Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONSZU BIO 350-400

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZU BIO 350-400

Description:
Biológia

Author:
Ninka
(Other tests from this author)

Creation Date:
06/03/2022

Category:
Science

Number of questions: 51
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
350. Radiálne cievne zväzky sa nachádzajú: v stonke jednoklíčnolistových rastlín v koreni v stonke nahosemenných rastlín v stonke dvojklíčnolistových rastlín.
351. Ktoré rastlinné bunky sú schopné otvárať sa a zatvárať sa v závislosti od fyziologických potrieb rastliny? hydatódy trichómy emergencie prieduchy.
352. V koreňoch semenných rastlín sa nachádzajú cievne zväzky: kolaterálne koncentrické radiálne bikolaterálne.
353. Transpiračný prúd vedie: vodu a minerálne látky drevnou časťou cievneho zväzku asimilačné látky lykovou časťou cievneho zväzku vodu a minerálne látky lykovou časťou cievneho zväzku asimilačné látky drevnou časťou cievneho zväzku.
354. Asimilačný prúd vedie: vodu a minerálne látky drevnou časťou cievneho zväzku asimilačné látky lykovou časťou cievneho zväzku vodu a minerálne látky lykovou časťou cievneho zväzku asimilačné látky drevnou časťou cievneho zväzku.
355. V stonke jednoklíčnolistových rastlín sú cievne zväzky usporiadané: do kruhu v strede okolo stržňa sú roztrúsené lyko a drevo sa striedajú.
356. V stonke dvojklíčnolistových rastlín sú cievne zväzky usporiadané: kolaterálne bikolaterálne radiálne do kruhu.
357. Homorízia je: koreňová sústava nahosemenných rastlín koreňová sústava jednoklíčnolistových rastlín zväzkovitá koreňová sústava tvorená vedľajšími koreňmi koreňová sústava tvorená jedným hlavným koreňom a rozvetvenými bočnými koreňmi.
358. Funkciou koreňovej čiapočky je: kontrola pozitívne geotropického rastu koreňa ochrana meristematických buniek v rastovom vrchole tvorba slizu napomáhajúceho prenikaniu koreňa v pôde príjem vody a minerálnych látok.
359. Keď pri rozkonárovaní stonky dcérske stonky neprerastú materskú, ide o: strapcovité rozkonárovanie poruchu rastu vrcholíkovité rozkonárovanie rozkonárovanie fylogeneticky starých rastlín.
360. K metamorfózam stonky patria: brachyblasty podzemky haustóriá poplazy.
361. Vyberte správne uvedené znaky jednoklíčnolistových rastlín: sieťovitá žilnatina, trojpočetný kvet, alorízia trojpočetný kvet, homorízia, rovnobežná žilnatina homorízia, štvorpočetný kvet, sieťovitá žilnatina alorízia, štvorpočetný kvet, rovnobežná žilnatina.
362. Vyberte správne uvedené znaky dvojklíčnolistových rastlín: sieťovitá žilnatina, troj alebo štvorpočetný kvet, alorízia trojpočetný kvet, homorízia, rovnobežná žilnatina homorízia, štvorpočetný kvet, sieťovitá žilnatina alorízia, päť alebo štvorpočetný kvet, sieťovitá žilnatina.
363. Ak je listová čepeľ iná na rube ako na líci, ide o list: bifaciálny monofaciálny typický pre dvojklíčnolistové rastliny typický pre jednoklíčnolistové rastliny.
364. Ak je listová čepeľ rovnaká na rube aj líci, ide o list: bifaciálny monofaciálny typický pre jednoklíčnolistové rastliny typický pre dvojklíčnolistové rastliny.
365. K znakom fylogeneticky starších rastlín patrí žilanatina: rovnobežná dlaňovitá vidlicovitá odnožená.
366. Ak z jedného uzla na stonke vyrastá viac listov ide o postavenie listov na stonke: protistojné striedavé zložené praslenovité.
367. Aký typ postavenia listov na stonke je fylogeneticky najstarší? praslenovité striedavé protistojné listy v prízemnej ružici.
368. Na semenných rastlinách rozlišujeme tieto kategórie listov: klíčne, asimilačné, listene, listence a kvetné listy asimilačné listy, listene a kvetné listy klíčne, asimilačné, listene a kvetné listy asimilačné, listene a listence.
369. Pre mezofyl (strednú časť) monofaciálneho listu platí: je diferencovaný na palisádový a špongiový parenchým nie je diferencovaný sú v ňom umiestnené kolaterálne cievne zväzky na jeho hornej aj spodnej časti sú prieduchy.
370. Pre mezofyl (strednú časť) bifaciálneho listu platí: je diferencovaný na palisádový a špongiový parenchým nie je diferencovaný sú v ňom umiestnené kolaterálne cievne zväzky prieduchy prevládajú na jeho spodnej časti.
371. Ak je čepeľ listu rozdelená na tri a viac samostatných častí, ide o: delenú čepeľ zložený list list s odnoženou žilnatinou sperené listy.
372. Jednodomé rastliny sú také, ktoré: majú samčie aj samičie jednopohlavné kvety majú iba samčie kvety sú obojpohlavné majú iba samičie kvety.
373. Dvojdomé rastliny sú také, ktoré: majú samčie aj samičie jednopohlavné kvety majú iba samčie alebo samičie kvety sú obojpohlavné rastú na dvoch rôznych stanovištiach.
374. Ak má kvet okvetie, znamená to, že: mu chýba kalich jeho kvetné obaly tvorí kalich a koruna jeho kvetné obaly nie sú rozlíšené jeho kvety vytvárajú súkvetie.
375. Ak kvet nemá rozlíšené kvetné obaly, ide o: perigon okvetie vývojovo staršiu čeľaď vývojovo mladšiu čeľaď.
376. Medzi strapcovité súkvetia patrí: okolík závinok hlávka jahňada.
377. Medzi vrchlíkovité súkvetia patrí: závinok klas kosáčik jahňada.
378. Štvorpočetný kvet, plod šešula alebo šešuľka je charakteristickým znakom čeľade: lipnicovité kapustovité mrkvovité iskerníkovité.
379. Jednoduchý alebo zložený okolík s drobnými najčastejšie bielymi kvetmi a plody dvojnažky sú charakteristickými znakmi čeľade: bôbovité kapustovité mrkvovité iskerníkovité.
380. Súmerný kvet tvorený strieškou, krídlami a člnkom, plody struky sú charakteristickými znakmi čeľade: astrovité kapustovité mrkvovité bôbovité.
381. Súkvetie úbor, ktoré robí dojem jedného kvetu a plody nažky často s lietacím zariadením sú charakteristickými znakmi čeľade: atrovité mrkvovité ľuľkovité iskerníkovité.
382. Najstaršiu skupinou výtrusných cievnatých rastlín sú: pečeňovky ryniorasty plavúňorasty zelené riasy.
383. V ktorej skupine výtrusných rastlín prevláda gametofyt nad sporofytom? machorasty plavúňorasty ryniorasty prasličkorasty.
384. Lupeňovitá stielka je charakteristickým znakom: plavúňov machov pečeňoviek ryniorastov.
385. Izomorfná rodozmena je charakteristická pre: riasy ryniorasty machorasty plavúňorasty.
386. Heteromorfná rodozmena znamená, že: gametofyt a sporofyt sa morfologicky líšia gametofyt nie je viditeľný líšia sa samčie a samičie výtrusy pohlavná generácia je odlišná od nepohlavnej.
387. Izomorfná rodozmena znamená, že: rastlina nemá vo svojom životnom cykle gametofyt gametofyt a sporofyt sa morfologicky nelíšia rastlina produkuje iba izogaméty gametofyt aj sporofyt sú haploidné generácie.
388. Zárodočníky (archegóniá) sú: samičie pohlavné orgány výtrusných rastlín samčie pohlavné orgány výtrusných rastlín útvary výtrusných rastlín, v ktorých prebieha vývin zárodku útvary, ktoré vznikajú na gametofyte výtrusných rastlín.
389. Plemenníčky (anterídiá) sú: samičie pohlavné orgány výtrusných rastlín samčie pohlavné orgány výtrusných rastlín útvary výtrusných rastlín, v ktorých prebieha vývin zárodku útvary, ktoré vznikajú na gametofyte výtrusných rastlín.
390. Samičí pohlavný orgán výtrusných rastlín sa nazýva: anterídium archegónium zárodočník plemenníček.
391. Samčí pohlavný orgán výtrusných rastlín sa nazýva: zárodočník plemenníček anterídium archegónium.
392. Ktorá generácia výtrusných rastlín produkuje výtrusy? diploidná haploidná gametofyt sporofyt.
393. Ktorá generácia výtrusných rastlín produkuje gaméty? sporofyt diploidná haploidná gametofyt.
394. V ktorom orgáne výtrusných rastlín sa tvoria samčie gaméty? vo výtrusnici v plemenníčku v zárodočníku v anterídiu.
395. V ktorom orgáne výtrusných rastlín sa tvoria samičie gaméty? v zárodočníku v anterídiu vo výtrusnici v plemenníčku.
396. V ktorej časti tela výtrusných rastlín prebieha meióza? vo výtrusnici v zárodočníku v plemenníčku na prvoklíku alebo prvoraste.
397. Telo ryniorastov tvorili: telómy, mezómy a rizomoidy telómy, nódiá a internódiá mezómy, intermezómy a rizomoidy nódiá, internódiá, rizomoidy a telómy.
398. Plavúňorasty charakterizuje: plazivá, vidlicovito rozkonárená stonka redukovaná stonka s praslenovitými listami umiestnenie výtrusníc na rube listov lupeňovitá stielka.
399. Pre prasličkorasty sú charakteristické znaky: článkovaná, praslenovito rozkonárená stonka dlhé konárikovité listy šupinovité listy na báze zrastené do pošiev výtrusnice usporiadané na vrchole stonky do klasov.
400. Sladičorasty sú charakteristické: redukovanou stonkou a veľkými, často zloženými listami listami vyrastajúcimi priamo z podzemku umiestnením výtrusníc na rube listov rozhadzovačmi výtrusníc (hapterami).
Report abuse Terms of use