option
Questions
ayuda
daypo
search.php
ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ON UPOL_PA_Somatologie_1 - 28
COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UPOL_PA_Somatologie_1 - 28

Description:
Funkční anatomie tkání

Author:
Lucie Malinová
Other tests from this author

Creation Date: 06/03/2022

Category: Science

Number of questions: 28
Share the Test:
New CommentNuevo Comentario
No comments about this test.
Content:
Studiem mikroskopické stavby tkání se zabývá? Anatomie Histologie Fyziologie Mikrobiologie.
Přiřaďte každou ze tkání ke tkáňovému typu: Chrupavka Povrchová vrstva sliznice Varolův most Krev Střední vrstva srdeční stěny.
Přiřaďte uvedené epitely k jejich funkčnímu typu: Langerhansovy ostrůvky Střevní mikroklky Oční sítnice Epidermis.
Nejodolnější proti mechanickým, tepelným a chemickým vlivům je Resorpční epitel Smyslový epitel Krycí epitel Žlážový epitel.
Nejmenší regenerační schopnost má Krycí epitel Žlázový epitel Resorpční epitel Smyslový epitel.
Tuhé vazivo obsahuje převážně Kolagenní vlákna Buňky a mezibuněčnou hmotu Elastická vlákna Retikulární vlákna.
Tuhé vazivo Má málo vláken a mnoho buněk a mezibuněčné hmoty Obsahuje tukové buňky spojené retikulárními vlákny Má převahu elastických vláken Obsahuje převážně kolagenní vlákna.
Lymfoidní vazivo Je základem mízních uzlin Formuje v podkoží tukové polštáře Vyplňuje štěrbiny mezi orgány Obsahuje převážně elastická vlákna.
Vazivová chrupavka Obsahuje převážně elastická vlákna Obsahuje převážně vlákna retikulární Obsahuje svazky kolagenních vláken Neobsahuje kolagenní vlákna.
Jsou uvedená tvrzení správná? 1.Exkreční žlázy vylučují odpadní látky (moč, pot) a sekreční žlázy vylučují sekrety mimo tělo (mléčná žláza) nebo do orgánových dutin (žaludeční šťáva). 2.Podle počtu vrstev rozlišujeme jednovrstevné a vícevrstevnaté epitely. Např. epidermis je vytvořena jednovrstevným epitelem a vícevrstevnatý epitel vystýlá vnitřní povrch cév. 1= ano, 2= ne 1= ne, 2= ano 1= ano, 2= ano 1= ne, 2= ne.
Jsou uvedená tvrzení pravdivá, nebo ne? 1.V řídkém vazivu je málo buněk a mezibuněčné hmoty a je zde převaha elastických vláken. Tento typ vaziva vyplňuje štěrbiny mezi orgány. 2.Chrupavky jsou bezcévné a nemají inervaci, povrch chrupavek kryje vazivový obal perichondrium. 1= ano, 2= ne 1= ne, 2= ano 1= ano, 2= ano 1= ne, 2= ne.
Kostní tkáň Neobsahuje kolagenní vlákna Je bezcenná a nemá inervaci Obsahuje 35% minerálních látek Je tvořena především lamelózními kostmi.
Okostice Je poměrně necitlivá Je důležitá pro výživu kostí Je krvetvornou tkání Pokrývá celou kost včetně kloubních konců.
Osifikace Probíhá pouze z povrchu chrupavky Se šíří z osifikačních center Dlouhých kostí probíhá z vaziva Není ovlivněna růstovým hormonem.
Hladká svalová tkáň Se skládá z vřetenovitých buněk spojených jemným vazivem Je tvořena svalovými vlákny, která se skládají do svazků spojených vazivem Tvoří základ zádových, hrudních a krčních svalů Je řízena míšními a hlavovými nervy.
Srdeční svalovina Je řízena míšními a hlavovými nervy Tvoří vnitřní vrstvu srdeční stěny Je typem příčně pruhované svalové tkáně Je typem hladké svaloviny.
Srdeční svalovina Má volní inervaci Je příčně pruhovaná a složená z buněk Je pod kontrolou mozkové kůry Je tvořena svalovými vlákny spojenými vazivem.
Určete typy svalových tkání Svalová tkáň řízená míšními a hlavovými nervy Svalovina inervovaná autonomními nervy Svalová tkáň, schopná tvořit a rozvádět elektrické vzruchy.
Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1.Myofibrily v hladké a srdeční svalovině i v kostním svalu jsou složeny ze dvou typů bílkovin. Při kontrakci vyvolané nervovým podnětem se molekuly obou bílkovin vsouvají mezi sebe a svalové vlákno se zkracuje. 2.Srdeční svalovina je typem hladké svalové tkáně složené z buněk. Srdeční svalovina je inervována mozkovými a míšními nervy. 1= ano, 2= ne 1= ne, 2= ano 1= ano, 2= ano 1= ne, 2= ne.
Nejprimitivnější nervová soustava u živočichů je Trubicovitá Žebříčkovitá Difúzní Pásovitá.
Žebříčkovitá nervová se nachází u láčkovců červů kroužkovců prvoků strunatců.
Neuron Má vždy jeden dendrit Neobsahuje buněčné organely Obsahuje obvykle několik axonů Je vyživována prostřednictvím neuroglií.
Výběžky neuronů dendrity Jsou krátké výběžky vedoucí dostředivě Jsou pokryty myelinovou pochvou Jsou součástí neuroglií Jsou dlouhá vlákna vedoucí odstředivě.
Přiřaďte k sobě správné termíny (významově, funkčně, anatomicky): Gliová buňka Odstředivý výběžek neuronu Dostředivý výběžek neuronu Mediátor Pochva nervového vlákna.
Hojení kostní tkáně Nikdy nevede k obnovení původní funkce Probíhá velmi pomalu a neplnohodnotně Je pomalé a kost lze zatěžovat postupně Probíhá dobře a rychle.
Regenerační schopnost nervové tkáně Je nulová Je pro dobré krevní zásobení dobrá Je velmi pomalé a nemusí být úplné Nezávisí na poškození periferního výběžku neuronu.
Regenerace a hojení Kostní tkáně probíhá dobře a rychle Nervové tkáně je dobré díky dobrému krevnímu zásobení Bezcévných chrupavek nedokonalé Epitelů je poměrně pomalé.
Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Epitely regenerují obvykle velmi dobře a rychle. Bohaté cévní zásobení podkladových vrstev epitelů urychluje buněčné dělení, které vede k rychlému vyplnění defektu. 2. Nervová tkáň má přes dobré krevní zásobení malou regenerační schopnost. Plně diferencované neurony nemají schopnost proliferace. 1= ano, 2= ne 1= ne, 2= ano 1= ano, 2= ano 1= ne, 2= ne.
Report abuse