option
My Daypo

Ucep

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Ucep

Description:
Test z Ucep 2019 FP.

Author:
Ucep-hater
(Other tests from this author)

Creation Date:
15/05/2019

Category:
University

Number of questions: 36
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Ve kterém předpisu je upravena směrná účtová a závazný formát účetních výkazů pro podnikatele? a) Ve vyhlášce č. 499/2018 Sb. pro podnikatele. b) V zákoně č. 561/1991 S. o účetnictví. c) V Českém účetním standardu č. 001 o rozvahách. d) Žádná z předchozích možností není správná.
2. Kdo je tvůrce US GAAP – účetních předpisů používaných v USA? a) Výbor pro audit americké federální vlády. b) SEC – Komise pro cenné papíry. c) Ministerstva financí jednotlivých států. d) Žádná z předchozích možností není správná.
3. Vyberte položku, kde jsou uvedeny nejpoužívanější účetní programy pro malé a střední firmy v České republice: a) Relax, Servis, Solitea. b) SAP, Oracle, BPCS. c) Account a Účto. d) Žádná z předchozích možností není správná.
4. Účetnictví povinně nemusí vést následující subjekt: a) Společnost s ručením omezeným, obrat 15 mil. Kč, zapsána do obchodního rejstříku. b) Podnikatel – prodej oken, obrat 26 mil. Kč, nezapsaný do obchodního rejstříku. c) Podnikatel – zedník, obrat 15 mil. Kč, nezapsaný do obchodního rejstříku. d) Žádná z předchozích možností není správná.
5. Směrná účtová osnova je rozdělena do následujících účtových tříd: a) 0 – dlouhodobý majetek, 1 – zásoby, 2 – krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, 3 – zúčtovací vztahy, 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky, 5 – výnosy, 6 – náklady, 7 – závěrkové a podrozvahové účty, 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví. b) 0 – dlouhodobý majetek, 1 – zásoby, 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky, 3 – zúčtovací vztahy, 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky, 5 – náklady, 6 – výnosy, 7 – závěrkové a podrozvahové účty, 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví. c) 0 – dlouhodobý majetek, 1 – zásoby a krátkodobý finanční majetek, 2 – peněžní prostředky, 3 – zúčtovací vztahy, 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky, 5 – náklady, 6 – výnosy, 7 – vnitropodnikové účty, 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví. d) Žádná z předchozích možností není správná.
6. Vyberte správné tvrzení o účetních knihách: a) Hlavní kniha je chronologický seznam účetních zápisů, účetní deník je věcný (systematický) zápis účetních operací a je rozdělen dle účtů. b) Účetní deník je chronologický seznam účetních zápisů, hlavní kniha je věcný (systematický) zápis účetních operací a je rozdělen dle účtů. c) Účetní deník je seznam účetních zápisů řazený dle data uskutečnění zdanitelného plnění, hlavní kniha je věcný (systematický) zápis účetních operací a je rozdělen dle účtů. d) Žádná z předchozích možností není správná.
7. Jakými metodami se oceňují zásoby nakoupeného materiálu evidované v účetnictví: a) Vlastními náklady v případě naskladnění a individuálním oceněním v případě vyskladnění. b) Cenou dle faktury přijaté při naskladnění a cenou dle faktury vydané při vyskladnění. c) Pořizovací cenou v případě naskladnění zásob a průměrnou skutečnou cenou při vyskladnění. d) Žádná z předchozích možností není správná.
8. Vyberte seznam položek, kde všechny patří do dlouhodobého hmotného majetku: a) Software, goodwill a ocenitelná práva. b) Cenné papíry se splatností delší než 1 rok (držené do splatnosti). c) Pozemky, stavby, software a umělecká díla. d) Žádná z předchozích možností není správná.
9. Náklady a výnosy jsou ve výkazu zisku a ztrát v druhovém členění strukturovány takto: a) Provozní činnost, investiční činnost a mimořádná činnost. b) Běžná činnost a finanční činnost. c) Provozní činnost, finanční činnost a mimořádná činnost. d) Žádná z předchozích možností není správná.
10. Má-li ÚJ (např. s.r.o.) peněžní prostředky v cizí měně, pak o nich účtuje následovně: a) V průběhu účetního období nemusí příjmy a výdaje přepočítávat na českou měnu, pouze na konci účetního období přepočte sumu příjmů a sumu výdajů na měnu českou buď kurzem stanoveným ČNB (pevným nebo denním) nebo jednotným směnným kurzem. b) Každý příjem a výdaj přepočítává na měnu českou a to kurzem stanoveným ČNB (pevným nebo denním). Nesmí použít jednotný směnný kurz. Na konci účetního období musí provést přepočet posledním známým kurzem ČNB. c) Každý příjem a výdaj přepočítává na měnu českou kurzem stanoveným ČNB (pevným nebo denním). Nesmí použít jednotný směnný kurz. Na konci účetního období nemusí provést přepočet. d) Žádná z předchozích možností není správná.
11. Vyberte správné tvrzení o účtování na účtech pro dluhy k úvěrovým institucím (např. bankovní úvěr): a) Počáteční stavy jsou na straně D, přírůstky se evidují na D, úbytky na MD a konečný zůstatek účtu je při ještě nesplaceném úvěru na D. b) Počáteční stavy jsou na straně MD, přírůstky se evidují na MD, úbytky na D a konečný zůstatek účtu je při ještě nesplaceném úvěru na MD. c) Počáteční stavy jsou vždy nula, přírůstky se evidují na MD, úbytky na D a konečný zůstatek účtu je při ještě nesplaceném úvěru na MD. d) Žádná z předchozích možností není správná.
12. Kategorizace účetních jednotek je do českého účetního práva zavedena: a) S účinností od 1.1.2016 zákonem o účetnictví. b) S účinností od 1.1.2014 zákonem o obchodních korporacích. c) S účinností od 1.1.2004 příslušným českým účetním standardem. d) Žádná z předchozích možností není správná.
13. Vyberte položky, které patří do dlouhodobého finančního majetku: a) Dlouhodobé úvěry a zápůjčky se splatností delší než 5 let (např. zápůjčka jinému podniku). b) Peněžní prostředky na běžném účtu, které na něm zůstávají déle než 1 rok. c) Cenné papíry a vklady, pořízené s úmyslem držet je kratší dobu než 1 rok. d) Žádná z předchozích možností není správná.
14. Vyberte, kterým účetním případem nastala pouze změna struktury aktiv. a) Zisk z předchozího účetního období byl převeden na nerozdělený zisk minulých let. b) Na základě výpisu z běžného účtu jsme přijali zálohu na dodávku zboží, při účtování zásob způsobem A. c) Na základě faktury přijaté účtujeme o pronájmu budovy. d) Žádná z předchozích možností není správná.
15. Podle výpisu z běžného bankovního účtu byly odepsány bankovní poplatky za vedení ve výši 500 Kč. a) V oběžných aktivech klesne krátkodobý finanční majetek a v cizích zdrojích se sníží závazky. b) V aktivech se sníží krátkodobý finanční majetek a ve výkazu zisku vznikne finanční náklad. c) V oběžných aktivech se sníží peněžní prostředky na účtech a ve výkazu zisku a ztrát vznikne finanční náklad. d) Žádná z předchozích možností není správná.
16. Pro podání žádosti na soud byly spotřebovány kolky v hodnotě 600 Kč. a) V oběžných aktivech rozvahy klesnou peněžní prostředky a v oběžných aktivech vzrostou krátkodobé cenné papíry. b) V oběžných aktivech se sníží peněžní prostředky a ve výkazu zisku a ztráty vznikne provozní náklad. c) V oběžných aktivech rozvahy se sníží krátkodobý finanční majetek a ve výkazu zisku a ztráty vznikne finanční náklad. d) Žádná z předchozích možností není správná.
17. Společnost poskytla zaměstnanci zálohu k vyúčtování na drobné výdaje ve výši 10 000 Kč v hotovosti: a) Operace nebude mít vliv na výši oběžných aktiv, pouze na jejich strukturu. b) V aktivech rozvahy dojde k poklesu položky peněžní prostředky na účtech o celou částku zálohy a současně ve výkazu zisku a ztráty k nákladu na spotřebu materiálu a energie. c) V aktivech rozvahy dojde k nárůstu položky jiné pohledávky o celou částku zálohy a současně ve výkazu zisku a ztráty k nákladu na spotřebu materiálu a energie. d) Žádná z předchozích možností není správná.
18. ÚJ je plátcem DPH a účtuje zásoby způsobem A. Dle faktury přijaté nakoupila zboží v hodnotě 121 000 Kč (celková cena na faktuře). Faktura ještě nebyla zaplacena: Přijetí faktury se projeví: a) Jako růst závazku k dodavateli zboží v pasivech rozvahy v celkové částce, současně jako vznik provozního nákladu ve výkazu zisku a ztrát v hodnotě základu daně a částka DPH jako růst pohledávky v aktivech rozvahy. b) Jako růst závazku k dodavateli zboží v pasivech rozvahy a současně jako vznik provozního nákladu ve výkazu zisku a ztráty. c) Jako růst závazku k dodavateli zboží v pasivech a současně jako zvýšení oběžných aktiv rozvahy. d) Žádná z předchozích možností není správná.
19. ÚJ je neplátce DPH a účtuje zásoby způsobem B. Podle výdejky ze skladu vydala zboží v hodnotě 5 000 Kč. projeví se to jako: a) Jako snížení zásob zboží v aktivech rozvahy a současně vznik nákladu ve výkazu zisku a ztráty. b) Jako vznik výnosu ve výkazu zisku a ztráty a snížení zásob v aktivech rozvahy. c) Operace se nezobrazí v žádném účetním výkazu. Projeví se pouze ve skladové evidenci. d) Žádná z předchozích možností není správná.
20. Vyberte, kterým účetním případem nastala pouze změna struktury pasiv. a) Na základě zúčtovací a výplatní listiny byla snížena mzda zaměstnance o zálohu na daň. b) Na základě zúčtovací a výplatní listiny účtujeme o hrubých mzdách zaměstnanců. c) Podle výpisu z bankovního účtu bylo uhrazeno zdravotní pojištění za zaměstnavatele. d) Žádná z předchozích možností není správná.
21. ÚJ je plátcem DPH a účtuje zásoby způsobem A. Dle výpisu z bankovního účtu zaplatil odběratel zálohu na dodávku zboží. Tato operace bude v účetních výkazech zobrazena: a) Jako zvýšení peněžních prostředků v aktivech rozvahy a současně snížením zásob v aktivech rozvahy. b) Jako zvýšení peněžních prostředků v aktivech a současně vznik provozního výnosu ve výkazu zisku a ztráty. c) O záloze se neúčtuje. d) Žádná z předchozích možností není správná.
22. Dle výpisu z bankovního účtu byla uhrazena daň z příjmů právnických osob za ÚJ. a) V pasivech rozvahy se sníží cizí zdroje a v aktivech rozvahy se sníží peněžní prostředky. b) V oběžných aktivech vzroste daňová pohledávka a v aktivech rozvahy se sníží peněžní prostředky. c) V pasivech rozvahy se zvýší cizí zdroje a v aktivech rozvahy se sníží stav peněžních. d) Žádná z předchozích možností není správná.
23. ÚJ uhradila v hotovosti dlužnou fakturu přijatou za telefonní služby. a) V oběžných aktivech rozvahy se sníží krátkodobý finanční majetek a ve výkazu zisku a ztráty vznikne provozní náklad. b) V rozvaze se sníží závazek k dodavateli telefonních služeb a v aktivech rozvahy se sníží krátkodobý finanční majetek. c) V rozvaze v cizích zdrojích se zvýší závazek k dodavateli telefonních služeb a v aktivech rozvahy se sníží peněžní prostředky. d) V rozvaze v cizích zdrojích se sníží závazek k dodavateli telefonních služeb a v aktivech se sníží peněžní prostředky. e) Žádná z předchozích možností není správná.
24. Společnost provedla vyúčtování hrubých mezd za měsíc březen v celkové výši 5 000 000 Kč. a) V aktivech rozvahy dojde k poklesu položky peněžní prostředky na účtech o celou částku hrubé mzdy a současně ve výkazu zisku a ztráty ke mzdovému nákladu. b) V pasivech rozvahy dojde k nárustu položky závazky ke společníkům o celou částku hrubé mzdy a současně ve výkazu zisku a ztráty ke mzdovému nákladu. c) V pasivech rozvahy dojde k nárustu položky závazky k zaměstnancům o celou částku hrubé mzdy a současně ve výkazu zisku a ztráty ke mzdovému nákladu. d) Žádná z předchozích možností není správná.
25. Na konci účetního období se účtuje mimo jiné na dohadných účtech. Ty se účtují například v následující situaci: a) V případě, že byla spotřebována elektrická energie, ke které zatím není k dispozici přijatá faktura s vyúčtováním. Vytvořením dohadné položky pak vznikne provozní výnos ve výkazu zisku a ztráty a vzrostou cizí zdroje v pasivech rozvahy. b) V případě, že byla spotřebována elektrická energie, ke které zatím není k dispozici přijatá faktura s vyúčtováním. Vytvořením dohadné položky pak vznikne provozní náklad ve výkazu zisku a ztráty a vzrostou cizí zdroje v pasivech rozvahy. c) V případě, že je k dispozici přijatá faktura za elektřinu, jejíž vyúčtování zasahuje i do následujícího účetního období. Vytvořením dohadné položky pak vznikne výnos a vzrostou cizí zdroje v pasivech rozvahy. d) Žádná z předchozích možností není správná.
26. Vyberte, kterým účetním případem vzrostla hodnota bilanční sumy rozvahy: a) Na základě výpisu z úvěrového účtu byla zaplacena splátka úvěru. b) ÚJ na fakturu nakoupila zboží, při účtování zásob způsobem A. c) Na fakturu nám byl opraven automobil. d) Žádná z předchozích možností není správná.
27. ÚJ vlastní dodávkou dovezla nový stroj na ohýbání plechu v hodnotě 100 100 Kč, kterým má v úmyslu využívat pro výrobu vlastních výrobků. Kupní cena na základě přijaté faktury již je zaúčtována i zaplacena. Zaevidujte, jaký dopad do výkazu budou mít celkové náklady na dopravu ve výši 4 000 Kč. (Pozn. z vnitřní účetní směrnice: ÚJ považuje za dlouhodobý majetek v hodnotě nad 100 000 Kč). a) V aktivech rozvahy vzroste nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a ve výkazu zisku a ztráty vznikne výnos (v položce aktivace). b) V aktivech rozvahy vzroste nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a ve výkazu zisku a ztráty dojde k úbytku provozního nákladu (v položce aktivace). c) V aktivech rozvahy vzroste nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a ve výkazu zisku a ztráty dojde k úbytku provozního nákladu (v položce služby - cestovné). d) Žádná z předchozích možností není správná.
28. ÚJ zaúčtovala odpisy vlastního automobilu ve výši 41 000 Kč. a) V aktivech rozvahy klesne brutto hodnota dlouhodobého hmotného majetku a ve výkazu zisku a ztráty vznikne provozní náklad. b) V aktivech rozvahy vzroste netto hodnota dlouhodobého hmotného majetku a ve výkazu zisku a ztráty vznikne provozní náklad. c) V aktivech rozvahy klesne netto hodnota dlouhodobého hmotného majetku a ve výkazu zisku a ztráty vznikne provozní náklad. d) Žádná z předchozích možností není správná.
29. Podle interního dokladu bylo zaměstnanci předepsáno k úhradě manko na dlouhodobém majetku (za ukradené auto). Tato situace se ve výkazech projeví: a) Jako zvýšení závazku k zaměstnanci v pasivech rozvahy a současně vznik provozního výnosu ve výkazu zisku a ztráty. b) Jako zvýšení pohledávky za zaměstnancem v aktivech rozvahy a vznik provozního výnosu ve výkazu zisku a ztráty. c) Jako snížení brutto hodnoty dlouhodobého hmotného majetku a vznik provozního výnosu ve výkazu zisku a ztráty. d) Žádná z předchozích možností není správná.
30. Společnost zařadila do užívání počítač v hodnotě 52 tis. Kč. Dle vnitřní účetní směrnice je hranice pro dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek stanovena v hodnotě nad 50 tis. Kč. Rozhodněte, který výrok je správný. a) Nemá to vliv na bilanční sumu aktiv a pasiv. b) Dojde ke vzniku provozních nákladů. c) Vzroste položka pořízení dlouhodobého hmotného majetku a současně klesne položka hmotné povinné věci. d) Žádná z předchozích možností není správná.
31. Vyberte správné tvrzení: a) První rozvaha, kterou sestavuje ÚJ, se jmenuje zahajovací a sestavuje se ke dni vzniku ÚJ. b) První rozvaha, kterou sestavuje ÚJ, se jmenuje počáteční a sestavuje se ke dni vzniku ÚJ. c) První rozvaha, kterou sestavuje ÚJ, se jmenuje zahajovací a sestavuje se ke dni zahájení činnosti ÚJ. d) Žádná z předchozích možností není správná.
32. Ve kterém předpisu je upravena směrná účtová a závazný formát účetních výkazů pro podnikatele? a) Ve vyhlášce č. 500/1991 Sb. pro podnikatele. b) V zákoně č. 563/1991 S. o účetnictví. c) Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele. d) Žádná z předchozích možností není správná.
33. Kdo je tvůrcem US GAAP – účetních předpisů používaných v USA? a) Výbor pro audit americké federální vlády. b) Komise pro reporting. c) Ministerstva financí jednotlivých států. d) Žádná z předchozích možností není správná.
34. Vyberte položku, kde jsou uvedeny nejpoužívanější účetní programy pro malé a střední firmy v České republice: a) Relax, Servis, Solitea. b) SAP, Oracle, BPCS. c) Helios, Money, Pohoda, Abra. d) Žádná z předchozích možností není správná.
35. Účetnictví povinně nemusí vést následující subjekt: a) Společnost s ručením omezeným, obrat 15 mil. Kč, zapsána do obchodního rejstříku. b) Podnikatel – prodej oken, obrat 15 mil. Kč, nezapsaný do obchodního rejstříku. c) Podnikatel – zedník, obrat 26 mil. Kč, nezapsaný do obchodního rejstříku. d) Žádná z předchozích možností není správná.
36. Kategorizace účetních jednotek je do českého účetního práva zavedena: a) S účinností od 1.1.1991 zákonem o účetnictví. b) S účinností od 1.1.2014 zákonem o obchodních korporacích. c) S účinností od 1.1.2004 příslušným českým účetním standardem. d) Žádná z předchozích možností není správná.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests