Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky a odpovede z pravidiel futbalu (5/1)

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (5/1)

Description:
pravidlo 5

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
16/02/2016

Category:
Sport

Number of questions: 36
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Ak sa hráč dopustí priestupku, za ktorý rozhodca hráča vylučuje z hry v čase od skončenia stretnutia až do opustenia hracej plochy rozhodcom, tento hráčovi udelí ČK hráčovi udelí ŽK .
Hosťujúce družstvo sa dostavilo k stretnutiu oneskorene, ale ešte v závere čakacej doby. Po uplynutí čakacej doby, 20 minút, malo na hracej ploche iba 6 hráčov riadne ustrojených. Zahájil rozhodca stretnutie ? zaháji ho až vtedy, keď má družstvo na hracej ploche minimálne 7 hráčov pripravených a riadne ustrojených nie, nezahájil áno zahájil.
Domáci hráč kopol súpera bez lopty v čase, keď bola lopta v hre na polovici hracej plochy družstva hostí. Rozhodca poskytol hosťujúcemu družstvu výhodu v hre a vinníka vylúčil z hry ČK pri najbližšom prerušení hry. Konal rozhodca správne ? nie áno, rozhodca uplatnil výhodu v hre.
Ako postupuje rozhodca, ak nie je, napriek povinnosti usporiadateľa stretnutia, k dispozícii tlačivo – Zápis o stretnutí ? zostavy družstiev a ostatné náležitosti sa napíšu na čistý list papiera a uvedú sa dôvody, prečo nebolo tlačivo - Zápis o stretnutí k dispozícii zápis o stretnutí spravia dodatočne na zväze.
Kedy musí rozhodca použiť signál píšťalkou pri výkope na začiatku 1. a 2. polčasu a po dosiahnutí gólu pri zahrávaní kopu z rohu, na začiatku 1. a 2. polčasu a po dosiahnutí gólu pri zahrávaní priameho voľného kopu, nepriameho voľného kopu a na začiatku 1. a 2. polčasu a po dosiahnutí gólu .
Kedy musí rozhodca použiť signál píšťalkou pri prerušení hry ? pre nariadenie voľného kopu alebo pokutového kopu, pre prerušenie alebo predčasné ukončenie stretnutia, pre ukončenie príslušnej časti stretnutia (keď uplynie stanovený hrací čas) pri zahrávaní kopu z rohu, pre nariadenie voľného kopu alebo pokutového kopu, pre prerušenie alebo predčasné ukončenie stretnutia, pre ukončenie príslušnej časti stretnutia (keď uplynie stanovený hrací čas) pri zahrávaní kopu z rohu, pri autovom vhadzovaní, pre nariadenie voľného kopu alebo pokutového kopu, pre prerušenie alebo predčasné ukončenie stretnutia, pre ukončenie príslušnej časti stretnutia (keď uplynie stanovený hrací čas) .
Kedy musí rozhodca použiť signál píšťalkou pri znovu nadviazaní na hru ? pri voľných kopoch vykonávaných s dodržaním predpísanej vzdialenosti a pri pokutovom kope pri kope z rohu, pri vhadzovaní, pri voľných kopoch vykonávaných s dodržaním predpísanej vzdialenosti a pri pokutovom kope pri kope z rohu, pri voľných kopoch vykonávaných s dodržaním predpísanej vzdialenosti a pri pokutovom kope.
Musí rozhodca použiť píšťalku pri znovu nadviazaní na hru, ak táto bola prerušená v dôsledku udelenia osobného trestu hráčovi ? áno nie.
Rozhodca nepoužil píšťalku pri znovu nadviazaní na hru, ak táto bola prerušená v dôsledku ošetrenia zraneného hráča. Konal rozhodca správne ? nie áno.
Rozhodca použil píšťalku pri znovu nadviazaní na hru, ak táto bola prerušená v dôsledku striedania hráča náhradníkom. Konal správne ? áno nie.
Musí rozhodca použiť píšťalku vždy pri nadviazaní na hru voľným kopom, kopom od bránky alebo vhadzovaním ? nie áno.
Musí rozhodca vždy použiť píšťalku pri dosiahnutí gólu ? áno nie.
Divák zapískal na píšťalku zvukom veľmi podobným zvuku píšťalky rozhodcu. Obranca v dôsledku toho chytil loptu do ruky v neprerušenej hre vo vlastnom pokutovom území. Rozhodca prerušil hru. Ako nadviazal na hru ? rozhodcovskou loptou na mieste, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry pokutovým kopom nepriamym voľným kopom.
Rozhodca v priebehu hry zistil, že na hracej ploche je ďalšia lopta a ovplyvnila hru. hru prerušil a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola pôvodná lopta v čase prerušenia hry zariadi jej odstránenie pri najbližšej možnej príležitosti.
Rozhodca v priebehu hry zistil, že na hracej ploche je ďalšia lopta, ale hru neovplyvnila. Rozhodca zariadi jej odstránenie pri najbližšej možnej príležitosti prerušil hru a nadviazal na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde bola pôvodná lopta v čase prerušenia hry .
Ako môže rozhodca rozhodnúť v prípade, ak divák vhodeným predmetom zasiahne niektorého hráča alebo funkcionára družstva ? môže nechať pokračovať v hre, prerušiť ju alebo skončiť stretnutie musí ukončiť stretnutie.
Rozhodca po ponechanej výhode v hre hráča za priestupok nenapomenul ŽK pri najbližšom prerušení hry. Môže tak urobiť neskôr ? nie áno.
Ako má postupovať rozhodca ak hráč, ktorý bol ošetrovaný na hracej ploche, odmietne opustiť hraciu plochu na nosidlách alebo po vlastných nohách ? hráča má napomenúť ŽK za nešportové správanie hráča nepotrestá, pravidlá neboli porušené hráča vylúči z hry ČK.
Rozhodca chce udeliť osobný trest hráčovi, ktorý je zranený a odnášaný na ošetrenie mimo hraciu plochu na nosidlách. Kedy mu musí udeliť osobný trest ? ešte predtým, ako opustí hraciu plochu keď sa hráč vráti na hraciu plochu keď sa hráč postaví na nohy.
Ak sa hráči z oboch súperiacich družstiev dopustili priestupku v rovnakom čase a rozhodca z tohto dôvodu preruší hru, ako na ňu nadviaže ? rozhodcovskou loptou na mieste, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry nepriamym voľným kopom z miesta, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry priamym voľným kopom z miesta, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry.
Ako rozhodca nadviaže na hru, ak ju prerušil z dôvodu, že dvaja hráči z rovnakého družstva v rovnakom čase sa dopustili priestupku ? rozhodca musí potrestať vážnejší priestupok a nadviazanie vyplynie z priestupku, ktorý bol potrestaný rozhodcovskou loptou na mieste, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry .
K akému účelu rozhodca využíva neverbálnu komunikáciu pri stretnutí ? ako pomoc pri kontrole priebehu stretnutia a na podporu svojej autority a sebaovládania (sebakontroly) ako pomoc pri stabilite, aby nestratil rovnováhu.
Ak rozhodca povolil ošetrujúcim osobám vstup na hraciu plochu, hráč musí opustiť hraciu plochu na nosidlách alebo po vlastných nohách čo najskôr. Platí to aj v prípade, že sa zrazia dvaja hráči rovnakého družstva a potrebujú okamžitú starostlivosť ? áno nie.
Ako postupuje rozhodca, ak mu usporiadajúci klub telefonicky oznámi, že sa dohodol so súperom o zohraní stretnutia o dve hodiny skôr, než bolo úradne stanovené ? rozhodca takéto oznámenie klubu odmietne, je povinný rešpektovať iba tie zmeny, o ktorých ho informuje riadiaci orgán rozhodca takého oznámenie klubu akceptuje a dostaví sa na stretnutie o 2 hodiny skôr a informuje o tom aj svojich kolegov a riadiaci orgán rozhodca takého oznámenie klubu akceptuje a dostaví sa na stretnutie o 2 hodiny skôr a informuje o tom aj svojich kolegov .
Rozhodcu po vstupe na štadión hrubo urazil hráč, ktorý mal neskôr nastúpiť ku hre za družstvo domácich. Rozhodca priestupok popíše na zadnej strane Zápisu, oznámi to kapitánovi družstva, hráča pripustí ku hre priestupok popíše na zadnej strane Zápisu, oznámi to kapitánovi družstva, hráča nepripustí ku hre.
V priebehu I. polčasu spáchal na rozhodcovi násilie (inzultoval ho) jeden z domácich divákov. Rozhodca ihneď ukončil stretnutie píšťalkou. Bol po stretnutí povinný odobrať všetky registračné preukazy domáceho družstva ? nie, pokiaľ riadiaci zväz neurčí v Rozpise súťaží inak áno, pokiaľ riadiaci zväz neurčí v Rozpise súťaží inak .
V stretnutí pôsobili ako asistenti rozhodcu oddieloví rozhodcovia. Jedného z nich v 85. minúte stretnutia udrel v blízkosti stojaci divák do hlavy. Oddielový asistent rozhodcu ihneď túto skutočnosť oznámil rozhodcovi. Tento ihneď skončil stretnutie predčasne pre inzultáciu sa rozhodol, či ukončí stretnutie neukončil stretnutie.
Majstrovské stretnutie viedol oddielový rozhodca. V 10. minúte II. polčasu sa do areálu štadióna dostavil pôvodne delegovaný rozhodca. Mal delegovaný rozhodca prevziať vedenie tohto stretnutia ? áno nie.
Pri akých priestupkoch hráčov by rozhodca spravidla nemal poskytovať výhodu v hre? pri surovej hre a hrubom nešportovom správaní pri riskantnom a neopatrnom správaní.
Po nezavinenej kolízii so súperom mal hráč silne krvácajúce poranenie hlavy. Rozhodca ho vykázal z hracej plochy a umožnil mu zapojiť sa do hry až vtedy, keď bolo krvácanie zastavené. Konal rozhodca správne ? áno nie.
Hráč mal po zranení hlavy znečistenú výstroj (dres) od krvi. Rozhodca mu nedovolil, aby v tomto drese pokračoval v hre. Mohol si v tomto prípade obliecť čistý dres aj s iným číslom, ktoré nebolo uvedené v Zápise pred stretnutím ? áno, ale túto skutočnosť je povinný rozhodca hneď oznámiť kapitánom oboch družstiev a po stretnutí ju uviesť do Zápisu o stretnutí nie.
Ako sa má zachovať kvalifikovaný rozhodca, ktorý je prítomný na majstrovskom stretnutí dospelých ako divák, ak sa z hlásenia rozhlasu na štadióne alebo iným spôsobom dozvie, že delegovaní rozhodcovia sa k stretnutiu nedostavili ? je povinný sa prihlásiť u hlavného usporiadateľa a stretnutie rozhodovať nie je povinný sa prihlásiť.
Ako postupuje rozhodca, ak jedno z družstiev zmešká nástup do II. polčasu ? uvedie to s odôvodnením do Zápisu o stretnutí nijako, pravidlá neboli porušené.
Kto je oprávnený delegovať rozhodcov k rozhodovaniu stretnutí ? riadiaci futbalový zväz prostredníctvom svojej komisie rozhodcov riadiaci futbalový zväz prostredníctvom disciplinárnej komisie riadiaci futbalový zväz prostredníctvom Výkonného výboru.
Kedy má rozhodca právo skončiť stretnutie pre tmu ? ak pre zlú viditeľnosť nie je zaručená regulárnosť stretnutia, pričom dbá o to, aby nepoškodil šport tým, že by stretnutie skrátil len o niekoľko minút ak pre zlú viditeľnosť nie je zaručená regulárnosť stretnutia.
Ako rozhodca zaistí, aby nezabudol na dôležité (podstatné) okamihy, ktoré sa stali v priebehu stretnutia (napríklad: dosiahnuté góly, ŽK, ČK a podobne) ? je povinný si robiť poznámky o priebehu stretnutia asistent rozhodcu je povinný si robiť poznámky o priebehu stretnutia delegát je povinný si robiť poznámky o priebehu stretnutia.
Report abuse Consent Terms of use