Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-05 2022

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-05 2022

Description:
Zkoušky

Author:
pokladna brod
(Other tests from this author)

Creation Date:
23/02/2022

Category:
History

Number of questions: 100
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Obchodní nabídka „Celodenní jízdenka“ je síťová jízdenka pro 2 osoby 5 osob, přičemž pouze maximálně 2 cestující z celkového počtu mohou být starší 15 let 1 osobu.
Jednorázový doplatek do 1. vozové třídy k obchodní nabídce „Celodenní jízdenka“ je možný, a to pouze u vlaků kategorie R a vyšší není možný je možný.
Jako trvalá nabídka Vlak+ ZOO je určena pro cestující, kteří chtějí navštívit zoologickou zahradu v/ve Zlíně Ústí nad Labem Praze.
U jízdenky se slevou pro skupinu 20 a více cestujících, se pro každého takového cestujícího ve skupině přizná zákaznické jízdné IN 50 zákaznické jízdné IN 25 flexi základní jízdné.
U slevy pro skupinu u skupin 20 a více cestujících se sleva přizná za předpokladu objednání nejpozději 72 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujícího 48 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujícího 24 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujícího.
Jízdenku pro skupinu 20 cestujících a více lze objednat prostřednictvím formuláře na www.cd.cz nebo u pokladní přepážky či na centrálním zákaznickém servisu na telefonu 221 111 122 pouze prostřednictvím centrálního zákaznického servisu na telefonu 221 111 122 pouze prostřednictvím formuláře na www.cd.cz.
Kilometrická banka je přenosný jízdní doklad, a to pouze v rámci jedné rodiny přenosný jízdní doklad nepřenosný jízdní doklad (v KMB je zapsáno jméno a příjmení cestujícího, který musí vždy bezpodmínečně cestovat).
Doplatek do 1. vozové třídy v části trasy u Vázané jízdenky není možný, cestující zaplatí v takovém úseku jízdné 1. vozové třídy, na které prokáže nárok je možný je možný, a to pouze v případě, že doplatek do 1. vozové třídy je zakoupen předem u pokladní přepážky.
Časový doplatek do 1. vozové třídy nelze využít k/ke Celodenní jízdence Kilometrické bance ČD jízdním dokladům SJT se slevou za zvláštní jízdné.
Elektronická aplikace IN 50 1T je určena výhradně pro cestující s nárokem na zvláštní jízdné k cestování v 1. vozové třídě pro všechny kategorie cestujících k cestování v 1. vozové třídě výhradně pro cestují starší 70 let k cestování v 1. vozové třídě.
Aplikaci IN 50 1T si může cestující zakoupit pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky, v mobilní aplikaci Můj vlak a na e-shopu ČD pouze v mobilní aplikaci Můj vlak.
Veškeré změny podmínek obchodních nabídek ČD musí být řádně předem pro cestující vyhlášeny v Přepravně tarifním věstníků (PTV) Základní přepravní dokumentaci (ZPD) Týdeníku osobní přepravy (TOP).
Cestující 6 – 15 let nárok na slevu (zvláštní jízdné) prokazují, a to osobním dokladem neprokazují prokazují, a to průkazem pojištěnce.
Nárok na zvláštní jízdné pro žáky a studenty 18 – 26 let se prokazuje, a to platným průkazem ISIC nebo platným žákovským nebo studentským průkazem neprokazuje prokazuje, a to platným průkazem ITIC nebo platnou žákovskou knížkou nebo studentským indexem.
Po schválení přepravy u skupin 20 a více cestujících je nutno jízdenky zakoupit ve stanoveném termínu nebo nejpozději 48 hodin před odjezdem vlaku ve stanoveném termínu nebo nejpozději 24 hodin před odjezdem vlaku nejpozději 1 hodinu před odjezdem vlaku.
Věrnostní ČD Body může zákazník získávat nákupem u pokladní překážky v e-shopu ČD, na mobilním webu nebo v aplikaci Můj vlak v e-shopu ČD, u pokladní překážky a u pověřeného zaměstnance ČD ve vlaku.
Pokud je jízda oklikou se stejnou nebo kratší tarifní vzdáleností, původní jízdní doklad se neuzná a cestující bude vyloučen z přepravy původní jízdní doklad se neuzná a cestující zaplatí jízdné, na které prokáže nárok (včetně manipulační přirážky nebo přirážky k jízdnému) původní jízdní doklad se uzná.
Řádně označený asistenční pes je přepraven bezplatně pouze ve 2. vozové třídě přepraven bezplatně v 1. i 2. vozové třídě, cestující musí být držitelem průkazu ZTP či ZTP/P vždy přepraven bezplatně v 1. i 2. vozové třídě.
Minimální odpočet kilometrů v KMB ve 2. vozové třídě je (za jednoho cestujícího) 150 km 100 km není stanoveno.
Maximální odpočet kilometrů v KMB ve 2. vozové třídě je (za jednoho cestujícího) 400 km 600 km není stanoveno.
Časový doplatek do 1. vozové třídy nelze využít k Jízdence na léto (zlevněná varianta pro držitele průkazu ITIC) k traťové jízdence pro cestující 18+ ke zlevněným jízdním dokladům IDS.
Dodatečné prokázání nároku na elektronickou aplikaci IN Business je možné není možné je možné, cestující musí předložit osobní doklad, zaměstnanec kontaktuje CZS a sepíše potvrzení.
KMB je možné zakoupit nejpozději do 31. 12. 2022 12. 4. 2022 (včetně) 10. 12. 2022.
Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi 1. a 2. vozovou třídou IN 50 1. a 2. vozovou třídou jízdného, na které cestující (průvodce) prokáže nárok Flexi základním jízdným 1. a 2. vozové třídy.
Posledním možným dnem využití KMB, které ještě neskončila platnost je 10. 12. 2022 12. 4. 2022 31. 12. 2022.
Doplatek do 1. vozové třídy v části trasy u Flexi zvýhodněné jízdenky je možný není možný je možný, a to pouze u jízdenek zakoupených přes e-shop ČD.
Doplatek do 1. vozové třídy v celé trase u Flexi zvýhodněné jízdenky (u nezlevněných variant se slevou na zvláštní jízdné) je možný, cestující doplatí rozdíl mezi jízdným v 1. vozové třídě, na které cestující prokáže nárok, a cenou předložené Flexi zvýhodněné jízdenky v celé trase na ní uvedené není možný je možný, cestující doplatí rozdíl mezi jízdným v 1. vozové třídě a 2. vozové třídě, na které cestující prokáže nárok (např. rozdíl mezi Flexi základním jízdným v 1. vozové třídě a Flexi základním jízdným ve 2. vozové třídě).
Jednorázový doplatek k obchodní nabídce „Skupinová víkendová jízdenka“ je možný, a to bez výjimky není možný je možný, a to pouze v případě, že na jízdenku cestují cestující 15+.
Obchodní nabídka „Jízdenka na léto“ je nabízena jako jízdenka jednodenní, sedmidenní a čtrnáctidenní desetidenní a čtrnáctidenní sedmidenní a čtrnáctidenní.
Sleva RAILPLUS je součástí VIK i OIK Dočasné papírové In Karty Předběžné In Karty.
Poslední den platnosti plastové čipové In Karty se stanoví vždy 1 rok od prvního dne platnosti 6 let od prvního dne platnosti 10 let od prvního dne platnosti.
Převod aplikace/aplikací z vydané In Karty do vydané In Karty s údaji jiného držitele, lze u pokladní přepážky 1x, a to bezplatně 1x, a to za poplatek stanovený tarifem TR 10 vícekrát (není omezeno), a to bezplatně.
Ztracenou nebo odcizenou hotovou In Kartu lze zablokovat elektronicky na www.cd.cz, telefonicky na centrálním zákaznickém servisu nebo osobně u pokladní přepážky pouze elektronicky na www.cd.cz pouze na centrálním zákaznickém servisu.
Celodenní síťový doklad pro kolo platí do 04:00 hodin následujícího dne po prvním dni platnosti 24 hodin od zakoupení do 24:00 hodin dne platnosti.
Slevu pro skupinu 2 až 19 cestujících je nutné objednat 72 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujícího není nutné předem objednávat je nutné objednat 48 hodin před odjezdem vlaku dle platného jízdního řádu z nástupní stanice cestujícího.
Nárok na uplatnění práva a vyplacení návratku ceny zaplacené za místenku SC vzniká v případě, že vlak má zpoždění vyšší než 30 minut (včetně) 90 minut (včetně) 60 minut (včetně).
Žádost o uplatnění práva z přepravní smlouvy jsou ČD povinny vyřídit do tří měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti šesti měsíců ode dne podání nebo doručení žádosti jednoho měsíce ode dne podání nebo doručení žádosti.
Jízdenky si může cestující zakoupit (není-li u konkrétní nabídky stanoveno jinak – např. EgroNet, SVJ+Polsko…) v předprodeji až 30 dnů před prvním dnem platnosti 60 dnů před prvním dnem platnosti 90 dnů před prvním dnem platnosti.
Symbolem R v rámečku jsou označeny vlaky s možnou rezervací místa pro cestujícího a povinnou rezervací pro jízdní kolo s povinnou rezervací místa s možnou rezervací místa.
Právo z přepravní smlouvy je cestující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců od prvního dne platnosti jízdního dokladu, souvisejícího cestovního dokladu, nebo u nahraných aplikací nebo průkazu na slevu do konce jejich platnosti tří měsíců od prvního dne platnosti jízdního dokladu, souvisejícího cestovního dokladu, nebo u nahraných aplikací nebo průkazu na slevu do konce jejich platnosti jednoho měsíce od prvního dne platnosti jízdního dokladu, souvisejícího cestovního dokladu, nebo u nahraných aplikací nebo průkazu na slevu do konce jejich platnosti.
Voucher na občerstvení je platný 1 rok do 23:59 hod. prvního dne platnosti do 23:59 hod. následujícího dne.
Za použití povolené taxislužby (při ztrátě posledního přípoje) ČD proplatí cestujícímu částku maximálně do výše 1 000 Kč /auto 1 500 Kč / osobu 1 500 Kč / auto.
Dobropis může cestující uplatnit u pokladní přepážky a na e-shopu ČD pouze u pokladní přepážky u pokladní přepážky a ve vlaku u průvodčího.
Přirážku k jízdnému cestujícímu snížíte na 400 Kč, pokud ji cestující zaplatí u pokladní přepážky do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 14 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti zaplatit dlužnou částku.
Částečné nevyužití časového doplatku do 1. vozové třídy s platností 1 týden je možné, vypočtený návratek se sníží o srážku 100 Kč není možné je možné, vypočtený návratek se sníží o srážku 50 Kč.
Jméno cestujícího na eTiketu u skupin zakoupených přes objednávkový systém pro přepravu skupin lze za poplatek změnit pouze 1x v době do 60 minut před začátkem platnosti dokladu lze bezplatně změnit pouze 1x v době do 15 minut před začátkem platnosti dokladu nelze do odvolání změnit.
Pár lyží s holemi, snowboard, boby, sáně, obal na sportovní výbavu, malou koloběžku a sáně jsou ve vlaku přepravovány jako ruční zavazadlo jako spoluzavazadlo pouze v ÚBP.
Odškoděním (za neplnění vybraných standardů) nelze uhradit doklady IDS a SJT doklady dle TR 10 místenky, místenky SC / místenky railjet Business.
Ruční zavazadla se přepravují bezplatně jsou zpoplatněna dle tarifu TR 10 podle kilometrické vzdálenosti se přepravují bezplatně pouze do tarifní vzdálenosti 15 km.
Při platbě může cestující současně uplatnit Odškodnění za neplnění vybraných standardů v počtu maximálně 2 kusy maximálně 5 kusů není omezeno.
Cestující uplatňuje voucher v hodnotě 1 000 Kč. Požaduje výdej dokladu v hodnotě 700 Kč. Zbývající částka ve výši 300 Kč bude vyplacena formou výdeje nového voucheru, jehož platnost je shodná s uplatněným voucherem bude cestujícímu vyplacena v hotovosti v Kč bude vyplacena formou výdeje nového voucheru, jehož platnost se stanoví vždy na 1 rok ode dne uplatnění voucheru.
Jízdní doklad vydaný u pokladní přepážky v ceně 900 Kč nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, proto pokladní na žádost cestujícího sepíše potvrzení o zaplacení nesplňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu.
Nárok na odškodnění (z důvodu zpoždění/odřeknutí vlaku) je cestující povinen uplatnit nejpozději do 3 měsíců po skončení platnosti jízdního dokladu 6 měsíců po skončení platnosti jízdního dokladu 1 měsíc po skončení platnosti jízdního dokladu.
Poukaz k výplatě hotovosti za platbu vysokou bankovkou je platný 6 měsíců 1 rok 30 dní.
eTiket zakoupený na e-shopu ČD nelze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD lze vyzvednout u pokladní přepážky ČD i u jízdenkového automatu MOPAJ.
Jednorázové odškodnění za neplnění vybraných standardů činí 50 Kč 30 Kč 100 Kč.
Formou spoluzavazadla nelze přepravit vícemístná a tandemová jízdní kola dětský kočárek lehotříkolku.
Objednání povolené taxislužby (při ujetí posledního přípoje) zajistí vždy zaměstnanec CZS si zajišťují cestující sami zajistí vždy pokladník / vlakový doprovod.
Časová jízdenka měsíční platí vždy 30 dní od prvního dne platnosti vždy 31 dní od prvního dne platnosti dle konkrétního počtu dní v daném měsíci (např. v lednu 31 dní, v únoru 28 dní, v březnu 31 dní, v dubnu 30 dní…).
Pokud chce cestující s eTiketem požádat u pokladní přepážky o odškodnění z důvodu zpoždění vlaku cestující musí pokladníkovi předložit eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku žádosti nelze vyhovět, pokladník odkáže cestujícího na e-shop ČD (a to i v případě, že cestující má eTiket v tištěné podobě na bílém papíře velikosti A4 a vyplněnou žádanku) cestující musí pokladníkovi sdělit kód transakce.
Podané stížnosti cestujících ČD vyřídí do 24 hodin od podání stížnosti 1 měsíce (v odůvodněných případech do 3 měsíců) od podání stížnosti 72 hodin od podání stížnosti.
Přiznaný návratek z dokladů hrazených úvěrem, fakturou a vzájemkou vyplatí pokladník cestujícímu formou voucheru (UNIPOK vystaví voucher automaticky) vyplatí pokladník cestujícímu v hotovosti poukáže OPT ve prospěch plátce.
S jízdním dokladem, vydaným dle tarifu TR 10, je možné přerušit jízdu po ujetí tarifní vzdálenosti 101 km (včetně) 51 km (včetně) není stanoveno.
Pokud je při platbě Odškodněním (za nedodržení vybraných standardů) u pokladní přepážky jeho hodnota vyšší než platba rozdíl se nevrací a ani jej nelze použít k další platbě u pokladní přepážky nelze při platbě uplatnit Odškodnění rozdíl cen se vyplatí formou nového voucheru.
Pokud je při platbě Odškodněním (za nedodržení vybraných standardů) ve vlaku jeho hodnota vyšší než platba rozdíl se nevrací a ani jej nelze použít k další platbě rozdíl cen se vyplatí formou nového voucheru ve vlaku nelze při platbě uplatnit Odškodnění.
Při proplacení poukazu k výplatě hotovosti vytiskne UNIPOK 2x Potvrzení o proplacení hotovosti jeden tisk obdrží cestující, jeden tisk doloží výdejce k tisku Otevření pokladny UNIPOK jeden tisk obdrží cestující, jeden tisk odešle k uložení na sběrné místo jeden tisk obdrží cestující, jeden tisk odešle výdejce na OPT.
Potvrzení o zaplacení nesplňuje podmínky daňového charakteru splňuje všechny náležitosti řádného daňového dokladu splňuje všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu.
Tarifní poradenství ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě Vám poskytne HelpDesk ISOP Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) Centrální zákaznický servis (CZS).
V případě, že hodnota jízdního dokladu/rezervace je vyšší než je hodnota dobropisu, cestující doplatí rozdíl v CZK nebo platební kartou pouze platební kartou pouze v CZK.
Rychlá reklamace je odstranění dokladu z nezaplaceného nákupního košíku zrušení dokladu prováděné po zaplacení nákupního košíku uplatnění práva z přepravní smlouvy.
Pokud cestující použije bankovku v nominální hodnotě vyšší než 1000 Kč nebo 50 Eur a hotovost na vrácení není k dispozici výdejce cestujícímu nabídne vydání poukazu k výplatě hotovosti na částku, kterou nemohl vyplatit nelze cestujícího odbavit výdejce požádá o vyplacení částky, kterou nemohl vyplatit, OPT Olomouc.
Anulace je zrušení dokladu prováděné po zaplacení nákupního košíku odstranění dokladu z nezaplaceného nákupního košíku uplatnění práva z přepravní smlouvy.
V průběhu směny musí výdejce provádět zákazníkům výměnu bankovek a mincí za jiné nominální hodnoty provádět kontrolní uzávěrku kontrolovat správnost tisku čísla PÚT.
Způsob zabezpečení konkrétních pokladen je uveden v příslušném Opatření k bezpečnosti osob a majetku dané OS předpise Hf3 příslušných procesních listech předpisu ČD KC 13.
Lhůta pro ukládání daňových dokladů je jeden rok pět let deset let.
V případě odeslání poptávky na PÚT či zboží UNIPOK automaticky provede záznam v pásce a vytiskne 2x Průvodní doklad automaticky provede záznam v pásce automaticky vytiskne 2x Průvodní doklad.
Jízdní doklad s cenou 1001,- Kč nesplňuje podmínky daňového charakteru má všechny náležitosti zjednodušeného daňového dokladu splňuje všechny náležitosti řádného daňového dokladu.
Výdejce k Otevření pokladny UNIPOK doloží anulované doklady proplacené poukazy k vyplacení hotovosti servisní tisky.
Za ztracené, poškozené, neoprávněně měněné nebo jinak upravované jízdní doklady zcela výjimečně vydá náhradní doklad pokladní přepážka ve stanici výdeje dokladu náhradní doklad vydá OPT náhradní doklad se nevydává.
Výdejce je povinen ukládat pokladní deník tak, aby byl k dispozici kontrolním orgánům spolu s ostatními účetními materiály na sběrném místě.
Funkce dodatečná anulace slouží k vrácení rezervovaných míst do systému bez finančního zatížení konta v UNIPOK části rezervovaných míst do systému v případě, že rezervaci chce využít menší počet cestujících, než pro který byla původně zakoupena rezervovaných míst do systému s finančním zatížením konta v UNIPOK.
Částka hotovosti uvedená na dokladu „Odvod hotovosti“ nesouhlasí s hotovostí uvedenou v peněžní výčetce a odváděnou výdejcem, výběrčí tržeb vytiskne nový doklad „Odvod hotovosti" na skutečnou částku odváděnou výdejcem vrátí částku hotovosti výdejci neprodleně kontaktuje vedoucího OS.
Jak často se provádí uzávěrka, prodává-li z jedné pokladny pokladník i jeho prodejci a všichni tito výdejci nemají uzavřenou dohodu o společné odpovědnosti na konci měsíce po směně dekádně.
V případě, že nelze vytisknout sestavy o stavu zásob PÚT a zboží, výdejce po provedené kontrole sepíše písemnou vysvětlivku a odešle po skončení měsíce na OPT v pokladním deníku uvede zápis „Evidenční stav PÚT a zboží souhlasí se skutečným stavem ohlásí toto neprodleně pracovišti HelpDesk ISOP.
Nabíjení účtu ČD Kredit je možné na e-shopu a u pokladních přepážek (UNIPOK) pouze na e-shopu na e-shopu, u pokladních přepážek (UNIPOK) a ve vlaku (POP).
Platnost dárkového voucheru je 12 měsíců 6 měsíců není stanoveno.
Úvěrová poukázka CHČR (Sdružení Charita České republiky) je platná 30 dní ode dne vystavení pouze v den vystavení v den vystavení nebo v den následující po dni vystavení.
Jestliže je vlak opožděn o 65 minut aktivně nabízejte a vydávejte 2 vouchery na občerstvení vydejte 1 voucher na občerstvení, a to pouze na žádost cestujícího aktivně nabízejte a vydávejte 1 voucher na občerstvení.
Pokud cestujícímu ujede (při přestupu) z důvodu na straně ČD vlak SC má nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC nemá nárok na bezplatný výdej náhradní místenky na další spoj SC pokladník telefonicky kontaktuje rezervační kancelář (UMIKA) a vyčká na další pokyn.
Jestliže je vlak opožděn o 135 minut aktivně nabízejte a vydávejte 3 vouchery na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 2 vouchery na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 1 voucher na občerstvení.
Informaci o krátkodobém (mimořádném) uzavření pokladní přepážky (např. z důvodu poruchy tiskárny, výpadku elektrické energie apod.) sdělte Centrálnímu zákaznickému servisu (CZS) dispečinku osobní přepravy ČD rezervačnímu pracovišti (UMIKA).
Zkažené PÚT (v pásce záznam zkažení PÚT) výdejce ihned přeškrtne a označí zápisem anulováno zkaženo nepoužito.
Držitelům zaměstnaneckých jízdních výhod nevzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice vzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice vzniká při ujetí posledního přípoje nárok na proplacení alternativní dopravy do cílové stanice, a to pouze v případě, že mají zakoupený doplatek do 1. vozové třídy (jednorázový nebo časový).
Skupinová víkendová jízdenka (SVJ) ve variantě + příhraničí je nabízena v těchto variantách SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko, SVJ+Rakousko SVJ+Slovensko, SVJ+Polsko SVJ+Německo, SVJ+Polsko.
Identifikační štítek, který je součástí stejnokroje noste připevněný viditelně na nejvrchnější části oděvu na hrudi na jakékoliv vrstvě oděvu na hrudi (tedy např. i pod bundou, svetrem) viditelně na nejvrchnější části oděvu, na levé části hrudi, a to pouze v případě vzniku mimořádné událost.
Konkrétní technologické postupy pro manipulaci s nalezenými věcmi v dané stanici, jsou stanoveny v Základní přepravní dokumentaci (ZPD), část A Procesních listech Smluvních přepravních podmínkách ČD (SPPO).
Úschovní lístek do částky 50 Kč není daňovým dokladem, od částky 51 Kč (včetně) je daňovým dokladem není daňovým dokladem je daňovým dokladem.
Věrnostní systém z tarifu SJT umožňuje slevu ve výši 50 % 25 % 75 %.
Jestliže je vlak opožděn o 135 minut (cestující předkládá jízdní doklad v tarifu SJT) aktivně nabízejte a vydávejte 2 vouchery na občerstvení není nárok na vydání voucheru na občerstvení aktivně nabízejte a vydávejte 1 voucher na občerstvení.
Přerušení jízdy s jízdním dokladem OneTicket je možné na základě potvrzení po ujetí vzdálenosti 101 km (včetně) není možné je možné bez dalších formalit, a to kdykoli a kdekoli.
Report abuse Consent Terms of use