option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Organická chemie
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Organická chemie

Description:
Organika 1-150

Author:
Anna
Other tests from this author


Creation Date:
07/06/2022

Category: Open University

Number of questions: 150
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
1. Který z alkanů obsahuje v molekule 3 uhlíky? a) ethan b) methan c) tridekan d) propan.
2. Kolik uhlíků v molekule má 2,3-dimethylheptan? a) 7 b) 8 c) 9 d) 11.
3. Uhlovodík vzorce CH3-CH3 se nazývá: a) ethan b) ethen c) ethylen d) ethyl.
4. Jaký sumární vzorec má butan? a) C3H8 b) C4H8 c) C4H10 d) C4H12.
5. Obecný vzorec alkanů je: a) CnH2n b) CnH2n-2 c) CnH2n+2 d) CnHn+3.
6. Který z uvedených cykloalkanů neexistuje? a) cyklopentan b) cyklopropan c) cyklobutan d) cykloethan.
7. Vzorec na obrázku představuje látku, která náleží k: a) alkenům b) cykloalkenům c) arenům d) cykloalkanům.
8. Vzorec na obrázku představuje látku, která náleží k: a) alkenům b) cykloalkenům c) arenům d) cykloalkanům.
9. Který z uvedených uhlovodíků je za normálních podmínek plyn? a) propan b) oktan c) cyklohexan d) benzen.
10. Látky pojmenované acetylen a ethyn a) tautomery b) cis-trans izomery c) skupinové izomery d) identické sloučeniny.
11. Jaké typy vazeb převládají v molekulách uhlovodíků? a) nepolární kovalentní b) polární kovalentrní c) koordinačně kovalentní d) iontové.
12. Chemický děj popsatelný rovnicí CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O představuje proces, který by se rovněž dal pojmenovat: a) dekarboxylace b) hoření c) redukce methanu d) dehydrogenace.
13. Rovnice CaC2 + 2H2O → CH ≡ CH + Ca(OH)2 popisuje děj, kterým vzniká: a) pálené vápno b) acetylen c) ethan d) dimethylether.
14. Geometrické izomery (cis, trans) existují u: a) 2-methylpropanu b) 2-methylbutanu c) 2-butenu d) 2, 2-dimethylbutanu.
15. Optické izomery existují u: a) 3-methylhexanu b) 2-methylbutanu c) 2-methylheptanu d) 2, 2-dimethylpentanu.
16. Vzorec na obrázku představuje: a) benzen b) bicyklohexan c) bifenyl d) naftalen.
17. Vzorec na obrátzku představuje: a) benzen b) toulen c) xylen d) fenol.
18. Vzorec na obrázku představuje: a) dibenzen b) bicyklohexen c) bifenyl d) naftalen.
19. Radikál na obrázku se nazývá: a) vinyl b) benzyl c) fenyl d) cyklohexenyl.
20. Methyl je: a) CH4 b) CH3— c) CH4— d) —CH2—.
21. Pentan a cyklopentan: a) jsou polohové izomery b) jsou konstituční izomery c) jsou optické izomery d) nejsou izomery.
22. Butan a 2-methylpropan: a) jsou polohové izomery b) jsou kontituční izomery c) jsou optické izomery d) nejsou izomery.
23. Triviální název pro 2-methyl-buta-1,3-dien je: a) mentol b) izopentan c) styren d) izopren.
24. Ethanol má vzorec: a) CH3CH2OH b) CH3CHO c) HO-CH2CH2-OH d) CH3COOH.
25. Látka uvedeného vzorece CH3-CH2-O-CH2-CH3 náleží mezi: a) estery b) ketony c) aldehydy d) ethery.
26. Ethylenglykol je: a) terciární alkohol b) dvojsytný alkohol c) ether d) aldehyd.
27. Acetaldehyd má vzorec: a) CH3CH2OH b) CH3CHO c) CH3CO— d) CH3COOH.
28. Vzorec HCOOH náleží kyselině: a) octové b) mravenčí c) máselné d) olejové.
29. Kyselina octová má vzorec: a) CH3CH2COOH b) HOOC-COOH c) HCOOH d) CH3COOH.
30. Kyselina šťavelová má vzorec: a) CH3CH2COOH b) HOOC-COOH c) HCOOH d) CH3COOH.
31. Kyselina malonová má vzorec: a) CH3CH2COOH b) HOOC-CH2-COOH c) HOOC-COOH d) CH3CH2CH2COOH.
32. Z uvedených organických kyselin vyberte dikarboxylovou kyselinu: a) kyselina máselná b) kyselina bezoová c) kyselina malonová d) kyselina propionová.
33. Kolik uhlíků má ve své molekule kyselina máselná? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.
Vzorec na obrázku představuje: a) xylen b) kresol c) fenol d) anilin.
35. Jak se nazývají sloučeniny, které vznikají oxidací primárních alkoholů? a) fenoly b) aldehydy c) ketony d) sekundární alkoholy.
36. Jak se nazývají sloučeniny, které vznikají oxidací sekundárních alkoholů? a) fenoly b) aldehydy c) ketony d) terciární alkoholy.
37. Které z uvedených tvrzení platí? a) aldehydy lze oxidovat na karboxylové kyseliny b) ketony lze redukovat na primární alkoholy c) aldehydy lze redukovat na sekundární alkoholy d) ketony lze oxidovat na aldehydy.
38. Kolik uhlíků má ve své molekule acetaldehyd? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.
39. Oxidací methanolu vzniká: a) aceton b) acetaldehyd c) acetylen d) formaldehyd.
40. Oxidací acetaldehydu vzniká: a) aceton b) kyselina octová c) kyselina šťavelová d) ethanol.
41. Redukcí acetaldehydu vzniká: a) glycerol b) kyselina octová c) kyselina mravenčí d) ethanol.
42. Oxidací benzaldehydu vznikne: a) kyselina benzoová b) toulen c) fenol d) kresol.
43. Karbonylovou funkční skupinu mají ve své molekule: a) jen aldehydy b) aldehydy i ketony c) sekundární alkoholy d) jen ketony.
44. Reakční schéma R—OH + HOOC—R´ → R—OOC—R´ + H2O představuje: a) vznik peptidické vazby b) dehydrogenaci c) esterifikaci d) karboxylaci.
45. Sloučeniny znázorněné na obrázku jsou: a) polohové izomery b) konstituční izomery c) optické izomery d) nejsou izomery.
46. Kolik uhlíků má ve své molekule ethylenglykol? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4.
47. Které tvrzení o ethylenglykolu je pravdivé? Ethylenglykol: a) se používá v lékařství k desinfekci b) je kapalina sladké chuti, vhodná jako náhražka cukru v potravinářství c) našel použití jako složka nemrznoucích chladících kapalin v automobilech d) slouží jako výchozí látka pro výrobu dinamitu.
48. Oxidací ethylenglykolu může vzniknout: a) kyselina šťavelová b) methanol c) ethanol d) aceton.
49. Které tvrzení o ethylenglykolu je pravdivé? a) požití ethylenglykolu vyvolává život ohrožující otravy b) ethylenglykol je hořlavý výbušný plyn c) ethylenglykol je dipeptid slané chuti používaný v potravinářství d) ethylengykol je trojsytný alkohol.
50. Požití které z uvedených látek je nejméně nebezpečné? a) methanol b) ethanol c) ethylengykol d) formaldehyd.
51. Funkční skupinou thiolů je: a) —SOH b) —SH c) —SO3 d) —SO2.
52. Látka popsaná vzorcem je kyselina: a) salicylová b) benzoová c) cyklohexanová d) stearová.
53. Vzorec na obrázku představuje: a) dopamin b) kresol c) nitrobenzen d) anilin.
54. Deriváty uhlovodíků s charakteristickou skupinou —CHO v molekule jsou: a) estery b) ketony c) aldehydy d) karboxylové kyseliny.
55. Deriváty uhlovodíků s funkční skupinou —O— uvnitř molekuly se označují jako: a) acetylidy b) ketony c) aldehydy d) ethery.
56. Oxidací kyseliny šťavelové manganistanem draselným vznikají dvě molekuly: a) oxidu uhličitého b) kyseliny octové c) formaldehydu d) oxidu uhelnatého.
57. Sled reakcí Cl2 → Cl• + Cl• →→→ CH4 + Cl• → CH3• + HCl →→→ CH3• + Cl• → CH3Cl představuje chemický děj, který lze označit termínem: a) elektrofilní substituce b) radikálová halogenace c) dehydrogenace d) krakování.
58. Látky pojmenované vinylalkohol a acetaldehyd: a) jsou tautomery b) jsou cis-trans izomery c) jsou optické izomery d) nejsou izomery.
59. Látka uvedeného vzorce CH3-CH2-CO-CH2-CH3 náleží mezi: a) estery b) ketony c) aldehydy d) ethery.
60. Methanol je silně toxický alkohol chutí neodlišitelný od ethanolu. Methanol se po požití: a) nevstřebává ze zažívacího traktu b) ukládá dlouhodobě v tukové tkáni c) oxiduje v játrech na jedovatou kyselinu šťavelovou d) oxiduje v játrech na formaldehyd a kyselinu mravenčí.
61. Deriváty uhlovodíků, v jejichž molekule je přítomna skupina —COOH, se označují jako: a) acetylidy b) vícesytné alkoholy c) aldehydy d) karboxylové kyseliny.
62. Rovnice CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O popisuje redoxní děj, kde: a) oxid měďnatý se redukuje na kovovou měď b) methanol se oxiduje na acetaldehyd c) methanol se redukuje na acetaldehyd d) methanol se oxiduje na kyselinu uhličitou.
63. Vzorec na obrázku představuje: a) purin b) pyrimidin c) pyrrol d) pyridin.
64. Vzorec na obrázku představuje: a) pyrimidin b) pyridin c) pyrazol d) pyrazin.
65. Vzorec na obrázku představuje: a) pyrimidin b) pyridin c) indol d) imidazol.
66. Vzorec na obrázku představuje: a) pyrazol b) pyrrol c) indol d) imidazol.
67. Vzorec na obrázku představuje: a) purin b) indol c) furan d) pyran.
68. Vzorec na obrázku představuje: a) indol b) imidazol c) purin d) pyrimidin.
69. Vzorec na obrázku představuje: a) indol b) toulen c) hydrochinon d) pyrokatechol.
70. Kyselina popsaná vzorcem je: a) kyselina šťavelová b) kyselina salicylová c) kyselina benzoová d) kyselina ftalová.
71. Vzorec na obrázku představuje: a) anilin b) toulen c) nitrobenzen d) azobenzen.
72. Chloroform má vzorec: a) CHCl3 b) CCl4 c) CH3CH2Cl d) CH3Cl.
73. Mezi alkoholy nepatří: a) methanol b) glycerol c) fenol d) ethylenglykol.
74. Obecný vzorec R1-CO-R2 představuje: a) ether b) anhydrid c) keton d) ester.
75. Benzendiazonium chlorid lze připravit z anilinu působením HCl a: a) NaCl b) NaNO2 c) NH3 d) Na2CO3.
76. Redukcí nitrobenzenu lze připravit: a) toulen b) kyselinu benzoovou c) anilin d) pyrimidin.
77. Vzorec na obrázku představuje charakteristickou funkční skupinu: a) sulfidovou b) sulfonovou c) sulfanovou d) sulfatidovou.
78. Obecný vzorec R1-N=N-R2 představuje: a) azosloučeniny b) dipeptidy c) diaminy d) iminy.
79. Obecný vzorec R-NH2 představuje: a) imin b) amin c) azid d) nitril.
80. Obecný vzorec R1-NH-R2 představuje: a) sekundární amin b) imin c) diamin d) nitril.
81. V molekule na obrázku je přítomna vazba: a) esterová b) amidová c) glykosidická d) peptidická.
82. V molekule na obrázku je přítomna skupina: a) aldehydová b) amidová c) guanidinová d) azoskupina.
83. Molekula na obrázku je: a) primární amin b) sekundární amin c) terciární amin d) kvartérní amin.
84. Molekula na obrázku se nazývá: a) močovina b) guanidin c) formamid d) amid kyseliny mravenčí.
85. Molekula na obrázku se nazývá: a) propanal b) acetaldehyd c) kyselina uhličitá d) aceton.
86. Adicí vody na propen se získá: a) aceton b) propan-2-ol c) propanal d) kyselina propionová.
87. Které z uvedených sloučenin jsou izomery? a) glukóza a galaktóza b) glukóza a maltóza c) fruktóza a ribóza d) fruktóza a sacharóza.
88. Kyselina pikrová patří mezi: a) aromatické aminy b) kvartérní aminy c) heterocykly obsahující síru d) aromatické nitrosloučeniny.
89. Kyselinu pyrohroznovou lze získat: a) oxidací kyseliny mléčné b) redukcí kyseliny vinné c) oxidací kyseliny octové d) oxidací kyseliny jablečné.
90. Glycerol je sloučenina, která je součástí: a) polyamidů b) některých lipidů c) některých peptidů d) polysacharidů.
91. Látka popsaná vzorcem na obrázku, které se mimo jiné používá v potravinářství jako konzervační prostředek, je derivátem kdyseliny: a) salicylové b) benzoové c) benzenové d) šťavelové.
92. Chemická podstata ztužování olejů spočívá v: a) zkracování řetězců mastných kyselin b) hydrolytickém odštěpení mastných kyselin c) hydrogenaci dvojných vazeb mastných kyselin d) výměně mastných kyselin za esenciální.
93. Látky odvozené od struktury na obrázku jsou nazývány: a) mastné kyseliny b) areny c) opioidy d) steroidy.
94. Dekarboxylací kyseliny acetoctové (3-oxobutanové) vzniká: a) aceton b) kyselina pyrohroznová c) kyselina ß-hydroxymáselná d) acetaldehyd.
95. Stopová množství kyanidů by bylo možné najít nejspíše v: a) zkažených masových konzervách b) hořkých madnlích c) nezralých rajčatech d) kokosovém mléce.
96. Atropin je alkaloid produkovaný rostlinou: a) ocún jesenní b) konopí indické c) mák setý d) rulík zlomocný.
97. Morfin je alkaloid produkovaný rostlinou: a) blín černý b) konopí indické c) mák setý d) durman obecný.
98. Tetrahydrocanabinol (THC) je psychoaktivní látka produkovaná rostlinou: a) rulík zlomocný b) konopí indické c) mák setý d) durman obecný.
99. Podstatné množství ß-karotenu je obsaženo v: a) mrkvi b) celeru c) brokolici d) cibuli.
100. První z antibiotik, inhibující synthézu bakteriální stěny, objevené sirem Alexandrem Flemingem v roce 1928 (roku 1945 Nobelova cena) je produktem: a) plísně hlavičkové (Mucor mucedo) b) bakterie Escherichia coli c) bakterií rodu Acidophyllus d) plísně Penicillium notatum.
101. (21) Skupina -CH2- se nazývá: a) methyl b) methenyl c) methylen d) dimethyl.
102. (24) Typ izomerie mezi dimethyletherem a ethanolem se nazývá: a) funkční/skupinová b) řetězcová c) polohová d) tautomerie.
103. (26) Jak se nazývá vzájemná poloha násobných vazeb v -C=C-C=C-? a) izolovaná b) konjugovaná c) kumulovaná d) žádná z možností.
104. (27)Jaká je vzájemná poloha násobných vazeb v -C=C=C=C-? a) izolovaná b) konjugovaná c) kumulovaná d) žádná z možností.
28. Jaká je vzájemná poloha násobných vazeb v -C-C=C-C-C-C=C-? a) izolovaná b) konjugovaná c) kumulovaná d) žádná z možností.
106. (29) Jaký má -CH3 efekt jako subtituent v molekule bez násobných vazeb? a) kladný indukční efekt b) záporný efekt c) kladný mesomerní efekt d) záporný efekt.
107. (30) Jaký má -Cl efekt jako substituent v molekule bez násobných vazeb? a) kladný indukční efekt b) záporný indukční efekt c) kladný mesomerní efekt d) záporný mesomerní efekt.
108. (32) O methanolu platí: a) jeho oxidací vzniká acetaldehyd b) s vodou se mísí velmi omezeně c) je toxický jen při vysokých dávkách d) dříve se vyráběl suchou destilací dřeva.
109. (33) O glycerolu platí: a) jeho nitrací vznikne nitroglycerin b) je terciální alkohol c) je prudkým jedem d) vyrábí se hydrolýzou ethylenoxidu.
110. (41) Vzorec HCONH2 popisuje: a) amid kyseliny mravenčí b) amid kyseliny octové c) imid kyseliny mravenčí d) kyselinu aminomravenčí.
111. (42) Vzorec CH2=CH-CN popisuje: a) nitril kyseliny mravenčí b) acetonitril c) akrylonitril d) nitril kyseliny propionové.
112. (43) Vzorec CH3-O-C2H5 popisuje: a) methoxymethan b) dimethylether c) ethoxyethan d) ethylmethylether.
113. (44) Triviální název 2,4,6-trinitrofenolu: a) TNT b) Mirbanův olej c) kyselina pikrová d) hexogen.
114. (45) O chloroformu platí: a) je polárním rozpouštědlem b) je vysoce hořlavý c) má narkotické účinky d) má vzorec CH3Cl.
115. (46) 1,1,1- trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)ethan e jinak nazývá: a) TBCE b) DDT c) yperit d) Lewisit.
116. (47) Vyberte správnou kombinaci látky a sumárního vzorce: a) ethanol C2H6O2 b) kyselina citronová C6H8O7 c) kyselina mravenčí C2H2O2 d) kyselina máselná C4H6O2.
117. (48) Vyberte správnou kombinaci látky a sumárního vzorce: a) ethanol C2H4O b) kyselina octová C2H4O2 c) kyselina máselná C4H10O2 d) kyselina mléčná C2H6O3.
118. (54) Jak se nazývá typ reakce, kterou z ethanolu vznikne ethen? a) adice b) eliminace c) přesmyk d) substituce.
119. (55) Jak se nazývá typ reakce, kterou mezi sebou přechází keto a enol tautomery? a) adice b) eliminace c) přesmyk d) substituce.
120. (56) Jak se nazývá typ reakce, kterou z alkoholu vzniká aldehyd? a) adice b) eliminace c) oxidace d) redukce.
121. (62) Redukcí formaldehydu vzniká: a) glycerol b) kyselina octová c) kyslina mravenčí d) methanol.
122. (63) Oxidací formaldehydu vzniká: a) glycerol b) kyselina octová c) kyselina mravenčí d) methanol.
123. (64) Oxidací kyseliny mléčné vznikne: a) kyselina máselná b) kyselina octová c) kyselina pyrohroznová d) kyselina mravenčí.
124. (67) Oxidací aldehydů vznikají: a) ketony b) karboxylové kyeliny c) ethery d) primární alkoholy.
125. (68) Redukcí ketonů vznikají: a) oxid uhličitý a voda b) karboxylové kyseliny c) primární alkoholy d) sekundární alkoholy.
126. (70) Které z následujících tvrzení je pravdivé? a) nižší estery karboxylových kyselin jsou pevné látky bez charakteristického zápachu b) vyšší estery karboxylových kyselin jsou těkavé kapaliny příjemné vůně c) estery karboxylových kyselin mají vyšší teplotu varu než příšlušné karboxylové kyseliny d) mravenčan ethylnatý (ethylformiát) má charakteristické rumové aroma.
127. (73) Ethylenglykol je jiný název pro: a) glycerol b) ethan-1,2-diol c) ethen-1,2,-diol d) ethanol.
128. (79) O fenolu platí: a) při laboratorní teplotě je to plynná látka b) má antiseptické účinky c) je neškodný pro kůži a sliznice d) má silné redukční účinky (použití jako vývojka v černobílé fotografii).
129. (82) Které z kyselin je správně přiřazen vzorec? a) kyselina šťavelová HOOC-CH2-COOH b) kyselina palmitová C15H31COOH c) kyselina stearová C15H31COOH d) kyselina máselná CH3-CH2-COOH.
130. (92) Která z těchto kyselin obsahuje chirální uhlík? a) kyselina octová b) kyselina máselná c) kyselina jablečná d) kyselina oxalová.
131. (125) Jak vznikne ketokyselina? a) oxidací hydroxykyseliny s primární alkoholovou skupinou b) oxidací hydroxykyseliny se sekundární alkoholovou skupinou c) oxidací hydroxykyseliny s terciární alkoholovou skupinou d) redukcí ketonu.
132. Vyberte vzorec imidazolu: a) b) c) d) .
133. Vyberte vzorec pyridinu: a) b) c) d).
134. Vyberte vzorec thiazolu: a) b) c) d).
135. Vyberte vzorec isoalloxazinu: a) b) c) d).
136. Vyberte vzorec kyseliny močové: a) b) c) d).
137. Vyberte vzorec močoviny: a) b) c) d).
138. Vyberte vzorec glukózy: a) b) c) d).
139. Vyberte vzorec fruktózy: a) b) c) d).
140. Vyberte vzorec galaktózy: a) b) c) d).
141. Vyberte vzorec kyseliny citronové: a) b) c) d).
142. Vyberte vzorec kyseliny fumarové: a) b) c) d).
143. Vyberte vzorec kyseliny jantarové: a) b) c) d).
144. Vyberte vzorec kyseliny oxaloctové: a) b) c) d).
145. Vyberte vzorec anilinu: a) b) c) d).
146. Vyberte vzorec kyseliny máselné: a) b) c) d).
147. Vyberte vzorec fosgenu: a) b) c) d).
148. Vyberte vzorec kyseliny olejové: a) b) c) d).
149. Vyberte vzorec laktózy: a) b) c) d).
150. Která z těchto látek je výsledkem oxidace kyseliny β-hydroxymáselné? a) b) c) d).
Report abuse