulácia prebieha v kyslom prostredí s dusičnanom sodným diazóniové soli sú nestále a reaktívne.
O anilíne platí anilín je slabšia zásada ako amoniak v dôsledku -M efektu anilín je slabšia zásada ako amoniak v dôsledku +I efektu anilín je silnejšia zásada ako amoniak v dôsledku +M efektu anilín je slabšia zásada ako amoniak v dôsledku +M efektu.
Hlavnými produktami nitrácie toluénu sú 2-nitrotoluén a 3-nitrotoluén 2-nitrotoluén a 4-nitrotoluén 3-nitrotoluén a 4-nitrotoluén len 3-nitrotoluén.
Ku zlúčeninám ktoré majú vo svojej molekule 2 amínové skupiny patrí močovina biuret platí a aj b ani a ani b.
Ku zlúčeninám ktoré majú vo svojej molekule 2 amínové skupiny patrí 2-naftylamín dimetylamín lyzín všetky uvedené zlúčeniny.
Pyridín patrí ku amínom heterocyklickým zlúčeninám látkam, ktorých roztoky dávajú zásaditú reakciu platí a, b aj c.
Z uvedených zlúčenín nepatrí medzi amíny CH3CONH2 (CH3)2NH (CH3)3N H2N(CH2)6NH2.
pri reakcii, pri ktorej sa na primárny aromatický amín pôsobí alkalickým dusitanom v kyslom prostredí, ide o nitráciu kopuláciu vznik diazóniových solí vznik azozlúčenín.
p-fenyldiamín je primárny amín sekundárny amín terciárny amín diazóniová soľ.
Pri vzniku anilínu z nitrobenzénu ide o oxidáciu dehydrogenáciu redukciu substitúciu.
Charakter terciárnych amínov majú zlúčeniny pyrol pyperidín trimetylamín platí b aj c.
V anilíne má aminoskupina +I efekt -I efekt +M efekt -M efekt.
Najsilnejší zásaditý charakter má zlúčenina anilín diaminoetán metylamín amoniak.
Pre nitropopán a propylnitrát platí obe látky su nitroderiváty prvá je derivát propánu, druhá derivát glycerolu obe sa pripravujú účinkom HNO3 na propanol za rôznych podmienok prvá je derivát propánu, druhá je ester propanolu a HNO3.
Dvojnásobnou nitráciou benzénu vzniká 1,2-dinitrobenzén 1,2-dinitrobenzén a 1,4-dinitrobenzén 1,3-dinitrobenzén reakcia beží len do prvého stupňa za vzniku nitrobenzénu.
Trinitrotoluén vzniká alkyláciou kyseliny pikrovej patrí medzi jedy po redukcii na anilín vstupuje do diazotácie a kopulácie ani jedna odpoveď nie je správna .
vyber nesprávnu odpoved nitrácia benzénu je elektrofilná substitúcia reakciu začína nitróniový katión NO2 vzniká reakciou kyseliny siričitej a kyseliny dusičnej pri nitrácii sa uvoľňuje molekula vody.
Z nitrozlúčenín môže vznikať amíny deriváty kyseliny močovej obe uvedené látky ani jedna z uvedených látok.
Nitrobenzén sa ľahšie redukuje na anilín v zásaditom prostredí ako v kyslom vzniká nukleofilnou substitúciou môže sa použiť do sirupov proti kašľu vyznačuje sa mandľovou vôňou.
Anilín vzniká redukciou nitrobenzénu v kyslom prostredí je to primárny amín s dusitanom sodným dáva diazóniové soli všetky odpovede sú správne.
CH-NH-CH je sekundárny amín je slabšia zásada ako primárny amín je slabšia zásada ako amoniak všetky odpovede sú správne.
o anilíne platí anilín reaguje s HCl anilín má v roztoku slabo kyslú reakciu anilín nereaguje s H2SO4 ani jedna odpoveď nie je správna.
O amínoch platí molekuly amínov s molekulami vody nevytvárajú vodíkové mostíky trimetylamín vzniká pri rozklade bielkovín anilín má charakter silnej zásady platí odpoveď a , b aj c.
Reakcia anilínu s brómovou vodou používa sa na dôkaz anilínu dokazuje sa nasýtený charakter zlúčeniny vzniká 2,4,6-tribromoanilín platí a aj c.
O benzéndiazóniumchloride platí zvniká diazotáciou z amoniaku na ktorý sa pôsobí kyselinou chlorovodíkovou vzniká pôsobením alkalického dusitanu a prostredí anorganickej kyseliny na anilín vzniká pôsobením alkalického dusitanu v prostredí organickej kyseliny na anilín ani jedna odpoveď nie je správna .
Dôsledkom mezomérneho efektu aminoskupiny v anilíne je to že anilín je silnejšia zásada ako amoniak uľahčenie elektrofilnej substitúcie na aromatickom jadre v polohách o- a p- a aj b je správne neplatí ani a ani b.
Prítomnosť nitroskupiny na aromatickom jadre zvyšuje polaritu zlúčeniny sťažuje elektrofilnú substitúciu spomaľuje ďalšiu nitráciu platí všetko z uvedeného.
Medzi aromatické kondenzované uhľovodíky nepatrí fenantrén bifenyl antracén patria všetky.
Pri heterolytickom zániku väzbymá významnú úlohu aj polarizácia väzieb, preto sú zo všetkých halogénderivátov najreaktívnejšie fluórderiváty chlórderiváty jódderiváty brómderiváty.
Reakcia benzénu s brómom prebieha nezávisle od indikátora len v prítomnosti železa prebieha ľahko ako všetky elektrofilne substitúcie platí b aj c.
Freóny sú fluórderiváty etánu chlórderiváty etánu fluórderiváty a chlórderiváty metánu fluórderiváty a chlórderiváty etánu.
Halogénderiváty uhľovodíkov sa nepripravia elektrofilnou substitúciou z arénov radikálovou elimináciou z alkénov adíciou halogénu na alkény adíciou halogénu na arén v prítomnosti UV žiarenia.
O freónoch nemôžeme povedať sú deriváty uhľovodíkov s fluórom a chlórom freón 12 je dichlódifórmetán okrem halogénu fluóru majú v molekule aj aminoskupinu freón 12 má negatívny vplyv na ozónovú vrstvu.
Z halogénderivátov je najreaktívnejší halogénarény halogénalkény halogénalkány vinylbromid.
z halogénderivátov má karcinogénne účinky vinylchlorid freón tetrachlórmetán platí a aj c.
Chloroform má vzorec COCl2 vzniká radikálovou substitučnou reakciou je pomerne málo prchavá látka je to derivát kyseliny mravčej.
Polymerizovať nemôže chlórprén benzylchlorid tetrafluóretylén všetky uvedené môžu.
Cis-trans izoméry vytvára trichlóretylén tetrafluóretylén dichlórcyklopropán ani jedna z uvedených látok.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests