option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON Psychologické pojmy
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Psychologické pojmy

Description:
pojmy z odvětví psychologie

Author:
AVATAR
Michael Neumann
Other tests from this author

Creation Date: 18/11/2018

Category: Personality

Number of questions: 47
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
(...... chyba) - Rozdíl mezi pozorovanou či měrnou hodnotou a hodnotou skutečnou:.
Nerozhodnost, nedostatek vůle, neschopnost zahájit činnost:.
(...... ......) - ADD:.
(...... myšlení) - Ulpívavé, pomalé, jednostranné myšlení; příznak nízké úrovně vzdělání, nízkého intelektu nebo duševní poruchy.
(...... slovo) - Slovo, které člověk nutkavě používá v řeči.
(...... myšlení) - Pořád mluví o tom samém, o jednom tématu; jeho myšlení se nerozvíjí:.
Zbožňování, uctívání; hluboká citová vazba na obdivovanou osobu:.
Název hormonu, který má funkci neuro-přenašeče, ke zvýšení jeho hladiny dochází při strachu, úzkosti, stresu... zvyšuje krevní tlak, tep a hladinu cukru v krvi, prohlubuje dech, rozšiřuje zornice:.
Nejdůležitější stresový hormon:.
Neschopnost rozlišovat realitu a představivost (častý u malých dětí):.
Porucha řeči projevující se obtížemi nebo neschopností pojmenovat jevy nebo rozumět slovům při zachovaném sluchu:.
Silně, bouřlivě, ale krátce probíhající emocionální reakce.
Pojem označující protichůdné pocity:.
Přenos nervových impulzů z receptorů do korových oblastí mozku přes dostředivá vlákna:.
Utváření a udržování kladných citových vztahů, tvorba citlivých a sociálních vztahů s druhými lidmi:.
Láska dávající a sloužící; nevyžaduje shodu milujícího a milovaného, ani obdiv.
Neschopnost smát se:.
Období umírání; stav těsně před smrtí; ztráta vědomí a vymizení smyslových funkcí, selhávání základních životních funkcí.
Chorobný strach z pobytu na otevřeném prostoru:.
(......-......) - Radostný zážitek; dostavuje se při vyřešení problému, k němuž došlo náhlým pochopením vzájemných vztahů:.
Akční potenciál jinak:.
Činnost, jíž se organizmus přizpůsobuje požadavkům svého okolí tvořením nových schémat:.
(...... ......) Psychoterapeutický postup, kdy nemocný volně asociuje a terapeut současně interpretuje a radí mu:.
Léčba tlakem prstů na na přesně určená místa povrchu lidského těla:.
Poskytování výhod na úkor sebe:.
Současná přítomnost protikladných hodnot, citů nebo postojů člověka:.
Současný výskyt introverze a extraverze u téhož jedince:.
Ztráta paměti:.
Akutní psychóza, projevující se násilnými činy a zuřivostí:.
Léky tlumící vnímání bolesti:.
Označení zcela běžné neschopnosti vyprazdňovat se v přítomnosti druhých osob:.
Nalezení stejných či podobných rysů či vlastností u jinak netotožných objektů:.
(...... metoda) Postup od celku k částem:.
(...... metoda) Postup od částí k celku:.
První část složených slov s významem mužský:.
První část slova vztahující se k dysfunkci nebo vadě:.
Ztráta citlivosti; znecitlivění způsobené uměle, farmakologicky - celkové/částečné, před lékařským zákrokem. Vzniká též únavou, chorobou či úrazem:.
Neschopnost prožívat potěšení a radost:.
Archetypální nevědomé zastoupení ženské složky v mysli muže:.
Archetypální nevědomé zastoupení mužské složky v mysli ženy:.
Neuvědomování si vlastní choroby nebo nechuť připustit ji, za pomoci obranných mechanismů (racionalizace...).
Předpovídání procesů, jevů nebo událostí, které teprve nastanou:.
Nelibost nebo nechuť k určitým osobám:.
Víra, že tělo je špatná a svádí k hříchu:.
Chorobný odpor k mužům:.
Zaměřené vnímání:.
Pokles nebo úplné vymizení citového zájmu o okolí:.
Report abuse