Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky a odpovede z pravidiel futbalu (7)

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (7)

Description:
pravidlo 7

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/02/2016

Category:
Sport

Number of questions: 23
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Môže rozhodca skrátiť hrací čas súťažného predzápasu dorastencov, aby sa stretnutie dospelých mohlo začať v úradnom hracom čase ? nie áno.
V polčasovej prestávke hrubo urazil hráč na chodbe pred kabínami asistenta rozhodcu. Túto urážku počul aj rozhodca stretnutia. Aké má byť jeho opatrenie ? má hráča vylúčiť z hry, dôvod oznámiť kapitánovi príslušného družstva, tiež aj kapitánovi súpera a priestupok popísať v Zápise o stretnutí priestupok popísať v Zápise o stretnutí má hráča napomenúť, dôvod oznámiť kapitánovi príslušného družstva a priestupok popísať v Zápise o stretnutí.
Rozhodca sa rozhodol, že bude nadstavovať hrací čas z dôvodu ošetrovania zranených hráčov na hracej ploche. Ako o tom vyrozumie aktérov stretnutia ? s použitím číselnej tabule s údajom príslušného počtu minút, ktorú zdvihne náhradný rozhodca alebo určený člen usporiadateľskej služby v stanovenom čase dohodnutým spôsobom oznámi to najbližším dvom hráčom na ihrisku dá asistentovi pokyn, aby to oznámil obom trénerom.
Od ktorého okamihu rozhodca meria hrací čas stretnutia ? od okamihu, keď sa otvárací výkop správne vykonal od okamihu, keď dal pokyn píštalkou na začiatku stretnutia od okamihu, keď vstúpil na hraciu plochu .
Po skončení I. polčasu v stretnutí dorastencov prišli obaja kapitáni a vedúci družstiev za rozhodcom s tým, aby sa v hre pokračovalo bez dodržania polčasovej prestávky. Dôvodom bol odchod domov jedného z družstiev výhodným dopravným spojom ihneď po stretnutí. Rozhodca dodržal polčasovú prestávku nedodržal polčasovú prestávku .
Môže rozhodca skrátiť hrací čas v priateľskom (prípravnom) stretnutí dospelých napríklad na 2 x 40 minút ? môže, ale k dohode o zmene, skrátení hracieho času, musí dôjsť pred stretnutím a musí byť v súlade s rozpisom súťaží príslušného riadiaceho orgánu nemôže, ale k dohode o zmene, skrátení hracieho času, musí dôjsť pred stretnutím a musí byť v súlade s rozpisom súťaží príslušného riadiaceho orgánu .
Kedy možno upustiť od polčasovej prestávky v súťažiach dospelých ? len so súhlasom všetkých hráčov oboch družstiev len so súhlasom oboch kapitánov len so súhlasom oboch trénerov.
Funkcionári usporiadajúceho klubu požiadali rozhodcu pred stretnutím o uctenie pamiatky zosnulého funkcionára klubu. Kedy by mal rozhodca prerušiť hru z tohto dôvodu a ako by mal pokračovať v hre ? uctenie pamiatky sa vykoná hneď po vyžrebovaní strán a zaujatí predpísaného postavenia hráčov pred otváracím výkopom. Po uctení pamiatky na signál rozhodcu píšťalkou začne stretnutie otváracím výkopom uctenie pamiatky sa vykoná pred vyžrebovaním strán a zaujatí predpísaného postavenia hráčov pred otváracím výkopom. Po uctení pamiatky na signál rozhodcu píšťalkou začne stretnutie otváracím výkopom .
Bol rozhodca povinný nastaviť hrací čas II. polčasu, keď bol čas premárnený zdĺhavým striedaním hráčov náhradníkmi ? Ak áno, o aký čas ? áno, o primeraný čas nie.
Sú pre meranie hracieho času vo futbale smerodajné hodiny inštalované na štadióne? nie áno.
Aký je predpísaný hrací čas v majstrovských stretnutiach mladšieho žiactva v súťažiach riadených BFZ a SFZ ? 2 x 30 minút s 15 minútovou prestávkou 2 x 30 minút s 10 minútovou prestávkou 2 x 25 minút s 15 minútovou prestávkou 2 x 35 minút s 15 minútovou prestávkou.
Môže sa súťažné stretnutie žiakov hrať bez polčasovej prestávky ? nie áno.
Kto vykonáva funkciu časomerača pri futbalovom stretnutí ? rozhodca časomerač domáceho klubu asistent rozhodcu.
Výsledok pohárového stretnutia bol po uplynutí normálneho hracieho času nerozhodný. Hra sa predlžovala podľa schváleného Rozpisu súťaží o 2 x 15 minút. Ako dlho mala trvať prestávka po ukončení prvej polovice predĺženia ? nemá byť prestávka 5 minút 15 minút.
Výsledok pohárového stretnutia bol po uplynutí normálneho hracieho času nerozhodný. Hra sa predlžovala podľa schváleného Rozpisu súťaží o 2 x 15 minút. Ako dlho mala trvať prestávka pred začiatkom prvej časti predĺženia ? 5 minút 15 minúť nemá byť prestávka .
Výsledok pohárového stretnutia bol po uplynutí normálneho hracieho času nerozhodný. Hra sa predlžovala podľa schváleného Rozpisu súťaží o 2 x 15 minút. Kde sa majú hráči oboch družstiev zdržiavať pred začiatkom predĺženia ? na hracej ploche mimo hracej plochy vo vlastnom pokutovom území.
Striedaný hráč v priebehu II. polčasu pri opúšťaní hracej plochy zjavne úmyselne zdržiaval hru teatrálnym mávaním a lúčením sa s divákmi a podávaním rúk hráčom súpera. Rozhodca hráča napomenul ŽK za nešportové správanie a premárnený hrací čas nadstavil na konci II. polčasu premárnený hrací čas nadstavil na konci II. polčasu hráča napomenul ŽK za nešportové správanie.
Funkcionári domáceho družstva požiadali rozhodcu o uctenie pamiatky zosnulého dlhoročného funkcionára klubu v polčasovej prestávke. Rozhodca toto nepovolil, uctenie pamiatky sa vykonáva zásadne pred otváracím výkopom toto povolil, uctenie pamiatky sa môže vykonávať aj v polčasovej prestávke .
V poslednej minúte riadneho hracieho času I. polčasu určený člen usporiadateľskej služby/náhradný rozhodca dohodnutým spôsobom signalizoval cez elektronickú tabuľu 3 minúty nadstavenia hracieho času. Napriek vážnemu zraneniu hráča s následným ošetrovaním na hracej ploche na konci druhej minúty nadstaveného hracieho času, rozhodca nedodržal signalizované nadstavenie hracieho času o 3 minúty. Bolo to v súlade s pravidlami ? nie áno.
Je rozhodca povinný nastaviť hrací čas premárnený nadmernou a neprimeranou oslavou dosiahnutia gólu ? áno nie.
Hráč pri oslave dosiahnutia gólu opustil, tešiac sa, hraciu plochu na tartanovú atletickú dráhu. Ale sa v primeranom, krátkom čase na hraciu plochu vrátil. Je to dôvod na nadstavenie premárneného hracieho času ? nie áno.
Oznámenie o nadstavení hracieho času znamená čas, ktorý zostáva do konca stretnutia. Takto oznámený čas nesmie byť nikdy (okrem mimoriadnych udalostí – napríklad inzultácia) kratší. Môže byť ale dlhší, ak to rozhodca, s ohľadom na priebeh hry v nadstavenom hracom čase, považuje za primerané ? áno nie.
Musí rozhodca predĺžiť hrací čas, ak treba vykonať pokutový kop, nariadený v normálnom hracom čase ? áno nie.
Report abuse Terms of use