option
My Daypo

Pravidla fotbalu

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Pravidla fotbalu

Description:
Laws of the Game, football

Author:
AVATAR

Creation Date:
27/07/2017

Category:
Sport

Number of questions: 81
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1 Než se míč dostane do hry, musí hráči soupeře zůstat mimo dalších případů: stát ve vzdálenosti maximálně 9,15m. urychleně odstoupit od míče během co nejkratší doby, max. do 6 sekund. nejméně 9,15 metrů od míče, vyjma případů, kdy stojí na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi. ve vzdálenosti menší než 9,15m od brankové čáry.
2 Hráč provádějící PK zahraje míč rovnoběžně s brankovou čárou a jeho spoluhráč, stojící mimo PÚ blíž brankové čáře než míč, vběhne dovnitř a vstřelí branku. Rozhodčí: nechá PK opakovat. neuzná branku a nařídí NVK uzná branku. neuzná branku a nařídí NVK, oba hráče napomene.
3 Rozhodčí prodloužil 1. poločas, aby se mohl provést PK. Spoluhráč hráče provádějícího PK vkročil předčasně do PÚ a brankář míč vyrazil zpět do hřiště. Rozhodčí: napomene provinilce a nechá PK opakovat. napomene provinilce na začátku II. poločasu ihned ukončí I. poločas. nechá PK opakovat bez dalšího opatření.
4. Hráč určený k provedení PK si před provedením PK zavazoval kopačku. Na pokyn rozhodčího vstal a po signálu rozhodčího provedl PK a dosáhl branky. Rozhodčí ji neuznal a nechal PK opakovat. Rozhodčí ji neuznal, hráče napomenul a nechal PK opakovat. Rozhodčí branku uzná, hráč neporušil PF. Rozhodčí ji neuznal, hráče napomenul a nařídil NVK z místa přestupku.
5. Vhazování není provedeno v souladu s PF, když vhazující hráč: se rozběhne ze vzdálenosti větší než 1 m od pomezní čáry. vhodí úmyslně míč soupeři. při vhazování míče vyskočí. vhodí míč ze vzdálenosti větší než 1 m od pomezní čáry.
6. Hráč při dodržení předepsané vzdálenosti poskakováním rozptyluje vhazujícího soupeře. Rozhodčí: hráče napomene a vyzve ho, aby zaujal předepsanou vzdálenost a nechá vhazování provést. nezasahuje, není porušeno pravidlo. napomene hráče za nesportovní chování a nechá provést vhazování. napomene hráče a nařídí NVK z místa, kde hráč poskakoval.
7. Vhazující hráč hodil míč z taktických důvodů na soupeře a po odražení míče hrál míč nohou. Rozhodčí: nechal ve hře pokračovat bez jakéhokoliv dalšího omezení. přerušil hru, nařídil NVK z místa, kde hráč hrál míč nohou. nechal ve hře pokračovat za předpokladu, že vhození nebylo provedeno bezohledně nebo s použitím nepřiměřené síly. přerušil hru a nechal opakovat vhazování.
8. Hráč provedl vhazování tak, že míč dopadl na zem dříve, než se dostal na hrací plochu. Rozhodčí nechal vhazovat soupeře ze stejného místa. nechal vhazovat soupeře z místa, kde míč dopadl na zem. nechal vhazování opakovat. nechal pokračovat ve hře, pokud se míč ihned potom dostal na hrací plochu.
22. Kapitán v nepřerušené hře požádá rozhodčího, aby zkontroloval výstroj soupeřova hráče, která podle názoru kapitána neodpovídá pravidlům. Rozhodčí: je povinen provést okamžitě. je povinen zkontrolovat výstroj hráče, učiní tak však až při nejbližším přerušení hry. je povinen přerušit hru a kontrolu provést, jen když ji neprováděl před utkáním. není povinen provést, prováděl ji před utkáním.
23. Útočníkovi postupujícímu samostatně na branku soupeře vypadne chránič holení. Rozhodčí postupuje tak, že nemusí přerušit hru a hráč je následně: okamžitě přeruší hru, napomene hráče a nařídí NVK. okamžitě přeruší hru, vykáže hráče z hrací plochy, aby si upravil výstroj a provede MR. rozhodčím vyzván, aby opustil hrací plochu a uvedl výstroj do pořádku. nepřeruší ihned hru, při nejbližším přerušení hry hráče napomene a vykáže z hrací plochy k úpravě výstroje.
32. Rozhodčí je oprávněn upustit od poločasové přestávky: v přátelských utkáních mužů na přání obou družstev. v přátelských utkáních mužů a dorostu na přání obou družstev v jakémkoli utkání po vlastním uvážení. v jakémkoli utkání mužů na přání obou družstev.
50. Ofsajdová pozice hráče se: se považuje vždy za přestupek proti PF. se nepovažuje za přestupek proti PF jen po kopu od branky, kopu z rohu nebo po vhazování. se nepovažuje za přestupek proti PF. se považuje za přestupek proti PF jen po kopu od branky, kopu z rohu nebo po vhazování.
70. Vzdálenost 11 m pro vyznačení pokutové značky se měří… od vnitřního okraje brankové čáry do středu pokutové značky. od vnějšího okraje brankové čáry ke středu pokutové značky. od vnějšího okraje brankové čáry k bližšímu okraji pokutové značky. od vnitřního okraje brankové čáry k bližšímu okraji pokutové značky. .
73. Uctění památky zesnulého (minuta ticha) se provádí před začátkem I. nebo II. poločasu (podle přání družstva). před začátkem I. poločasu. před začátkem II. poločasu. ihned po zahájení utkání.
81. Rozhodčí vyzve pořadatele utkání, aby dodal náhradní míč. Pořadatel musí míč dodat ihned, nebo v rozhodčím stanovené přiměřené lhůtě, nejvýše však 5 minut. ihned, nebo v rozhodčím stanovené lhůtě, která však může činit nejvýše 2 minuty. ihned, a pokud ihned nedodá, rozhodčí nemusí dále čekat a utkání ukončí. ihned, nebo v rozhodčím stanovené lhůtě, která však může činit nejvýše 10 minut.
92. Doba hry pro přípravku a minifotbal je stanovena 2 x 30 minut. se řídí Pravidly malých forem fotbalu, případně Rozpisem příslušné soutěže. je stanovena 2 x 25 minut. je stanovena 2 x 20 minut.
146. Brankář provede kop od branky tak, že jej přihraje svému spoluhráči, který je mimo pokutové území a oba si ho opakovaně (více jak dvakrát) nohama přihrávají. Rozhodčí: přeruší hru, napomene brankáře za nesportovní chování a hru naváže nepřímým volným kopem v místě, odkud brankář přihrával spoluhráči. přeruší hru napomene brankáře i hráče ze zdržování hry a hru naváže nepřímým volným kopem v místě, odkud brankář přihrával spoluhráči. přeruší hru naváže ji nepřímým volným kopem v místě, odkud brankář přihrával spoluhráči. hru nepřeruší, pravidla nebyla porušena.
158. Může být útočník v ofsajdové pozici, jestliže brankář vyběhl daleko z branky a mezi útočníkem, na kterého směřuje přihrávka, a soupeřovou brankovou čárou zůstal pouze levý obránce bránícího družstva? ano, protože mezi útočníkem a brankovou čárou byl pouze jediný bránící hráč. ne, protože mezi útočníkem a brankovou čárou zůstal pouze jeden obránce bránícího družstva. ne, protože podle pravidla 11 není rozhodující, kde se nachází brankář.
162. Rozhodčí nařídil přímý volný kop. Bránící hráč z taktických důvodů přiběhl a postavil se před míč. Rozhodčí musí hráče nejprve vyzvat, aby zaujal předepsanou vzdálenost, a za neuposlechnutí jej smí napomenout. musí hráče napomenout za zdržování při navazování hry. musí vyčkat, zda útočící družstvo trvá na dodržení vzdálenosti 9,15 m od míče a pak teprve smí hráče napomenout.
218. Pořadatel umístil před zahájením utkání na hrací ploše velké komerční reklamy. Tyto reklamy musí mimo jiných ustanovení odstranit… okamžitě, jakmile je uvidí rozhodčí nebo delegát. do okamžiku, kdy týmy vstoupí na hrací plochu do okamžiku, kdy hrací plochu opustí v poločasové přestávce. nejpozději během nástupu družstev. po nástupu družstev před zahájením utkání.
240. Před provedením pokutového kopu bránící brankář musí stát oběma nohama na brankové čáře mezi brankovými tyčemi a být čelem obrácen do hrací plochy. místo, kde má být, není pravidly předepsáno, ale musí být čelem obrácen do hrací plochy. musí zůstat stát na brankové čáře mezi brankovými tyčemi dokud míč nebyl kopnut a přitom musí být otočen čelem k míči. může být kdekoliv v brance, tedy i za brankovou čárou v prostoru branky, ale přitom být čelem obrácen do hrací plochy.
272. Při provádění volných kopů mohou pravidlo porušit jak hráči bránící, tak hráči útočící strany. Jestliže pravidlo poruší současně hráči obou stran: rozhodčí potrestá hráče s těžším přestupkem. rozhodčí nechá volný kop opakovat. rozhodčí provinivší se hráče napomene a nechá volný kop opakovat. rozhodčí provinivší se hráče napomene a hru naváže míčem rozhodčího. .
304. Podle Pravidel fotbalu je pořadatel utkání povinen předat rozhodčímu míč a náhradní míče nejpozději: 30 minut před stanoveným začátkem utkání. 20 minut před stanoveným začátkem utkáním. před podpisem ZoU kapitány družstev. před zahájením utkání na hrací ploše.
310. Před utkáním je rozhodčí povinen zkontrolovat výstroj hráčů. Výstroj hráče nesmí ohrozit: bezpečnost hráčů soupeře. jeho bezpečnost. jeho vlastní bezpečnost, ani bezpečnost ostatních hráčů.
311 Pravidly není stanoveno, jak mají vypadat a jaké mají mít rozměry kolíky na kopačkách. Rozhodčí: přesto provede přeměření kolíků a nedovolí nastoupit v kopačkách s kolíky o průměru větším než 19 mm, protože odpovídá za to, že hráči nenastoupí v obuvi nebezpečné pro zdraví hráčů. proto upozorní hráče, že každý z nich nese osobní odpovědnost za to, že nepoužije obuv nebezpečnou pro ostatní hráče. přesto posoudí vhodnost obuvi, protože odpovídá za to, že hráči nenastoupí v obuvi nebezpečné pro ostatní hráče. proto kolíky na kopačkách hráčů nekontroluje.
341. Hráči soupeře při provádění kopu z rohu nedodrželi stanovenou vzdálenost od míče. Rozhodčí: musí ihned přerušit hru a napomenout hráče soupeře, kteří porušili pravidlo. musí ihned přerušit hru a napomenout toho hráče soupeře, který byl nejblíže míči. hru nemusí ihned přerušit, při nejbližším přerušení hry může napomenout toho hráče soupeře, který nedodržel vzdálenost 9,15m. hru zásadně nepřerušuje. Při nejbližším přerušení hry může napomenout hráče, který byl nejblíže míči.
343. Přímo po správném provedení kopu z rohu, aniž míč opustil rohový čtvrtkruh, zahrál hráč, který prováděl kop z rohu, míčem podruhé nohou. Rozhodčí: nechá kop z rohu opakovat, protože míč ještě nebyl ve hře. nařídí proti družstvu, jehož hráč prováděl kop z rohu, NVK z místa, kde se hráč podruhé dotkl míče. hráče napomene a nechá kop z rohu opakovat. hráče napomene a nařídí proti jeho družstvu volný nepřímý kop z místa, kde se podruhé míče dotkl.
356. Přerušení, která vyplývají z normálního průběhu hry není rozhodčí povinen přiměřeně nastavit. je rozhodčí povinen přiměřeně nastavit nastaví rozhodčí podle svého uvážení. .
368. Kop od branky se nemusí opakovat, jestliže po provedení kopu: míč, aniž opustil pokutové území, přejde přes brankovou čáru mimo hrací plochu. míčem zahraje hráč soupeře dříve, než míč opustil pokutové území. míčem zahraje spoluhráč hráče provádějící kop dříve, než míč opustil pokutové území. míč přímo po správném provedení kopu přejde přímo do soupeřovy branky.
408. Může rozhodčí potrestat přestupek, který podle jeho názoru vyplynul z nedbalosti nebo z nedostatečné předvídavosti? Nemůže, protože pravidla mu to nedovolují. Může, ale ne v případě, že by za přestupek měl nařídit pokutový kop. Může. Nemůže, s výjimkou zmaření zjevné možnosti dosáhnout branky.
442. Před zahájením utkání zaujmou hráči PF předepsané postavení: po losování. ihned po úvodním pozdravu. ihned po rozcvičení.
464. Hráč provádějící pokutový kop zahraje míč dozadu nabíhajícímu spoluhráči. Rozhodčí ihned přeruší hru a nechá pokutový kop opakovat (bez udělení osobního trestu). ihned přeruší hru, napomene hráče provádějícího pokutový kop a nechá pokutový kop znovu provést. vyčká dokončení akce pokutového kopu a jestliže bylo dosaženo branky, nechá PK opakovat. ihned přeruší hru a nařídí nepřímý volný kop ve prospěch bránícího družstva z pokutové značky.
488. Za držení soupeře rozhodčí považuje např.: zahákuje-li hráč soupeři nohu, ale nezpůsobí jeho pád. každý kontakt předloktí či ruky hráče s tělem soupeře. brání-li hráč soupeři ve volném pohybu stehnem.
581. Hráč nastoupil s nestandardní výstrojí bez vědomí rozhodčího. Rozhodčí to během utkání zjistil, přerušil hru, zkontroloval výstroj a hru navázal nepřímým volným kopem v místě, kde byl míč v době přerušení hry. Je to správně? Ano Ne.
590. Zápas se nehraje pro nezpůsobilý terén. Hosté přesto požádali o kontrolu totožnosti u domácího družstva. Umožní ji rozhodčí? Ano Ne.
608. Je R oprávněn v případě potřeby prodloužit poločasovou přestávku? Ano Ne.
627. Může být v ofsajdové pozici útočník stojící za brankovou čarou v prostoru soupeřovi branky? Ano Ne.
644. Smí hráč dovoleným způsobem vrážet ramenem v souladu s PF do soupeřovy lopatky? Ano Ne.
653. Hráč kryje míč, který směřuje do zámezí. Otočí se přitom čelem k soupeři a zády k míči. Porušuje tímto způsobem PF? Ano Ne.
656. Je možné vyloučit hráče za neslušný (vulgární) posunek nebo gesto? Ano Ne.
693. Rozhoduje o způsobilosti hrací plochy delegovaný delegát asociace po poradě s rozhodčím? Ano Ne.
714. Nařídí rozhodčí za kopnutí spoluhráče přímý volný, popř. pokutový kop? Ano Ne.
721. Nařizuje rozhodčí za pokus o kopnutí soupeře přímý volný nebo pokutový kop? Ano Ne.
768. Smí hráč při provádění kopu z rohu odstranit tyč rohového praporku, která mu překáží s tím, že po provedení kopu z rohu ji vrátí do původního stavu? ano ne.
771. Při provádění kopu z rohu se dva hráči bránící strany postaví do zdi a úmyslně zkrátí předepsanou vzdálenost. Musí je rozhodčí oba napomenout? Ano Ne.
785. Může si hráč zranění, které mírně krvácí, ošetřit na hrací ploše, neovlivní-li přitom hru? Ano Ne.
831. Je VV FAČR oprávněn nařídit nové utkání, prokáže-li se nade vší pochybnost, že rozhodčí neuznal regulérní branku? Ano Ne.
841. Má oddílový rozhodčí právo na odměnu za řízení utkání? Ano Ne.
849. Musí se hráč vykázaný z hrací plochy pro závadu na výstroji vracet po kontrole rozhodčím na hřiště vždy od pomezní čáry? Ano. Ne.
948. Je za tzv. soutěžní utkání ve smyslu SŘ považováno také pohárové utkání? Ano Ne.
950. Je kapitán mužstva oprávněn požádat rozhodčího před utkáním o kopii či opis ZoU? Ano Ne.
1122. Před zahájením přátelského utkání sdělil vedoucí družstva hostí rozhodčímu, že se před utkáním dohodl s kolegou na vystřídání 8 hráčů. Povolí rozhodčí vystřídat uvedený počet hráčů? Ano Ne.
1134. Trvá pravomoc rozhodčího uplatňovat pravidla i po ukončení utkání při odchodu do kabiny rozhodčích? Ano Ne.
1141. Uplatní-li rozhodčí výhodu ve hře, smí v případě, že poskytnutá výhoda ve hře "neměla předpokládaný účinek", potrestat původní přestupek? Ano Ne.
1161. Musí ofsajdu hráče vždy bezpodmínečně předcházet ofsajdová pozice (tak, jak je definovaná v pravidle)? Ano Ne.
1165. Smí hráč útočící strany zaujmout při provádění volného kopu vzdálenost 9,15 m od míče? Ano Ne.
1176. Zakázaná hra – držení je přestupek, který může "trvat" delší dobu. Nařídí rozhodčí kop v místě, kde došlo k prvnímu fyzickému kontaktu soupeřů? Ano Ne.
1217. Čtvrtý rozhodčí zpozoroval, že jeden z příslušníku družstva se v technické zóně chová nesportovně.Čtvrtý rozhodčí … nemá právo nijak zasáhnout, pouze po ukončení utkání smí podat o incidentu zprávu. to musí okamžitě oznámit rozhodčímu. to musí oznámit nejbližšímu asistentovi, který zváží, zda to bude signalizovat rozhodčímu. to musí ihned oznámit delegátovi utkání, aby mohl provést příslušná opatření.
1219. V části 2 pravidla 12 jsou uvedeny přestupky trestané nepřímým volným kopem. Celkem je zde uvedeno 8 možných přestupků. 7 možných přestupků. 6 možných přestupků. 9 možných přestupků.
1221. Hráč, který zjevně drží soupeře bez snahy, úmyslu nebo možnosti hrát míčem se dopustil přestupku proti části 1 pravidla 12, ale také nesportovního chování. přestupku proti části 2 pravidla 12, ale také nesportovního chování. přestupku proti části 3 pravidla 12, ale také hrubě nesportovního chování. přestupku proti části 4 pravidla 12.
1238. Pojem "zlatý gól" je definován... V pravidle 10 Pravidel fotbalu. Není v Pravidlech fotbalu definován. V pravidle 14 Pravidel fotbalu. V příloze A Pravidel fotbalu.
1252. Družstvo rozehrává nepřímý volný kop z místa těsně u pokutového území soupeře. Útočník rozehrál kop tak, že míč přímo skončil v soupeřově brance. Co udělá rozhodčí? Uzná branku. Branku neuzná a nechá NVK opakovat. Branku neuzná a nařídí kop od branky. Branku neuzná a nařídí kop z rohu.
1636. Stanovují pravidla fotbalu délku rukávů u dresů? Ano Ne.
1639. Pro stanovení rozměrů hrací plochy a jejích součástí se původní rozměr 5 palců přepočítává do metrické soustavy jako: 10 cm. 12 cm. 0,5 m. 1 m.
1646. Rozhodčí přerušil hru, aby zkontroloval výstroj hráče. Naváže hru míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry? Ano Ne.
1651. Jestliže hráč zůstane po souboji o míč ležet na hrací ploše, tak rozhodčí vždy musí okamžitě přerušit hru a ověřit stav zraněného hráče. přeruší poté, co postižené družstvo ztratí míč. přeruší hru v případě, že hráč je podle jeho názoru vážně zraněn. vyčká nejbližšího přerušení hry a potom ověří stav zraněného hráče.
1664. Hráč bez souhlasu vstoupí na hrací plochu a tam se dopustí dalšího přestupku, za který musí být napomenut. Rozhodčí mu udělí 1. ŽK za neoprávněný vstup na hrací plochu a 2. ŽK a ČK za další přestupek. Postupoval rozhodčí správně? Ano Ne.
9. Bránící hráč se při vhazování postavil 2 m před vhazujícího hráče. Vhazující hráč sice provedl vhození míče pravidlově správně, ale tak, že soupeři vhodil míč bezohledně do obličeje, a potom odraženým míčem sám hrál. Rozhodčí: vhazujícího hráče napomene a nařídí NVK z místa, kde míč přešel přes pomezní čáru na hrací plochu. hráče vyloučí a nařídí PVK za udeření soupeře proti jeho družstvu z místa, kde míč zasáhl soupeře, bránícího hráče napomene za nedodržení předepsané vzdálenosti. hráči udělí odpovídající osobní trest a hru naváže přímým volným kopem z místa, kde došlo k udeření soupeře. vhazujícího hráče vyloučí a nařídí PVK z místa na pomezní čáře, odkud byl míč vhozen do.
10. Za správný způsob vhození míče se považuje, jestliže vhazující hráč mimo jiného: vhodí míč oběma rukama zezadu přes hlavu. vhodí míč jen jednou rukou. nemá při vhazování obě nohy na zemi. provede vhazování z předepsané vzdálenosti.
11. Brankář rozehrál kop od branky tak, že nahrál spoluhráči, který stál mimo PÚ, ten mu míč vrátil nohou zpět a brankář jej vzal do rukou a vykopl do hry. Rozhodčí: nechal pokračovat ve hře, PF nebyla porušena. přerušil hru a nařídil NVK z místa, kde se brankář dotkl míče rukou. přerušil hru a nechal kop od branky opakovat, míč se nedostal do hry. přerušil hru, napomenul brankáře a nařídil PVK z místa, kde se brankář dotkl míče.
12. Při kopu od branky míč sice opustil pokutové území, odrazil se ale zpět od rozhodčího a směřoval zpět k brance. Hráč, který kop od branky provedl, jej vzal do ruky a chtěl kop opakovat. Rozhodčí… nechal kop od branky opakovat. nařídil NVK k přestupku došlo uvnitř pokutového území hráče provádějícího kop od branky. nařídil pokutový kop, k přestupku došlo uvnitř pokutového území hráče provádějícího kop od branky. napomenul hráče a nařídil PK.
13. Hráč provedl kop z rohu tak, že míč položil dovnitř rohového čtvrtkruhu a přihrál jej spoluhráči stojícímu 1 m od čtvrtkruhu. Rozhodčí: přeruší hru a nechá PK opakovat. nechá pokračovat ve hře, PF nebyla porušena. napomenul hráče provádějícího kop z rohu a nařídil NVK. napomenul hráče provádějícího kop z rohu a nechal kop z rohu opakovat.
14. Hráči bránícího družstva při kopu z rohu zkrátili vzdálenost 9,15 m od míče, ale soupeř přesto kop z rohu provedl a dostal se do slibné akce. Rozhodčí: ponechá výhodu ve hře a potom hráče, který byl nejblíže k míči, může napomenout při dalším přerušení hry. ponechá výhodu ve hře a potom hráče, který byl nejblíže k míči, napomene při nejbližším přerušení hry. ponechá výhodu ve hře a všechny hráče, kteří nedodrželi vzdálenost, napomene. nechá kop z rohu opakovat a hráče, kteří nedodrželi vzdálenost, napomene.
15. Náhradník vstoupil v nepřerušené hře na hrací plochu a tam fyzicky napadl soupeřova hráče. Rozhodčí přerušil hru: náhradníka nejprve napomenul a poté mu za druhý přestupek udělil ČK. Hru navázal NVK v místě přestupku. náhradníka vyloučil a hru navázal NVK z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. hráče napomene za neoprávněný vstup na hrací plochu, nařídí volný kop nebo pokutový kop a případně udělí i další osobní trest. náhradníka vyloučil a hru navázal MR z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.
16. V případě nepředložení listiny hráčů pro provedení kontroly totožnosti: mužstva utkání nemohou sehrát. bude utkání sehráno a o jeho výsledku rozhodne řídící orgán příslušné soutěže. bude utkání sehráno pouze jako přátelské.
17. Hráč, který nastupuje opožděně, vstoupil na hrací plochu, aby doplnil družstvo, bez souhlasu rozhodčího v době, kdy byl míč ve hře a hru neovlivnil. Rozhodčí po přerušení hry: jej vykázal z hrací plochy a navázal NVK z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. hráče napomene a nařídí ve prospěch soupeřova družstva nepřímý volný kop z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. jej napomenul a hru navázal PVK z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. jej napomenul a hru navázal NVK z místa, kde hráč vstoupil na hrací plochu.
18. Střídání hráčů je ukončeno: když střídaný hráč odchází z hrací plochy a náhradník na hrací plochu vstoupí. odchodem střídaného hráče z hrací plochy a vstupem náhradníka na hrací plochu, tímto okamžikem se z náhradníka stává hráč. hra je znovu zahájena, a to i v případě, že náhradník z důvodu odstraňování závady na výstroji ještě nevstoupil na hrací plochu. střídaný hráč opustí hrací plochu.
19. Podle PF 4 se za nebezpečné předměty, které hráč nesmí mít na sobě, nepovažují: kovové náušnice. hladké plastové náramky. těsná vlasová síťka. žádné z těch předmětů, které jsou zde uvedeny.
20. Rozhodčí při hře zjistí, že hráč hraje s pevným sádrovým obvazem na předloktí. Reaguje tak, že: přeruší hru, vykáže hráče z hrací plochy, nařídí NVK a podá zprávu v ZoU. vykáže tohoto hráče z hrací plochy, tento hráč se nesmí zúčastnit další hry, smí jej však vystřídat náhradník, pokud již družstvo nevyčerpalo povolené střídání. přeruší hru, vykáže hráče z hrací plochy, provede míč rozhodčího a podá zprávu v ZoU. přeruší hru, hráče napomene, vykáže jej z hrací plochy, nařídí NVK a podá zprávu v ZoU.
21. Rozhodčí při hře zjistí, že hráč v souboji o míč hraje bez jednoho chrániče holeně, který mu v předchozím souboji vypadl. Jestliže z toho důvodu přeruší hru: hráče napomene, vykáže ho z hrací plochy a nařídí NVK z místa, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. hráče vykáže z hrací plochy pro uvedení výstroje do pořádku a hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. hráče vykáže z hrací plochy pro uvedení výstroje do pořádku a hru naváže míčem rozhodčího v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. hráče napomene, vykáže ho z hrací plochy a nařídí NVK z místa, kde se v okamžiku přerušení hry nacházel napomínaný hráč.
24. Rozhodčího po vstupu na stadion urazí osoba, která rovněž přichází na stadion. Rozhodčí zjistí, že se jedná o hráče, který má nastoupit za domácí družstvo. Postupuje tak, že: uvede přestupek v ZoU, po skončení utkání oznámí tuto skutečnost vedoucímu domácího družstva, který potvrdí ověřením v elektronickém informačním systému, že byl o obsahu zprávy rozhodčího informován. nepřipustí rozhodčí uvedení této osoby do ZoU, důvody a provinění této osoby uvede rozhodčí v ZoU. nepřipustí hráče ke hře a povolí domácím jen čtyři náhradníky. Nemůže nijak reagovat.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests