Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSvetlina 9 odd Sferno ogledalo

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Svetlina 9 odd Sferno ogledalo

Description:
Sferno ogledalo

Author:
Jelena M
(Other tests from this author)

Creation Date:
16/05/2016

Category:
Science

Number of questions: 16
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Сферно огледало е Секоја рамна површина од која се одбива светлината Секоја рамна површина Секое огледало Секоја сферна површина Секое огледало кое е дел од сферна површина.
Доколку сферното огледало има полирана надворешна страна се вика (дополни) к - - - - - - - - огледало.
Доколку сферното огледало има полирана внатрешна страна се вика (дополни) к - - - - - - - огледало.
Поврзи ги карактеристиките на огледалата со називот вдлабнати огледала испапчени огледала.
Поврзи ги изразите со дефинициите оптички центар теме главна оптичка оска фокус фокусно растојание.
Дали закон за одбивање кај равни огледала важи и за сферни огледала?.
На мали сегменти сферно огледало може да се третира како? (одговори во еднина).
Поврзи ги тврдењата за исказот да биде точен сферно огледало рамно огледало.
Како се одбива сноп светлина од вдлбнато огледало сноп на светлина е паралелен со главната оптичка оска светлински зеаци се одбиваат од огледало и се сечат во фокусот фокусот лежи на глана оптичка оска пресекот на одбиените светлински зраци се добива со продолжение на светлинските зраци.
Испапчено огледало има реален фокус кој може да се фати на екран имагинарен фокус кој не може да се фати на екран.
Растојание помеѓу темето Т и фокусот F на огледало се вика.
Растојание помеѓу фокусот f и темето Т на огледало се вика.
Растојание помеѓу С и Т на сферно огледало се вика.
Како се однесуваат трите основни зраци на светлина при одбивање во сферно огледало зрак кој паѓа на вдлабнато огледало и е паралелен со главна оптичка оска зрак што минува низ фокус зрак кој минува низ центар С.
Половина од радиусот на сфера чиј дел е огледалото е еднаков на (одговори со назив не со ознака).
За конструкција на лик кај сферни огледала е потребно да имаме најмалку 3 основни зраци 2 основни зраци 1 основен зрак.
Report abuse Terms of use