option
My Daypo

TMK - random

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
TMK - random

Description:
výcuc z poznámok

Author:
AVATAR

Creation Date:
21/01/2023

Category:
University

Number of questions: 16
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Spoj V čom môžu nastať zmeny spôsobené médiami Ako médiá účinkujú na ľudské postoje Čo sledujeme pri mediálnych účinkoch Vzorce mediálneho vplyvu Typy faktorov, ktoré ovplyvňujú mediálny vplyv.
Vývojové etapy výskumu médií Silné účinky ('40) Obmedzené účinky ('40 - '50) Návrat k silným účinkom ('60 - '70) Potenciálne silné účinky ('80) Účinky založené na preferenciách (teraz) .
V poslednej fáze vývoji výskumu médií (účinky založené na preferenciách) sú tieto dva pojmy. Priraď: echo chambers (komnata ozvien) Filter bubbles Posilující smyčka (virtous circle) Balkanizace.
3 základné metody výskumu (Sparkus) obsahová analyze meta analyze Epidemiologický prístup Experiment Survey.
spoj Subliminálna (podprahová) reklama - Vicary Model pravdepodobnosti spracovania - Petty, Cacioppo Kultivačná teória - Gerbner.
Spoj pojmy súvisiace s kultivačnou teoriou od Gerbnera Kultivácia prvého radu Kultivaci druhého radu Drip-drip-drip hypothesis Drench hypothesis Hypotéza dostupnosti Mainstreaming Rezonance kultivačný diferenciál .
Rozdiely medzi Teoriou užitia a uspokojenia a Teoriou selektívnej expozície Selektívna expozícia Teoria užitia a uspokojenia.
Agenda Setting Theory - Autori Čo je agenda Čo je Prenos významnosti - salience Budovanie agendy Nastavovanie agendy Čím sa meria významnosť (McCombs) The Charlotte Study (McCombs, Shawn) Podmieňujúce faktory nastolovania mediálnej agendy.
Dve nové teoórie (alebo skôr integračné modely, lebo iba reflektujú poznatky) mediálnych účinkov Model samoposilující spirály - Reinforcing Spiral Models - by Slater Model rozdielnej nachylnosti k medialnym učinkom - Differential Suspectibility to media effect model (DSMM) by Peter, Volkenburg.
Dve historické hypotézy o pornografii Hypotéza katarzie Hypotéza spustenia.
Spoj: Teória transferu excitácie by Zillmann Tripple-A engine theory.
Tři typy mediálních účinkování z porna Vzrušenie Postoje Správanie.
4 stun vývoja zobrazovania etických menšín (Clark) Igrnorácia Zosmiešňovanie Regulácia Respect.
4 funkcie stereotypov (Lippmann) Usporiadanie sveta Metonymické skratky Mocenský aspekt Distribúcia moci v spoločnosti, prorodzenosť, nespohybiteľnosť.
Dve hlavné teorie vplyvu mediálnych účinkov na príslušníkov menšín - ich sebaobraz Stereotype threat theory Stereotype lift theory.
Čo ovplyvňuje silu efektu účinkov pri zobrazovaní menšín? Intergroup contact theory Drench hypothesis.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests