option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON qwerty2
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
qwerty2

Description:
questions

Author:
AVATAR
BáraD
Other tests from this author

Creation Date: 19/05/2020

Category: Driving Test

Number of questions: 189
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Součástí Lechtova pojetí základního logo vyšetření je: průzkum sociálního prostředí test inteligence ORL vyšetření pediatrické vyšetření.
Definice poruchy chování dle Bowera vymezuje: intervenční domény poruchy chování sociální dimenze poruch chování model poruchy chování ve školském prostředí charakteristiky dítěte s poruchou chování.
Rettův syndrom postihuje: jedince dospělého věku obě pohlaví pouze dívky pouze hochy.
Příčinou Klinefelterova syndromu je změna v počtu pohlavních chromozomů nedostatek plodové vody změna v počtu nepohlavních chromozomů mutace genu.
Model hromadné převýchovy byl v etopedii uplatňován: v meziválečném období neužíval se v poválečném období v období socialistického zřízení.
První věk otázek se v ontogenezi řeči zpravidla objevuje v období: sémantizace lexémizace pragmatizace gramatizace.
Časové rozmezí preventivních prohlídek u pediatra (včetně vyšetření sluchu) je v: vyhláška č. 70/2012 Sb. vyhláška č. 56/1999 Sb. zákon č. 3/2015 Sb. zákon č. 75/2012 Sb.
Ontogenetický vývojový model je založen na: myšlení představách vnímání vnímání, představách a myšlení.
Parole je: podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody alternativní forma výkonu trestu domácího vězení dohled, který soud ukládá obviněnému nebo odsouzenému možnost mimosoudního řešení konfliktu mezi pachatelem a obětí.
Budování středisek rané péče v ČR je spojeno se jménem: Tamara Hradilová Terezie Hradilková Terezie Hradilová Terezie Hradilovcová.
Mezi klinické metody speciálněpedagogické diagnostiky zaměřené na osoby s MP nepatří: dotazník anamnéza analýzy produktů činnosti testy speciálních mentálních schopností.
Pygmalion efekt představuje: chybu prvního dojmu efekt negativního očekávání efekt pozitivního očekávání.
V případě oboustranné atrézie zvukovodu a středouší lze jako kompenzační pomůckou použít: sluchadlo BAHA FM technologii kochleární implantát sluchadlo pro vzdušné vedení.
Mezi objektivní metody vyšetření patří: BERA, tympanometrie, tónová audiometrie OAE, BERA, VRA SSEP, BERA, OAE OAE, SSEP, slovní audiometrie.
Halucinace je: porucha myšlení porucha paměti porucha představivosti porucha vnímání.
Pojem "bazální" definujeme jako uklidňující základní aktivizující podpůrný.
Spis "Neobvyklé psaní" napsal: Jan Chlup František Bakule Augustin Bartoš František Kábele.
V případě poškození funkce vnitřního ucha se jedná o centrální nedoslýchavost smíšenou nedoslýchavost percepční nedoslýchavost převodní nedoslýchavost.
Jan Konrád Amman (1669-1724) se zabýval problematikou: MP autismu neslyšících HS.
Pro vyšetření schopnosti fonematického sluchu u předškolních dětí je u nás často využíván: Žlabův test Edfeldtův test test Ozeretzkého test Škodové a kol.
Mezi znaky účinného programu primární prevence nepatří: krátkodobost a nesystematičnost menší velikost a interaktivnost věková přiměřenost kvalifikovaná a důvěryhodná prezentace.
Perseverace (jazykový deficit u afázie) znamená: ulpívání na předchozím podnětu poruchu pojmenování porucha plynulosti porucha soustředění.
Do kvantitativních poruch vědomi patří somnolence, sopor, kóma bradypsychismus, tachypsychismus, amence hypersomnie, hyposomnie, insomnie delirium, obnubilace, agrypnie.
Katatonie je porucha myšlení porucha emocí porucha osobnosti porucha psychomotorických mechanismů.
Oniomanie je: porucha sexuálního pudu, chorobné sebeukájení chorobné nakupování bezúčelné, neuvědomované opakování jednoduchých pohybů zvýšená pohybová aktivita, kdy pohyby jsou neúčelné a beze smyslu.
Automutilace je: porucha pudu sebezáchovy, projevuje se jako sebepoškozování porucha sexuálního pudu, kdy jedinec sexuálně vzrušuje vlastní tělo porucha vnímání, kdy nemocný vnímá zkresleně některé části svého těla porucha osobnosti, kdy se v určitém období člověk cítí být jinou osobou.
Verbigerace je: porucha jednání, která se projevuje neustálými neklidnými a často nekoordinovanými pohyby řečová stereotypie, kdy nemocný opakuje stále stejné slovo nebo větu kvalitativní porucha paměti, kdy jde o nesprávnou časovou lokalizaci vzpomínky porucha citového prožívání při vnímání okolního světa nebo sebe samého.
Logorhea je: porucha myšlení, kdy je porušen logický řád myšlenek porucha paměti, kdy nemocný zapomíná podstatné logické souvislosti porucha spánku, projevující se mluvením ze spaní porucha tempa řeči, která je součástí zrychleného myšlení.
Kdy a kde byla otevřena první specializovaná třída pro žáky se SPU v ČR? 1958 v Havlíčkové Brodě 1962 v Brně 1962 v Praze 1972 v Karlových Varech.
Při autoskopických halucinacích: nemocný "vidí" sám sebe nemocný "slyší" více hlasů, z nichž některé s ním sympatizují, jiné vyjadřují antipatie hlasy pacientovi radí nebo jej kritizují hlasy pacientovi nařizují něco provést.
Agnózie je: ztráta paměti na určitý časový úsek, často v důsledku traumat CNS neschopnost poznávat a interpretovat smyslové vjemy, i když percepční orgány mají neporušenou funkci úplné vymizení vůle a schopnosti dojít k rozhodnutí, cokoli chtít a usilovat o to, schopnosti nějakou činnost zahájit kvantitativní porucha vědomí, kdy vyhasínají fyziologické reflexy a nemocného nelze žádným způsobem přivést k vědomí.
Fáze alkoholismu kruciální incipientní prodromální terminální.
Spojte fáze alkoholismu incipientní prodromální kruciální terminální.
Ve kterém roce bylo vydáno Prohlášení ze Salamancy? 1994 1996 2004 2002.
Znakový jazyk byl poprvé v české legislativě zakotven v roce: 1994 1998 2008 2006.
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením byla přijata Valným shromážděním OSN v roce: 2004 2006 2008 2009.
Národní plány pro osoby se zdravotními postižením jsou přijímány od roku: 1998 1996 1992 1994.
Metoda Strassmeirova je zaměřena na věk raný předškolní školní raný až předškolní.
Ředitelem první pomocné školy v Olomouci (otevřené v roce 1920) byl: Otakar Chlup Karel Beneš Konrád Sedláček Jan Mauer.
První zákon o pomocných školách byl vydán v roce: 1929 1959 1965 1935.
Za zakladatele našeho speciálního školství je považován: Josef Zeman Karel Slavoj Amerling Karel Herfort Jan Ámos Komenský.
Mezi etapy korekce dyslalie dle současné logopedické terminologie nepatří: přípravná cvičení náprava vyvození hlásky fixace hlásky.
V klasifikaci narušené komunikační schopnosti dle Lechty patří do kategorie "narušení článkování řeči": dyslalie logorhea dětská vývojová afázie rhinolalie.
Mezi nejčastější příčiny tinnitu nepatří: otoskleróza Meniérova choroba ateroskleróza atrézie zvukovodu.
Příčinou percepční vady sluchu může být: malformace ušního boltce mazová zátka nefunkčnost vláskových buněk zvětšená nosní mandle.
Mezi terapeutické strategie afázie nepatří: kognitivně-neuropsychologický přístup skupinová terapie primární stimulace artikulačních mechanismů pragmatický přístup.
Pedopatologie je obor, který se zabýval problematikou: dětí a mládeže mravné vadných dětí s tělesnými, smyslovými a duševními vadami, nedostatky a úchylkami nezhoubnými nemocemi dolních končetin dětí a mládeže mravně vadných spolu a současně i děti s tělesnými, smyslovými a duševními vadami, nedostatky a úchylkami.
Prvními institucemi pro děti mravně vadné a výchovně zanedbané byly: vychovatelny sirotčince polepšovny výchovné ústavy.
Skloňování se ve vývoji řeči objevuje: mezi 1. a 2. rokem mezi 2. a 3. rokem mezi 3. a 4. rokem mezi 4. a 5. rokem.
Autorem spisu "O jednostranné neschopnosti naučit se číst a psát při znamenité paměti" byl A. Heveroch O. Kučera O. Chlup J. Langmeier J. Mauer.
Vada páteře, ke které dochází nesprávným uzavřením páteřního kanálu, se nazývá: dysmelie paraplegie skolióza spina bifida.
Zakladatel "Ústavu pro zmrzačelé" (1919) na Kociánce v Brně byl: Otakar Chlup Jan Chlup Alice Masaryková Augustin Bartoš.
Balismus je charakterizován jako: rychlé mimovolní pohyby velkého rozsahu, postihující zejména svaly končetinových pletenců pomalé kroutivé mimovolní pohyby, především na akrálních částech končetin náhlé klonické záškuby svalů mimovolní pohyby vyskytující se v klidu, rovněž rušící volní pohyby u postižení mimopyramidového systému hybnosti.
U chronické nemoci se vyskytuje "období latence", které lze charakterizovat jako: období, kdy chorobné příznaky nejsou téměř patrné, dočasná úleva od nemoci akutní propuknutí nemoci klidové, skryté období bez příznaků nemoci příznaky chronické nemoci, které opět propukají.
Nezánětlivé degenerativní onemocnění kloubu se nazývá: artritida artróza Bechtěrevova nemoc Crohnova nemoc.
Mezi komunikační systémy hluchoslepých osob řadíme gliding trailing tadoma imprinting.
Základem Braillova písma je osmibod, lze vytvořit až 63 kombinací osmibod, lze vytvořit až 83 kombinací šestibod, lze vytvořit až 63 kombinací šestibod, lze vytvořit až 83 kombinací.
Mezi onemocnění sítnice nepatří ROP CVI juvenilní makulární degenerace retinoblastom.
Do optického aparátu oka patří rohovka, čočka, sklivec komorová voda, rohovka, bělima rohovka, sítnice, živnatka cévnatka, sítnice, řasnaté tělísko.
Jakou zrakovou ostrostí je vymezena kategorie "těžce slabý zrak" a jaký druh rehabilitace se oplatňuje? 6/60 - 3/60 (střídavé užití okluzoru) 3/60 - 1/60 (aktivizace zrakových funkcí) 1/60 - zachovaný světlocit (seznamování s Braillovým písmem) 6/60 - 6/18 (cvičení na cheiroskopu).
Ranou intervenci u dětí se SP legislativně ošetřuje: zákon č. 108/2006 Sb. zákon č. 70/2012 Sb. vyhláška č. 56/1997 Sb. zákon č. 197/2016 Sb.
Mezi hlavní charakteristické rysy poruch chování nepatří: nepřiměřené chování a emotivní reakce v běžných podmínkách neschopnost navazovat uspokojivé vztahy s vrstevníky a s učiteli tendence vyvolávat somatické symptomy jako je bolest, strach a to ve spojení se školními problémy odmítání potravy a zkreslení představy o svém těle.
Podmínky ústavní a ochranné výchovy přímo upravuje zákon č. 109/2002 Sb. zákon č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 197/2016 Sb. vyhláška č. 27/2016 Sb.
Soud může uložit v případě mládeže 12 - 18 let (výjimečný trest) ochranná výchova ústavní výchova předběžná opatření.
Diagnostický ústav přijímá děti na dobu zpravidla na půl roku na dobu neurčitou na 2 týdny na 6-8 týdnů.
Problémy s rozpoznáváním a zapamatováním si jednotlivých písmen, zvukovým rozlišením podobných hlásek, nebo spojení hlásek ve slabiku jsou typické pro dysgrafii dysortografii dyslexii.
Žákům se SPU se velmi intenzivně věnoval/a: Zdeněk Matějček Aurélie Kerekrétiová Viktor Lechta Berta Bobathová.
Na praktognostickou, lexikální, verbální, grafickou, operační a ideognostickou dělíme: dyslexii dyskalkulii dysgrafii dysortografii.
Specifická porucha pravopisu dyslexie dysgrafie dysortografie.
Mezi pomůcky usnadňující vnímání řeči nedoslýchavým nepatří: osobní zesilovač kochleární implantát indukční smyčka sluchadlo.
Řečová komunikace má složku: obsahovou a formální formální a obrázkovou obsahovou a melodickou.
Malformace a deformace končetin patří do skupiny osob s chronickým onemocněním osob se zdravotním znevýhodněním osob se zdravotním postižením osob se zdravotním oslabením.
Mozková obrna spadá do skupiny vývojové nemluvnosti centrálních poruch hybnosti poruch periferní hybnosti vad periferních ochabnutí.
Anafylaktický šok je první fáze reakce rodiny na diagnózu postižení dítěte nejtěžší formou astmatické reakce nejtěžší, život ohrožující formou alergické reakce.
Infekční onemocnění, které postihovalo nejčastější děti v předškolním věku a zanechávalo trvalé a často velmi těžké následky (a v současné době u nás nevyskytuje) se nazývá: dětská obrna lehká mozková dysfunkce mozková obrna.
Deformace je: umělé odnětí části končetiny od trupu chybění některé končetiny patologické vyvinutí různých částí těla, nejčastěji končetin vrozená nebo získaná vada, která se vyznačuje nesprávným tvarem některé části těla.
Hemiparetická mozková obrna znamená ochrnutí: obou spodních končetin levé nohy a pravé ruce obou horních končetin horní i dolní končetiny jedné poloviny těla.
Chronické onemocnění je: onemocnění léčitelné, ale (alespoň v kratším časovém intervalu) ne vyléčitelné onemocnění neléčitelné onemocnění léčitelné a vyléčitelné.
Malformace je patologické vyvinutí různých částí těla, nejčastěji končetin umělé odnětí části končetiny od trupu vrozená nebo získaná vada, která se vyznačuje nesprávným tvarem některé části těla.
Střediska rané péče poskytují služby mimo jiné rodinám s dětmi se ZP přímo upravuje: zákon 109/2002 Sb. zákon 108/2006 Sb. vyhláška 27/2016.
Poradenské služby: SRP, SPC PPP, SPC, škola PPP, SPC, SVP.
Vyhláška o vzdělávání dětí se SVP a nadaných je: vyhláška č. 71/2005 Sb. vyhláška č. 72/2005 Sb. vyhláška č. 27/2016 Sb.
Vyhláška č. 72/2005 Sb., v aktuálním znění 607/2020 Sb. (s platností od 1.1.2021) o poskytování dávek sociální péče o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních o vzdělávání dětí se SVP a nadaných.
Zkratka RVP znamená: Rámcový vzdělávací plán Rámcový vzdělávací program Rozdílový vzdělávací program.
Bílá kniha je Rámcový vzdělávací program pro vzdělávání Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Národní program o poradenských službách poskytovaných ve školách a školských zařízení.
Podpůrnými opatření dle 561/2004 se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta se rozumí využívání speciálních postupů, forem, pomůcek nebo zařazení předmětů individuální pedagogické péče se rozumí využití speciálních metod pro zlepšení nerozvinutých funkcí.
Na vypracování IVP se podílí: učitel, školní speciální pedagog nebo výchovný poradce, vedení školy, zákonný zástupce, pracovník PPP či SPC školní speciální pedagog nebo výchovný poradce, zákonný zástupce, pracovník PPP či SPC učitel, školní speciální pedagog nebo výchovný poradce, vedení školy, zákonný zástupce.
Mezi speciálně pedagogická centra neřadíme: SPC etopedické SPC pro žáky se ZP SPC pro žáky s MP.
O mentální retardaci neplatí: jde o vývojovou poruchu integrace psychických funkcí dochází k celkovému snížení intelektových schopností postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti jde o stav získaný v průběhu života (po 2. roce).
Po úspěšném ukončení ZŠ speciální má jedinec: stupeň základní vzdělání stupeň základy vzdělání stupeň speciální vzdělání.
Demence je: proces zastavení, rozpadu mentálního vývoje po 2. roce života stav způsobený celkovým snížením intelektových schopností, který je buď vrozený nebo časně získaný zdánlivá mentální retardace způsobená vlivem vnějšího prostředí.
Na kterém typu školy neplní žáci povinnou školní docházku? ZŠ ZŠ speciální ZŠ praktická praktická škola.
Dyskinézy vznikají postižením vegetativního nervstva míchy obvodového nervstva bazálních ganglií.
Mezi příznaky kontextové dyslalie nepatří: elize kontuze kontaminace asimilace.
Injekčnímu uživateli pervitinu: hrozí možná fyzická a silná psychická závislost hrozí pouze psychická závislost hrozí pouze fyzická závislost nehrozí žádná forma závislost.
Termín "peromelie" znamená: spojení, srůsty prstů vrozený nadměrný počet prstů vrozené chybění celé končetiny vrozené chybění části paže.
AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) byla založena v roce: 1886 1986 1876 1786.
Mezi degenerativní onemocnění mozku a míchy nepatří: Friedreichova heredoataxie mozečková heredoataxie Perthesova choroba Senator-Maierova choroba.
Verbální sekvenční paměť hodnotí přesnost a rozsah zapamatování: pořadí slabik a čísel pořadí hlásek, slabik, čísel a jejich kombinace pořadí co největšího počtu slov pořadí zrakových vjemů.
Fobie je charakterizována: konkrétním strachem, zachovanou kritičností, vtíravostí a nutkavostí konkrétním strachem zachovanou kritičností vtíravostí a nutkavostí.
Resilience je proces: posilující adaptaci jedince proti nepříznivým vlivům ohrožující kapacitu jedince k adaptaci zvládání nepříznivých podmínek života intervence sociálními sítěmi.
Rettův syndrom postihuje: pouze dívky pouze hochy obě pohlaví.
V případě poškození funkce vnitřního ucha se jedná o: percepční nedoslýchavost centrální nedoslýchavost převodní nedoslýchavost smíšenou nedoslýchavost.
Pravidelné kouření tabáku je z hlediska rizikovosti: bezpečné, nevyvolává závislost, jde o měkkou drogu relativně bezpečné, vyvolává jen psychickou závislost velmi nebezpečné, vyvolává silnou fyzickou i psychickou závilost relativně nebezpečné, vyvolává středně silnou fyzickou závislost.
Test psaní pseudoslov měří schopnost mozkové dysfunkce schopnost grafémů schopnost fonologického dekódování.
V populaci dospívajících experimentátorů se závislými může stát přibližně: 0,3 - 0,7 % 70 - 90 % 30 - 70 % 3 - 7 %.
Kvalitativní porucha hybnosti myoklonie se projevuje: vlnitým nebo červovitými pohyby drobnými trhavými záškuby svalstva trvalými mimovolními pohyby klonickými záškuby svalů nebo svalových skupin trvající omezenou dobu.
Název oboru somatopedie se u nás užívá od roku: 1960 1956 1953 1946.
Dr. Lea Hyvärinen je pro obor Oftalmopedie uznávanou odbornicí zejména pro sestavení vyšetřovacích materiálů pro děti raného věku a nekomunikující pacienty podporu sociální rehabilitace dospělých a seniorů podporu komunikace osob s HS vytvoření speciálních hraček pro děti s těžkým ZP.
První věk otázek se v ontogenezi řeči zpravidla objevuje v období: sémantizace gramatizace pragmatizace lexémizace.
K příznakům breptavosti na 2. úrovni patří: nepravidelné tempo řeči bezobsažná řeč embolofrázie chudá větná skladba.
Nerozeznání klíčových slov pro pochopení smyslu sdělení je příznakem: vývojové dysfázie balbuties dysartrie dyslalie.
Metoda reflexní lokomoce podle V. Vojty vychází z: reflexních pohybů a reflexního nácviku chůze reflexního plazení, reflexního otáčení, reflexního vstávání a nácviku chůze reflexního plazení a reflexního otáčení reflexního vzpřimování a reflexní chůze.
Součástí hiporehabilitace není aktivity s využitím koně hipoterapie hipologie parajezdectví.
Vyšetření OAE je objektivní vyšetření: činnosti vláskových buněk ve vnitřním uchu měřící celistvost a tuhost bubínku a stav tlaku ve středouší evokovaných odpovědí mozkového kmene evokovaných odpovědí mozkové kůry.
Parafázie je: porucha vyšších fatických funkcí deformace slov různého typu a stupně snížená schopnost až nemožnost větného vyjádření ulpívání na předchozích podnětech.
Za zakladatele sociologie je považován August Comte I. A. Bláha Platón Karel Marx.
Stigma je: kritický stav společnosti charakterizovaný nejasností, nejistotou, nesoudržností nebo absencí pravidel či norem fixovaný, předem daný postoj ke skupině objektů bez ohledu na jednotlivce zjevná somatická odchylka od normy rys těla, původu, charakteru nebo zkušenosti s negativním sociálním dopadem.
Sklon zaměňovat zrcadlové tvary, písmena, slabiky či slova nazýváme: inverzní tendence ambidextrie intersenzorická integrace smyslová modalita.
Sociální rehabilitace II. stupně: TyfloCentrum Tyfloservis.
Dyskinetická forma mozkové obrny se vyznačuje: hypotonickou formou neschopností souhry pohybů, hypotonií doprovázenou atetózou klonickými záškuby svalů nebo svalových skupin trvající omezenou dobu neschopností organizovat, správně provést volní pohyb, koordinovat automatické pohyby a správně provést volní pohyb a udržet posturu.
Který Národní plán vyšel v roce 2010? Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotních postižení Národní plán vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Národní plán vytváření rovných pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Mezi oblasti základního logopedického vyšetření nepatří: vyšetření řečové produkce vyšetření sluchu vyšetření hlasivek vyšetření porozumění řeči.
Vývoj inkluzivního vzdělávání: exkluze - segregace - integrace - inkluze segregace - exkluze - integrace - inkluze.
Edfeldův reverzní test (1973) zjišťuje: specifické dysortografické chyby u osob s dyslexií zrcadlové čtení u osob s dyslexií porozumění čtení u osob s dyslexií čtení slabik u osob s poruchami pozornosti.
Zkratka FAS označuje fetální alkoholový syndrom Faustův apatický syndrom.
Podle zákona je Tadoma: taktilní odezírání založeno na vnímání mluvené řeči pomocí odhmatávání hlasivek, pohybů dolní čelisti, rtů a tváří mluvčího dotyková dlaňová abeceda, při které se jednotlivá písmena vyznačují pomocí ustálených pohybů a dotyků prováděných na dlani a prstech příjemce sdělení vpisování velkých tiskacích písmen zpravidla do dlaně ruky příjemce sdělení zřetelná artikulace jednotlivých českých slov ústy tak, aby bylo umožněno nebo usnadněno odezírání mluvného projevu osobám, které ovládají český jazyk a odezírání.
Co nepatří mezi charakteristické znaky Duchenneovy svalové dystrofie? u dětí nemotornost, obtíže s chůzí do schodů a vstáváním ze země progredující ochabování svalstva klinicky se manifestuje u mužské populace zasaženy jsou zpravidla jen dolní končetiny.
Velikost ztráty sluchu 61 - 80dB dle WHO označena jako: střední poškození sluchu těžké poškození sluchu velmi těžké poškození sluchu praktická hluchota.
Korsakovský syndrom je tvořen touto triádou příznaků: porucha vštípivosti, konfabulace, amnestická dezorientace porucha vštípivosti, porucha pozornosti, konfabulace porucha pozornosti, impulzivita, porucha vštípivosti impulzivita, porucha pozornosti, konfabulace.
Fyziologický dysgramatismus do 5 let do 6 let do 7 let do 4 let.
V rámci předmětu Prostorová orientace se vyučuje chůze s bílou holí. Od kolikátého ročníku ZŠ tomu tak je? od 2. ročníku od 4. ročníku od 5. ročníku od 1. ročníku od 3. ročníku.
K vyšetření refrakce a diagnostiky refrakčních vad se využívá: optotyp troposkop pseudoisochromatická tabulka stroboskop.
Bludy úkorné jsou: megalomanické mikromanické indukované paranoidní.
Podle MKN 10 je mentální retardace zařazena v: Kapitole V. Poruchy duševní a poruchy chování Kapitole XV. Onemocnění vzniklá v těhotenství, při porodu a v šestinedělí Kapitole XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality Kapitole XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období.
Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy poskytující péči dětem a mladistvým (dle zákona 109/2002 Sb.) zpravidla ve věku od 1 do 18 let, popřípadě do 19 let, nejdéle však do věku 26 let zpravidla ve věku od 6 do 18 let, popřípadě do 19 let, nejdéle však do věku 21 let zpravidla ve věku od 3 do 18 let, popřípadě do 19 let, nejdéle však do věku 26 let zpravidla ve věku od 0 do 17 let, popřípadě do 18 let, nejdéle však do věku 21 let.
K příznakům breptavosti na 1. úrovni patří embolofrázie bezobsažná řeč nepravidelné tempo řeči monotónní řeč.
Raná péče pro SP je v ČR zajišťována středisky rané péče Tamtam v: Praha, Brno, Olomouc Praha, Olomouc pouze v Praze Praha, Brno.
Sluchové ústrojí se zakládá mezi 7. - 8. měsíce nitroděložního vývoje v průběhu druhého trimestru ve fetálním období mezi 12. - 16. týdnem v embryonálním vývoji mezi 4. - 5. týdnem.
Za nejčastější mutaci genu způsobující nesyndromatickou ztrátu sluchu je považován: Usher Charge Pendred Connexin 26.
Sluchové vady dle místa vzniku dělíme na: centrální (převodní, percepční nebo smíšené), periferní periferní (převodní, konduktivní nebo smíšené), centrální periferní (převodní, percepční nebo smíšené), centrální převodní, centrální.
Převodní vada sluchu nemůže být způsobená? perforací bubínku překážkou ve zvukovodu mazovou zátkou poškozením vláskových buněk.
Vyberte správně tvrzení: Percepční vada sluchu: vzniká ve vnitřním uchu vzniká ve vnějším nebo středním uchu patří mezi centrální vady sluchu percepční vada sluchu neexistuje.
Při percepční vadě retrokochleární (suprakochleární) se objevuje: poškození vnitřního ucha, sluchových buněk a VIII hlavového nervu porucha vedení zvukového signálu VIII hlavovým nervem a sluchovou dráhou v mozkovém kmeni porucha ventilace středouší přes Eustachovu trubici porucha přeměny zvuku v elektrický signál ve vnitřním uchu.
převodní vada neboli: konduktivní senzorineuální.
Percepční vada neboli konduktivní senzorineurální.
Konduktivní vada problém v: vnitřní ucho vnější a střední ucho.
Mozková obrna SPASTICKÁ NESPASTICKÁ.
Normativní charakter pedagogiky především vyjadřuje, že: pedagogika vychází z legislativních norem pedagogika popisuje a vysvětluje různé jevy v pedagogickém prostředí pedagogika vytváří určité preskripce, vzory a doporučení toho, jak realizovat edukaci pedagogika je věda založená na výsledcích empirického výzkumu.
Mezi charakteristiky případové studie jako výzkumného designu dle Švaříčka a Šeďové (2007) nepatří: zachycuje unikátní vlastnosti zkoumaných problémů výsledky jsou snadno zobecnitelné na další případy výsledky podporují porozumění vybrané situaci je obtížné provádět techniky ověřování spolehlivosti, jako je nezávislá kontrola.
Kdo je autorem konceptu „zóny nejbližšího vývoje“, z něhož vychází mimo jiné i dynamická diagnostika? Jean Piaget David Paul Ausubel Lev Semjonovič Vygotskij Reuven Feuerstein.
Liberální výchova s nezájmem o dítě (dle Čáp & Mareš, 2001) je rodičovským výchovným stylem charakteristickým: záporným emočním vztahem a slabým řízením záporným emočním vztahem a silným řízením kladným emočním vztahem a slabým řízením kladným emočním vztahem a silným řízením.
Mezi formy výchovy (tj. organizační struktury, v nichž se výchova uskutečňuje) nepatří: výchova soustavná výchova rodinná výchova školní výchova mimoškolní.
Kojenec se podle teorie kognitivního vývoje Jeana Piageta nachází ve stadiu: sociální stimulace senzomotorické inteligence orálním vývoje citové vazby.
Určete, která výzkumná otázka je vhodně formulovaná jako kauzální, tj. pro experiment: Reportují starší učitelé silnější rezistenci vůči změnám ve formách výuky než mladší učitelé? Jaká je účinnost kooperativního vyučování ve srovnání s frontálním z hlediska získaných znalostí žáky? Jaké druhy her hrají děti na dětském hřišti? Jakou podporu poskytuje škola neprospívajícím žákům?.
Školní jazyk má svá specifika. Mezi charakteristiky školního jazyka, jak je uvádí Šeďová, Švaříček a Šalamounová (2012), nepatří tvrzení: Školní jazyk můžeme spojit s termínem žákovský registr, který postihuje očekávané a oceňované formy žákovského komunikačního chování. Školní jazyk je regulován pravidly, která mluvčí musí dodržovat, pokud se do komunikace chtějí zapojit. Školní jazyk je přirozený jazyk dětí, charakteristický například užíváním nářečí. Školní jazyk je spisovný, gramaticky korektní, oproštěný od kontextu, explicitní.
Podpůrná opatření prvního stupně (dle platné legislativy) slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka. Mezi mírné obtíže ve vzdělávání typicky nepatří: drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání problémy se zapomínáním agresivní chování pomalejší tempo práce.
Ve vývoji moderní pedagogicko-psychologické diagnostiky dochází k přesunu důrazu: od formativní k sumativní diagnostice od zjišťování toho, na co se může žák v dalším vzdělávání zaměřit, ke zjišťování výsledků učení od zjišťování toho, na co se může žák v dalším vzdělávání zaměřit, ke zjišťování výkonu žáka od sumativní k formativní diagnostice.
K záznamu pozorování komunikace učitele a žáků při frontální výuce pro výzkumné účely se tradičně využívá: Flandersův systém interakční analýzy Validizační systém Interpretativní fenomenologická analýza Augmentativní systém.
Do které z uvedených částí projektu výzkumu je nejvhodnější zařadit informaci o tom, kolik respondentů bude ve výzkumu osloveno? metodologie časový harmonogram výzkumné otázky dosavadní stav poznání (tj. přehled problematiky).
Pro vztah rodiny a školy neplatí: rodina může výrazně posilovat nebo oslabovat normativní svět školy rodina školní normy zprostředkovává, připisuje jim význam a také může definovat tresty spojené s porušováním norem ve škole pro žáky je snazší porušovat normy ve škole, pokud tyto normy nejsou v souladu s normami v rodině pokud je rodina charakteristická pro-školní kulturou, pak dětem nezdůvodňuje význam školy a neklade důraz na školní úspěch.
Mezi průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV, 2016) patří: etická výchova dramatická výchova křesťanská výchova environmentální výchova.
Co můžeme prohlásit o úloze ve znalostním testu, kterou žáci s dobrým výsledkem v tomto testu řešili úspěšně, zatímco žáci se slabším výsledkem v testu s ní měli potíže? index obtížnosti této úlohy je vyšší než 50 úloha má dobrou rozlišovací účinnost (citlivost) úloha má nízkou rozlišovací účinnost (citlivost) index obtížnosti této úlohy je nižší než 50.
Výzkumníci se rozhodli projít znovu základním vzděláváním. Každý z nich prošel s jednou třídou dětí od jejich vstupu do školy až do devátého ročníku. Pozoroval dění ve třídě, realizoval rozhovory se žáky i učiteli, dělal si terénní poznámky. Záměrem bylo proniknout do kultury třídy žáků. Tento výzkum reprezentuje design: biografického výzkumu smíšeného výzkumu etnografického výzkumu kvantitativního výzkumu.
Intencionální výchovné působení je: přímé a záměrné výchovné působení nepřímé a nezáměrné výchovné působení nepřímé i přímé výchovné působení synonymem pro socializaci.
Pojem „psychosociální moratorium“ se v kontextu vývojové psychologie vztahuje k období: staří raného dětství školního dětství adolescence.
Co je zkratka SONS ČR? Sjednocenná organizace nevidomých a slabozrakých ČR Souborná organizace pro neslyšící a slabozraké ČR Svaz ohluchlých, neslyšících a slabozrakých ČR Soubor ohluchlých, nevidomých a slabozrakých osob ČR .
Z čeho je složeno sluchadlo? mikrofon, zesilovač, reproduktor, baterie mikrofon, reproduktor, baterie mikrofon, zesilovač, baterie zesilovač, reproduktor, baterie.
Standford-Binetův test se využívá při diagnostice: komunikačních schopností motorických schopností rozumových schopností citového vývoje.
Kdo vytvořil test stavění kostek pro diagnostiku jemné motoriky? A. Binet J. A. Taylorová J. Piaget F. Goodenoughová.
Kdo je autorem publikace "Přehled speciální pedagogiky a školská integrace"? Milan Valenta Oldřích Müller Marie Vítková Ján Jesenský Josef Slowík.
Poruchami chování se zabýval především: Josef Zeman František Bakule Otokar Chlup Alois Zikmund.
Termín "logopedie - logón pajdejá" ve smyslu výchova řeči užil jako první: Celsus Isokrates Hippokrates Amman.
Metodiku rozvoje hybnosti a řeči u dětí s MO vypracoval: Vojta Kábele Sovák Lechta.
Mentální retardace je definována jako: vývojová porucha integrace psychických funkcí vrozená porucha inteligence získaná porucha integrace psychických funkcí vývojová porucha integrace sociálních funkcí.
Porucha hybnosti při DMO popisovaná jako nepotlačitelné mimovolní pohyby se nazývá: spasticita voluntaritní záškub hypotonický syndrom dyskineze.
Mezi zásady vývoje hybnosti a řeči dle Kábeleho nepatří zásada: reflexnosti vizualizace vývojovosti přiměřenosti a individuálního přístupu kolektivnosti rytmizace komplexnosti.
Stupně zrakového postižení: lehké, střední, těžké slabozrakost, zbytky zraku, slepota krátkozrakost, nevidomost, slepota.
Mezi okulomotorické poruchy oka patří: barvoslepost dalekozrakost strabismus tupozrakost.
Mezi vnitřní podmínky odezírání řadíme: znalost tématu hovoru vzdálenost mluvící osoby řeč, tempo a rytmus pozornost.
Mezi stimulační drogy nepatří: kokain pervitin extáze LSD.
Jaký AAK založila Margret Walker, který je tvořen manuálními znaky doplněnými symboly: Makaton Bliss piktogramy facilitovaná komunikace.
Autorem koncepce bazální stimulace je: Lilly Nielsen Lilly Monatová Andreas Fröhlich Charles Büthler.
Konduktoři jsou terapeuti a učitelé v: konceptu bazální stimulace terapii manželů Bobathovýchh Vojtově terapii Petöho terapii.
Mezi disociální chování neřadíme: vzdorovitost neposlušnost loupeže kázeňské přestupky.
Deklarace o právech MP osob vyhlášena roku: 1981 1971 1991 1961.
Ester Cotton modifikovala: Petöho terapii felinoterapii Vojtovu terapii terapii manželů Bobathových.
Kompenzační pomůcky slouží k: zdokonalení výkonnosti jiných než postižených funkcí zlepšení nerozvinutých funkcí odstranění následků postižení a dosáhnutí socializace osoby.
Rehabilitační metody slouží k: odstranění následků postižení a dosáhnutí socializace osoby zlepšení nerozvinutých funkcí zdokonalení výkonnosti jiných než postižených funkcí .
Report abuse