We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.
option

Prijímacie skúška biológia 261-280

INFO STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Prijímacie skúška biológia 261-280

Description:
261-280

Author:
Stela
(Other tests from this author)

Creation Date:
28/11/2019

Category:
University
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
261. Ako označujeme proces kríženia dvoch jedincov, pri ktorom sledujeme prenos jedného génu, t.j. jedného alelového páru: monohybridizmus dihybridizmus recipročné kríženie vrúbľovanie trihybridizmus polyploidia inbreeding spätné kríženie .
262. Úlohou genetickej prognózy je: prenatálne určenie pohlavia dieťaťa v rodine, kde sa vyskytol autozomálne recesívny znak sledovanie výskytu ochorenia v rodine stanovenie predpokladu dalšieho výskytu danej dedičnosti choroby alebo chyby v rodine príprava podkladov pre genetickú prevenciu stanovenie rizika postihnutia d'alšieho dieťaťa vážnou dedičnou chorobou alebo chybou príprava vedecky podložených informácií pre rozhodovanie o d'alšiom osude gravidity v prípadoch, ak riziko postihnutia dieťaťa prekračuje 10% príprava vedecky podložených informácií pre rozhodovanie o d'alšiom osude gravidity v prípadoch, ak riziko postihnutia dieťaťa prekračuje 2% prenatálne určenie pohlavia dieťaťa v rodine, kde sa vyskytlo, alebo sa dá predpokladať gonozomálne recesívne ochorenie .
263. Daltonizmus je podmienený: recesívne, viazaný na pohlavné chromozómy X a Y recesívne, viazaný na gonozóm X recesívne, viazaný na pohlavný chromozómy X recesívne, viazaný na pohlavný chromozómy Y recesívne, viazaný na heterochromozóm X dominantne, viazaný na heterochromozóm X dominantne, viazaný na heterochromozóm Y recesívne, viazaný na somatické chromozómy .
264. Galaktozémia sa dedí: autozómovo recesívne autozómovo dominantne recesívne, viazaná na chromozóm X recesívne, viazaná na chromozóm Y recesívne, vloha je na somatickom chromozóme intermediárne, vloha je na somatickom chromozóme dominantne, vloha je na somatickom chromozóme gonozómovo recesívne .
265. Genotyp jedinca homozygota recesívneho pre uvedené znaky je: AAbb Aabb aaBb aabb AaBb aabbcc cc bbcc.
266. Matka ma krvnú skupinu A. Otec ma krvnú skupinu AB. Akú krvnú skupinu môže mať ich dieťa: homozygotne B, ak je matka homozygot homozygotne A, bez ohľadu na genotyp matky 0, ak je matka heterozygot AB, bez ohľadu na genotyp matky B, ak je matka heterozygot heterozygotne A, bez ohľadu na genotyp matky 0, ak je matka homozygot homozygotne B, ak je matka heterozygot .
267. Nález Y chromozómu v karyotype znamená: aneuploidiu u cicavcov mužské pohlavie u ľudí ženské pohlavie u ľudí poruchu segregácie chromozómov mužské pohlavie u človeka samičie pohlavie u vtákov samčie pohlavie u motýľov polyploidiu u motýľov .
268. Fenotypový štiepny pomer pri krížení dvoch heterozygotov s úplnou dominanciou pri monohybridizme je: 2:1 3:1 3:2:1 1:1 66%:33% 75%:25% 25%:50%:25% 50%:50%.
269. K základným metódam šľachtiteľstva patrí: hybridizácia vrúbľovanie kríženie samoopeľovacie metódy biotechnológia výber jedincov s požadovanými znakmi prírodný výber pohlavný výber .
270. Intermediarita je: osobitný prípad neúplnej dominancie, pri ktorej sa dominantná alela neprejaví vo fenotyoe heterozygota osobitný prípad neúplnej dominancie, pri ktorej sa obidve alely prejavujú vo fenotype heterozygota rovnakou mierou medzidruhové kríženie osobitný prípad úplnej dominancie, pri ktorej sa dominantná alela neprejaví vo fenotyoe heterozygota jav, kedy sú dve alely v páre rôzne, ale znak je jeden a podieľajú sa na ňom rovnakou mierou jav, kedy sú obe alely v páre rovnaké, ale znak je jeden a podieľajú sa na ňom rovnakou mierou jav, ked' dve rôzne alely podmienia vznik dvoch znakov osobitný prípad neúplnej dominancie, pri ktorej sa recesívna alela neprejaví vo fenotype heterozygota .
271. S akou pravdepodobnosťou môže mať žena prenášačka daltonizmu s mužom daltonikom farboslepú dcéru: 25% 50% 100% 0% s rovnakou ako syna daltonika s dvojnásobnou ako syna daltonika s rovnakou ako dcéru prenášačku s rovnakou ako dcéru homozygotne zdravú .
272. Obaja rodičia majú krvnú skupinu AB. Akú krvnú skupinu môžu mať ich deti: heterozygotne A heterozygotne B homozygotne 0 homozygotne A homozygotne B kodominantne AB heterozygotne 0 kodominantne A .
273. Hemofília (dedičná krvácavosť) sa vyskytuje: častejšie u žien častejšie u mužov rovnako u oboch pohlaví u mužov, ktorých otec mal túto chorobu u mužov, ktorých matka je prenášačka u synov prenášačiek hemofílie u všetkých synov prenášaciek len u mužov, ktorých otec mal hemofíliu .
274. Pojem uniformita hybridov znamená, že: všetko potomstvo v I. filiálnej generácii je rovnaké všetko potomstvo v I. filiálnej generácii sa štiepi na obidve rodičovské formy v pomere 1:1 všetci potomkovia sú heterozygoti a genotypovo a fenotypovo sa neodlišujú všetci hybridi v I. filiálnej generácii pri úplnej dominancii nie sú fenotypovo zhodní ani s jedným rodičom všetci hybridi v I. filiálnej generácii sú heterozygoti všetci hybridi v I. filiálnej generácii sú pri úplnej dominancii fenotypovo zhodní s jedným z rodičov všetci hybridi v I. filiálnej generácii sú pri neúplnej dominancii fenotypovo zhodní s jedným z rodičov všetci hybridi v I. filiálnej generácii pri neúplnej dominancii nie sú fenotypovo zhodní ani s jedným rodičom .
275. Súbor všetkých génov v jednej bunke sa nazýva: genóm genozóm polyribozóm polyploidia plazmid genotyp u jednobunkovcov karyotyp fenotyp .
276. Hmotným základom dedičnosti: adenozíntrifosfát nukleová kyselina ribozómy glykogén DNA ATP bielkovina deoxyribóza .
277. Genotyp dihybrida homozygota dominantného pre prvý znak a homozygota recesívneho pre druhý znak je: AABb aaBB AAbb aabb CCdd DDdd Ddee CcDd.
278. Mutácie rozoznávame: génové, štruktúrne a podmienené mutácie, ktoré zasahujú jednotlivégény, chromozómy a chromozomové sady génové, chromozómové a genómové chromozómové, autozómové a genómové indukované a spontánne autogamné a gonochoristické štruktúrne a funkčné dedičné a nededičné .
279. Obidve deti maju krvnú skupinu 0. Aké krvné skupiny môžu mať ich rodičia: homozygotne A a heterozygotne B homozygotne A a homozygotne B homozygotne 0 a homozygotne 0 homozygotne 0 a heterozygotne A homozygotne 0 a heterozygotne B heterozygotne A a heterozygotne B homozygotne B a heterozygotne B heterozygotne B a heterozygotne B.
280. Genetickou schémou kríženia heterozygota s homozygotom recesívnym je: Aa x aa AA x aa Aa x Aa Aa x AA AaBb x aabb AaBb x AaBb AABB x aaBB aaBB x aaBB.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
INFO
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests