option
My Daypo

UPJS Chemia 641-661

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UPJS Chemia 641-661

Description:
univerzita

Author:
AVATAR

Creation Date:
06/06/2022

Category:
University

Number of questions: 17
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
642. Lineárnu štruktúru má zlúčenina: acetylén metán propán obsahujúca sp² hybridizovaný atóm uhlíka kyanid draselný etín benzén etylén.
644. Dvojitá väzba organických zlúčenín: je dlhšia ako jednoduchá väzba má nižšiu väzbovú energiu ako jednoduchá väzba na rozdiel od trojitej väzby umožňuje samovoľnú rotáciu okolo sigma väzby je dlhšia ako trojitá väzba je príčinou cis- trans izomérie má vyššiu väzbovú energiu ako trojitá väzba je pevnejšia ako jednoduchá umožňuje adičné reakcie molekuly.
645. V molekulách ktorých uhľovodíkov sa nevyskytuje pi väzba? cyklooktán anilin 1,2-dimetylcyklohexán acetylén propenol tiofén chloroform etylénglykol.
646. V ktorej zlúčenine nie je polárna kovalentná väzba: vo vode v acetyléne v etanole v hexa-2,4-diéne v kyseline trichlóroctovej v benzéne v anilíne v toluéne.
647. Ktorá zo zlúčenín má molekulu, ktorej atómy uhlíka ležia v jednej rovine a zvierajú väzbový uhol 120 stupňov akroleín etén etylén benzén etán butanol acetylen chloroform.
648. Vyberte izomér 1,2-dimetylbenzénu: etylbenzén p-xylén toluén o-krezol dietylbenzén 1,3-dimetylcyklohexa-1,3,5-trién 4-metyltoluén styrén.
649. V ktorej molekule nie sú delokalizované pi väzby cyklohexan cyklopropan cyklohexa-1,4-dien but-2-en cyklohexatrien pyridin antracen fenantren.
651. Ktora zlucenina prejavuje polohovu (cis-trans) izomeriu 1,2 - dichloretylen but-2-en kys. cyklobutandikarboxylova chloroform propen but-1-en cyklobutan.
652. Vo vaničkovej forme sa vyskytuje glukoza galaktoza cyklohexan cyklopentan benzen cyklohexatrien furan.
653. Koľko väzieb obsahuju jednotlive molekuly anilin 14 benzen 12 toluen 15 fenol 13 cyklobutan 12 buta-1,3-dien 10 o-xylen 17 styren 18.
654. Použitim sumarneho vzorca C5H10 môžeme zapisať cyklopentan metylcyklobutan etylcyklopropan pent-2-en 2-metylbut-1-en but-2-en 3-cyklopenten 1-etyl-1-metyl-cykloprpop-2-en.
655. Vyberte reakcie elektrofilnej adicie reakcia bromovodika s etylenom reakcia kys. chlorovodikovej a propenu hydratacia but-2-enu reakcia chlorovodika s acetylenom oxidacia propan-2-olu reakcia benzenu a kys. sirovej dehyrogenacia propenu vznik esteru z kyseliny a alkoholu.
657. Tautomeria je druh izomerie ktory znamena presmyk atomu vodika v molekule keto- alebo enol- usporiadanie ze konstitucne izomery sa lisia polohou vodika a dvojitej vazby presun poradia uhlikovych atomov delokalizaciu elektronov polohu substituentov -CH3 dochadza k reakcii CH2=CH-OH -- CH3-CHO dochadza k reakcii CH3-CO-CH3 -- CH3-CH2-OH.
658. Mezomeria je sposob delokalizacie pi elektronov rezonancia medzi strukturnymi vzorcami je pricinou stalosti aromatickych zlucenin opticka aktivita druh oprickej izomerie sposob delokalizacie sigma elektronov v strukture cyklohexanu.
659. Homologia organickych zlucenin je, ked zluceniny sa odlisuju rovnakym prirastkom odlisuju sa ako H3C-CH3 a H3C-CH2-CH3 homologickeho radu s poctom C4 a C5 sa lisia skupenskym stavom odlisuju sa poctom -CH2- skupin maju rovnake zozenie, ale nerovnaku strukturu odlisuju sa rychlostnou konstantou odlisuju sa polohou substituentov sa odlisuju poradim vazieb.
660. V ktorych zluceninach lezia vsetky atomy uhlika v jednej rovine but-2-en penta-1,3-dien benzen toulen etin but-1-en but-1-in but-2-in.
661. Ktora zlucenina sa moze vyskztovat v 4 enantiomeroch erytroza treoza ak obsahuje 2 chiralne atomy ak plati pre n centier chirality 2^n optickych izomerov glukoza sedoheptuloza ak obsahuje 4 asymetricke uhliky ak plati pre n centier chirality 2^n+1 optickych izomerov.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests