Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONTestové otázky

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Testové otázky

Description:
Dorost 2017

Author:
T.T.
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/06/2017

Category:
Sport

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jakým pohybem ruky vyjádříte signál „NEBEZPEČÍ. VŠICHNI ZPĚT.“: nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou kmitání paží nahoru a dolů – do strany nataženou paží několikrát kruh před tělem.
Signál „STÁT, VODU STAV“ rukou nebo svítilnou provádíme: nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou nataženou paží několikrát kruh před čelem vzpažit a připažit.
Hlavním úkolem jednotek PO při zdolávání požáru je: lokalizace a likvidace požáru určit příčiny vzniku a cesty jeho šíření zamezit přístupu nepovolaných osob, zabezpečit materiál proti odcizení a dbát pokynů majitele nebo správce.
Na odstranění produktů při ropných haváriích mimo jiné používáme i: rozprášených vodních proudů Vapex, Dopec, příp. jiné sorbenty hasící prášky.
Z meteorologických vlivů působí nejvíce na průběh požáru: vítr teplota vzduchu srážky.
Pěna má hasební účinky: izolující a chladící pouze chladící chemické zpomalování procesu hoření.
Grafický znak je taktickým označením pro: velitele zmenšeného družstva velitele družstva strojníka velitele družstva strojníka.
Grafický znak je taktickým označením pro: člena družstva – č.2 strojníka spojku.
Hoření plynných látek (jako je zemní plyn) řadíme do třídy požárů: A C E.
Po příjezdu k zásahu družstvo opouští vozidlo: okamžitě po příjezdu dle situace na požářišti na povel velitele.
Jaké je tísňové telefonní číslo hasičů: 150 155 158.
Kontrola hasicího přístroje se provádí jednou za 10 let jednou za 5 let nejméně jednou ročně.
Jak často musí zaměstnavatel provést školení zaměstnanců o PO: 1 x ročně 1 x za 2 roky 1 x za 3 roky.
Vybírací otvor v komínovém plášti je umístěn: v půdním prostoru na střeše v nejnižším místě komínu.
Mezi druhy dokumentace požární ochrany patří: požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán požární řád, požární poplachové směrnice, dokumentace zdolávání hašení požární řád, požární evakuační plán, fotokniha.
K samovznícení může dojít: u hromady uhlí nebo u hromady sena pouze u hromady uhlí pouze u hromady dřeva.
Ve výrobě nábytku hrozí mimo jiné nebezpečí usazení dřevitého prachu. V čem spočívá jeho hlavní nebezpečí z hlediska PO: rozvířený prach je výbušný dřevitý prach je hořlavý může způsobit sníženou viditelnost při hašení požáru.
Podlaha pod krbem musí být z nehořlavého materiálu: nejméně 80 cm ve směru kolmém na otevřenou stranu ohniště nejméně 40 cm ve všech směrech nejméně 40 cm ve směru kolmém na otevřenou stranu ohniště.
Telefonní číslo tísňového volání je: 112 157 116.
Mezi požárně bezpečnostní zařízení nepatří: elektrická požární signalizace nouzové osvětlení seskoková matrace.
Mezi jednoduché hasební prostředky nepatří: tlumice automobilová stříkačka vědro.
Ejektor řadíme mezi čerpadla: dstředivá proudová pístová.
Hadice „C“ má průměr: 56 mm 52 mm 75 mm.
Jaký je výkon čerpadla u automobilu s označením CAS 30/9000/900-S3Z: 900 l/min 3000 l/min 9000 l/min.
Nejčastěji používaný typ hadicového sběrače má: dvě vtoková hrdla B 75 a jedno hrdlo výtokové 110 mm jedno vtokové hrdlo 110 mm a dvě výtoková hrdla B 75 dvě vtoková hrdla C 52 a jedno výtokové hrdlo 110 mm.
Jsou-li hadice vedeny přes silnici, musí: být použito přejezdových můstků musí být vedeny tak, aby se vzájemně nekřížily musí být podloženy tak, aby nedošlo k jejich poškození o povrch vozovky.
Přetlakový ventil se používá pro: zabránění odtoku vody ze sacích hadic (tzv. zpětná klapka) držení nejmenšího tlaku v hadicích potřebného pro dopravu vody zabránění vzniku tlakových rázů v hadicích.
Při stříkání plnoproudou proudnicí „B“ 75 musí: být tato proudnice opřena o pevnou překážku obsluhovat proudnici 3 osoby být tlak na výstupním hrdle čerpadla min. 1,6 MPa .
K jakému účelu slouží vývěva u požárního čerpadla: k zabezpečení stálého tlaku v hadicích k tomu, aby se do čerpadla nedostaly hrubé nečistoty k vytvoření podtlaku v čerpadle a tím k nasátí vody.
Tlaková ztráta v hadicích činí: 0,1 MPa na 100 m převýšení 1 MPa na 10 m převýšení 0,1 MPa na 10 m převýšení.
Správný název naší organizace je: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svaz dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezsk Sbor dobrovolných hasičů České republik.
Základním (nejnižším) článkem je: SDH – Svaz dobrovolných hasičů SDH – Sbor dobrovolných hasičů SDH – Shluk dobrovolných hasičů.
Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru: pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah každý v rozsahu stanoveném zákonem o požární ochraně pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl.
K založení SDH je potřeba souhlasného rozhodnutí: nejméně 2 osob nejméně 5 osob nejméně 10 osob.
Při provádění opatření nutných ke zdolávání požáru nebo k zamezení jeho šíření hasiči: smí vstoupit na jakoukoliv nemovitost pouze po předchozím souhlasu vlastníka nemovitosti nesmí vstoupit na nemovitost a musí využít prostor ve vlastnictví státu nebo obce smí vstoupit na jakoukoliv nemovitost.
Členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce mohou být: jen muži starší 15 let jen muži starší 18 let muži i ženy starší 18 let.
Symboly SH ČMS jsou: prapor, znak, hasičská přilba znak, vlajka a prapor, stanovy SH ČMS znak, vlajka a prapor, logo, stejnokroj.
Pokud rozhodovací orgány SH ČMS rozhodují při svém jednání tzv. „absolutní většinou“, rozumí se tím: hlasy nadpoloviční většiny všech hlasů bez ohledu na počet přítomných hlasy nadpoloviční většiny přítomných hlasy dvoutřetinové většiny přítomných.
Mimořádnými členy SH ČMS jsou členové: nestálí, podporující a příležitostní čestní, smluvní a příležitostní podporující, kolektivní a čestní.
Kolektiv mladých hasičů musí mít minimálně: 5 členů 7 členů 10 členů.
Jak poznáte zástavu dechu: orosí se zrcátko přiložené k ústům postiženého postiženému nelze nahmatat tep necítíme a neslyšíme proudění vydechovaného vzduchu, nevidíme dýchací pohyby hrudníku nebo břicha.
Jako ochranu proti pohlavním chorobám můžeme použít: igelitový sáček kondom gumovou rukavici.
K životně (vitálně) důležitým funkcím člověka patří: dýchání a činnost srdce vědomí, dýchání a činnost srdce tělesná teplota, dýchání a činnost srdce.
Tzv. trojitý manévr, který se používá při uvolnění dýchacích cest, je: hluboký záklon hlavy + předsunutí horní čelisti + otevření úst hluboký záklon hlavy + předsunutí dolní čelisti + otevření úst hluboký záklon hlavy + předsunutí dolní čelisti + ucpání nozder.
Jedním z hlavních příznaků při zástavě dýchání může být na první pohled: hypotenze (snížený krevní tlak) promodralé rty hypertenze (zvýšený krevní tlak).
Jak byste ošetřili lehce krvácející ránu, v které by byl vklíněný velký střep: střep vytáhneme a ránu převážeme střep rozhodně nebudeme vytahovat, ránu převážeme tak, aby střep nebyl vtlačen hlouběji do rány střep vytáhneme, ránu vyčistíme a převážeme.
Kde zkontrolujeme tep u zraněných v bezvědomí: na zápěstí na krčních nebo stehenních tepnách na spánku.
Kdy můžete přestat s oživováním: dospělých po půl hodině, u dětí po 40 minutách u dospělých po 40 minutách, u dětí po půl hodině až v okamžiku příjezdu záchranky, nebo v případě vlastního totálního vyčerpání.
Jaká je poloha hlavy, když chceme zabránit zapadnutí jazyka: předklon úklon vlevo záklon.
Při podezření na úraz páteře: raněného řádně prohlédneme ze všech stran nehýbáme s ním dokud nepřijede lékař přesuneme raněného do stabilizované polohy.
Report abuse Terms of use