option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON rad - zápočťák
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
rad - zápočťák

Description:
zápočet

Author:
Ondra3001
Other tests from this author

Creation Date: 21/05/2024

Category: Science

Number of questions: 38
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
mezi primární zdroj radionuklidů nepatří radionuklidový generátor cyklontron jaderný reaktor .
Larmorova frekvence je úměrná magnetické indukci a nepřímo úměrná gyromagnetickému poměru je nepřímo úměrná magnetické indukci a gyromagnetickému poměru je úměrná magnetické indukci a gyromagnetickému poměru je exponenciálně úměrná magnetické indukci a přímo úměrná gyromagnetickému poměru .
Gieger-Millerův detektor využívá přeskoku elektronů mezi vrstvami v elektronovém obalu po zahřátí využívá ionizace okolního vzduchu využívá vzniku záblesku při dopadu záření využívá lavinovitého výboje způsobeného gradientním polem.
vyberte správné tvrzení o MR alergie na jódovou kontrastní látku je kontraindikací pro MR vyšetření MR vyšetření je levné a rychlé kardiostimulátor může být kontraindikací pro MR vyšetření pacient MR vyšetření obdrží dávku ionizujícího záření srovnatelnou s CT vyšetřením .
RTG brzdné záření je tvořeno některými typy vlnových délek vzniká interakcí elektronu a jádra atomu závisí na materiálu, ze kterého je ohnisko anody .
při metodě SPECT se používají absorpční (olovněné) kolimátory používá elektronická kolimace nepoužívá se kolimace vůbec .
princip ionizační komory spočívá v počítání počtu částic vzniklých ionizací okolního vzduchu v měření velikosti místnosti (komory), v níž dochází k ionizaci vzduchu v zapálení komory, kdy se měří počet iontů vzniklých při hoření v měření proudového signálu jako následku ionizace plynového obsahu detektoru .
léčiva používaná v nukleární medicíně pro diagnostiku nebo terapii se nazývají rentgenová diagnostika kontrastní látky radiofarmaka .
radiofrekvenční impuls excituje jaderný spin díky čemuž dochází ke změně směru vektoru magnetizace excituje jádro atomu a při následné deexcitaci je emitováno gama záření excituje jádro atomu díky čemuž dojde ke skokové změně Larmorovy frekvence excituje elektronu díky čemuž dochází změně směru magnetické indukce .
způsoby radiační ochrany jsou ochrana odpojení přívodu napájení, časem, prováděním zkoušek provozní stálosti ochrana střídáním pracovníků, karanténou, dodržováním vzdálenosti 2 m ochrana školením obsluhy, dobrým technickým stavem zařízení ochrana časem, stíněním, vzdáleností .
nejpoužívanější radionuklid pro PET je kyslík-15 fluor-18 dusík-13.
dohled nad radiační ochranou v ČR zajišťuje ministerstvo zdravotnictví státní zdravotní ústav - SZÚ státní úřad pro jadernou bezpečnost - SÚJB státní úřad pro kontrolu léčiv - SÚKL .
typickým příkladem generátorového radionuklidu používaného v nukleární medicíně je technicium-99m indium-111 jod-131.
ionizační komora se v praxi využívá k detekci záření při tvorbě scintigramu v rámci diagnostické nukleární medicíny jako měřič velmi malého počtu iontů ve vzduchu k monitorování množství záření v těle pacienta jako měřič aktivity radioaktivních preparátů .
mezi periodické zkoušky zdrojů záření nepatří zkouška dlouhodobé stability přejímací zkouška zkouška provozní stálosti .
místní radiologický standard je RTG přístroj standartně používaný v dané lokalitě (místě) návod popisující pravidelně se opakující činnost je typ místního etalonu patří mezi technické normy .
gradientní cívky slouží k určení pozice, kde vznikl detekovaný signál slouží k detekci signálu slouží k odstínění magnetického pole, aby neovlivňovalo elektroniku v přilehlých místnostech slouží ke zlepšení homogenity magnetického pole stroje .
radioaktivní odpady z pracoviště nukleární medicíny radioaktivní látky se v nukleární medicíně musí plně využít a žádné odpady nevznikají patří na skládku komunální odpadu se rozdělují podle skupenství, které mají vlastní charakter zacházení jsou kapalné a můžou de vylít do kanalizace .
kvalitou RTG záření rozumíme jeho schopnost tvorby iontových párů jeho množství jeho vlnovou délku .
dozimetry NEJSOU založeny na principu termoluminiscenční opticky stimulovaná luminiscence filmový polarizace .
cílem radiační ochrany je ochrana všech zaměstnanců radiačních pracovníků a pacientů pracovníků, obyvatel a životního prostředí pacientů .
funkce scintilačního krystalu (scintilátoru) je konverze absorbované energie záření gama na odpovídající množství světla převést světelnou energii na elektrický signál vybrat z fotonů gama vycházejících z těla pacienta pouze paprsky dopadající kolmo na detektor .
jednotkou magnetické indukce je amper amper.sekunda weber tesla .
do přímé digitalizace obrazu nepatří detektory s přímou konverzí flat panel s nepřímou konverzí paměťové fólie vyrobené z rentgenově stimulačního fosforového materiálu, který po absorpci rentgenového záření uvolní elektrony do excitační energetické hladiny .
jak se nazývá speciální metoda zvýšení kontrastu, která spočívá v odečtení dvou snímků téže oblasti lišící se přítomností či nepřítomností, či rozložením kontrastní látky digitální skiagrafie s přímou konverzí subtrakční angiografie kostní denzitometrie .
jaká je účinnost rentgenky? 3-5% 1-2%.
v jakých jednotkách se uvádí teplotní zatížitelnost anody? ve °C v kJ v kW .
v gamakamerách se nejčastěji používá fotonásobič fotodioda fotopast fotočlánek .
scintilační sonda je druh endoskopu, kdy pacient sondu polyká a přes kabel je veden signál na monitor slouží primárně k detekci záření v podzemí, kdy se spouští sondy do daného místa a měří množství metanu se využívá v radiačně navigované chirurgii, např. k detekci sentinelových uzlin je historické zařízení a ve zdravotnictví se již nepoužívá žádná odpověď není správně .
mezi vlastnosti RTG záření nepatří fotochemický efekt a ionizace biologický efekt a luminiscenční efekt skin efekt a komparativní efekt .
scintilační detektory po dopadu záření emitují viditelné světlo jsou plynné detektory detektory, které měří množství světla v okolí se v nukleární medicíně nepoužívají .
efektivní dávka zohledňuje typ záření i radiosenzitivitu tkání nezohledňuje ani typ záření ani radiosenzitivitu tkání zohledňuje pouze typ záření zohledňuje pouze radiosenzitivitu tkání .
která všechna z uvedených vyšetřovacích metod využívají ionizující záření skiaskopie, DSA, MR, angiografie skiaskopie, skiagrafie, CT, denzitometrie skiagrafie, UZ, mamografie, PET MR .
princip radiační ochrany, princip limitování ochrany spočívá v omezení počtu výkonů zdravotnickým zařízením za rok stanovením maximální dávky z lékařského ozáření na klienta za rok stanovení velikosti dávky při lékařském ozáření omezení ozáření fyzických osob .
základní principy radiační ochrany jsou karanténa, ochranný oblek a respirátor odůvodnění, optimalizace, nepřekročení limitů a fyzická bezpečnost zdrojů ochrana časem a vzdáleností izolace, fyzická bezpečnost zdrojů .
deterministické účinky záření se vyskytují v rámci všech diagnostických lékařských ozáření chceme v rámci diagnostického lékařského ozáření dosáhnout v co největší míře a co nejdříve mají pravděpodobnostní charakter se vyskytují až po dosažení určité prahové dávky .
při zobrazování magnetickou rezonancí se využívá elektrického náboje jádra celkové hybnosti elektronů v obalu spinu jádra spinu elektronů .
V-A charakteristika plynového detektoru ukazuje, že při zvyšujícím se napětí klesá proud v závislosti na použitém detektoru ukazuje závislost napětí na impedanci při tvorbě výboje ukazuje závislost proudu na napětí, kterou lze rozdělit na oblasti dle detektoru ukazuje, že se zvyšujícím napětím roste i proud lineárně, dle Ohmova zákona .
Report abuse