Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONOtázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-06 2022

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Otázky pro zaměstnance s odbornou zkouškou O-06 2022

Description:
Zkoušky

Author:
pokladna brod
(Other tests from this author)

Creation Date:
17/05/2022

Category:
History

Number of questions: 60
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Za úsekový jízdní doklad považujeme Nürnberg – München Plzeň – München Cheb gr. – München.
K lůžkovému příplatku SINGLE v oddíle DELUXE v relaci Praha – Nové Zámky se předkládá jízdní doklad pro 1. vozovou třídu 2. vozovou třídu (uzná se i jízdní doklad pro 1. vozovou třídu) 2. vozovou třídu za úsek ČD, z pohraničního bodu ČD/ZSSK do stanice Nové Zámky je nutno vystavit doplatek do 1. vozové třídy.
Asistenční služby pro cestující PRM jsou zajišťovány a poskytovány bezplatně za poplatek 5 EUR za každý úkon (požadavek) za poplatek 5 EUR bez ohledu na počet vykonaných úkonů (požadavků).
Při odbavení doprovázených dětí do 15 let např. k VJE do Německa je nutné, aby dítě a jeho doprovod byl v příbuzenském vztahu (syn, dcera, vnuk, vnučka, synovec, neteř) je nutné, aby dítě a jeho doprovod byl v příbuzenském vztahu (syn, dcera, vnuk, vnučka) není nutné, aby dítě a jeho doprovod byl v příbuzenském vztahu.
V případě, že cestující u pokladní přepážky žádá vystavení In Karty s tím, že chce využít i slevu RAILPLUS před výdejem plastové In Karty cestujícího informujte o možnosti pořízení virtuální In Karty, která slouží k prokázání slevy RAILPLUS požádejte cestujícího o druhou fotografii a cestujícímu vydejte dočasnou papírovou In Kartu, která mu bude sloužit k prokázání slevy RAILPLUS do doby, než si vyzvedne plastovou In Kartu cestujícímu se omluvte s tím, že slevu RAILPLUS nelze využít do doby, než si vyzvedne hotovou plastovou In Kartu (jiný rychlejší způsob pořízení slevy RAILPLUS neexistuje).
U jízdních dokladů na vlaky s globální cenou (IRT) je přerušení jízdy povoleno zakázáno povoleno jen u vlaků se zakoupenou rezervací místa k sezení.
Věková hranice pro doprovázené děti vážící se k nabídce Interrail v kategorii dospělý je stanovena na 6 – 18 let 6 – 15 let 4 – 12 let.
Platnost jízdenky s využitím slevy Mnohostranná dohoda je 15 dní 1 měsíc 4 dny.
RAILPLUS je sleva z jízdného v mezinárodní přepravě, a to ve výši 50 % 15 % 25 %.
Jízdenky s využitím slevy Mnohostranná dohoda se vydávají jako jednosměrné i zpáteční pouze zpáteční pouze jednosměrné.
Při uplatnění nároku na odškodnění v mezinárodní přepravě 60 a více minut odškodnění činí 25 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí být 16 EUR 25 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí činit 4 EUR 50 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí činit 8 EUR.
Při vyplnění Psaného rezervačního dokladu (735 2 4308) pokladník cestujícímu neodevzdá (nepředává) kmen rezervační doklad kvitanci.
Doplatek do 1. vozové třídy k Včasné jízdence Evropa z Prahy do Budapešti zakoupenou pro 2. vozovou třídu nelze vystavit lze vystavit, ale jen pro úsek ČD, úsek ZSSK/MÁV dopočítá vlaková četa na Slovensku a v Maďarsku lze vystavit, a to pro úsek ČD, ZSSK a MÁV.
Objednávku asistenčních služeb pro cestující PRM při svých cestách z ČR do zahraničí, po zahraničí nebo ze zahraničí zpět do ČR, je cestující povinen předhlásit nejpozději 72 hod. před odjezdem 24 hod. před odjezdem 48 hod. před odjezdem.
Při uplatnění nároku na odškodnění v mezinárodní přepravě 120 a více minut odškodnění činí 50 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí činit 8 EUR 25 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí být 16 EUR 50 % ceny jízdného v jednom směru, minimální částka za jízdné však musí činit 4 EUR.
Uplatnění práva z přepravní smlouvy u nabídky City Star z důvodu na straně cestujícího před prvním dnem platnosti není možné je možné, a to se srážkou 3 EUR je možné, a to se srážkou 10 %, minimálně však 3 EUR.
Jednorázový příplatek pro komerční vlaky platí pro neomezený počet jízd do 24:00 hod. prvního dne platnosti pro neomezený počet jízd do 24:00 hod. dne následujícího pouze na jeden konkrétní zakoupený úsek (např. Praha hl. h. – Olomouc hl. n.) v první den platnosti.
Chce-li cestující vrátit Včasnou jízdenku Evropa Maďarsko (z důvodu na straně cestujícího) nejpozději do 23:59 hodin dne, který předchází prvnímu dni platnosti, činí srážka 100 % 3 EUR 10 %, minimálně však 3 EUR.
Nárok na slevu pro školní skupiny se prokazuje u pokladní přepážky ČD při zakupování jízdního dokladu, a to odevzdáním vyplněného a školou ověřeného formuláře se prokazuje u pokladní přepážky ČD při zakupování jízdního dokladu, a to předložením cestovních pasů všech cestujících neprokazuje.
Síťovou jízdenku Interrail je možné vrátit před začátkem její platnosti se srážkou 100 % z ceny jízdenky 50 % z ceny jízdenky 15 % z ceny jízdenky.
Věková hranice dětí u nabídky City Star při výdeji na ČD je 6 – 18 let 4 – 18 let 6 – 15 let.
Sleva za úsek ČD v 2. vozové třídě v mezinárodní přepravě pro děti (6 – 18 let) se poskytuje ve výši 50 % 25 % 75 %.
Místenka k Včasné jízdence Evropa na přímý vlak z/do ČR do/z Polska je nabízena za standardní cenu rezervace místa k sezení (3 EUR) se vydává bezplatně se nevydává, protože dálkové vlaky z/do Polska nejsou povinně místenkové.
Chce-li cestující vrátit Včasnou jízdenku Evropa (z důvodu na straně cestujícího) v den odjezdu a později, činí srážka 10 %, minimálně však 3 EUR 10 %, minimálně však 10 EUR 100 %.
U nabídky VJE pro cestující 65+ se za úsek ČD další sleva neposkytuje poskytuje neposkytuje, vyjma VJE Slovensko a VJE Polsko.
Jízdní doklad v relaci ČD - ZSSK a zpět s uplatněním slevy City Star je možno zakoupit i v den odjezdu je nutno zakoupit nejpozději 1 den před odjezdem je nutno zakoupit nejpozději 3 dny před odjezdem.
Nabídka „ČD Vídeň 10x“ je poskytována pro 1. i 2. vozovou třídu 1. vozovou třídu 2. vozovou třídu.
Jízdní doklad Praha - Bukurešť a zpět s uplatněním slevy City Star s požadovaným dnem odjezdu 25. července 2022 je nutno zakoupit nejpozději 22. července 2022 23. července 2022 v den odjezdu.
Nabídka „ČD Vídeň 10x“ bude uznána na uvedené trati ve všech vlacích ČD a Regiojet pouze v osobních vlacích ve všech vlacích ČD a ÖBB.
Jízdenky EgroNet jsou vydávány jako přenosné nepřenosné nepřenosné zakoupené formou eTiket, přenosné zakoupené u pokladní přepážky.
Ve vnitrostátní přepravě ZSSK jsou vozy 1. třídy bez povinné rezervace místa k sezení povinně místenkové povinně místenkové, a to pouze pro cestující 65+.
Předběžnou rezervaci místenek, lůžkových a lehátkových příplatků, popř. dokladů s globální cenou, které jsou spravovány cizími rezervačními systémy nelze objednat lze objednat prostřednictvím pracoviště UMIKA Praha lze objednat, a to pouze u mezinárodních pokladních přepážek v Praze hl. n.
Změna přepravní cesty u Včasné jízdenky Evropa z důvodu na straně cestujícího není možná je možná.
Jízdenky Interrail nebo Eurail se vydávají tištěné elektronicky v papírové formě na mezinárodní formát RCT2 a jako mobilní jízdenky zobrazené v aplikaci RailPlanner pouze jako tištěné elektronicky v papírové formě na mezinárodní formát RCT2 pouze jako mobilní jízdenky zobrazené v aplikaci RailPlanner.
Nabídka EURO-NISA-TICKET se prodává ve variantě jednodenní, třídenní a sedmidenní pouze jako jednodenní jednodenní a třídenní.
Interrail One Country Pass (IR OCP) pouze pro Belgii lze zakoupit i samostatně nelze samostatně zakoupit, nabídka Interrail v Lucembursku není vůbec akceptována nelze samostatně zakoupit, ale Belgie je součástí IR BENELUX PASS.
V sousedské přepravě mezi ČD a ZSSK je platnost jednosměrných jízdenek 2 dny a zpátečních jízdenek 4 dny jednosměrných jízdenek 4 dny a zpátečních jízdenek také 4 dny jednosměrných jízdenek 2 dny a zpátečních jízdenek 15 dní.
Cestující ztrácí nárok na rezervaci v lůžkové a lehátkovém voze, jestliže místo neobsadí nejpozději do 30 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno 15 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno 60 minut po odjezdu vlaku ze stanice, ze které mu bylo zajištěno.
Předběžně rezervovat rezervaci do vybraných vlaků lze, a to v období předprodeje u pokladní přepážky, nejpozději však 2 dny před odjezdem nelze, tato možnost byla před několika lety zrušena lze, a to v období předprodeje u pokladní přepážky a na e-shopu ČD, nejpozději však 14 dnů před odjezdem.
Jedno lůžkové nebo lehátkové místo smí společně použít nejvýše 2 osoby, z nichž alespoň 1 musí být mladší 10 let smí použít vždy jen 1 osoba smí použít max. 3 osoby, z nichž 2 musí být mladší 10 let.
Platnost nabídky „ČD Dresden 10x“ je 15 dní 6 měsíce 12 měsíců.
Nárok na bezplatnou přepravu průvodce k cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace se při výdeji na ČD prokazuje průkazem ZTP ZTP/P ŤZP/S.
Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě osob uplatňuje cestující na místě příslušném k jejímu přijetí nebo vyřízení nejpozději do 3 měsíců po skončení platnosti daného jízdního dokladu 3 měsíců od prvního dne platnosti daného jízdního dokladu 1 měsíce po skončení platnosti daného jízdního dokladu.
České dráhy, a.s. jsou povinny vyřídit uplatnění práva z přepravní smlouvy a zpravit cestujícího o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku do 1 měsíce ode dne doručení podané žádosti 3 měsíců ode dne doručení podané žádosti 6 měsíců ode dne doručení podané žádosti.
U VJE Švýcarsko/Rakousko na přímý lůžkový vůz, při nákupu u pokladních přepážek ČD, se servisní poplatek vybírá (100 Kč) vybírá (50 Kč) nevybírá.
Příslušným místem Českých drah k posouzení žádosti o odškodnění cestujících dle nařízení ES 1371/2007 je OPT Olomouc místně příslušné RP ZAP pokladní přepážka s oprávněním k výdeji mezinárodních dokladů.
Jako doprovázené děti (4-12 let) k nabídce v Interrail v kategorii pro seniora 60+ (vydanou za zlevněnou cenu pro seniora 60+) nelze takto děti přepravovat lze přepravit maximálně 1dítě lze přepravit maximálně 2 děti.
Za nedodržení klimatických poměrů (nefunkční topení, klimatizace) v mezinárodní přepravě (kdy cestujícího nelze přemístit na jiné vhodné místo) má nárok na odškodnění formou dobropisu ve výši 25 % z ceny rezervace a ceny jízdného má cestující nárok na odškodnění ve výši 30 Kč, které mu vydá obsluha daného vlaku z POP nemá cestující nárok na žádné odškodnění.
Zkratka PRM znamená označení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace označení pro Portugalské železnice označení pro osoby, které vlastní síťový jízdní doklad vydávaný v zámoří a platný pro jízdy v celé Evropě u všech železničních dopravců.
Dobropis má platnost 6 měsíců 1 rok 30 dní.
Jednosměrné jízdenky pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace a jejich průvodce nelze vystavit, v prodeji jsou zásadně zpáteční jízdenky lze vystavit při jízdách z/do domovské země lze vystavit pouze prostřednictvím aplikace Můj Vlak.
Doprovázené děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby při výdeji na ČD lze po ÖBB bezplatně přepravit k VJE Rakousko i k jízdenkám vydaných dle SCIC-NRT pouze k jízdenkám vydaných dle SCIC-NRT pouze k VJE Rakousko.
Při výdeji papírové jízdenky Interrail jízdenku všijte do obálky vzoru 2022, do spotřebování zásob lze využít i obálku vzoru 2021 výhradně do obálky vzoru 2022 (vzor 2021 nelze za žádných okolností použít) do obálky vzoru 2021 (vzor 2022 se nebude z úsporných finančních důvodů distribuovat).
Poslední změna Zvláštního ujednání ČD pro mezinárodní přepravu (ZUJ) vešla v účinnost dne 31. 12. 2021 1. 4. 2022 12. 12. 2021.
Skupinová víkendová jízdenka+Německo platí v sobotu nebo v neděli v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek v ČR v sobotu nebo v neděli nebo ve dnech uznaných státem jako svátek v ČR nebo v Polsku.
Žádost o odškodnění (v případě zpoždění vlaku) v mezistátní přepravě je nutné podat do 1 měsíce po skončení jízdy 6 měsíců po skončení jízdy 3 měsíců po skončení jízdy.
Dítě do 4/6 let (držitel ZTP/P) s omezenou schopností pohybu a orientace (PRM), které cestuje bezplatně (na základě věku) nemá nárok na bezplatnou přepravu průvodce má nárok na bezplatnou přepravu průvodce má nárok na bezplatnou přepravu průvodce pouze v případě zakoupení zpáteční jízdenky.
Slevu RAILPLUS na nákup úsekové jízdenky Berlin – Hamburg lze uplatnit, ale jen v případě, že úseková jízdenka bude navazovat např. na VJE (Brno – Berlin), přímou jízdenku NRT (Děčín – Berlin) apod. lze uplatnit, a to bez omezení nelze uplatnit, a to za žádných okolností .
Aktuální informace a podmínky přepravy ohledně mezinárodní přepravy uprchlíků z Ukrajiny jsou zveřejněny v Přepravně tarifním věstníku Operativním pokynu vyhlášeným odborem 11 GŘ ČD Zvláštním ujednání ČD pro mezinárodní přepravu.
Platnost každého políčka u volných mezinárodních jízdenek FIP (elektronicky vydaných i kupónových) končí ve 24:00 hod. prvního dne vepsaného do políčka 24:00 hod. dne následujícího po dni vepsaném do políčka 24:00 hod. třetího dne po dni vepsaném do políčka.
Report abuse Terms of use