option
My Daypo

UPOL_PA_Somatologie_1 - 29

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UPOL_PA_Somatologie_1 - 29

Description:
4.a) pohybový systém - kosti

Author:
AVATAR
Stanislava Hurtová
(Other tests from this author)


Creation Date:
04/05/2022

Category:
Science

Number of questions: 29
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Kosterní soustava člověka se skládá A) Z o něco více jak 100 kostí B) Z o něco více jak 200 kostí C) Z o něco více jak 300 kostí D) Z o něco více jak 400 kostí.
2. Růst kostí A) Probíhá i po skončené osifikaci růstových chrupavek B) Probíhá až do 30. roku života C) Do šířky probíhá přirůstáním kostních lamel z hlubokých vrstev okostice D) Do délky probíhá uprostřed diafýz.
3. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. V mládí je v kostech zastoupena především červená kostní dřeň, která je krvetvorným orgánem. Červená dřeň je postupně nahrazována tukovou tkání a mění se ve žlutou kostní dřeň. V dospělosti je krvetvorná dřeň již jen v krátkých a plochých kostech. 2. U typické dlouhé kosti vzniká osifikací kostěná střední část kosti - diafýza a dvě koncové epifýzy. Mezi střední částí a kloubními konci zůstává po celý život neosifikovaná růstová chrupavka. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
4. Přiřaďte k sobě typy kostí: A. Dolní čelist B. Lopatka C. Kost stehenní D. Kost zápěstní 1. Kost dlouhá 2. Kost krátká 3. Kost plochá 4. Kost nepravidelného tvaru A) A1, B2, C3, D4 B) A3, B4, C1, D2 C) A4, B3, C2, D1 D) A4, B3, C1, D2.
5. Ke které části kostry patří uvedené kosti? A. Scapula B. Vomer C. Tibia D. Vertebra 1. Lebka 2. Horní končetina 3. Dolní končetina 4. Hrudník A) A1, B2, C3, D4 B) A2, B1, C3, D4 C) A4, B1, C2, D3 D) A2, B3, C1, D4.
6. *Hřbetní struna - chorda dorsalis A) Je u kruhoústých nahrazena páteří s obratli B) Se dodnes zachovala u ryb C) Se v embryonální době zakládá i u člověka D) Je složena z obratlů.
7. *Která tvrzení o páteři jsou správná? A) V příčných výběžcích prvních pěti krčních obratlů jsou otvory pro páteřní tepny, zásobující části mozku B) Kostrční kost - zbytek ocasní páteře, je složená z několika zcela pravidelných drobných kostí C) Na páteři jsou spoje pohyblivé - kloubní a nepohyblivé - pomocí vazů a chrupavčitých destiček mezi obratli D) Nejmenší těla mají krční obratle a největší těla mají bederní obratle.
8. Spoje na páteři A) Jsou celkově velmi omezeně pohyblivé B) Pevnými vazy omezují posun obratlů C) Jsou vytvořeny nepohyblivými meziobratlovými klouby D) Jsou tvořeny ploténkami, které jsou v krčním úseku nejvyšší.
9. *Přiřaďte uvedené výrazy k jednotlivým částem páteře: A. Lumbus B. Axis C. Os sacrum D. Thorax 1. Krční 2. Hrudní 3. Bederní 4. Křížová A) A3, B1, C4, D2 B) A2, B1, C4, D3 C) A4, B3, C2, D4 D) A1, B2, C4, D3.
10. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Páteř je esovitě prohnuta. Dozadu prohnutý úsek vytváří hrudní a křížovou lordózu. Prohnutí dopředu tvoří krční a bederní kyfózu. 2. Prvních sedm párů žeber je pravých, další dva páry žeber jsou žebra nepravá a poslední tři páry jsou volná žebra. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
11. Největší kloub v těle je A) Kloub ramenní B) Kloub kolenní C) Kloub kyčelní D) Kloub loketní.
12. Nejpohyblivější z uvedených kloubů je A) Kloub ramenní B) Kloub loketní C) Kloub vřetenozápěstní D) Kloub kolenní.
13. Kolenní kloub A) Obsahuje jeden chrupavčitý meniskus, vložený mezi tibii a femur B) Je druhý největší kloub v lidském těle C) Má na přední ploše dvě čéšky, vložené do úponové šlachy čtyřhlavého svalu D) Jeho hlavním pohybem je flexe a extenze bérce.
14. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Loketní kloub je složený kloub, spojuje se v něm pažní, loketní a vřetenní kost. 2. Kyčelní kloub připojuje dolní končetinu k pánevním kostem. Je to největší kloub těla. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
15. Spojení kostí chrupavčitým spojením A) Nacházíme mezi křížovými obratli B) Nacházíme ve švech klenby lebeční C) Nacházíme v meziobratlových ploténkách D) Umožňuje pohyb těchto kostí.
16. Epifyzární růstové chrupavky A) Se nacházejí na kloubních koncích epifýz dlouhých kostí B) Jsou místa, kde kosti rostou do délky a do šířky C) Činnost jejich buněk stimuluje hormon somatropin D) Se po ukončení růstu asi ve 30. roce života mění na kostní tkáň.
17. *Na lebce A) Je nejslabším místem jehlancovitá část spánkové kosti B) Na bradavčitém výběžku spánkové kosti je zavěšena jazylka a hrtan C) Vznikl skelet horní a dolní čelisti fylogeneticky ze žaberních oblouků D) Jsou kosti spojeny nepohyblivě švy, které do puberty zcela osifikují.
18. Největší z vedlejších nosních dutin je A) V horní čelisti B) V čelní kosti C) V čichové kosti D) V klínové kosti.
19. Obličejová část lebky zahrnuje A) Kost spánkovou B) Kost radličnou C) Kost temenní D) Kost týlní.
20. Obličejová část lebky A) Je tvořena dvojicí kostí spánkových a kostí čichovou B) Obsahuje horní čelist spojenou lícní kostí s kostí spánkovou C) Obsahuje i kost skalní - nejtvrdší kost v těle D) Je v horní části tvořena kostí čelní.
21. Mozková část lebky A) Obsahuje kost skalní, která je nejslabším místem na lebce B) Se skládá ze spodiny lební a klenby lební C) Obsahuje jazylku, na níž je zavěšen hrtan D) Obsahuje kost temenní a dvě kosti čelní.
22. Kostra nohy NEobsahuje A) Kost loďkovitou B) Kost radličnou C) Kost hlezenní D) Kost krychlovou.
23. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Na předloktí navazuje ruka, zápěstí je složeno z osmi kůstek, na které navazuje záprstí a pět prstů, které všechny mají tři články. 2. Lopatkový pletenec je tvořen lopatkou a klíční kostí. Lopatka je plochá kost trojúhelníkového tvaru. Klíční kost je dlouhá, esovitě prohnutá. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
24. Mezi kosti pánve NEpatří A) Kost kyčelní B) Kost sedací C) Kost stydká D) Kost loďkovitá.
25. Pánevní prostor A) Je u žen menší než u mužů B) Se u žen a u mužů liší jen velikostí, nikoliv tvarem C) Je ohraničen pánevními kostmi a kostí křížovou a kostrční D) Je tvořen dvěma kostmi pánevními a kostí sedací.
26. Stehenní kost A) Se na dolním konci rozšiřuje v jediný kloubní hrbol B) Je součástí pánevního pletence C) Zapadá kulovitou hlavicí do kloubní jamky v sedací kosti D) Má velký a malý chocholík, na něž se upínají hýžďové svaly.
27. Největší ze zánártních kostí A) Kost hlezenní B) Kost krychlová C) Kost člunková D) Kost patní.
28. Kost hlezenní A) Je kloubně spojena s kostí loketní B) Je největší nártní kostí C) Patří mezi kosti zánártní D) Je součástí pánevní kosti.
29. Přiřaďte k sobě správné termíny (anatomicky a významově): A. Kostrč B. Meniskus C. Kost radličná D. Místo odběru kostní dřeně E. Kost stydká 1. Kost lebeční 2. Součást pletence 3. Součást páteře 4. Součást kloubu 5. Sternum A) A3, B4, C1, D5, E2 B) A2, B4, C3, D5, E1 C) A5, B4, C3, D1, E2 D) A2, B4, C5, D1, E3.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests