option
My Daypo

SZU BIO 150-200

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZU BIO 150-200

Description:
biológia

Author:
matko
(Other tests from this author)

Creation Date:
21/02/2022

Category:
Science

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Medzi detské choroby spôsobené vírusmi patria: chrípka osýpky ovčie kiahne žltačka.
Ktoré vnútrobunkové štruktúry nemajú bunky baktérii ? mitochondrie ribozómy jadro vakuoly.
Bunky siníc majú fotosyntetické farbivá lokalizované na: cytoplazmatickej membráne voľne v cytoplazme tylakoidoch ribozómoch.
Bakteriofágy sú vírusy: napadajúce baktérie spôsobujúce choroby ľudí spôsobujúce choroby rastlín využívané v génovom inžinierstve.
Pre vírusy platí: sú to vnútrobunkové parazity môžu ich prenášať živočíchy môžu vyvolávať nádorové ochorenia môžeme sa pred nimi chrániť antibiotikami.
AIDS je nevyliečiteľné ochorenie: spôsobené vírusom HIV spôsobené baktériou HIV prenosné telesnými tekutinami imunitného systému.
Bielkovinový obal nukleovej kyseliny vírusu sa nazýva: vírusová spóra kapsid virión nukleoméra.
Pre všetky baktérie platí že: spôsobujú ochorenia ľudí, zvierat alebo rastlín sú schopné vytvárať odolné spóry z jednej baktérie vznikajú vždy len dve dcérske uhlík získavajú z organických zlúčenín.
Pri rozmnožovaní vzniknú z jednej vírusovej častice- viriónu: dva nové virióny 4 virióny stovky viriónov vírusy sa nerozmnožujú.
Medzi prokaryotické organizmy patria: vírusy, baktérie a sinice iba baktérie baktérie, sinice a archeóny baktérie, sinice a prvoky.
Baktérie sa od prvokov líšia tým, že: nemajú bunkové jadro ohraničené membránou nerozmnožujú sa mitózou nefotosyntetizujú všetky sú patogénne.
Pre baktérie a sinice je spoločné to, že: ich bunka je prokaryotická ich bunka je eukaryotická majú tylakoidy nemajú jadrovú membránu.
Majú všetky baktérie bunkovú stenu ? áno, je pevná a pružná áno, obsahuje peptidoglykan nie, bunkovú stenu majú iba niektoré baktérie nie, baktérie majú iba cytoplazmatickú membránu.
Základnou zložkou bunkovej steny baktérií je: glykogén peptidoglykan chitín jedna vrstva fosfolipidov.
Tvar tela baktérií môže byť: tyčinkovitý vláknitý guľovitý kryštalický.
Bacily sú baktérie: guľovitého tvaru tyčinkovitého tvaru špirálovitého tvaru vláknité.
Streptokoky sú baktérie: guľovitého tvaru, ktoré tvoria retiazky guľovitého tvaru, ktoré tvoria strapce tyčinkovitého tvaru nie sú to baktérie, ale vírusy.
Stafylokoky sú baktérie: guľovitého tvaru, ktoré tvoria retiazky guľovitého tvaru, ktoré tvoria strapce tyčinkovitého tvaru nie sú to baktérie, ale vírusy.
Anaeróbne baktérie sa od aeróbnych líšia tým, že: pre svoj život potrebujú kyslík nepotrebujú kyslík, pôsobí na ne toxicky uhlík získavajú z CO2 uhlík získavajú heterotrofne.
Medzi autotrofné organizmy patria: anaeróbne baktérie chemoautotrofné baktérie rastliny sinice.
Baktérie môžu získavať uhlík: z CO2 v procese fotosyntézy z organických zlúčenín autotrofne heterotrofne.
Chemotrofné baktérie môžu získavať energiu: oxidáciou organických zlúčenín oxidáciou anorganických zlúčenín fotosyntézou kvasením.
Je správne tvrdenie, že všetky bakteriálne bunky sú vždy haploidné ? nie, pri bunkovom delení sa počet ich chromozómov zdvojnásobí nie, ich genetický materiál tvorí diploidný počet molekúl DNA áno, ich nukleoid predstavuje jediný prokaryotický chromozóm áno, majú iba jednu kruhovú dvojreťazcovú makromolekulou DNA.
Medzi rozmanité spôsoby rozmnožovania baktérí patrí: priečne delenie pučanie mitotické delenie rozpad vláken.
Je pravda, že baktérie majú v prírode nezastupiteľné miesto? áno, sú dôležitým zdrojom potravy pre živočíchy áno, sú to reducenty, majú schopnosť mineralizovať organický materiál áno, žijú v symbióze s inými organizmami nie, majú skôr negatívny význam, spôsobujú ochorenia, znečisťujú vodu a pôdu.
Ktoré z uvedených ochorení spôsobujú baktérie? angína tuberkulóza salmonelóza besnota.
Je správne tvrdenie, že bez baktérií vy sme mohli mať zdravotné problémy ? nie, naopak, patogénne baktérie spôsobujú vážne zdravotné ťažkosti nie, neexistujú baktérie s pozitívnym vplyvom na zdravie človeka áno, baktérie v našom organizme produkujú vitamíny áno, symbiotické baktérie ako súčasť črevnej mikroflóry pomáhajú pri trávení.
Mnohé patogénne baktérie spôsobujú pohlavne prenosné choroby. Sú to: syfilis AIDS mykóza kvapavka.
Mnohé patogénne baktérie spôsobujú hnačkovité ochorenia. Sú to baktérie z rodu: Salmonella Escherichia Streptococcus Lactobacilus.
Mnohé baktérie sa využívajú v priemysle pri výrobe: mliečnych produktov kvasných produktov farmaceutických produktov pekárenských produktov.
Archeóny sú: fosílne prvoky, ktoré tvorili schránky prokaryotické organizmy podobné baktériam jednobunkové organizmy schopné žiť v extrémnych podmienkach vnútrobunkové parazity.
Význam archeónov spočíva v tom, že: sú pravdepodobnými fylogenetickými predchodcami baktérií ich vlastnosti sa využívajú v modrených biotechnológiách sa využívajú v potravinárskom priemysle sa využívajú pri obnove životného prostredia.
Vyberte dôvody, pre ktoré nezaraďujeme huby do ríše rastlín. patria medzi prokaryota ich zásobnou látkou je glykogén neobsahujú chloroplasty rozmnožujú sa výtrusmi.
Vyberte, ktoré z tvrdení charakterizujú huby predstavujú samostatnú ríšu sú to prokaryotické organizmy môžu byť jednobunkové aj mnohobunkové niektoré sú vážne patogény ľudí aj tvierat.
Huby sa môžu vyživovať symbioticky paraziticky mixotrofne saprofyticky.
Pre bunky húb sú charakteristické polysacharidy: škrob a chitín chitín a glykogén glykogén a celulóza celulóza a škrob.
Bunkovú stenu húb spevňuje: glykogén glukóza škrob chitín.
Zásobnou látkou húb je: glykogén glukóza škrob chitín.
Huby sa rozmnožujú nepohlavne: tvorbou hýf vo vreckách alebo bazídiách premenou primárneho podhubia na sekundárne delením, výtrusmi, pučaním alebo časťami hýf iba delením, ostatné spôsoby patria k pohlavnému rozmnožovaniu.
Huby sa rozmnožujú pohlavne: spórami izogamiou, oogamiou alebo anizogamiou splynutím plazmy a neskôr jadier buniek pohlavných orgánov výtrusmi alebo konídiami.
Kvasinky sa využívajú na výrobu: jogurtov a kefíru vitamínových liečiv piva a vína antibiotík.
Paplesne sa využívajú pri výrobe: vitamínov antibiotík jogurtov syrov.
Na výrobu antibiotík sa využívajú: spájavé plesne paplesňotvaré huby kvasinkovotvaré huby kyjaničkotvaré huby.
Mykózy sú: povlaky, ktoré tvoria plesne na potravinách mikroskopické huby, žijúce v symbióze so živočíchmi klíčiace spóry snetí ochorenia rastlín, živočíchov aj človeka vyvolané hubami.
Kvasinkové ochorenia človeka vyvolávajú: zástupcovia rodu Candida paplesňotvaré huby rodu Aspergillus plesne rodu Mucor kvasinky rodu Saccharomyces.
Ktoré z uvedených tvrdení platia pre kyjaničku purpurovú? semenník raže premieňa na jedovatý námeľ môže spôsobiť hromadné otravy využíva sa vo farmaceutickom priemysle poškodzuje uskladnené potraviny.
Námeľ je: ražná hubka synonymum pre kyjaničku purpurovú semenník raže infikovaný kyjaničkou purpurovou povlak na tráve spôsobený hrdzou trávnou.
Ktoré z uvedených skupín húb sa rozmnožujú pučaním? kvasinky a plesne paplesňotvaré huby a spájavé plesne zástupcovia všetkých skupín iba kvasinky .
Niektoré huby sa rozmnožujú pomocou konídií. Sú to: výtrusy húb, ktoré sa tvoria na nosičoch výtrusníc vlákna húb, ktoré tvoria podhubie púčiky kvasiniek typy bazídií s redukovaným počtom výtrusov.
Pre bazídiové huby sú charakteristické bazídiá. Sú to: kyjakovité bunky, ktoré tvoria výtrusnorodú vrstvu bunky, ktoré produkujú bazidiospoŕy plodnice, členené na hlúbik a klobúk rúrky, v ktorých sú uložené bazidiospóry.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests