Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSMU B 1 - 20

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SMU B 1 - 20

Description:
SZU modelovky z BIOLÓGIE

Author:
AVATAR

Creation Date:
02/08/2022

Category:
University

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Stavbou tela živočíchov sa zaoberá: antropológia fyziológia anatómia organológia.
2. Anatómia je biologická disciplína, ktorá sa zaoberá: stavbou orgánov, sústav a organizmu ako celku štúdiom pavúkov biológiou človeka vonkajšou stavbou tela rastlín.
3. Mikroskopickú stavbu živočíšnych tkanív a rastlinných pletív skúma: anatómia cytológia histológia fyziológia.
4. Histológia je biologická disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom: štruktúry rastlinných a živočíšnych buniek živočíšnych tkanív rastlinných pletív životnými procesmi na úrovni bunky.
5. Životné procesy organizmov skúma: fyziografia fyziológia fyziognómia etológia.
6. Fyziologické vedy sa zaoberajú: vývojovými zmenami organizmov vzťahom organizmov k ich prostrediu životnými procesmi prebiehajúcimi v organizmoch funkciami jednotlivých orgánov.
7. Paleontológia sa zaoberá: ontogenézou organizmov vyhynutými organizmami fosíliami dinosaurami.
8. Antropológia sa zaoberá štúdiom: človeka pavúkov vyhynutých rastlín individuálneho vývinu organizmov.
9. Etológia je biologická disciplína, ktorá skúma: životné procesy živočíchov vývin živočíchov správanie živočíchov vplyv živočíchov na prostredie.
10. Správaním živočíchov sa zaoberá: etnológia ekológia etológia fyziografia.
11. Etológia je veda: o etnických skupinách živočíchov, vrátane človeka o správaní sa živočíchov vo voľnej prírode o schopnostiach učenia sa zvierat o pôvode infekčných chorôb.
12. Aplikované biologické vedy riešia otázky: životného prostredia a ochrany prírody praktických potrieb spoločnosti všeobecných vlastností živých sústav dejín biologického poznania.
13. Medzi aplikované biologické disciplíny patria: humánna a veterinárna medicína agrobiológia biochémia bionika.
14. Všeobecné zákonitosti vývoja organizmov skúma: vývinová biológia evolučná biológia fylogenéza fyziológia.
15. Medzi taxonomické vedy patria: systematická botanika a zoológia ekológia a etológia cytológia, histológia a fyziológia entomológia a ornitológia.
16. Systematickým triedením organizmov sa zaoberá: morfológia taxonómia anatómia etológia.
17. Je správne tvrdenie, že genetika potvrdzuje platnosť evolučnej teórie? nie, genetika ako náuka o dedičnosti evolúciu vyvracia nie, genetický výskum dokazuje, že genetické informácie sa nemenia, iba kombinujú áno, J. G. Mendel pri formulácii svojich zákonov čerpal z Darwinových skúseností áno, objav zákonitostí dedičnosti prispel k pochopeniu vývoja organizmov.
18. Švédsky prírodovedec Carl Linné prispel k rozvoju biológie ako: autor teórie o postupnom vytvorení živej prírody autor dvojslovného pomenovania organizmov (binomickej nomenklatúry) tvorca teórie o význame prostredia pri vzniku nových druhov zakladateľ modernej systematiky.
19. Za zakladateľa mikrobiológie považujeme: L. Pasteura R. Hooka A. Leeuwenhoeka J. E. Purkyněho.
20. Biochemici Watson a Crick objavili v roku 1953: základné zákony dedičnosti nositeľa genetickej informácie princípy genetického kódu štruktúru dvojzávitnicovej DNA.
Report abuse Consent Terms of use