Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSvetlina 9 odd

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Svetlina 9 odd

Description:
Odbivanje na svetlina. Ramno ogledalo

Author:
Jelena M
(Other tests from this author)

Creation Date:
15/05/2016

Category:
Science

Number of questions: 7
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Појава на одбивање на светлина се вика.
Појава на целосно впивање на светлината од страна на некои тела се вика.
Појава кога телата ја пропуштаат светлината се вика.
Одбивање на светлина од нерамна површина се вика - - - - - - - одбивање (Дополни).
Рамна полирана површина која ја одбива светлината која паѓа на неа се вика ?.
Рамно огледало може да биде Било кое огледало Било која рамна површина Било која рамна површина која ја одбива светлината Метал Мирна површина на вода Стакло Дрво Земја.
Закон за рамно огледало вели дека светлонски зрак кој паѓа на рамно огледало има упаден агол кој е еднаков на одбивен агол светлонски зрак кој паѓа на рамно огледало има упаден агол кој не секогаш е еднаков на одбивен агол Упаден агол, одбивен агол и нормала на одбиениот зрак се секогаш во иста рамнина Упаден агол, одбивен агол и нормала на одбиениот зрак не мора да се секогаш во иста рамнина Лик во рамно огледало е еднаков со предметот Лик во рамно огледало е на еднаква одалеченост од огледалотот како и предметот Лева страна на ликот е лева страна на предметот Лева страна на ликот е десна страна на предметот Ликот е имагинарен Во зависност од светлината и положба на предметот ликот може да е поблизу од предметот до огледалото.
Report abuse Terms of use