option
My Daypo

SZU BIO 650-700

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
SZU BIO 650-700

Description:
biológia

Author:
Patricia_222
(Other tests from this author)

Creation Date:
12/03/2023

Category:
Science

Number of questions: 51
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
650. K indikátorom znečistených vôd patria prvoky: bičíkovce rodu bodo pelomyxa behenná meňavka veľká črievička končistá.
651. Je pravda, že niektoré výtrusovce fylogeneticky súvisia s autotrofnými bičíkovcami? áno, rozmnožujú sa podobne ako rastliny výtrusmi áno, v bunkách niektorých výtrusovcov sa našli zvyšky plastidov nie, živia sa výlučne paraziticky nie, schopnosť autotrofnej výživy u nich nebola dokázaná.
652. Perforované schránky z uhličitanu vápenatého tvoria prvoky: nitkonožce mrežovce slncovky dierkavce.
653. Ktorý z patogénnych prvokov ohrozuje najmä tehotné ženy? trichomonas pošvový meňavka červienková toxoplazma gondii bičíkovce rodu bodo.
654. Ktoré prvoky sa významne podieľajú na samočistiacich procesoch vo vodách? nálevníky kokcídie dierkavce mrežovce.
655.V ktorej z možností je správne uvedené poradie embryonálnych štádií mnohobunkových živočíchov? zygota, blastula, gastrula, morula zygota, gastrula, blastula, morula zygota, morula, blastula, gastrula zygota, morula, gastrula, blastula.
656. Živočíchy sa môžu rozmnožovať: pohlavne ako hermafrodity aj gonochoristy nepohlavne napr. pučaním zriedkavo partenogenézou len pohlavne gamétami.
657. Partenogenéza je: vývoj vajíčka bez účasti spermie spôsob rozmnožovania bez oplodnenia v priaznivých podmienkach vývoj pohlavných buniek v nepriaznivých podmienkach rtozmnožovanie hermafroditov.
658. Ak nový jedinec vzniká z telových buniek rodičovského organizmu, ide o: partenogenézu rozmnožovanie hermafroditov vegetatívne rozmnožovanie príbuzenské kríženie.
659.Nepriamy vývin s dokonalou premenou znamená, že živočích prechádza vývinovými štádiami: vajíčko – larva – dospelý jedinec vajíčko – larva – kukla – dospelý jedinec vajíčko – kukla – dospelý jedinec vajíčko – viac larválnych štádií – dospelý jedinec.
660. Ktoré skupiny živočíchov patria medzi dvojlistovce (Diblastica)? kolónie prvokov a hubky hubky, pŕhlivce a rebrovky iba pŕhlivce pŕhlivce, ploskavce, hlístovce.
661. Odborný názov Porifera označuje: hubky pŕhlivce dierkavce mrežovce.
662.Golierikovité bunky, ktoré vystieľajú vnútorné kanáliky a dutinky hubiek sa nazývajú: chondrocyty ostie choanocyty choány.
663.Telo hubky spevňujú: vápenité alebo kremičité ihlice v mezoglei spongínové vlákna v mezoglei chitínové podporné vlákna ihlicovité vnútrobunkové výstelky.
664. Prenos živín v tele hubky zabezpečujú: golierikaté bunky spongínové vlákna meňavkovité bunky v mezoglei vnútorné puky – gemule.
665.Počas životného cyklu hubky sa zo zygoty vyvinie: gemula obrvená larva meňavkovitá bunka prisadnutá gastrula.
666. Tvar tela hubiek je: lúčovito súmerný radiálny amorfný až pohárovitý bilaterálny.
667.Hubky sa rozmnožujú: nepohlavne vonkajším pučaním nepohlavne vnútorným pučaním pohlavne, gaméty sa tvoria v mezoglei pohlavne, gaméty vznikajú v ektodermálnej vrstve.
668.Spoločným znakom hubiek a pŕhlivcov je to, že: majú lúčovito súmerné telo ich telo tvorí diferencovaná blastula v dospelosti žijú prisadnuto sú tvorené dvomi zárodočnými vrstvami.
669.Odborný názov Cnidaria označuje: dierkavce hubky pŕhlivce rebrovky.
670. Odborný názov Acnidaria označuje: hubky pŕhlivce rebrovky obrúčkavce.
671.Ktoré z nasledujúcich tvrdení platia pre pŕhlivce? vo vývine striedajú štádium polypa a medúzy sladkovodné žijú prisadnuto, morské sa voľne pohybujú ich telo tvorí diferencovaná gastrula vyvinuli sa im svalové bunky a rozptýlená nervová sústava.
672. Pre polypové štádium pŕhlivcov je charakteristické, že: má vakovitý tvar tela žije prisadnuto je nepohyblivé nemá vyvinutú nervovú sústavu.
673. Štádium medúzy sa od štádia polypa odlišuje tým, že: je voľne pohyblivé má zvonovitý tvar tela má vyvinuté nervové a zmyslové bunky trávenie zabezpečuje gastrovaskulárna sústava.
674. Ktorá trieda pŕhlivcov obsahuje vo svojich pŕhlivých bunkách jedy nebezpečné aj pre človeka? medúzovce štvorhranovce sasanky rebrovky.
675. Odborný názov Bilateralia označuje: dvojlistovce dvojstranovce obrúčkavce rebrovky.
676.Odborný názov Protostomia označuje: prvoústovce rebrovky plášťovce mäkkýšovce.
677. Pre ktoré z uvedených živočíchov je charakteristická lúčovitá súmernosť tela? ostnatokožce plášťovce pŕhlivce drsnokožce.
678.Ktorej skupine vnútorných parazitov zanikla tráviaca sústava? motolice hlístovce svalovce pásomnice.
679. Ktoré z uvedených parazitov patria medzi hlístovce? mrľa ľudská motolica pečeňová svalovec špirálový pásomnica dlhočlánková.
680. Ktoré z uvedených parazitov patria medzi ploskavce? mrľa ľudská motolica pečeňová svalovec špirálový pásomnica dlhočlánková.
681. Ktoré kmene bezstavovcov patria medzi célomové prvoústovce? ploskavce a hlístovce hubky, pŕhlivce a rebrovky mäkkýše, obrúčkavce a článkonožce iba článkonožce.
682.Odborný názov Plathelminthes označuje: ploskavce rebrovky hlístovce plášťovce.
683. Odborný názov Nematoda označuje: rebrovky pásomnice ploskavce hlístovce.
684.Odborný názov Mollusca označuje: hlístovce mäkkýše ploskavce obrúčkavce.
685.Ktoré z nasledujúcich tvrdení o mäkkýšoch je správne? najdokonalejšie mäkkýše sú hlavonožce najstaršou skupinou mäkkýšov sú schránkovce základ organizácie tela mäkkýšov tvoria tri zárodočné vrstvy a druhotná telová dutina - célom vývoj všetkých mäkkýšov prebieha nepriamo cez larvu veliger.
686. Pre homonómnu článkovanosť obrúčkavcov je charakteristické, že sa niektoré orgány opakujú v každom článku. Sú to: nefrídie, pohlavné orgány a orgány tráviacej sústavy nefrídie, nervové uzly a bočné cievy nervové uzly, orgány tráviacej sústavy a žiabre pohlavné orgány, bočné cievy a žiabre.
687. Odborný názov Annelida označuje: pŕhlivce hlístovce obrúčkavce mäkkýše.
688.Odborný názov Arthropoda označuje: článkonožce kôrovce klepietkavce ostnatokožce.
689.Odborný názov Chelicerata označuje: kôrovce klepietkavce plášťovce článkonožce.
690. Odborný názov Crustacea označuje: klepietkavce pavúkovce kôrovce hmyz.
691.Odborný názov Insecta označuje: článkonožce hmyz chrobáky blanokrídlovce.
692.Pri ktorej z možností organizácie tela článkonožcov sú uvedené správne príklady? hlavohruď a bruško – pavúky hlava, hruď a bruško – hmyz celistvé telo – kôrovce hlava a trup – mnohonôžky.
693. V ktorej skupine pavúkovcov je zastúpených najviac parazitických druhov? roztoče pavúky kosce šťúry.
694.Pohyb článkonožcov zabezpečujú: priečne pruhované svaly upnuté na vonkajšiu kostru hladké svaly upnuté na vnútornú kostru priečne pruhované svaly upnuté na vnútornú kostru hladké svaly upnuté na vonkajšiu kostru.
695. Trilobity sú charakteristické tým, že: tvoria fylogenetický prechod medzi obrúčkavcami a článkonožcami mali kĺbovito spojené končatiny a tykadlá podobné súčasným článkonožcom objavili sa v druhohorách mali hryzadlá a hmatadlá podobne ako klepietkavce.
696.Typickým znakom klepietkavcov sú: chelicery, pedipalpy a dvojvetvové končatiny hryzadlá , 2 páry tykadiel a 8 kráčavých končatín chelicery, pedipalpy a 4 páry kráčavých končatín hryzadlá , hmatadlá a 4 páry kráčavých končatín.
697. Pre vyššie kôrovce je charakteristické, že majú: telo tvorené 21 článkami telo zložené z veľkého počtu článkov telo diferencované na hlavohruď a bruško na brušku nemajú končatiny.
698. Tráviaca sústava niektorých organizmov, ktorá plní aj obehovú funkciu sa nazýva: fagocytárna gastrovaskulárna metanefridiálna ambulakrálna.
699. Ktoré z uvedených živočíchov majú otvorenú cievnu sústavu? šváb dážďovka slimák ryby.
700.Ktoré z uvedených živočíchov nemajú vyvinutú nervovú sústavu? kopijovce pŕhlivce hubky ostnatokožce.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests