Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONtrololo

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
trololo

Description:
medicina

Author:
AVATAR

Creation Date:
16/06/2015

Category:
Driving Test

Number of questions: 53
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Chirální uhlík musí mít čtyře různé substituenty navázány alespon tří různé substituenty alespon tří různé substituenty vazbu s nejméně jedním atomem uhlíku.
Geometrické izomery tvoří pent-2-en 1-chlorprop-1en pent-1-en propen.
Reakce methanu s chlorem je radikálová řetězcová reakce je tvořena iniciací, propagací a terminací je substituční heterolytická reakce je substituční homolytická reakce.
Mají aromatický charakter purin adenin pyrolidin porfyrin.
hydrogenace acetonu spojená s izomerizaci acetonu na acetaldehyd oxidace acetonu redukce acetonu spojená se vznikem sekundárního alkoholu.
Hydrozyderivaty uhlovodíku sorbitol alkoholy fenoly ketony.
Estery glycerolu mohou byt vybusnina lecivo soucas biomembran barvovi.
Haogenderiváty uhlovodíků jsou dobře rozpustné ve vodě mají vysokou afinitu k tukové tkáně jsou chemické stale neohrožují životní prostředí.
Oxidací thiolové skupiny mohou vznikat disulfidy sulfonové kyseliny vazby stabilizující strukturu bílkovin sílany.
Derivaty kyseliny uhličité fosgen kyselina močová močovina urethany.
Mezi pentosy nepatří arabinosa xylosa erytrosa mannosa.
Glucitol vzniká redukcí D-glukosy vzniká oxidací D-glukosy je cukerný alkohol má aldehydovou skupinu.
Mezi polysacharidy nepatří škrob agar maltosa inulin.
Pentosový cyklus slouží k získání energie ATP k synteze glukosy k synteze pentos k získání redukčních koenzymů.
Monosacharidy můžeme zařadit mezi anorganické sloučeniny s jednoduchym obecným vzorcem CnH2nOn makromolekulární látky s molekulovou hmotnosti větší než 1000g/mol heterocyklické sloučeniny s kyslikovým heteroatomem obsahují li více než 4 uhlikové atomy v molekule polyhydroxysloučeniny, s karbonylovou skupinou ve své molekule.
Rostlinný škrob je polysacharid obsahující glukosové jednotky obsahující amylosu a amylopektin dobře rozpustný ve studené vodě obsazený v jatrech člověka jako zásobní látka.
Glukosa může být v lidském organismu přeměněna na zásobní glykogen ethanol až na oxid uhličitý a vodu na lipidy.
Prvek je chemický čistá látka tvořen atomy tvořen atomy se stejným nukleonovým čislem tvořen atomy se stejným atomovým číslem.
Spravné odpovědí voda rozpoští především nepolární látky rozpustnost plynu s teplotou klesá rozpouštěné ionty jsou obklopovany molekulami vody je li roztok nasyceny, dalsáho rozpoštění dané látky dosáhneme jen intenzivním mícháním.
Iontový součin vody K se mění po přídání kyseliny se mění s teplotou je přibližně 14 mol2/l2 se mění při zředění roztoku.
Chlorid amonny má ve své molekule 4 atomy vodíku rozpouštěním ve vodě dává zásadity roztok uvolnuje po pridaní hydrozydu sodného amoniak je silné oxidační činidlo.
Mezi ušlechtilé (volné) formy energii elektrický proud chemická energie teplo ani jedno.
Iontová sila roztoku je funkční koncentrace rozpoštěných látek je funkcí náboje rozpouštěných látek se užívá při výpočtu aktivního koeficientu je zanedbatelná v případě všech koncentrovaných roztoků.
Aktivační energie reakce ma vztah k rychlosti chemické reakce je ovlivněná přítomnosti katalizatoru závísí na reakčním teple závísí na rovnovážné konstantě.
Při ztužování tuků hydrogenací dochází k oxidací mastnch kyselin vzniku násobných vazeb redukci mastných kyselin hydrolytickému štěpení mastných kyselin.
Eliminace molekuly vody z kyseliny ftalové vzniká kyseliny benzoová ftalanhydrid xylen hydrochinon.
Reakcí alkylhalogenidu s NaOH vzniká alkoholát sodný alkohol ester alken.
Přeměna kys pyrohroznové na mlečnou je oxidace redukce tautomerní přesmyk dehydratace.
Změna Gibsové energie je u samovolného děje záporná kladná nemění se stejná jako změna entalpie.
Při endotermické reakcí systém teplo uvolnuje systém teplo spotřebovává je změna reakčního tepla dH kladná systém uvolnuje teplotu.
Při chemické katalýze dochází k rychlejšímu ustavení rovnovážného stavu je rovnovážný stav posunuty ve prospěch produktů se katalyzator reakce přímo neúčactní katalyzátor zpravidla snižuje aktivační energie reakce.
Chlorid sodný je elektrolyt je kuchynská sůl vede elektrický proud nevede elektrický proud.
Disociáční konstanta odvodíme ji z rovnovážné konstanty najdeme ji v tabilkách čím výšší je konstanta, tím nizší je síla kyselin či zásad jednotkou je mol/dm3.
Teorii kyselin a zásad popisuje Heyrovského teorie klasická Arrheniové teorie protolytická teorie (Brönsted a Lowry) Borovanského teorie.
Amfiprotní rozpouštědlo např. voda molekuly pouze proton přijímají , ale neposkytují molekuly, jež mohou protony jak přijímat tak i poskytovat molekuly pouze proton poskytují, ale nepřijímají.
Mezi silné kyseliny nepatří HCl HF KCN C(Cl)3COOH.
Kyselina fosforecna tvoří biologický vyznamné estery soli anhydridy halogenderivaty.
Silikonové oleje vznikají polymerací kyseliny křemičité oxidu křemičitého dimethylsilandiolu žádná spravná.
Silikagel je polymerem oxidu křemičitého kyseliny křemičité dimthylsilandiolu silantriolu.
Heterocyklus můžeme potkat v některých aminokyselinách nukleových kyselinách glykogenu kyseliny pyrohroznové.
Indol je součástí amynokyselinu tryptofanu obsahuje ve své molekule kyslík obsahuje jeden heterocyklus a jeden izocyklus je šestičlenný heterocyklus.
Imidazol je pětičlenný heterocyklus s dvěma atomy dusíku je pětičlenný heterocyklus s dvěma heteroatomy kyslíku je současti amynokyseliny histidinu je šestičlenný heterocyklus.
Dva dusíkové heteroatomy mají pyridin pyrimidin pyridazin imidazol.
Monocyklické heterolytické sloučeniny chinolin prolin pyridoxin kyselina močová.
Šestičlenný kruh mají thiolan kyselina nikotinová pyridazin oxolan.
Tetrapyrroly jsou soucastí hemoglobinu vitaminu B12 chlorofylu DNA.
Kofein je heterocyklická slučenina derivatem purinu derivatem fenolu heterolytická sloučenina obsahující dva kyslikové heteroatomy v molekule.
Správná tvrzení piperedin a ethylenoxid patří mei nasycené heterocyklické sloučeniny benzidin a naftylamin nepatří mezi heterocyklické sloučeniny indol a chinolin jsou kondenzováné hetrocyklické sloučeniny, každá s 2 heteroatomy N pyrrol a piridin mají stejný počet dusíkových heteroatomů v molekule.
Celulosa.
Tenzidy jsou povrchové aktivní látky mají hydrofobní a hydrofilní část jsou látky použiváné k prání a čistění, zahrnují i mýdla zvyšují povrchové napětí vody.
Dehet je hořlavá hornina produkt karbonizace černého uhlí někdy použivan v medicině pro své dezinfekční účinky kapalná směs organických sloučenin.
Cement je pojivem, latkou, která má schopnost tahnout a vázat další materiály dohromady pojivo, jehož hlavní složkou jej vápenec druh sádry vyráběn hlavně z kaolinu.
Pokud prvek má malou ionizační energie , potom snadno tvoří anionty snadno tvoří kationty snadno tvoří anionty a kationty je inertní.
Report abuse Consent Terms of use