option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON teorie a metodika výchovy
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
teorie a metodika výchovy

Description:
příprava na kolokvium

Author:
AVATAR
XXX
Other tests from this author

Creation Date: 19/05/2024

Category: Science

Number of questions: 220
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Jak označujeme dlouhodobé psychosociální jevy, které jsou po několik měsíců i let typické pro konkrétní třídu? Atmosféra školní třídy Klima školní třídy Situace ve školní třídě Stav školní třídy.
Při vyšetřování šikany je vhodné: je nejvhodnější konfrontovat šikanovaného s agresorem po získání informací kontaktovat nejprve oběť ihned po vyslechnutí informátorů konfrontovat agresory oznámení celé situace rodičům agresora (aby mohli dítě potrestat hned přímo doma).
Prostředkem výchovy ke školní ukázněnosti je: Rámcový vzdělávací program Školní řád Bílá kniha Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020.
Jako učitelé si všimnete, že s jedním žákem ze třídy ostatní příliš nekomunikují a nechtějí s ním sedět ani pracovat. O přestávkách bývá žák často sám. Známky agrese nepozorujete. Jedná se o: totální šikanu teasing ostrakismus vytvoření jádra.
Jeden učitel nechával žáky, aby si v hodinách dělali, co chtěli. Vykládal látku od tabule, zatímco žáci opouštěli svá místa, bavili se, občas házeli po učiteli papírky. Učitel na to nijak nereagoval, protože věřil, že žáci časem sami pochopí, že to nemají dělat. Jeho výchovný styl byl: autokratický demokratický liberální direktivní.
Pojem axiologie označuje: Teorii sociálního učení Nauku (vědu) o hodnotách Teorii sociálních rolí Nauku (vědu) o morálce.
Učitel stále přemýšlí nad jednou hodinou, která se nezdařila: „Připravil jsem pro žáky aktivitu, kdy měli předvádět historické události, které jsme tento měsíc probírali, a ostatní měli hádat, o co se jedná. S jinými třídami to fungovalo, ale tihle byli jako leklé ryby, i když jsem se tolik snažil je popostrkovat. Stálo mě to tolik úsilí, ale nešlo to. Když už se někdo odvážil něco před-vést, ostatní nekomunikovali. Občas se sice zasmáli, ale já dobře cítil, že se smějí, protože jim to přijde trapné. Cítil jsem, že jako učitel selhávám. Co jsem udělal špatně? Pomohlo by, kdybych nejprve vytvořil bezpečné prostředí? Nebo kdybych lépe zopa-koval historické události, aby je dobře znali a mohli je předvést? Příště to tak zkusím udělat.“ Toto složitá myšlenková aktivita se nazývá: sebehodnocení dedukce reflexe syntéza.
Mezi průřezová témata v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání nepatří: Výchovu ke zdravému životnímu stylu Multikulturní výchova Výchova demokratického občana Mediální výchova.
Ostrakizovaný žák je: Agresivní žák Žák se zdravotním postižením integrovaný do školní třídy Žák vyčleněny z kolektivu školní třídy Žák se sociometrickým statusem vůdce.
Mezi průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV, 2016) patří: Dramatická výchova Environmentální výchova Křesťanská výchova Etická výchova.
Mezi průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV, 2016) nepatří: Environmentální výchova Výchova demokratického občana Dramatická výchova Mediální výchova.
Aby škola vychovávala žáka ke schopnosti dívat se na problémy z různých úhlů, je třeba, aby: Zkvalitnila hodnocení žáků při prověřování znalostí Vytvářela žákům bezpečné učební prostředí, tj. za jakých okolností se žáci učí Posílila působení třídního učitele.
Vytváření postojů je jedním z cílů výchovně vzdělávacího procesu. Co do postojů nepatří? respekt ke spravedlnosti a právům pozitivní sebepojetí růst osobnosti.
Výrok: „Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedíl-nou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání.“ zápis ze schůze vyučujících dramatickou výchovu je výňatek z RVP ZV teoretická příprava na výuku.
Označ chybný výrok. Pedagog se rozhoduje ve výchově: Na základě pozorování žákova chování Na základě vlastního názoru Na základě společenské normy.
K dovednostem přiřaďte správné obsahy: Tvořivé myšlení Samostatné rozhodování Řešení problémů Kooperace Řízení skupiny Zpětná vazba.
Vyberte a označte příčiny nevhodného chování žáků: Nuda Obtížnost úkolu Nízký atmosférický tlak Nízká sebedůvěra žáka Špatný postoj ke škole.
Definicí „učební obsahy“, které by měl žák za určité období zpracovat, zvládnout nebo se v nich jinak orientovat“ odpovídá pojem: Epocha Polarizace pozornosti Elipsa Pensum.
Smlouva mezi učitelem a žákem, odložená pozornost a pensum jsou svázány s: Jenským plánem Daltonským plánem Montessori pedagogikou Waldorfsskou pedagogikou.
Pojmy „kosmická výchova, polarizace pozornosti, absorbující duch“ jsou svázány s: Jenským plánem Montessori pedagogikou Moderní pracovní školou Celestina Freineta Waldorfskou pedagogikou.
Základním principem reformní pedagogiky není: Princip diferenciace Princip pedeutocentrického řízení Princip samostatnosti a aktivity Princip individualizace.
Holistický přístup ke kariéře znamená: Vnímání profesního života jako sekvenci celoživotních pracovních úspěchů Vnímání profesního života jako úzce propojeného se vztahy hodnotami a postoji, se zdravím a životním stylem jedince Vnímání profesního života jako úzce propojeného na zdraví jedince, ale striktně odděleného od vazeb k rodině a blízkému okolí Vnímání profesního života jako stoupání na hierarchickém žebříčku pracovních pozic v rámci jednoho či více zaměstnavatelů.
Koncept celoživotního učení je považován za jedno z možných řešení důsledků pozdní modernity pro jedince a společnost, protože: Zvyšuje nezaměstnanost nejen absolventů vysokých škol, ale i sociálně znevýhodněných Pomáhá jedinci pochopit sebe sama a učí jej jednat v kontextech, v nichž žije, pracuje, učí se Pomáhá společnosti urychlit technologický pokrok Pomáhá jedinci zdokonalovat se ve své expertíze .. expertů v pozdně moderní společnosti radikálně zabývá.
Hlavním cílem celoživotního učení je: Podpora neformálního učení oproti formálnímu Podpora aktivního stáří a výuky na Univerzitách třetího věku Podpora výuky předmětu Výchova k volbě povolání v MŠ a na ZŠ Podpora aktivního občanství a podpora zaměstnatelnosti.
Autorem pedagogiky utlačovaných je: Karl Marx Paulo Freire Augusto Boal Bárbara Santos.
Jestliže učitel vytváří hry a situace jejichž smyslem je zábava v kombinace s poznáním (získáním nové informace) pak říkáme, že se jedná o aktivity a hry, které označujeme pojmem: Edutainment Biotainment Entertainment Infotainment.
Cílem divadla utlačovaných je: Zaměřit se na řešení individuálního problému člověka Podpořit porozumění společenským příčinám a následkům útlaku, i když se na první dojem mohou zdát jako individuální problém Ztvárnit realitu Kritizovat realitu.
Jestliže pedagog bude usilovat o rozvoj osobnosti žáků (studentů) tím, že s nimi bude hrát hry nebo tvořit situace, které jsou založeny na hledání tvůrčího řešení problémů (neznáme postup, ale víme čeho chceme dosáhnout), pak se bude jednat o hry a strategie rozvíjející: Divergentní či laterální myšlení Konvergentní myšlení City a emoce Motivaci a pozornost účastníků.
Hlavní podmínky účinnosti situačně pojaté výchovy spočívá v tom, že: Jedinec nespojuje své jáství s vnější významností situace Jedinec spojuje své jáství s významností situace Situace je pro jedince nedůvěryhodná Situace je pro jedince snadná.
Příkladem desegregované školní třídy je třída, ve které se vzdělávají Téměř výhradně romští žáci Téměř výhradně žáci – migranti Téměř výhradně žáci – cizinci Romští žáci spolu s žáci z majority.
Co nepatří mezi funkce třídního učitele: Má funkci náhradního rodiče Vyhotovuje vysvědčení Řeší vztahy žáků jeho třídy k ostatním pedagogům Je ochotný poskytnout finanční prostředky Vede žáky k tolerantnímu chování k vrstevníkům, jedná s nimi v pozitivním a respektujícím duchu.
Který člen nepatří do základní rodiny: Otec Dcera Babička Syn.
Humanistický přístup k výchovně vzdělávacímu procesu znamená (nehodící škrtněte) Zavádění záznamů o úspěších žáka Poskytnout žákům volnost při organizaci jejich učení Učitel nemusí řídit třídu, žáci se řídí sami.
Jako jedna z příčin žákovské rezistence ve škole není uváděna: Snaha o zachování minoritní identity žáků Lenost žáků Odlišnost sociokulturního prostředí učitele a žáků Reprodukce sociálních nerovností ve škole (např. z dětí dělníků se opět stávají dělníci).
Co patří mezi základní kompetence třídního učitele: Kompetence komunikační Kompetence hudební Kompetence mediální Kompetence výtvarná.
Do základní struktury postojů nepatří: Motivační Emocionální Konativní Kognitivní.
Výchova v užším slova smyslu je označení pro: Vzdělávání obecně Výchovu osobnosti, vytváření osobních kvalit člověka Výchova a vzdělávání Sebevýchovu.
Výchova v širším slova smyslu je označení pro: Vzdělávání obecně Výchovu osobnosti, vytváření osobních kvalit člověka Sebevýchovu Výchovu a vzdělávání .
Mravní výchova je: Celoživotní proces Formální proces Proces odehrávající se pouze v předškolním a školním věku Proces změny nemravné osoby v osobu mravní.
Při řešení šikany je jako první nejdůležitější: Informovat rodiče Vyhledat odbornou pomoc Informovat vedení Oddělit agresora a oběť.
Sémantické znázornění vztahů, které vztahů, které může odhalit potencionální oběti šikany, se nazývá: Anagram Hologram Sociogram Hektogram.
Dramatická výchova ve škole: Může být začleněna jako samostatný předmět, využita jako styl práce nebo metoda práce v jakémkoli předmětu Je na základní škole samostatný předmět Nemůže být začleněna jako samostatný předmět, může se realizovat jedině jako průřezové téma Nemůže být využita jako styl práce nebo metoda práce v jakémkoliv předmětu.
Duševní stav, při kterém je člověk ponořen do určité činnosti tak, že nic jiného se mu nezdá důležité, okamžik, kdy se jeho tělo nebo mysl člověka vzepne k hranicím jeho možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to, se nazývá stavem: FLOW FLED SMART SWAT.
Pro liberální výchovný styl je charakteristické: Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný rozhovorů Vychovatel jednoznačně určuje pravidla podle svých rozhodnutí a úsudků Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, hodně podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jejich důsledné plnění.
Pro demokratický výchovný styl je charakteristické: Vychovatel s dětmi hodně diskutuje, podává návrhy a je přístupný rozhovorů Vychovatel jednoznačně určuje pravidla podle svých rozhodnutí a úsudků Vychovatel rozkazuje, trestá, hrozí, hodně podává návrhy a podporuje iniciativu Vychovatel neklade přímo požadavky, nekontroluje a nepožaduje jejich důsledné plnění.
Jedna z hlavních příčin neúčinnosti pojaté výchovy spočívá v tom, že: Jedinec nespojuje své jáství s významností situace Situace je pro jedince důvěryhodná Situace je pro jedince příliš známá Jedinec spojuje jáství s vnější významností situace.
Ukázněnost oproti poslušnosti chápeme jako: Formální respektování norem Dočasné a formální respektování norem Vynucené respektování norem, které nevychází z vědomí vychovaného o užitečnosti norem Výsledek vychovaného působení, které vychází z vědomí vychovávaného o užitečnosti norem.
Hnutí tvořivé dramatiky, které vzniklo v USA v roce 1924 vychází z: Pragmatické pedagogiky Antipedagogiky Esencialismu Antiautoritativní pedaogiky.
Holistické pojetí zdraví spočívá: V celistvosti struktury lidské bytosti a jejího prostředí V aplikaci alternativních lék Ve vydělení jedince z jeho prostředí a zaměření se na jeho aktuální zdravotní stav V odmítání tradičních medicínských postupů.
Pro školní jazyk neplatí (Šedová, Svaříček, Šašemounová, 2012): Je abstraktní Zahrnuje specifickou slovní zásobu (odbornou terminologii) Je oproštěný od kontextu Je implicitní (co chce mluvčí sdělit, nemusí být verbalizován.
Pokud nezůstáváme v roli pasivních konzumentů médií, ale kriticky pracujeme s informacemi, uvědomujeme si možná zkreslení a manipulace, tak ovládáme kompetenci, pro které se vžilo souhrnné označení: Mediální gramotnost Mediovaná gramotnost Mediální manipulace Mediální výchova .
Hra, při které žáci přebírají určitou sociální roli a na základě svých zkušeností se snaží vytvořit nejtypičtější chování dané skupiny se nazývá: Alterace Charakterizace Hra v situaci Simulace.
Aktivní občanství a účast na veřejném dění je možné u jedinců rozvíjet: Všechny odpovědi jsou správné Rozvojem kompetencí, komunikace, spolupráce, participace Etickou výchovou a rozvojem kritického myšlení Přísunem patřičných poznatků a vědomostí o společnosti a politických procedurách.
Kolbův cyklus zážitkového učení má: 3 fáze: evokace (vyvolání prekonceptů) – uvědomění (zkušenost/zážitek) – reflexe (vyhodnocení prekonceptů a vytvoření nových konceptů) 2 fáze: evokace a reflexe 4 fáze: evokace – konkrétní zážitek – uvážlivá reflexe (pozorování) – abstaktní zobecněn (teoretizování) 4 fáze: konkrétní zkušenost - reflexe (uvážlivé pozorování) – zobecnění (abstraktní teoretizování) – přesnost (aktivní zkoušení).
Hoax rozpoznáme podle toho, že jde o poplašnou zprávu, která: Však nese závažné vždy pravdivé informace V sobě nese vir nebezpečný pro technologie, na kterých tuto zprávu otevíráme Se odkazuje na neurčité zdroje a nejčastěji vzývá příjemce k dalšímu rozesílání Je na první pohled rozpoznatelná jako povedený žert.
Realistická teorie (Scherif, 1961) vysvětluje, proč dochází k utváření předsudků mezi jednotlivými členy ve skupině nebo mezi skupinami. Abychom tomu v praxi předcházeli je důležité vyvarovat se: Poskytování dostatku informací o věcech kolem nás Nadměrného dělení třídy do skupin za účelem soutěžení mezi nimi O problémech a případných konfliktech či názorových střetech otevřeně hovořit a diskutovat.
Vyberte nesprávné konstatování o postojích: Postoje jsou založeny na hodnotícím vztahu k okolnímu světu Postoje můžeme zaujímat i k sobě samému Postoje jsou dědičné podobně jako inteligence Postoj je získáván na základě spontánního učení v rodině a sociálních prostředích.
V základní formě školního poradenského pracoviště působí: Školní metodik prevence Školní speciální pedagog Sociální pedagog Školní psycholog.
Utváření předsudků mezi žáky ve třídě či skupině dětí se kterou budete pracovat můžeme úspěšně předcházet tím že, (vyberte nepravdivou odpověď): Budeme podporovat kontakt s nestereotypními jedinci Budeme posilovat svoji autoritu formálními způsoby a detekovat informace, které jsou pro žáky vhodné Zdůrazňováním rovnocenného postavení všech členů skupiny Zajištěním přístupu k množství rozmanitých a ne jednostranných informacím.
Rodinu nevymezujeme jako: Základní sociální skupinu, ve které je incest tabu Základní, primární a formální sociální skupinu, která má různou velikost a je rozličně vnitřně strukturována Základní sociální skupinu, kterou tvoří jedinci spojeni pokrevními, manželskými a adoptivními vztahy Základní, primární a neformální sociální skupinu, která má různou velikost a je rozličně vnitřně strukturována .
Dysgrafie je: Porucha schopnosti naučit se kreslit Porucha schopnosti naučit se psát Porucha schopnosti naučit se pravopis Porucha schopnosti naučit se číst.
Spolupráce s rodinou žáka schůzkami rodičů ve škole, návštěvou v rodinách, individuálními návštěvami rodičů ve škole a osvětovou činnost je typická pro: Výchovného poradce Metodika prevence Učitele Třídního učitele.
Rodina, v níž se vyskytují poruchy některých jejích funkcí, které však vážněji neohrožují rodinný systém či vývoj dítěte, neboť rodina je schopna tyto problémy vlastními silami řešit (či za případné pomoci zvenčí), je dle Dunovkého (1986) typologie: Dysfunkční rodina Afunkční rodina Problémová rodina.
Mezi duševní hodnoty podle Kučerové neřadíme: Hledání smyslu života Lidskou osobnost Sebereflexi Komunikaci.
Změna (vývoj) klientovi osobnosti v rámci cyklu změny osobnosti má tuto posloupnost (návaznost): Zkušenost, příprava, akce (a realizace), udržení Příprava (a realizace), akce, prekontemplace, kontemplace, udržení Příprava (a rozhodnutí), prekontemplace, akce, udržení, kontemplace Prekontemplace, kontemplace, příprava, akce, udržení.
Který z následujících způsobů prevence drogové závislosti na školách se ukázal jako nejefektivnější? Jednorázové besedy Citové apely, výčitky Vrstevnické programy Zastrašování.
Pět fází skupinového vývoje dle H. Tuckmana má správné následující pořadí: Storming, forming, norming, adjourning, performing Forming, storming, norming, performing, adjourning Performing, norming, forming, storming, adourning Norming, forming, storming, adjourning, performing.
Školu SALEM založil jeden z pedagogů, který stál též u zrodu konceptu výchovy prožitkem: (vyberte správnou odpověď): Ernest Thompson Seton Kurt Lewin Kurt Hahn Alan Gintel.
Mezi tři základní principy Daltonského plánu nepatří: Motivace Samostatnost Spolupráce Svoboda a zodpovědnost.
Mezi základní pojmy Marie Montessori nepatří: Absorbující duch Školní společenství Ruka je nástrojem ducha Polarizace pozornosti.
Pozdně moderní společnost se vyznačuje zejména: Stabilitou politických struktur Technologickým pokrokem, který se však v pozdně moderní společnosti naštěstí zpomaluje a jednou ustane Pluralitou a rozmanitostí názorů i podnětů, mnohovrstevnatostí a členitostí nejen lidské komunikace ale i vnímání vlastního života Předpokladem, že jednou získané kvalifikace budeme těžit do konce života, především v téže instituci.
Koncept celoživotního učení je považován za jedno z možných řešení důsledků pozdní modernity pro jedince a společnost, protože: Pomáhá jedinci zdokonalovat se ve své expertíze – expertů v pozdně moderní společnosti radikálně ubývá Pomáhá jedinci pochopit sebe sama a učí jej jednat v kontextech, v nichž žije, pracuje, učí se Pomáhá společnosti urychlit technologický pokrok Zvyšuje nezaměstnanost nejen absolventů vysokých škol, ale i sociálně znevýhodněných .
Koncept celoživotní zaměstnatelnosti stojí především na: Vzdělávání v průběhu celého života, které pomáhá jedinci udržovat ekonomickou konkurenceschopnost Řádném absolvování formálního vzdělávání ve školských zařízeních Znalosti jednotlivých druhů profesí a náplně jejich práce Rozdělení trhu práce na sféry zemědělství, průmyslu, výroby a služeb.
Obětí šikany se: Stává jedině slabý jedinec Může stát kdokoliv, ale obvykle vykazují jistá specifika Nemůže stát kdokoli, jedinci vykazují jistá specifika Stává jedině nově příchozí jedinec.
Zdraví je podle WHO chápáno jako: Dobrý sociální a fyzický stav Optimální stav tělesné, duševní a sociální pohody Optimální stav fyzické a psychické pohody Nepřítomnost nemoci.
Dobrý organizátor her (pedagog) a tvůrce zážitkových akcí dbá na respektování bezpečnostních pravidel a snaží se vždy o to, aby: Přirozeně k cílové skupině maximalizoval objektivní nebezpečí a minimalizoval subjektivní Minimalizoval objektivní nebezpečí Maximalizoval objektivní i subjektivní nebezpečí Přiměřeně vzhledem k cílové skupině zvolit …. Subjektivního nebezpečí a minimalizovat objektivní nebezpečí.
Pravidla ve hře jsou důležitá z několika důvodů: (vyberte nesprávné tvrzení): Popisují chování jednotlivých postav, které mají často svoji „roli“ Umožňují pouze takové chování, které je v reálném světě vždy žádoucí a mravné Vytváří fyzické nebo psychické překážky, které je třeba překonávat Někdy umožňují projev takového chování, které by v reálném světě bylo považováno za nemravné nebo krajně nežádoucí.
Žákovskou rezistenci definujeme jako: Přizpůsobení se převažujícím či dominantním názorům, požadavkům, normám skupiny či společnosti, v níž člověk žije, a potlačení projevů vlastních Oddělování, odlučování či vylučování jednotlivých žáků či skupin žáků Rozlišování žáků na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince Opoziční akt k něčemu, s čím jedinec nebo skupina nesouhlasí .
Zdánlivé přijetí školních norem žáky, jichž však žáci využívají k naplňování vlastních cílů (např. žáci vyžadují další výklad učitele z důvodu, aby odvrátili hrozící zkoušení) Woods (1979) označuje jako: Konformitu Kolonizaci Rebelii Nesmiřitelnost.
V případě, že tzv. dekontextualizujeme mediální sdělení přehnanou generalizací, tak používáme: Kategorizaci Stereotypy Chyby v sociální percepci Medializaci.
Mínění o třídách individuí, skupinách nebo objektech, která jsou v podstatě šablonovité způsoby vnímání a posuzování a nevycházejí z přímé zkušenosti jedince, se označují jako: Prototypy Archetypy Diskriminátory Stereotypy.
Hoax rozpoznáme podle toho, že jde o popsanou zprávu, která: Však nese závažné vždy pravdivé informace Je na první pohled rozpoznatelná jako povedený žert Se odkazuje na neurčité zdroje a nejčastěji vyzývá příjemce k dalšímu rozesílání V sobě nese vír nebezpečný pro technologie, na kterých tuto zprávu otevíráme.
Vizuální gramotnost využíváme v případě, že analyzujeme: Zprávy ze sociální sítě jako zdroj informací Věrohodnost nabízených textových sdělení Vliv uměleckého díla na edukanta Průnik obrazu do mediálního sdělení.
Kantovo dílo se stalo inspirací nového filozofického směru vzniklého v 2. pol. 19. století, jednalo se o: Pozitivismus Axiologii Pragmatismus Antopologii.
Učitel diskutuje se žáky na téma, jak by se měl chovat žák k učiteli, učitel k žákovi a žáci k sobě navzájem. Žáci přitom sami formulují zásady, kterými by se toto chování mělo řídit. Tento seznam se nazývá: Charta třídy Třídní ústava Řád třídy Školní řád.
Allport (1954) stanovil pět stupňů vývoje etnických předsudků. Vyberte položku, která do uvedeného výčtu nepatří: Vyhlazování Vzdělávání a indoktrinace Očerňování a izolace Diskriminace a tělesné napadání.
Jestliže dojede k zafixování určitého vztahu k okolnímu světu (lidem, hodnotám, věcem apod.) a to bez ohledu na jeho reálnou znalost, např. jen podle toho zda-li se nám líbí nebo nelíbí, na základě toho jakou emoci v nás vyvolá apod., pak mluvíme o vytvoření: Předtuchy Předsudku Apatie Postoje.
Výchovu k hodnotám je možné realizovat: Zážitkovým způsobem prostřednictvím situací a příběhů Jedině ve školním věku Jedině v rodině Výhradně formou skrytého kurikula.
Příkladem strategie zviditelňování etnických identit žáků z minority ve škole může být dle výzkumu Obrovské (2016): Snaha romských žáků mluvit ve škole spisovně Zapírání znalosti vietnamštiny žákem – Vietnamcem Využívání symbolů české státnosti žákem – Vietnamcem Snaha romských žáků nosit ve škole kšiltovku a využívat gesta spojená s romským hip hopem.
Pojmy „antroposofie, epocha a eurytmie“ jsou svázány s: Daltonským plánem Montessori pedagogikou Moderní pracovní školou Celestina Freineta Waldorfskou pedagogikou.
Mezi základní principy pedagogiky M. Montessori nepatří: Polarizace pozornosti Vytvoření učebního plánu z člověka samotného Respektování senzitivních fází Věkově smíšené skupiny.
Koncept celoživotního učení vnímá učení jako: Uvědomovaný a reflektovaný proces, který probíhá v průběhu celého života Nástroj, skrze který může společnost využívat a kontrolovat jedince Institucionalizovaný a plánovaný proces učení v průběhu celého života Model vzdělávání zaměřený na formativní období lidského života, které je omezené dosáhnutím sociální dospělosti.
V díle M. F. Quintiliána se setkáváme s hrou prostřednictvím, které chce své žáky zejména vzdělávat (připravuje pro žáky kimovky, jazykolamy, řečnické soutěže apod.). Jestliže převládá rozvoj vlastního kurikula prostřednictvím her, pak mluvíme, že hra má zejména funkci (doplňte): Zábavnou Společenskou Didaktickou Vojenskou a etickou.
Učitel klade žákům otázku: „John běží rychleji než George. Nigel běží pomaleji než George. Kdo je nejrychlejší?“ Která z následujících odpovědí neodpovídá žákovskému registru, jak jej vymezila Cazdenová (1988): Nevím Nigel Nejrychleji běhá Usain Bolt John.
Herní aktivity je vhodné ve škole využívat právě proto, že obecně rozvíjí (vyberte nesprávné tvrzení): Prožitek Nezprostředkovanou zkušenost Memorování Přirozené sociální učení prostřednictvím rozmanitých rolí.
V čem spočívá humanizující způsob výchovy k hodnotám? Priorita v lidství před ostatními hodnotami Hodnoty jsou podávané jako jednoznačné a nutně přijímané Hodnoty se nedají předávat Základní hodnota je svoboda individua.
Aby se situace stala výchovnou situací, je třeba, aby: Situace se stala vnější situací a nebyla vnitřním problémem Situace zůstala vnější situací Vnitřní situace nebyla vnitřním problémem Situace se stala problémovou situací a vnitřním problémem.
Alvin Toffler ve své publikaci Future Shock hovoří o: O nejistotě a bezradnosti v základních otázkách lidského života O dopadech migračních vln na společnost O legislativních změnách ve společnosti O nových sociologických směrech rozvíjejících se v Evropě.
Proces, při kterém se jedinec stává jedinečnou osobností se označuje jako: Socializace Sapientizace Indiviudalizace Humanizace.
Autorita, která je vynucená, mocenská a direktivní se označuje jako: Formální Přirozená Neformální Osobní.
Základní funkce médií jsou: Informativní, formativní, rekreativní Dekontextualizační, rekontextualizační Informativní, formativní, konativní Vzdělávací, výchovná, dovednostní.
Která z následujících znaků nepatří mezi znaky tzv. otevřeného vyučování? Je možný pohyb po třídě Je ustanoven týdenní plán práce a úkolů, který se má splnit Nebere zřetel na různé učební styly žáků Celý prostor třídy se stává volným učebním prostorem.
O rodině neplatí: V průběhu dospívání se dítě může oprostit od některých charakteristik rodiny, ale nikoliv od všech Zejména dělnické dětem zdůvodňují normy školy a disponují proškolní kulturou Odvíjí se od ní rasa, kulturní a sociální kapitál.
Které z uvedených tvrzení podporuje koncept „kultury uznání“ ve škole: po každém trestu musí následovat pochvala musíme připravit ideální podmínky, aby děti mohly předvést to, co umí důležité je časté soutěžení a úspěch pravidelné vyzvedávání úspěšných žáků jako příkladů dobré praxe.
Získat si uznání druhého pouze problematickými formami, buď mocí, nebo podřízením; toto tvrzení souvisí s: podporou solidárního vyučování zaváděním alternativních prvků do výuky implementováním procesů inkluze podporou dominance ve školním prostředí.
Reaktivní přístup k řízení třídy: je přístup, kdy učitel reaguje na žáka jen empatií je uplatňován především tehdy, když žáci s učitelem nespolupracují či působí rušivě je přístup, kdy je učitel k žákům milý je metoda postupu při tvorbě konceptuálních map .
Sociologie rodiny se zabývá mimo jiné proměnou rodiny. Procesy změn rodiny a manželství, k nimž od 60. let 20. stol. docházelo v rozvinutých státech, se dle této disciplíny netýkaly: posílení patriarchálních vztahů v rodině posunu od manželství k nesezdanému soužití vzniku speciálních institucí, které vyvlastnily rodině řadu jejích tradičních funkcí opuštění monopolu rodiny na legitimní sex a na plození dětí .
Metafora „chrám“ „výtah“, „pojištovna“ ve vzdělávání hovoří o: hodnotě vzdělávání, které (ne)umožnovalo vertikální mobilitu obyvatelstva (srov. Katrňák) teorii zážitkové pedagogiky alternativní koncepci prosazované v 90. letech 20. stol. úpadku vzdělanosti vlivem moderních technologií.
Stimulační hry obvykle využíváme v tématech enviromentální výchovy a v seznámení s principy trvale udržitelného rozvoje. V simulačních hrách je obecně specifickým způsobem posílen prvek: zpětné vazby psychomotoriky náhody (hody kostkou, generátor náhody) tělesně zakotveného myšlení.
Ke kulturním střetům a nedorozuměním (dle konceptu ledovce) dochází nejčastěji: z důvodů odlišných symbolů, které reprezentují naši vlastní kulturu a identitu na úrovni skrytých nosných prvků kultury, jako jsou právě hodnoty, normy či víra v úrovni rozdílných rituálů a zvyků z důvodů přijímání hostitelské kultury a preferování pouze svojí vlastní.
Doplňte citát významného psychologa Laurence Steinberga : Za posledních 40 let existuje tolik důkazů o přínosech ----- a ---- rodičovství, že by se už vědci mohli přesunout k palčivějším otázkám: laskavého a vypočítavého nepodporujícího a laskavého obětavého a nenáročného podporujícího a náročného.
První výuku v přírodě u nás zavedl: Anna Sussová Eduard Štorch František Bakule Josef Úlehla.
Kterými postupy můžeme podporovat kritické myšlení v pedagogické praxi? otázkami ověřujícími porozumění otázkami nižší kognitivní nenáročnosti otázkami vyšší kognitivní náročnost otázkami, které evokují reprodukci naučeného.
Podpora a intervence pro pozitivní chování (Positive behavioral interventions and supports) je: terciální drogová prevence postup při analýze chyb v učebnici přístup, který vychází z humanistické tradice směr odkazující na tradici behavioralismu a zaměřuje se na podporu chování žáků.
Který z následujících pojmů je spojen s Montesori pedagogikou? smlouva mezi učitelem a žákem polarizace pozornosti pensum eurythmie.
Já-sdělení je základní komunikační technika pro konfliktní situace s dospělými i dětmi: skládá se z následujících fází: hodnocení, interpretace, strategie a příkaz nejedná se o komunikační techniku, ale o psychoanalytickou metodu zaměřenou na ovlivnění chování dítěte je založen na funkční analýze chování druhé osoby je založen na popisu situace, vyjádření pocitů ze situace a dopadů na chování člověka.
Většina programů zaměřených na podporu rodičovských dovedností a kompetencí: jsou důsledně ověřovány pouze externími výzkumníky, kteří nemají vztah k těmto programům nejsou často empiricky podložené a „založené na důkazech“ jsou striktně zkoumány jen neexperimentálními metodami jsou empiricky podložené a založené na výzkumech.
O kvalitě školy nerozhodují tvrdá data (finance), ale měkké faktory (klima): toto tvrzení patří k bariérám inkluze toto tvrzení přispívá k popírání inkluze toto tvrzení odporuje inkluzi toto tvrzení souvisí s procesy inkluze.
Náplň práce třídního učitele je nedílnou součástí školního řádu pracovního řádu každé školy školního vzdělávacího programu řádu pro hodnocení a klasifikaci.
Tzv. „postfaktická doba“ je charakteristická tím, že: rozhodujeme se více na základě emocí než na základě faktů upřednostňujeme fakta a ohlížíme se od emocí, které v nás vyvolávají upřednostňujeme informace ze spolehlivých zdrojů, zejména knih a encyklopedií precizně pracujeme s fakty a ověřujeme informace.
Konstruktivismus v pedagogice: je těžko uchopitelný pro svůj relativismus, protože propaguje neexistenci pravdy a jejího poznání sleduje proces učení se novým významům, které žák díky erudici učitele přijímá za své jeho zakladatelem byl John Dewey, který propagoval hru jako vhodnou metodu vzdělávání klade větší důraz na aktivitu žáka a jeho zodpovědnost za vlastní vzdělávání.
Vstoupíte-li do světa her, přebíráte na sebe roli, která: (vyberete správnou odpověď): je přesně popsána pravidly a můžete si dovolit jakoukoliv odchylku je přesně popsána pravidly a nemůžete si dovolit žádnou odchylku je zejména ovlivněna vystupováním druhých hráčů umožňuje svébytný a osobitý projev v rámci pravidel a hry.
Spoluodpovědnost za předávání hodnot dítěti má v první řadě: politický systém škola rodina společnost.
Osobnostně sociální rozvoj (výchova) žáků: je prosazovaná v tzv. postmoderní pedagogice (K. Lewin) je založen na individuálních zkušenostech, které jsou získávány mimo formální vzdělávání je součástí RVP jako průřezové téma (reflektuje individuální potřeby žáka) je klíčový hlavně na základní škole, kdy dochází k upevnování návyků a sociálního jednání.
Vzdělávací program Začít spolu vznik v: USA - 1994 MŠ, 1996 první stupeň ZŠ Ve Finsku - 1994 MŠ, 1996 první stupeň ZŠ USA - 1991 MŠ, 1996 první stupeň ZŠ Ve Finsku - 1991 MŠ, 1996 první stupeň ZŠ.
Pro vztah „orientační“ a „prokreační“ rodiny platí: orientační rodina se vztahuje k registrovanému partnerství, prokreační rodina k manželství orientační rodina je typicky patriarchální, zatímco prokreační rodina je typicky matriarchální je-li zapovězen incest, pak jedinec zpravidla patří k těmto dvěma rodinám orientační a prokreační rodiny vznikají v důsledku seriálové monogamie (sukcesivní).
Receptivní stránka estetické výchovy se realizuje: Vnímáním a prožíváním krásy Učením se estetickým postupům Tvořením krásy Realizací uměleckých postupů.
Které médium z níže jmenovaných dává největší prostor dezinformacím a tzv. fake new? Webový portál Parlamentní listy Český rozhlas Radiožurnál Internetová encyklopedie Wikipedie Televize Nova.
Sociální znevýhodnění vymezuje školský zákon č. 561/2004 Sb. takto: Zákon považuje za soc. znevýhodněné ty osoby, které dosahují nižších příjmů, než je celostátní průměr Jedná se o rodiny a žáky, kteří dosahují příliš vysokého vzdělání Rodinné prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením Aktuálně školský zákon sociální znevýhodnění nevymezuje.
Která z disciplín speciální pedagogiky se zabývá poruchami chování? Etopedie Oftalmopedie Logopedie Surdopedie.
Scénář v rámci dramaturgie zážitkově orientovaných kurzů dělíme na: Předlohový, ideální, finální Plánovaný, umělý, reálný Předlohový, konfrontační, konečný Plánovaný, reálný, ideální.
Na společných třídních schůzkách třídní učitel (zatrhněte nesprávné tvrzení): informuje zákonné zástupce žáků své třídy o chystaných akcích vytváří prostředí důvěry mezi školou a rodinou hromadně informuje o prospěchu a chování jednotlivých žáků informuje zákonné zástupce o nabídce volnočasových aktivit.
Pojem pedocentrismus nejlépe vystihuje definice: v centru výchovy je pedagog v centru výchovy je užití velkého množství pomůcek v centru výchovy je dítě v centru výchovy je prostředí.
Dle kterých kritérií mohu poznat, že obdržená zpráva v mém e-mailu je hoax? zpráva vyzývá recipienta k dalšímu šíření a neobsahuje mnoho konkrétních informací zprávy obsahují informace spíše obecnějšího rázu a od dalšího šíření příjemce spíše odrážejí zpráva uvádí konkrétní informace podpořené výzkumnými zjištěními zpráva míří u příjemce na nekritickou konzumaci informačních zdrojů.
Které z uvedených tvrzení vztahujících se ke škole nepatří k tzv. jelení kultuře (vycházející z národního socialismu): heslo ,,silnější vítězí“ podporuje humánní utváření charakteru škola podporující konkurenci, orientující se k osobnímu prospěchu škola upřednostňuje typy, které vědí, že k vlastnímu rozvoji patří znevážení úspěchů druhých humanita školy se stává zřejmou v jejím nakládání se slabostí.
Které z uvedených tvrzení nespadá do charakteristiky sociálního znevýhodnění: agresivní žák, který byl přistižen při šikaně rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního právního předpisu.
,,Rodičovství založené na důkazech“ je: koncept rodičovství, kdy spoléháme jen na vlastní zkušenost toho, kdo vychovává koncept edukace, který těží z tradice primitivních národů přístup v rodičovské výchově, který byl aktuální v 16. století je koncept rodičovství, který klade důraz na výzkumné poznatky v této oblasti a na klinickou zkušenost rodičů.
Žáci na chvilku opustili třídu, vy jste něco změnili (vyměnili obrázky na stěnách, na nástěnkách, přesunuli květináče a židličky). Když se žáci vrátili, měli za úkol sepsat, co všechno se změnilo. Tato hra u žáků rozvíjí: nonverbální komunikaci kreativitu a divergentní myšlení kooperaci mezi žáky paměť, pozornost, vnímání.
Co pomáhá k tomu, abyste mohli myslet kriticky? časová tíseň prostředí přijímající všechny myšlenky otevřeně pasivní zapojení do učebního procesu neocenění vlastních myšlenek.
Vývojový model interkulturní senzitivity – DMIS (dle M. Bennetta) můžeme dělit na dva typy reakcí, z nichž vidění svoji vlastní kultury jako té ústřední k realitě chápeme jako: etnocentrickou reakci etnorelativní reakci etnografickou reakci multietnickou reakci.
Školní jazyk má svá specifika. Mezi charakteristiky školního jazyka, jak je uvádí Šeďová, Švaříček a Šalamounová (2012), nepatří: školní jazyk můžeme spojit s termínem žákovský registr, který postihuje očekávané a ocenované formy žákovského komuni-kačního chování školní jazyk je regulován pravidly, která mluvčí musí dodržovat, pokud se do komunikace chtějí zapojit školní jazyk je spisovný, gramaticky korektní, oproštěný od kontextu, explicitní školní jazyk je přirozený jazyk dětí, charakteristický například užíváním nářečí.
Teorie socio-kognitivního konfliktu: je rozpor, který nedokáže přijmout cizí osobu (kulturu) hovoří o rozporu, který vzniká v sociální interakci lidí s různými prekoncepty popisuje spor mezi pozicemi ega (transakční analýza) definuje spor jako inhibitor dalšího vzdělávání.
Teorie sociokognitivního konfliktu: pojednává o rozporu úrovně obtížnosti učiva na určitou věkovou skupinu (souvisí s tvorbou školních osnov) popisuje rozdíl mezi sociální a kognitivní inteligencí dítěte (např. nadaný žák) hovoří o sporu mezi tradičním vzděláváním a alternativními proudy ve vzdělávání počítá s interakcí mezi osobami, případný konflikt je zdrojem učení (aktivní poznávací postup).
Autorita učitele a moc ve školní třídě nemají společné (Vlčková et al, 2015): učitel disponuje autoritou nebo mocí jen tehdy, pokud ji percipují žáci autorita a moc jsou synonyma, všechny výše uvedené charakteristiky platí pro autoritu i moc učitele asymetrický vztah mezi žákem a učiteli obojím disponuje ve školní třídě nejen učitel, ale i žáci.
O jaký typ nevhodného chování učitele (Mareš, 2013) se jedná v následujícím příkladu. Učitel ve vzteku fyzicky napadne žáka: nevědomé zákonné chování učitele nevědomé nezákonné chování učitele vědomé nezákonné chování učitele.
Dle stylů učení podle Kolba je asimilující typ: charakteristický rychlým rozhodováním, intuice u něj vítězí nad logikou oplývá výbornou představivostí a má široké kulturní zájmy, nejlépe se učí ze zážitku pragmaticky orientovaný typ, orientace spíše na technické aspekty a tvorbu plánů jedinec je nejsilnější v budování abstraktních teorií, které si potřebuje logicky odůvodnit.
Utlumení diferenciace (rozmanitosti) ve školním prostředí: (fakt nevím odpověď, vyber si sám) :D posiluje uznání zmírňuje ponížení zmírňuje strach podporuje znevážení a posměch.
Strategie adaptace imigrantů na život v hostitelské společnosti podle J. W. Berryho (1977) lze rozdělit takto: integrace, separace, marginalizace, asimilace makroadaptace, mezoadaptace, mikroadaptace, inkluze makroadaptace, mezoadaptace, mikroadaptace, inkluze integrace, asimilace, separace, inkluze.
Do oblasti organizačních povinností třídního učitele nepatří: organizace třídnických hodin příprava a vedení třídních schůzek sledování a zabezpečení organizačních pokynů z vedení školy zodpovědnost za tvorbu školního vzdělávacího programu.
V oblasti materiální do činnosti třídního učitele nepatří: zodpovědnost za estetický vzhled třídy zodpovědnost za majetek a pořádek ve třídě zodpovědnost za učební pomůcky trvale umístěné ve třídě zodpovědnost za bezbariérový přístup do školy.
V konceptu ledovce je vědomá úroveň kultury reprezentovaná těmito atributy: umění, oblékání, pokrmy tradice, jazyk, hodnoty postoje, ideály, sport pokrmy, jazyk, hodnoty.
Budeme-li studenty učit o škodlivosti kouření a argumentovat mnoha vědeckými poznatky, pak usilujeme především pomocí složek postoje. Nejvíce je ovlivněna složka: emocionální volní konativní kognitivní.
Základním východiskem pro kritické myšlení je: soubor informací, dat ke zpracování soubor otázek vyšší kognitivní náročnosti znalost argumentačních strategií soubor odpovědí na otázky vyšší kognitivní náročnosti.
Hra je účinným výchovným prostředkem (metodou) která rozvíjí osobnost dítěte zejména skrze: vnitřní prožitek a osvojování herních rolí estetického vnímání vnějších podnětů kognitivní procesy školní kurikulum.
Který z následujících podnětů není spojen s Daltonským plánem? pensum smlouva mezi učitelem a žákem kosmická výchova odložená pozornost.
Za jeden z úpadkových jevů označil K. Hanh „ztrátu lidského účastenství“. Proti tomu navrhl specifickou metodu založe-nou na: specifické praxi založené na pomoci lidem v ohrožení rozvíjení kolektivního vědomí a koheze skupiny studie na opuštěném ostrově individuálním vzdělávání.
Pokud jsou žáci z etnické minority vzděláváni v běžné škole, přičemž se zcela přispůsobují dominantní kultuře a potlačují minoritní identitu, jedná se dle Berryho (1977): separaci marginalizaci asimilaci integraci.
Jste učitel/ka a do vaší třídy přestoupil nový žák z Vietnamu s úrovní češtiny A1. Kde budete hledat souhrnné informace o začlenování takového žáka do vzdělávacího systému (informace o legislativě, podpora a zapojení do školního kolekti-vu, materiály do výuky, informace k češtině jako druhému jazyku, apod.)? v odborné literatuře od Z. Matějčka v brožuře krajského úřadu „jak na cizince“ u sociálních kurátorů pro mládež na webovém portálu www.inkluzivniskola.cz.
Mezi komunikační styly vhodné pro reflexi nepatří: oceňování zrcadlení hodnocení aktivní naslouchání.
Společnost jejíž instituce (včetně školy) neponižují lidi: nebudou „schopny konkurence“ jsou cílem konceptu „politicky důstojnosti“ podporují konformitu a loajálnost brání „vzestupu jednotlivce“.
V rámci cyklu učení prožitkem charakterizuje David A. Kolb čtyři styly učení, které na sebe navazují ve čtyřech fázích tohoto cyklu. Jsou to styly: Divergentní, asimilační, konvergentní a akomodační Vizuální, auditivní, taktilní, motorický Intrapersonální, interpersonální, induktivní, divergentní Kognitivní, konativní, emocionální, experimentální.
Propagandistické a dezinformační zprávy nejčastěji bez uvedení autora označujeme jako: hate speech fake news hoax fake speech.
Socializaci, ve které se dítě učí zejména jazyku a základním vzorcům chování, přičemž mu rodiče (významní druzí) zpro-středkovávají svět a v průběhu tohoto zprostředkovávání ho pozměňují, označují Berger a Luckmann (1999) jako: terciální socializaci sekundární socializaci primární socializaci resocializaci.
Pro tzv. hoax z údajného rozhovoru Jana Wericha pro Český rozhlas v roce 1938 („Takže……aby vás nekamenovali.“) je typická: argumentace autoritou argumentace chyby prvního dojmu argumentace útočící ad hominem argumentace zdravým selským rozumem.
Při vysvětlování a uvádění her organizátor nesmí nikdy pominout: detailně vysvětlit co která role ve hře může a nemůže použít kostýmy pro organizátory ke zvýšení motivace účastníků bezpečnost účastníků (včetně důrazu na to, kdy hra začíná a kdy končí) používat dlouhou legendu (ideálně čtenou) která by proměnila vnější motivaci ve vnitřní.
O proaktivních kázeňských strategiích řízení třídy (Lukas, Lojdová, 2018) neplatí: jejich součástí je tvorba demokratických pravidel třídy souvisejí se vztahem učitele a žáka souvisejí s utvářením klimatu školní třídy zahrnují zejména okamžitou reakci na nekázeň žáků.
Jedním z cílů vzdělávací soustavy je příprava funkčně gramotných občanů. Funkčně gramotný člověk je takový který (dle UNESCO): si dobře osvojil základy čtení, psaní a počítání dobře ovládl zejména slovní úlohy a praktické příklady z matematiky může být zapojen do všech aktivit, v nichž je pro efektivní fungování v jeho skupině a komunitě vyžadována gramotnost, a také, které mu umožnují pokračovat ve využívání čtení, psaní a počítání v zájmu jeho vlastního komunitního rozvoje má rozšířenou znalost základních disciplín vyučovaných v prostředí základní školy.
Klima školy je chápáno jako Středně krátký jev Středně dlouhý jev Dlouhodobý jev Krátkodobý jev.
Hra „Co do lesa nepatří.“ na pešinu v lese jste rozmístili různé věci, které evidentne do lesa nepatří. Žáci procházeli po pěšině. Když dorazili do cíle, měli cca. po pěti minutách za úkol vyjmenovat všechny věci, kterých si cestou všimli. Hra rozvíjí: paměť znalost o lese konvergentní myšlení představivost a fantazii.
První pokusné třídy pro nadané žáky při FF MU u nás zavedli: Josef Barton Bakule F. Příhoda V. Chlup O.
Vyber nepravdivé tvrzení o transformační teorii učení: závisí na mentálních schématech a našich perspektivách vnímání učitel se snaží transformovat probíranou látku v praktickou aplikaci, J. Moon změna ve vlastním referenčním rámci J. Mezirow volá po kritickém prověřování a re-evaluaci vlastních perspektiv.
Na lavice jste žákům ve skupinách položili špejle, kancelářské sponky, izolepu, dvě čtvrtky papíru. Za 15 minut měli po-stavit co nejvyšší věž. Tato hra je zaměřena na rozvoj: algoritmizace, představivosti a fantazie laterálního (divergentního) myšlení paměti konvergentního myšlení.
Geert Hofstede tvrdí, že jádrem kultury, které je běžně neviditelné jsou: hodnoty rituály symboly hrdinové.
Poslušnost vůči autoritě je jev, který experimentálně zkoumal: Piaget Erickson Milgram Foucault.
Thomas Gordon je jedním: z prvních psychologů, kteří se zaměřili na téma komunikace mezi rodiči a dětmi a vytvořili přístup Parent Effectiveness training) z mnoha fiktivních postav románu Edutopie, která nemá nic společného s tématem edukace z výzkumníků zabývající se evaluaci vzdělávacích programů z předních odborníků na vzdělávání dospělých.
K povinnostem třídního učitele nenáleží: řízení výchovy a vzdělávání ve třídě řešení problematického chování žáků mimo školu vedení dokumentace zajištění bezpečnosti ve školní třídě .
V případě, že člověk opouští svou zemi původu nedobrovolně, jelikož má oprávněné obavy z pronásledování z nejrůznějších důvodů a odmítá nebo nemůže přijmout ochranu své vlasti, pak hovoříme o nucené migraci, která je typická pro: expaty uprchlíky ekonomické migranty kočovníky.
Model devíti polí J. Čápa je: model psychického vývoje jedince model didaktické transformace obsahu učiva založený na poznatcích analytické filosofie popis fází proměny pojmu předsudek, který vychází z práce Gordona Allporta model popisující výchovné styly na základě dvou dimenzí, kterými jsou řízení a emoční vztah k dítěti.
Jakými způsoby práce ve školní třídě můžeme podporovat kritické myšlení? frontální výukou zejména výkladem učitele diktáty metodami pasivního učení metodami aktivního učení.
Metodami aktivního učení: Máme na mysli všechny formy frontální výuky Poskytujeme jasné odpovědi na otázky průřezových témat RVP Podporujeme aktivitu, iniciativu a myšlenkovou tvořivost žáků Negativně ovlivňujeme rozvoj žákovy osobnosti.
Zkušenostně reflektivní učení: učení pomocí reflektivních technik ve školní třídě alternativní koncepce prosazovaná v 90. letech 20. století učení ze zážitku, které je reflektované pro další efektivní jednání v budoucnosti směr založený D. Kolbem.
Model učení vycházející z vlastní zkušenosti nazýváme: Frontálně-aplikační model introspektivní učení Kolbův cyklus Krebsův cyklus.
V jednom z mediálních sdělení Jiří Přibáň uvádí: ,,Post-pravda je projev digitálního barbarství, které postihuje Evropu a celý západní svět. (…) Nehledáme už pravdu, hledáme potvrzení vlastních předsudků.“. V praxi to znamená, že lidé v diskuzích s druhými: jsou obětmi emocí a předem zformulovaných postojů a jen se utvrzují ve své pravdě používají poznatky založené na tzv. evidence based jsou schopni otevřeně naslouchat a přijmout názory druhých, pokud jsou opřena o fakta používají logických argumentů a faktů.
Matthew Lipman, profesor filozofie na Kolumbijské univerzitě, přišel v roce 1970 s konceptem aktivního učení, který známe pod názvem: Filozofie pro dospělé Filozofie pro děti Pansofie Zážitkové učení.
Waldorfskou školu založil: Peter Petersen Carleton W. Washburne Stanislav Červenka Rudolf Steiner.
Mocenská báze učitele vycházející s typologie Frenche a Ravena (1959), která souvisí se sociální rolí učitel a garantuje formální autoritu nad žáky, se nazývá: legitimní moc expertní moc odměňovací moc donucovaní moc.
Podle výzkumů OECD školní úspěšnost žáků velmi silně závisí na: finančním zabezpečením školy legislativním školském rámci socioekonomickém prostředí rodiny stávající koncepci integrace.
Při vysvětlování a uvádění her organizátor nesmí nikdy pominout: používat dlouhou agendu (ideálně čtenou), která by proměnila vnější motivace ve vnitřní bezpečnost účastníků (včetně důrazu na to, kdy hra začíná a končí) použít kostýmy pro organizátory ke zvýšení motivace účastníků detailně vysvětlit co která role ve hře může a nemůže.
Hry jejichž podstata je založena na vytvořeném modelu vycházejícího z reálné situace (problému, např. ekologickém apod), ve kterých se cíleně využívá prvků zpětné vazby (skupina nebo jednotlivec se rozhoduje, volí strategii a získává zpětnou vazbu na základě která dělá další rozhodnutí) se označují jako hry: etické založené na nápodobě simulační behaviorální.
Realistická teorie (Scherif, 1961) vysvětluje, proč dochází k utváření předsudků mezi jednotlivými členy ve skupině nebo mezi skupinami. Abychom tomu v praxi předcházeli je důležité postupovat například tak, že: budeme skupinu dělit do menších skupin s cílem vyvolat vnitřní motivaci a vyšší aspirační úroveň budeme vytvářet příležitosti pro spolupráci a společné řešení problémů (úkolů) vyvoláme umělý konflikt mezi skupinami a přirozeně se ukáže, která je silnější rozdělíme skupinu na dvě skupiny a zadáme jim identické úkoly, abychom vyvolali soutěžní atmosféru.
Výrok rodiče směrem k dítěti: ,,Udělej si úkoly teď hned!“ nejlépe odpovídá výchovnému stylu: Demokratickému Autoritativnímu Liberálnímu Integrativnímu.
Na zadání ,,co by bylo kdyby“ (kdyby nebyla gravitace, kdybychom měli oči na zádech apod.), mají za úkol žáci vymýšlet rozmanité situace, které by mohly nastat. Tato hra u žáků rozvíjí: kreativitu a divergentní myšlení kooperaci mezi žáky nonverbální komunikaci paměť, pozornost, vnímání.
O rodině dle teorií sociální reprodukce neplatí: žákovo chování bývá obvykle v souladu s rodinnými normami a kulturou pro-školní kulturou disponují zejména rodiny s nízkým socioekonomickým statusem od rodiny se odvíjí rasa, kulturní a sociální kapitál, rodinné tradice, sociální status žáka v průběhu dospívání se dítě může oprostit od některých charakteristik rodiny, ale nikoliv od všech.
Práce v centrech aktivit, řízená výuka ve třídě v blocích a zahájení výuky ranním kruhem se využívá v moderní alternati-vě: Zdravá škola Angažované učení Integrovaná tematická výuka Začít spolu.
Projekt zabývající se podporou zdraví na českých školách se nazývá: Výchova ke zdraví Zdravotní škola Škola se zdravotní průpravou Zdravá škola.
O zařazení třídnických rodin do ŠVP rozhoduje: třídní učitel ředitel školy školská rada školní psycholog.
Zdravá škola je: Projekt, ke kterému se hlásí většina škol v ČR Odborná zdravotnická škola Alternativní škola Projekt, který se postupně dostává do prostředí škol v ČR.
Komentáře v internetových diskusích, které mohou hraničit s trestným činem podněcování k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich přísluš-níků, bychom nejčastěji označili jako projevy: hoax fake news hate speech fake speech.
Ke které alternativní koncepci se váže následující motto? ,,Pomoz mi abych to dokázal sám.“ Waldorfská pedagogika Montessori pedagogika Moderní škola Celestina Freineta Daltonský plán.
Pro Waldorfskou školu není typická tato charakteristika Převaha slovního hodnocení Využívání senzitivních fází dítěte Vyučování v epochách Absence učebnic.
Liberální výchova s nezájmem o dítě je charakteristická (dle Čáp & Mareš,2001): záporným emočním vztahem a silným řízením kladným emočním vztahem a silným řízením kladným emočním vztahem a slabým řízením záporným emočním vztahem a slabým řízením.
Poslušnost vůči autoritě je jev, který experimentálně zkoumali: Stanley Milgram Michel Foucault Jean Piaget Milton Erickson.
Mezi klíčové osoby zkušenostně-reflektivního učení patří: Mezirow, Hahn, Schön Maslow, Habermas, Chomský Jarvis, Piaget, Argyris Csikszentmihaly, Dewey, Lewin.
Didaktická forma spojení dvou až tří vyučovacích hodin, v rámci kterých se probírá pouze jeden předmět, např. mateřský jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie atd., po dobu tří až šesti týdnů a tento blok se opakuje dvakrát ročně, se nazývá: elipsa pensum polarizace pozornosti epochové vyučování.
Observační učení: snaží se eliminovat situační vlivy v edukaci, které mají rušivý charakter (Y.Bertrand) reflektivní technika, která umožňuje zapracovat nově získanou zkušenost do vlastní kognitivní struktury (D. Kolb) učení vycházející z humanismu a podporující vlastní reálnou zkušenost (C. Rogers) získávání nových zkušeností pomocí pozorování (nápodobou) jednání ostatních (A. Bandura).
Třídy, které zahrnují žáky z různých etnik, můžeme nejpřesněji označit jako: romské třídy inkluzivní třídy multietnické třídy vietnamské třídy.
Autorita učitele a moc ve školní třídě nemají společné (Vlčková et al., 2015): obojím disponuje ve školní třídě nejen učitel, ale i žáci autorita a moc jsou synonyma, všechny výše uvedené charakteristiky platí pro autoritu i moc učitele asymetrický vztah mezi žákem a učiteli učitel disponuje autoritou nebo mocí jen tehdy, pokud ji percipují žáci.
Reflexe učitele je (vyber nesprávné tvrzení): informace od učitele směrem k žákovi, která mu má pomoci zlepšit svůj výkon podpora smysluplnosti učení, např. pomocí reflektivního deníku modifikace kognitivní struktury směrem k dalšímu (lepšímu) jednání metakognitivní náhled na vlastní přístup k žákům, učivu, třídě, informacím či sobě.
Učitel/ka, který/á bude chtít podpořit skupinovou dynamiku v kolektivu: se zaměří na vztahy, které jsou ve třídě a budou podporovat tenzi a kohezi skupiny bude podporovat jednotlivce, aby dosáhli svého individuálního pokroku a tím cítili příslušnost v učící se komunitě bude pracovat na tom, aby si všichni žáci byli rovni dle principů zkušenostně reflektivního učení nebude do kolektivu zasahovat.
Model kritického myšlení dle programu RWCT má tyto fáze: E-K-U-A neboli: evokace-konkrétní zážitek-uvážlivá reflexe-abstraktivní zobecnění E-R- neboli: evokace a reflexe K-R-Z-P neboli: konkrétní zkušenost-reflexe-zobecnění-přenos E-U-R neboli: evokace-uvědomění-reflexe.
Zpochybňování relevantních informací (např. i tvrdých dat) je charakteristické pro: koncept informační přehlcenosti emoční kognitivní disonanci prediktivní teorii tzv. koncept ,,post truth“.
Pedagogika v době postmoderní (vyber správné tvrzení): klade důraz na objektivní informace a realismus podporuje myšlenky osvícenství, velkých meta vyprávění, teorií a unifikaci informací klade důraz na dialog, rovnost, sebe odpovědnost a afektivní kurikulum podporuje mechanismy školských systémů, které vznikaly díky rozmachu průmyslové revoluce.
K povinnostem třídního učitele nenáleží: řízení výchovy a vzdělávání ve třídě zajištění bezpečnosti ve školní třídě řešení problematického chování žáků mimo školu vedení dokumentace.
Paralela reálného světa a světa hry nám umožňuje využít mnoha situací, které jsou pro výchovu klíčové. Nástavní her zejména umožňuje (vyberte nesprávné tvrzení) Subjektivně prožívat herní situace Vystupovat v rolích, které bychom si v reálném světě nemohli vyzkoušet Porušovat pravidla hry Zrychlit plynutí času oproti reálnému času.
Autoritativní výzvy „poznej sám sebe“ nadřazuje ?? „poznat …smus“ a v kontrastu hodnot při?? Na: Kantovi Barmovi Hartmanovi Sokratovi.
Tzv. společnost vědění má za důsledek: (vyberte logicky správnou a jedinou odpověď):.
V případě, že škola vás požádá jako učitele a výchovného poradce o pomoc při začlenění žáka s odlišným mateřských jazykem do vzdělávacího systému, hledáte primární informační zdroje vztahující se k dané problematice: .
B. Bloom vytvořil tzv. taxonomii kognitivních cílů (1956). Při kritickém myšlení využíváme složitější myšlenkové operace této taxonomie. Jaké myšlení tedy není kritické: kategorizace zapamatovaného kombinování pochopených informací posuzování správnosti tvrzení zapamatování.
Který příklad by se dal označit jako příklad kritického myšlení?.
Celoroční téma je v rámci alternativních výchovných a vzdělávacích směrů typické zejména pro.
Report abuse