Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky a odpovede z pravidiel futbalu (5/2)

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (5/2)

Description:
pravidlo 5 (druhá časť)

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
16/02/2016

Category:
Sport

Number of questions: 35
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Rozhodca predčasne skončil stretnutie z viny družstva. Vykonáva sa v takom prípade záverečný pozdrav hráčov ? nie áno.
Kedy rozhodca napomenie hráča, ktorý sa dopustil priestupku na ŽK, ak rozhodca neprerušil hru a súperovmu družstvu poskytol výhodu v hre ? pri najbližšom prerušení hry na konci stretnutia na konci polčasu.
Asistent rozhodcu signalizoval zástavkou násilie, ale rozhodca signál nezbadal okamžite. Nakoniec však hru prerušil, aby udelil osobný trest ČK. Aké musí byť potom nadviazanie na hru ? v súlade s pravidlami voľným kopom alebo pokutovým kopom rozhodcovská lopta z miesta, kde sa stal priestupok rozhodcovská lopta z miesta, kde sa lopta nachádzala v čase prerušenia hry.
Asistent rozhodcu signalizoval zástavkou násilie, ale rozhodca signál nezbadal okamžite. Hra bola medzitým už znovu zahájená. Môže rozhodca ešte hráča vylúčiť ČK ? áno nie.
Asistent rozhodcu signalizoval zástavkou hrubé nešportové správanie sa hráča, ale rozhodca signál nezbadal okamžite. Hra bola medzitým už znovu zahájená. Rozhodca vylúčil hráča ČK pri ďalšom prerušení hry. Môže sa spätne vrátiť k pôvodnému priestupku nariadením voľného alebo pokutového kopu ? nie áno.
Rozhodca odmietol uviesť do Zápisu o stretnutí námietku kapitána družstva proti náležitostiam hracej plochy. Konal správne ? nie áno.
Musí rozhodca vždy prerušiť hru, aby hráča napomenul ? nie áno.
Tréner dával hráčom v priebehu hry taktické pokyny, pričom sa správal športovo. Stál počas celého stretnutia vzdialený od postrannej čiary iba 1 meter, vo vnútri technickej zóny. Je to v zmysle pravidiel dovolené ? áno nie.
Musí rozhodca po každom prerušení hry dať znamenie na pokračovanie v hre píšťalkou ? nie áno.
Kedy môže rozhodca svoje rozhodnutie odvolať ? len v čase, kým sa hra znova nezačala a stretnutie nebolo ukončené len po skončení stretnutia len do konca príslušného polčasu.
Sú v prípade potreby povinní aj hráči hosťujúceho družstva poskytnúť rozhodcom ochranu ? áno nie.
Kedy sa začína právomoc rozhodcu daná pravidlami ? v okamihu, keď vstúpi na hraciu plochu v okamihu, keď vstúpi do areálu v okamihu, keď sa stretnutie začne úvodným hvizdom.
Rozhodca nenaznačil predpísaným signálom rukami, že poskytol výhodu hre. Vyžaduje znenie pravidiel, aby tak urobil ? áno nie.
Ako má postupovať rozhodca, ak v priebehu stretnutia prechádza okolo hracej plochy pohrebný sprievod ? preruší hru a keď sprievod prejde, nadviaže na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa táto nachádzala v čase prerušenia hry, tiež nadstaví premeškaný čas a podá o tom správu v Zápise o stretnutí hru nepreruší, ale podá o tom tom správu v Zápise o stretnutí preruší hru a keď sprievod prejde, nadviaže na hru rozhodcovskou loptou v mieste, kde sa táto nachádzala v čase prerušenia hry.
Môže rozhodca napomenúť ŽK kolektívne celé družstvo ? nie áno.
Považuje rozhodca úmyselné oplutie asistenta rozhodcu za inzultáciu ? Ak nie, ako kvalifikuje takýto priestupok hráča ? nie, ako hrubé nešportové správanie áno, stretnutie je následne ukončené.
Farba košele rozhodcu sa zreteľne nelíšila od farby tričiek oboch hrajúcich družstiev. Kto je povinný zapožičať rozhodcovi košeľu (tričko) odlišnej farby ? usporiadajúci klub hosťujúci klub.
Ako postupuje rozhodca, ak sa mu počas stretnutia zastavia hodinky ? overí si čas na svojich náhradných hodinkách, prípadne na hodinkách asistentov rozhodcu, od ktorých, v prípade potreby, si ich aj zapožičia overí si čas na svojich náhradných hodinkách, prípadne na hodinkách delegáta stretnutia, od ktorých, v prípade potreby, si ich aj zapožičia overí si čas na svetelnej tabuli, prípadne na hodinkách asistentov rozhodcu.
Ako postupuje rozhodca, ak sa hosťujúce družstvo dostavilo k stretnutiu po uplynutí čakacej doby a zdôvodnilo to oneskorením hromadného dopravného prostriedku ? rozhodca stretnutie rozhoduje, v Zápise uvedie presný čas začiatku stretnutia a dôvod oneskoreného nástupu družstva rozhodca stretnutie neodrozhoduje a uvedie do Zápisu o stretnutí dôvod.
Ktoré osoby môžu vstúpiť do kabíny rozhodcu bez jeho súhlasu ? asistenti rozhodcu, kapitáni oboch družstiev, u mládeže i vedúci oboch družstiev asistenti rozhodcu, kapitáni oboch družstiev asistenti rozhodcu, kapitáni oboch družstiev, domáci sponzor a hlavný usporiadateľ.
Kto má právo zdržiavať sa na hracej ploche počas neprerušenej hry rozhodca a hráči zúčastnení na hre rozhodca, delegát stretnutia, podavači lôpt a hráči zúčastnení na hre rozhodca, podavači lôpt, kameramani a hráči zúčastnení na hre .
Ak po splnení formalít, to znamená odovzdaní registračných preukazov a podpísaní Zápisu o stretnutí kapitánmi oboch družstiev rozhodca zistí, že niektorý z hráčov sa pri nástupe do hry preukazuje cudzím registračným preukazom rozhodca odoberie hráčovi RP, priestupok zaznamená v Zápise o stretnutí, za tohto hráča smie nastúpiť iný hráč priestupok zaznamená v Zápise o stretnutí, za tohto hráča smie nastúpiť iný hráč.
Môže rozhodca napomenúť ŽK hráča v neprerušenej hre ? nie áno.
Rozhodca v priebehu stretnutia prerušil hru za účelom napomenutia hráča ŽK za nešportové správanie. Po prerušení hry rozhodca zistil, že nemá žltú kartu. Rozhodca napomenul hráča len slovne. Konal správne ? nie áno.
Má rozhodca považovať úmyselné násilné vrazenie do asistenta rozhodcu za inzultáciu v zmysle pravidiel ? áno nie.
Kedy rozhodca nemôže zmeniť svoje rozhodnutie ? keď sa hra znovu začala alebo stretnutie bolo ukončené keď rozhodca opustí areál štadióna keď rozhodca vstúpi do kabíny rozhodcov.
Uzná rozhodca gól, ak sa lopta dostane do súperovej bránky z priameho voľného kopu napriek tomu, že hráč súperovho družstva porušil tesne predtým pravidlá ? áno nie.
Môže delegovaný delegát zväzu (alebo rozhodcovský pozorovateľ) v priebehu stretnutia určitým spôsobom priamo zakročiť proti priestupkom hráčov na hracej ploche ? nie áno.
Ako postupuje rozhodca, ak sa mu v priebehu hry píšťalka poškodí tak, že na nej nemožno jasne zapískať alebo sa stane nefunkčnou ? použije náhradnú píšťalku (píšťalku je povinný mať k dispozícii aj usporiadajúci oddiel) použije ústa použije prsty použije dlane a steblo trávy.
Po skončení I. polčasu pri odchode z hracej plochy, keď rozhodca bol ešte na hracej ploche, sa hráč dopustil hrubého nešportového správania voči súperovi. Rozhodca hráča vylúčil z hry ČK. Kde rozhodca tento priestupok zaznamenal v Zápise o stretnutí ? na prednej strane a ako čas uviedol - polčasová prestávka na zadnej strane a ako čas uviedol - polčasocá prestávka na prednej strane a ako čas uviedol - 46´min .
Ako postupuje rozhodca, ak kapitán družstva odmietne po stretnutí podpísať zápis o vylúčení hráča na prednej strane Zápisu o stretnutí ? ponechá Zápis bez kapitánovho podpisu a dôvody uvedie v Zápise na zadnej strane ponechá Zápis bez kapitánovho podpisu a dôvody uvedie v Zápise na zadnej strane a hráčovi odoberie RP ponechá Zápis bez kapitánovho podpisu.
Má rozhodca právo po nariadení pokutového kopu ešte aj vylúčiť previnivšieho sa hráča ČK, ak to vyžaduje povaha priestupku ? áno nie.
Má rozhodca povinnosť ihneď a z vlastnej iniciatívy na hracej ploche oznámiť kapitánovi družstva dôvod napomenutia alebo vylúčenia hráča ? nie (áno iba v tom prípade, ak sa ho kapitán slušnou formou spýta na dôvod) áno.
Aké dôsledky voči hráčovi vyvodí rozhodca, ak mu asistent rozhodcu ohlási v polčasovej prestávke, že v priebehu I. polčasu sa za jeho chrbtom dopustil tento hráč priestupku, ktorý si zasluhoval vylúčenie z hry ČK ? nemôže vyvodiť žiadne disciplinárne dôsledky, asistent bol povinný ohlásiť mu túto skutočnosť ihneď, ako sa ho hráč dopustil hráč bol pri nástupe do druhého polčasu vylúčený z hry ČK rozhodca si zavolal kapitána (spoluhráča daného hráča) a oznámil mu, že tento hráč už nemôže nastúpiť do druhého polčasu.
Od ktorého okamihu je rozhodca je oprávnený udeľovať osobné tresty ? od okamihu, keď vstúpi na hraciu plochu od okamihu, keď vstúpi do areálu štadióna od okamihu, čo vstúpi do rozhodcovskej kabíny.
Report abuse Terms of use