option
My Daypo

UPOL_PA_Somatologie_1 - 28

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UPOL_PA_Somatologie_1 - 28

Description:
2. funkční anatomie tkání

Author:
AVATAR
Stanislava Hurtová
(Other tests from this author)


Creation Date:
04/05/2022

Category:
Science

Number of questions: 28
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Studiem mikroskopické stavby tkání se zabývá A) Anatomie B) Histologie C) Fyziologie D) Mikrobiologie.
2. Přiřaďte každou ze tkání ke tkáňovému typu: A. Chrupavka B. Povrchová vrstva sliznice C. Varolův most D. Krev E. Střední vrstva srdeční stěny 1. Epitely 2. Pojiva 3. Svalová tkáň 4. Nervová tkáň 5. Tekutá tkáň A) A1, B2, C4, D5, E3 B) A1, B2, C3, D4, E5 C) A2, B3, C4, D5, E1 D) A2, B1, C4, D5, E3.
3. Přiřaďte uvedené epitely k jejich funkčnímu typu: A. Langerhansovy ostrůvky B. Střevní mikroklky C. Oční sítnice D. Epidermis 1. Epitel krycí 2. Epitel žlázový 3. Epitel resorpční 4. Epitel smyslový A) A2, B3, C4, D1 B) A1, B2, C3, D4 C) A2, B1, C4, D3 D) A4, B3, C2, D1.
4. Nejodolnější proti mechanickým, tepelným a chemickým vlivům je A) Resorpční epitel B) Smyslový epitel C) Krycí epitel D) Žlázový epitel.
5. Nejmenší regenerační schopnost má A) Krycí epitel B) Žlázový epitel C) Resorpční epitel D) Smyslový epitel.
6. Tuhé vazivo obsahuje převážně A) Kolagenní vlákna B) Buňky a mezibuněčnou hmotu C) Elastická vlákna D) Retikulární vlákna.
7. Tuhé vazivo A) Má málo vláken a mnoho buněk a mezibuněčné hmoty B) Obsahuje tukové buňky spojené retikulárním vlákny C) Má převahu elastických vláken D) Obsahuje převážně kolagenní vlákna.
8. Lymfoidní vazivo A) Je základem mízních uzlin B) Formuje v podkoží tukové polštáře C) Vyplňuje štěrbiny mezi orgány D) Obsahuje převážně elastická vlákna.
9. Vazivová chrupavka A) Obsahuje převážně elastická vlákna B) Obsahuje převážně vlákna retikulární C) Obsahuje svazky kolagenních vláken D) Neobsahuje kolagenní vlákna.
10. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Exkreční žlázy vylučují odpadní látky (moč, pot) a sekreční žlázy vylučují sekrety mimo tělo (mléčná žláza) nebo do orgánových dutin (žaludeční šťáva). 2. Podle počtu vrstev rozlišujeme jednovrstevné a vícevrstevné epitely. Např. epidermis je vytvořena jednovrstevným epitelem a vícevrstevný epitel vystýlá vnitřní povrch cév. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
11. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. V řídkém vazivu je málo buněk a mezibuněčné hmoty a je zde převaha elastických vláken. Tento typ vaziva vyplňuje štěrbiny mezi orgány. 2. Chrupavky jsou bezcévné a nemají inervaci, povrch chrupavek kryje vazivový obal perichondrium. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
12. Kostní tkáň A) Neobsahuje kolagenní vlákna B) Je bezcévná a nemá inervaci C) Obsahuje 35 % minerálních látek D) Je tvořena především lamelózními kostmi.
13. Okostice A) Je poměrně necitlivá B) Je důležitá pro výživu kostí C) Je krvetvornou tkání D) Pokrývá celou kost včetně kloubních konců.
14. Osifikace A) Probíhá pouze z povrchu chrupavky B) Se šíří z osifikačních center C) Dlouhých kostí probíhá z vaziva D) Není ovlivněna růstovým hormonem.
15. Hladká svalová tkáň A) Se skládá z vřetenovitých buněk spojených jemným vazivem B) Je tvořena svalovými vlákny, která se skládají do svazků spojených vazivem C) Tvoří základ zádových, hrudních a krčních svalů D) Je řízena míšními a hlavovými nervy.
16. Srdeční svalovina A) Je řízena míšními a hlavovými nervy B) Tvoří vnitřní vrstvu srdeční stěny C) Je typem příčně pruhované svalové tkáně D) Je typem hladké svaloviny.
17. Srdeční svalovina A) Má volní inervaci B) Je příčně pruhovaná a složená z buněk C) Je pod kontrolou mozkové kůry D) Je tvořena svalovými vlákny spojenými vazivem.
18. Určete typy svalových tkání: A. Svalová tkáň řízená míšními a hlavovými nervy B. Svalovina inervovaná autonomními nervy C. Svalová tkáň, schopná tvořit a rozvádět elektrické vzruchy 1. Hladká svalová tkáň 2. Srdeční svalovina 3. Kosterní svalová tkáň A) A1, B2, C3 B) A3, B1, C2 C) A3, B2, C1 D) A1, B3, C2.
19. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Myofibrily v hladké a srdeční svalovině i v kostním svalu jsou složeny ze dvou typů bílkovin. Při kontrakci vyvolané nervovým podnětem se molekuly obou bílkovin vsouvají mezi sebe a svalové vlákno se zkracuje. 2. Srdeční svalovina je typem hladké svalové tkáně složené z buněk. Srdeční svalovina je inervována mozkovými a míšními nervy. A) 1=ano, 2ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
20. *Nejprimitivnější nervová soustava u živočichů je A) Trubicovitá B) Žebříčkovitá C) Difúzní D) Pásovitá.
21. *Žebříčkovitá nervová soustava se nachází u A) Láčkovců B) Červů kroužkovců C) Prvoků D) Strunatců.
22. Neuron A) Má vždy jeden dendrit B) Neobsahuje buněčné organely C) Obsahuje obvykle několik axonů D) Je vyživován prostřednictvím neuroglií.
23. Výběžky neuronů dendrity A) Jsou krátké výběžky vedoucí dostředivě B) Jsou pokryty myelinovou pochvou C) Jsou součástí neuroglií D) Jsou dlouhá vlákna vedoucí odstředivě.
24. Přiřaďte k sobě správné termíny (významově, funkčně, anatomicky): A. Gliová buňka B. Odstředivý výběžek neuronu C. Dostředivý výběžek neuronu D. Mediátor E. Pochva nervového vlákna 1. Axon 2. Dendrit 3. Astrocyt 4. Schwamannova buňka 5. Acetylcholin A) A4, B2, C1, D5, E3 B) A3, B1, C2, D5, E4 C) A3, B1, C2, D4, E5 D) A4, B2, C1, D3, E5.
25. Hojení kostní tkáně A) Nikdy nevede k obnovení původní funkce B) Probíhá velmi pomalu C) Je pomalé a kost lze zatěžovat postupně D) Probíhá dobře a rychle.
26. Regenerační schopnost nervové tkáně A) Je nulová B) Je pro dobré krevní zásobení dobrá C) Je velmi pomalé a nemusí být úplné D) Nezávisí na poškození periferního výběžku neuronu.
27. Regenerace a hojení A) Kostní tkáně probíhá dobře a rychle B) Nervové tkáně je dobré díky dobrému krevnímu zásobení C) Bezcévných chrupavek je nedokonalé D) Epitelů je poměrně pomalé.
28. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Epitely regenerují obvykle velmi dobře a rychle. Bohaté cévní zásobení podkladových vrstev epitelů urychluje buněčné dělení, které vede k rychlému vyplnění defektu. 2. Nervová tkáň má přes dobré krevní zásobení malou regenerační schopnost. Plně diferencované neurony nemají schopnost proliferace. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests