option

PL a ostatní zdroje - rok 2019

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
PL a ostatní zdroje - rok 2019

Description:
ověření znalostí ČD rok 2019

Author:
vlakvedouci.hb
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/02/2019

Category:
Others

Number of questions: 52
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Při dotazu cestujícího na ochranu osobních údajů a jeho práva z toho plynoucí průvodčí vysvětlí, že žádost nemůže vyřídit, a doporučí mu, aby se s důvěrou obrátil na kteroukoliv pokladní přepážku ČD doporučí, aby si o informace požádal na přepážce Czech Point sdělí, že nemůže vyhovět, protože daná problematika nespadá do jeho kompetence.
V případech, kdy můžete očekávat vliv vylučování cestujícího z přepravy na plynulost jízdy vlaku, informujte výpravčího nejbližší železniční stanice svého komandujícího dispečera osobní přepravy.
Při požadavku cestujícího na rezervaci místa do oddílu pro cestující s dětmi (rezervace se specifickým určením) vždy telefonujte na CZS použijte komunikační vlákno „Prodej rezervace“ v aplikaci ČD Komunikátor vždy telefonujte na HelpDesk ISOP.
Pokud cestující předloží Vázánou jízdenku v jiném než předepsaném vlaku z důvodu mimořádnosti v dopravě, průvodčí provede ověření této skutečnosti pomocí aplikace Můj vlak, dle potvrzení o zpoždění, dotazem na CZS apod., a následně uzná jízdní doklad za platný bez doplatku jízdného skutečnost neověřuje a jízdní doklad uzná za platný bez doplatku jízdného jízdní doklad neuzná a odbaví cestujícího novým jízdním dokladem dle nároku.
Při kontrole průkazu ISIC průvodčí věk cestujícího nekontroluje, rozhodující je datum platnosti průkazu kontroluje všechny náležitosti včetně věku cestujícího - limitní hranice věku 28 let kontroluje všechny náležitosti včetně věku cestujícího - limitní hranice věku 26 let.
Dojde-li během jízdy vlaku k jeho přeplnění, vlakvedoucí provede záznam do informace o vlaku v POP a vyhotoví sčítací lístek, který po vytisknutí uloží do pásky a výtisk přiloží k sepsanému oznámení o závadách sepíše pouze oznámení o závadách telefonicky informuje CZS.
Při vlastní výzvě průvodčího ke kontrole jízdních dokladů je zakázáno používat souvětí „Dobrý den, přistoupili, prosím o předložení vašich jízdních dokladů“ větu „Změna průvodčích, jízdenky prosím“ samostatně slovo „Přistoupili…“ apod.
Držitel průkazu „Průkaz ke kontrole“ (vydavatel MD ČR) má nárok na bezplatnou přepravu v 1. i ve 2. vozové třídě má nárok na bezplatnou přepravu pouze ve 2. vozové třídě nemá nárok na bezplatnou přepravu.
Dopravce Arriva ve svých vlacích na trati 091 (Praha-Hostivař – Roztoky u Prahy) neuznává jízdní doklady vydané dle tarifu TR 10 uznává jízdní doklady vydané dle tarifu TR 10 provozuje bezplatnou přepravu všech cestujících.
Zaměstnanci obsluhy vlaku s přiděleným zařízením mPOS musí mít toto zařízení v průběhu pracovního výkonu služby u sebe mohou mít zařízení uloženo na bezpečném místě, které je možno uzamknout a v případě potřeby ho použijí ho využívají pouze při platbách nad 500 Kč.
Jízdní doklady vydané ve vlaku z vlastní POP označte vždy s výjimkou časových jízdních dokladů (ty neoznačujte) označte vždy všechny jízdní doklady neoznačujte.
Podmínky pro nakládání s infekčním odpadem (IO) jsou uvedeny v příloze PL V-17 Mimořádné události, bezpečnostní incidenty v Knize normálií na nástěnkách ve stanicích.
Evakuaci při podezření na uložení nástražného výbušného systému nebo podezřelého předmětu může nařídit manažer RP ZAP zaměstnanec CZS příslušník složky IZS nebo vedoucí zaměstnanec.
Způsob provádění kontroly jízdních dokladů v ND je uveden v ROV ZPD, část E tarifu TR 10.
Poruchu nebo ztrátu označovacích kleští/razítka oznamte neprodleně komandujícímu a záznam o kontrole provádějte náhradním způsobem CZS prostřednictvím ČD Komunikátoru komandujícímu a kontrolované doklady neoznačujte.
Platnost každého políčka u volných mezinárodních jízdenek FIP (elektronicky vydaných i kupónových) končí ve 24:00 hodin třetího dne po dni vepsaném do políčka 24:00 hodin prvního dne vepsaného do políčka 24:00 hodin dne následujícího po dni vepsaném do políčka.
Nabídky Malého pohraničního styku (např. MPS Slovensko, MPS Länderbahn, MPS Jakuszyce, MPS Cieszyn…) je možné zakoupit pouze u pokladních přepážek ČD v obvodu platnosti dané nabídky MPS pouze u pokladních přepážek s výdejem mezinárodních dokladů u kterékoliv pokladní přepážky ČD (vnitrostátní i mezinárodní) a u průvodčích ve vlaku.
Slevu RAILPLUS lze přiznat na základě tohoto loga ano ne.
Slevu RAILPLUS lze přiznat na základě tohoto loga ano ne.
Slevu RAILPLUS lze přiznat na základě tohoto loga ano ne.
Průkaz ISIC na platební kartě k prokázání nároku na zvláštní jízdné Neuznáváme uznáváme od 1. 2. 2019 uznáváme ode dne vyhlášení.
Žákovský průkaz nahraný na In Kartě lze využít ve vlacích ČD a u všech autobusových dopravců ve všech vlacích všech dopravců v ČR výhradně ve vlacích ČD.
„Hlášenka“ (přidělovaná průvodčím určenou doplatkovou pokladnou) je přesně účtovaný tiskopis je manipulační tiskopis byla zrušena.
V případě nefunkčnosti WC z důvodu přeplnění jímek/nedostatku vody/hygienických prostředků informujte dispečerské pracoviště pro zajištění vyprázdnění/doplnění v obratové stanici informujte supervizora informujte strojvedoucího, který obratem zajistí nápravu.
Odvod hotovosti z POP mimo své SVČ může průvodčí mimořádně provést, ale pouze v osobní pokladně může průvodčí provést, ale pouze u komandujícího nemůže průvodčí provést.
Občan České republiky se zakoupeným jízdním dokladem Interrail One Country Pass pro Německo si musí zakoupit jízdní doklady do/z česko-německého pohraničního bodu nemusí zakupovat jízdní doklady do/z česko-německého pohraničního bodu, protože k bezplatné cestě využije k tomu určená políčka „outbound journey“ a „inbound journey musí zakoupit jízdní doklady do/z česko-německého pohraničního bodu se slevou FIP 50 %.
Při vyčerpání obsahu přidělené lékárničky v případě poskytnutí první pomoci telefonicky kontaktujte DP telefonicky kontaktujte CZS lze použít lékárničku uloženou na hnacím vozidle.
V mezinárodní přepravě se při kontrole dokladů ve vlaku věk dětí neprokazuje neprokazuje do věku 15 let, prokazuje od 15 do 18 let prokazuje od 6 do 18 let.
Pokud cestující ve vlaku předloží eTiket na jméno Pepa Mertlík a cestovní pas na jméno Josef Mertlík, zaměstnanec provádějící kontrolu bude zkrácenou verzi jména tolerovat a doklad uzná doklad neuzná a cestujícího bude považovat za cestujícího bez platného dokladu kontaktuje CZS a požádá o řešení vzniklé situace.
Doplatek do 1. vozové třídy k Včasné jízdence Evropa vydané pro 2. vozovou třídu není možný je možný je možný pouze pro nepovinný vlak.
Bezplatná přeprava skládacího jízdního kola jako ručního zavazadla je ve vlacích ČD zakázána je povolena, pokud složené odpovídá rozměrům pro ruční zavazadlo je ve vlacích ČD povolena pouze ve vlacích se službou ÚBP.
V současné době lze ze zařízení POP mj. vydat Vázanou jízdenku Flexi jízdenku Flexi zvýhodněnou jízdenku.
Vyčítání POP a aktualizace dat musí být provedena do 14 dnů od ukončení směny musí být provedena ihned po skončení směny, nejpozději ve stanovené lhůtě se provádí dekádně.
Při přepravě kočárku pro spolucestující dítě prostřednictvím služby Úschova během přepravy uloží obsluha vlaku kočárek bez formalit obsluha vlaku kočárek převezme a vystaví doklad o úschově s nulovou cenou obsluha vlaku kočárek převezme a vystaví doklad o úschově za standardní cenu.
Hmotnost zásilky pro služební účely je nejvýše 15 kg 5 kg 10 kg.
Soupisky předává obsluha vlaku po ukončení směny na pracoviště stanovené RP ZAP po ukončení směny v doplatkové pokladně za kalendářní měsíc na pracoviště stanovené RP ZAP.
Cestujícímu na vozíku doprovázeném třemi průvodci a požadujícímu přepravu ve služebním voze bude přeprava ve služebním voze umožněna, avšak pouze s jedním průvodcem nebude přeprava ve služebním voze umožněna bude přeprava ve služebním voze umožněna se všemi průvodci.
eTiket se v POP zobrazuje mezi platnými doklady 40 minut před počátkem platnosti jízdního dokladu 20 minut před počátkem platnosti jízdního dokladu 60 minut před počátkem platnosti jízdního dokladu.
V případě nálezu dokladů ve vlaku, při jejich zaevidování v systému eZtraty prostřednictvím POP uveďte úplný popis v sepsaném OZ a do POP zaznamenejte minimálně jméno a příjmení uveďte vždy maximum zjistitelných údajů (jméno a příjmení, datum narození, bydliště atp.) uveďte pouze příjmení vlastníka dokladu a žádné jiné údaje.
U mezinárodních jízdních dokladů vydaných pro 2. vozovou třídu pro děti, žáky a studenty, cestující 65+ a pro cestující s průkazem ZTP nebo ZTP/P doplatek do 1. vozové třídy není možný je možný je možný pouze u žáků a studentů.
eTiket do Slovinska a Polska může cestující předložit zobrazený v mobilu v aplikaci ČD Komunikátor může cestující předložit zobrazený na elektronickém zařízení (tablet, notebook…) musí být tento doklad označen otiskem kleští nebo razítkem průvodčího (případně staničním razítkem z pokladní přepážky).
Je-li 4leté dítě držitelem průkazu ZTP/P odbavte dítě jízdenkou s nulovou cenou a průvodce zaplatí jízdné, na které prokáže nárok odbavte dítě zvláštním jízdným pro děti a průvodci vystavte jízdenku s nulovou cenou odbavte dítě i jeho průvodce samostatnými jízdenkami s nulovou cenou.
Průvodčím může být přiděleno směnné ve výši min. 100 Kč, max. 3 000 Kč min. 500 Kč, max. 1 000 Kč podle individuálního požadavku.
Před odjezdem vlaku z výchozí stanice buďte na nástupišti ihned po splnění všech nezbytných úkonů, nejpozději 5 minut před pravidelným odjezdem vlaku ihned po splnění všech nezbytných úkonů, nejpozději 10 minut před pravidelným odjezdem vlaku tak, aby mohly být řádně splněny všechny další stanovené povinnosti (časový limit není určen).
V případě neplnění vybraných standardů uvedených v SPPO, a pokud nelze cestujícího přesadit do vozu, kde jsou tyto standardy splněny, nabízejte výdej odškodnění z POP pouze na vlastní žádost cestujících aktivně nabízejte odškodnění, které vystavte z POP doporučte cestujícím, aby se obrátili na pokladní přepážku ČD (situaci dořeší pokladník).
V případě, že se rozhodnete vystavit z POP odškodnění i v jiných odůvodněných případech, než je uvedeno v SPPO, sepište Oznámení o závadách a vysvětlete důvod vydání odškodnění sepište Hlášenku a tu odevzdejte v doplatkové pokladně telefonicky kontaktujte CZS (doporučí další postup).
Požádá-li Vás cestující v neobsazené stanici/zastávce před nástupem do vlaku o informaci o výši jízdného sdělte mu ji až po jeho nástupu a odjezdu vlaku, vznik zpoždění nemůžete akceptovat sdělte mu ji, případné vzniklé zpoždění vlaku bude cestujícímu účtováno sdělte mu ji bez ohledu na vznik případného zpoždění vlaku.
Před odjezdem vlaku z výchozí stanice/v nácestných stanicích se zaměřte především na zajištění bezpečnosti nastupujících cestujících prioritně na poskytování informací cestujícím především na dodržování zákazu kouření.
U vlaků s vozidly s otočně skládacími nástupními dveřmi se v době, kdy můžete očekávat návěst „Výzva k pohotovosti“ nebo „Výzva strojvedoucího“, zdržujte na takovém místě nástupiště, aby bylo možné provést bezpečnou kontrolu uzavření všech dveří přidělených vozů výhradně u dveří prvního vozu, aby byl zabezpečen trvalý kontakt se strojvedoucím na místě nástupiště s největší frekvencí cestujících, abyste mohli poskytovat informace.
Týdeník osobní přepravy (TOP) je zveřejňován na Stránkách osobní přepravy (SOP) dle potřeby každý čtvrtek každý pátek.
Od 1. února jsou zavedeny tyto nové názvy jízdenek Flexi jízdenka, Flexi zvýhodněná jízdenka, Vázaná jízdenka Multi jízdenka, Akční jízdenka, SuperAkční jízdenka Včasná jízdenka Česko, Otevřená jízdenka, Svázaná jízdenka.
Flexi zvýhodněné jízdenky lze vydat z UNIPOKu, e-shopu ČD a POPu z UNIPOKu a e-shopu ČD výhradně na e-shopu ČD.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests