Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONúčto akvizice

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
účto akvizice

Description:
kktina no

Author:
AVATAR

Creation Date:
22/10/2022

Category:
Open University

Number of questions: 39
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Dle českého obchodního práva není možná fúze mezi: Akciovou společností a společností s ručením omezeným Akciovou společností a veřejnou obchodní společností Akciovou společností a evropskou akciovou společností Českou akciovou společností a slovenskou společností.
Odštěpení představuje přeměnu, kdy z oddělené části jmění rozdělované akciové společnosti vznikne její: Mateřská společnost Dceřiná společnost Žádná z uvedených Sesterská společnost.
Dva společníci s.r.o. se rozhodli provést přeměnu, při níž zanikne tato spol. a vzniknou dvě nové. Obě budou vlastnit oba původní společníci. Tato přeměna bude mít právní formu: Rozdělení splynutím Rozdělní sloučením Rozdělení odštěpením Rozdělení rozštěpením.
Přeshraniční fúze není možná mezi těmito subjekty: Česká akciová spol. a ruská akciová spol. Česká akciová spol a rakouská GmBH Česká společnost s ručením omezeným a německá akciová společnost Slovenská akciová společnost a česká akciová společnost.
Podle občanského zákoníku jmění osoby tvoří: Souhrn jejího majetku a jejích dluhů Pouze majetek osoby Pouze dluhy osoby.
Obchodní závod jako organizovaný soubor jmění může vlastnit: Pouze právnická osoba – podnikatel Fyzická nebo právnická osoba – podnikatel Jakákoliv právnická nebo fyzická osoba Pouze fyzická osoba – nepodnikatel.
Spol. Alfa, s.r.o. koupila od spol. Beta, s.r.o. obchodní závod. Okamžik nabytí vlastnictví k obchodnímu závodu jako celku u spol. Alfa, s.r.o. nastane dnem: Předáním a převzetím celého obchodního závodu kupujícím Okamžikem zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin rejstříkového soudu Okamžikem sjednaným ve smlouvě Žádná odpověď není správná.
Při prodeji obchodního závodu není možno na kupujícího převést tyto položky, vykázané v účetnictví prodávajícího: Ochranné známky Rezervu na rekultivaci pozemků dotčených těžbou Dohadné účty pasivní představující nevyfakturované dodávky Závazky vůči FÚ .
Po koupi obchodního závodu kupující ocenil všechny majetkové složky koupeného závodu na základě znaleckého posudku a vyčíslil goodwill. Ten může v budoucnu dle českých účetních předpisů: Testovat na znehodnocení a uplatnit případný odpis do nákladů Odpisovat účetně lineárně po dobu stanovenou účetní jednotkou, daňové odpisy nelze uplatnit Odpisovat účetně i daňově 180 měsíců Odpisovat účetně 60 až 120 měsíců, daňově pak 180 měsíců.
Při vkladu obchodního závodu do dceřiné spol. je možno na tuto spol. spolu se závodem převést tyto daňové položky: Dobrou pověst vkladatele u FÚ Daňovou ztrátu vkladatele, která dosud nebyla uplatněna Možnost zvolit si daňové odpisy (rovnoměrné nebo zrychlené) u přeceněného HM Možnost daňově odpisovat nabyté pozemky.
Vkladatel obchodního závodu výměnou za závod získá podíl na ZK v cílové spol., kam byl závod vložen. Tento podíl (majetková účast) má tuto nabývací cenu: Znalecké ocenění závodů pro účely vkladu Suma účetních hodnot vložených aktiv mínus převedené dluhy Suma daňových hodnot vložených aktiv mínus převedené dluhy Žádná odpověď není správná.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku je značení položky, kterou můžeme najít v účetnictví po realizaci prodeje obchodního závodu a to u: Prodávajícího, v pasivech ve VK Prodávajícího, v aktivech ve finančním majetku Kupujícího, v pasivech ve VK Kupujícího, v aktivech v dlouhodobého hmotného majetku.
Spol. Alfa, s.r.o. vložila do dceřiné spol. Beta obchodní závod. Přijímající obchodní korporace Beta je oprávněná převzít od vkladatele: Zákonné rezervy a zákonné OP související s převedených obchodním závodem Odloženou daňovou pohledávku Odložený daňový závazek Odložený daňový závazek.
Nepeněžitý vklad z obchodní korporace do dceřiné obchodní korporace nemá žádné daňové dopady na daň z příjmu vkladatele (tedy nejsou s ním spojeny žádné daňové náklady nebo výnosy) s výjimkou: Vkladu obchodního závodu, pokud dluhy přesahují hodnotu aktiv Vkladu nehmotného majetku, když nebyl zachycen v účetnictví vkladatele (např. ochranná známka) Vkladu plně odepsaného DHM Vkladu pohledávek.
Po vkladu obchodního nabyvatele – spol. Beta, s.r.o., převzala všechny majetkové složky nabytého závodu v účetních hodnotách vkladatele a vyčíslila oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Ten může v budoucnu: Testovat na znehodnocení a uplatnit případný odpis do nákladů Odpisovat účetně 180 měsíců, daňové odpisy nelze uplatnit Odpisovat účetně i daňově 180 měsíců Žádná odpověď není správná .
Pan Novák založil v roce 2010 s.r.o. s dalším společníkem. V roce 2018 nakoupil podíl od druhého společníka. V roce 2020 prodává celý podíl zahraničnímu zájemci. Příjem z prodeje podílu bude u pana Nováka: Celý od daně z příjmu osvobozen Celý bude muset zdanit jako příjem v § 1s možností uplatněním nabývací ceny podílu Část příjmu bude osvobozena, část bude zdaněna Žádná odpověď není správná.
Pan pracovitý založil v roce 2010 s.r.o. s dalšími čtyřmi kolegy. V roce 2019 se rozhodl ukončit účast ve spol. k 31.12.2019. Vypořádací podíl mu byl vyplacen v březnu 2020. Jeho daňové povinnosti za rok 2020 budou: Oznámit správci daně, že obdržel osvobozený příjem Příjem ve výši vypořádacího podílu zdanit jako příjem v § 10, jako daňový výdaj může uplatnit nabývací ceny podílu Nemusí se o nic starat, vypořádací podíl musí zdanit srážkovou daní vyplácející spol. Příjem vypořádacího podílu zdanit jako příjem z podnikání v § 7.
Paní Skálová koupila v lednu 2017 akcie spol. HCR, a.s., kde získala 15 % podíl na ZK. Pořizovací cena akcií činila 2 mil. Kč. V dubnu 2020 tyto akcie prodává za 10 mil. Kč. Tento příjem bude od daně osvobozen protože: Akcie držela déle než 12 měsíců a podíl převyšoval 10 % ZK Držela akcie déle než 4 roky Držela akcie déle než 3 roky Nebude osvobozen, protože časový test je 5 let .
Akciová spol. získala v důsledku fúze své vlastní akcie, které se rozhodla prodat. Bohužel při prodeji byla zjištěna významná ztráta. Tato ztráta: Je daňově uznatelná a sníží základ daně Není daňově uznatelná a bude připočtena k HV při výpočtu daňového základu Není daňově uznatelná, protože sníží VK akciové spol. Bude předepsána k úhradě představenstvu.
S.r.o. vyplatila odcházejícímu společníkovi vypořádací podíl a jako protihodnotu získala „uvolněný podíl“. S tímto podílem nemůže udělat: Bezplatně ho převést na vybraného společníka Převést na stávající společníky za úplatu minimálně ve stejné výši jako byl vypořádací podíl Snížit o něj ZK Prodat ho třetí osobě .
Pokud je zakládána akciová spol., pak její zahajovací rozvaha se sestavuje k datu: Sepsání zakladatelských dokumentů Splacení vkladů Vzniku společnosti Ke konci prvního účetního období.
Nepeněžitý vklad v podobě movitých věcí, který vkládá zakladatel do nově zakládané akciové spol., musí být pro účely tvorby ZK v akciové spol. oceněny: Účetní hodnotou od vkladatele Daňovou hodnotou od vkladatele Znaleckým oceněním Cenou sjednanou mezi společníky .
Akcie, nabyté za nepeněžní vklad movitých věcí (odpisovaného HM dle ZDP), mají u vkladatele (s.r.o.) nabývací cenu stanovenou ve výši: Účetní hodnoty vložených movitých věcí Daňových zůstatkových cen movitých věcí Znaleckého ocenění movitých věcí Cenou sjednanou mezi společníky .
Dojde-li ve spol. z důvodu nabytí majetku jako nepeněžitého vkladu od jiné PO k rozdílu mezi účetní hodnotou a daňovou základnou tohoto majetku, pak u auditované kapitálové korporace: Je nutno vypočítat a zaúčtovat daňový závazek/pohledávku z tohoto rozdílu Na tento rozdíl je nutno vytvořit účetní opravnou položku Není potřeba nic dělat Je nutno tuto informaci zveřejnit v příloze k účetní závěrce .
Po vzniku akciové spol. podle zákona o účetnictví vznikne povinnost sestavit zahajovací rozvahu. Ta se sestavuje k datu: Sepsání zakladatelských dokumentů Splacení vkladů Vzniku společnosti Ke konci prvního účetního období .
S.r.o. nabyla vkladem od svého zakladatele (a.s.) nákladní automobil. Tento automobil byl oceněn znalcem pro účely vkladu na částku 3 mil. Kč. Nová spol. bude postupovat při výpočtu daňových odpisů takto: Vstupní cena 3 mil. Kč a zahájí odpisy pro první rok odpisování Převezme daňové hodnoty od vkladatele a pokračuje v odpisování započatém vkladatelem Nemůže uplatnit žádné daňové odpisy Žádná odpověď není správná .
A.s. zakládá dceřinou spol. nepeněžitým vkladem ochranné známky (NA). Ta byla oceněna znalcem pro účely vkladu na 23. mil. Kč. ZK založené spol. je 20 mil. Kč. Jaká bude nabývací cena podílu vkladatele? 20 mil. Kč 23 mil. Kč 3 mil. Kč Ze zadání nelze určit (potřebujeme vědět účetní zůstatkovou cenu).
Po koupi obchodního závodu kupující ocenil všechny majetkové složky koupeného závodu na základě znaleckého posudku a vyčíslil goodwill. Ten může v budoucnu dle českých účetních předpisů: Testovat na znehodnocení a uplatnit případný odpis do nákladů Odpisovat účetně 60 až 120 měsíců, daňově pak 180 měsíců Odpisovat účetně lineárně po dobu stanovenou účetní jednotkou, daňové odpisy nelze Žádná odpověď není správná.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku je značení položky, kterou můžeme najít v účetnictví vedeném dle českých účetních předpisů po prodeji obchodního závodu a to u: Kupujícího, v aktivech v dl. hmotném majetku Kupujícího, v aktivech ve finančním majetku Prodávajícího, v aktivech ve finančním majetku Prodávajícího, v pasivech ve vlastním kapitálu.
Nepeněžitý vklad z obchodní korporace do dceřiné obchodní korporace nemá žádnédaňové dopady na daň z příjmů vkladatele (tedy nejsou s ním spojeny žádné daňové náklady nebo výnosy) s výjimkou: Vkladu pohledávek Vkladu plně odepsaného dl. hmotného majetku Vkladu nehmotného majetku, který nebyl zachycen v účetnictví vkladatele (např. ochranná známka) Vkladu obchodního závodu, pokud dluhy přesahují hodnotu aktiv.
Nepeněžitý vklad pozemku, který vkládá a.s. do dceřiné spol. s.r.o., bude pro účely vkladu oceněn znalcem na 15 mil. Kč. Základní kapitál nové spol. je dle zakládacího dokumentu 10 mil. Kč. V zahajovací rozvaze bude vykázáno: V aktivech 10 mil. Kč pozemek, 5 mil. Kč pohledávka. V pasivech 10 mil. Kč základní kapitál, 5 mil. Kč vkladové ážio V aktivech 10 mil. Kč pozemek, v pasivech 10 mil. Kč základní kapitál V aktivech 15 mil. Kč pozemek, v pasivech 10 mil. Kč základní kapitál, 5 mil. Kč vkladové ážio Žádná odpověď není správná.
Pan Novák je společníkem spol. s.r.o. od roku 2010 a má 20% podíl na ZK, výše splaceného vkladu je 1 mil. Kč. V roce 2019 ukončil účasti v této s.r.o. Vypořádací podíl činí 21. mil. Kč. Pan Novák obdrží od spol. ABC vypořádací podíl ve výši: 21 mil. Kč a bude muset ho zdanit ve svém daňovém přiznání jako ostatní příjem dle § 10, uplatnitelným výdajem k tomu bude vložená částka 1 mil. Kč 21 mil. Kč a tento příjem pro něho bude osvobozeným příjmem, protože podíl na společnosti ABC držel dobu delší než 5 let 18 mil. Kč po zdanění srážkovou daní, takže už do svého daňového přiznání nebude nic uvádět Žádná odpověď není správná.
Při vkladu obchodního závodu do dceřiné společnosti je možno na tuto společnost spolu s tímto závodem převést tyto daňové položky: Dobrou pověst vkladatele u FÚ Daňovou ztrátu vkladatele, která dosud nebyla uplatněna Možnost zvolit si daňové odpisy (rovnoměrné nebo zrychlené) u přeceněného hmotného majetku Možnost daňově odpisovat nabyté pozemky.
Akcie, nabyté za nepeněžitý vklad movitých věcí (odpisovaného hmotného majetku dle ZDP), mají u vkladatele (společnosti s ručení omezeným) nabývací cenu stanovenou ve výši: Účetní zůstatkové ceny vložených věcí Daňové zůstatkové ceny vložených věcí Znaleckého ocenění vložených věcí Ceny sjednané mezi společníky .
Dle českého obchodního práva se přeměn korporací mohou zúčastnit jenom právnické osoby určité právní formy s výjimkou jediného případu, kdy může být zúčastněna i fyzická osoba. Jedná se o převzetí jmění jediným společníkem rozdělení odštěpením změnu právní formy fúzi splynutím .
Společnost s ručením omezeným nabyla vkladem od svého zakladatele (právnické osoby) nákladní automobil. Tento automobil byl oceněn znalcem pro účely vkladu na částku 3 mil. Kč. Nová společnost bude postupovat při výpočtu daňových odpisů takto: vstupní cena 3 mil. Kč a bude pokračovat metodou odpisování, kterou používal vkladatel žádná odpověď není správná. vstupní cena 3 mil. Kč a zahájí odpisy pro první rok odpisování nemůže uplatnit žádné daňové odpisy .
Akciová společnost zakládá dceřinou akciovou společnost peněžitým a nepeněžitým vkladem. Nepeněžitým vkladem je účetně i daňově odepsaný kamion, peněžitý vklad je 2 mil. Kč. Kamion byl oceněn znaleckým posudkem na 3 mil. Kč. Základní kapitál nové společnosti bude oceněn ve výši? 4 mil. Kč Žádná odpověď není správná 5 mil. Kč 2 mil. Kč.
Pan Burda koupil v roce 2015 podíl na společnost s ručením omezeným za pořizovací cenu 20 mil. Kč. Tato společnost provozuje hotel a bohužel rok 2020 se pro ni ukázal jako likvidační. Pan Burda proto v listopadu 2020 prodal podíl na s.r.o. za 8 mil. Kč, aby získal alespoň nějaké peníze zpět. S tímto prodejem má tyto daňové povinnosti: uvést do svého daňového přiznání příjem z prodeje 8 mil. Kč a k němu uplatnit výdaj ve výši 20 mil. Kč nemá žádné daňové povinnosti uvést do svého daňového přiznání příjem z prodeje 8 mil. Kč a k němu uplatnit výdaj ve výši 8 mil. Kč oznámit správci daně, že získal osvobozený příjem ve výši 8 mil. Kč.
Pod pojmem kapitálová akvizice se rozumí převzetí podstatné části aktiv ekonomické jednotky výměnou za peníze převzetí podstatné části aktiv ekonomické jednotky výměnou za peníze fúze společností, které nejsou ekonomicky či personálně propojené převzetí ekonomické jednotky která probíhá formou koupě akcií či podílu na společnosti, kterým nabyvatel získá rozhodující, případně podstatný vliv.
Report abuse Consent Terms of use