option
My Daypo

UPOL_PA_Somatologie_1 - 33

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UPOL_PA_Somatologie_1 - 33

Description:
4.b) pohybový systém - svaly

Author:
AVATAR
Stanislava Hurtová
(Other tests from this author)


Creation Date:
06/05/2022

Category:
Science

Number of questions: 33
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Motorická jednotka kosterního svalu je A) Morfologickou jednotkou tohoto svalu B) Funkční jednotkou tohoto svalu C) Část svalu inervovaná svazem nervových vláken D) Motorická ploténka, v níž jsou zakončena nervová vlákna.
2. Myofibrily A) Jsou přítomny pouze v kosterních svalech B) Jsou svazky svalových vláken C) Jsou tvořeny dvojlomným myosinem a jednolomným aktinem D) Nacházíme mezi buňkami svalové tkáně.
3. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Motorická jednotka svalu se skládá z nervové buňky a jejího axonu a z vláken svalu, inervovaných tímto jediným nervovým vláknem. 2. Zpětné informace pro CNS o práci svalů vycházejí ze zvláštních receptorů ve svalech a šlachách - ze šlachových tělísek a svalových vřetének. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
4. *Motorická jednotka svalu A) Se skládá z vláken svalu, z nichž každé je inervováno jedním axonem B) Je systém, v němž jedno nervové vlákno inervuje vždy maximálně vždy 2 až 3 svalová vlákna C) Pracuje ve dvou fázích - smrštění (izotonická fáze) předchází zkrácení (izometrická fáze) D) Se skládá z neuronu a jeho axonu, který inervuje svalová vlákna.
5. *Svaly A) Čerpají energii pro svou činnost především štěpením bílkovin B) Spotřebují i v klidu až 1 l kyslíku za hodinu C) Informují CNS o své činnosti prostřednictvím proprioreceptorů D) Hromadí jako odpadový produkt svého metabolismu hlavně močovinu.
6. Při svalovém stahu ve svalových vláknech A) Přichází podnět motorickým nervovým vláknem B) Se Ca2+ ionty váží do biomembrán endoplazmatického retikula C) Se sval smršťuje a pracuje bez účasti Ca2+ iontů D) Nedochází vždy ke štěpení molekul ATP.
7. Svalová činnost se projevuje aktivitou A) Izokinetickou a izotonickou B) Izometrickou a izokinetickou C) Izometrickou a izotonickou D) Izocyklickou a excentrickou.
8. *Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Ke kontrakci a relaxaci potřebují svaly velké množství kyslíku. V klidu spotřebují svaly těla asi 1 l kyslíku za hodinu, při práci až 10 litrů. 2. Kontrakce svalu probíhá ve dvou fázích. Ve svalu nejprve vzroste napětí bez jeho zkrácení (izometrická fáze). Teprve potom se sval smrští (izotonická fáze). A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
9. *Při činnosti svalů se A) Hlavice myozinu dotýkají aktinových vláken B) Hlavice myozinu nedotýkají aktinových vláken C) Hlavice aktinu dotýkají motorické jednotky D) Myozinová vlákna dotýkají přímo nervosvalové ploténky.
10. Příčinou svalové únavy je A) Hormonální nedostatečnost B) Nedostatek kyseliny mléčné C) Nahromadění glukózy D) Nahromadění zplodin metabolismu.
11. Smrštění svalu - svalová kontrakce A) Je vyvolána i podprahovým nervovým podnětem B) Je provázena změknutím svalového bříška C) Je vyvolána nervovým podnětem po uvolnění vápenatých iontů D) Zkracuje sval o 10 - 20 %.
12. *Které dvojice pohybů svalů tvoří protiklady? A. Abdukce B. Extenze C. Pronace 1. Flexe 2. Addukce 3. Supinace A) A1, B3, C2 B) A3, B2, C3 C) A1, B2, C3 D) A2, B1, C3.
13. Které termíny, týkající se svalů, spolu funkčně souvisí? A. Myofibrily B. Fascie C. Šlachová tělíska a svalová vřeténka D. Šlacha 1. Svalový úpon 2. Zpětné informace pro CNS 3. Vazivový obal svalu 4. Smrštění svalu A) A1, B2, C3, D4 B) A3, B4, C3, D1 C) A4, B3, C2, D1 D) A4, B3, C1, D2.
14. Antagonistické svaly A) Spolupracují na tomtéž pohybu B) Zabezpečují opačný pohyb C) Jsou všechny kosterní svaly D) Jsou svaly synergistické.
15. Svalová tkáň A) Příčně pruhovaná je tvořena protáhlými jednojadernými buňkami B) Hladká je inervována mozkovými a míšními nervy C) Příčně pruhovaná tvoří kosterní svaly a je inervována vegetativními nervy D) Hladká tvoří převážnou část trávicí soustavy a pracuje nezávisle na naší vůli.
16. Jakými nervy jsou řízeny hladké svaly? A) Vegetativními a senzitivními nervy B) Výhradně hlavovými nervy C) Nervy pyramidové dráhy D) Autonomními (vegetativními) nervy.
17. Hladké svalstvo A) Je ovlivňováno nervy i hormony B) Ovlivňujeme vůlí C) Dosahuje třetiny hmotnosti těla D) Se skládá z vláken propojených spojkami.
18. Kosterních svalů je přibližně A) čtyři sta B) Pět set C) Šest set D) Sedm set.
19. Svalstvo příčně pruhované A) Tvoří vrstvy stěn dutých orgánů B) Je složené z jednojaderných a dvoujaderných úseků C) Je inervováno vegetativními nervy D) Je řízeno míšními a mozkovými nervy.
20. Svalová vlákna kosterních svalů A) Vytváří po spojení snopečky a snopce B) Tvoří svalovou povázku - fascii C) Jsou bezjaderná D) Jsou inervována vždy jedno svalové vlákno jedním nervovým vláknem.
21. Srdeční svalstvo A) Je pod kontrolou mozkové kůry B) Je příčně pruhované, složené z buněk C) Není řízeno vegetativními nervy D) Je aktivováno ze tří center automacie.
22. Které termíny k sobě patří? A. Hernie B. Achillova šlacha C. Místo pro vnitrosvalovou injekci D. Pupeční jizva 1. Velký hýžďový sval 2. Úpon lýtkového svalu 3. Přímé břišní svaly 4. Tříselná kýla A) A4, B2, C1, D3 B) A2, B4, C1, D3 C) A2, B1, C3, D4 D) A1, B2, C3, D4.
23. Ve které části těla najdeme uvedené svaly? A. Pilovitý boční sval B. Hýžďový sval C. Trapézový sval D. Zevní a vnitřní šikmý sval 1. Sval břicha 2. Sval dolní končetiny 3. Sval hrudníku 4. Zádový sval A) A1, B2, C3, D4 B) A4, B3, C2, D1 C) A1, B2, C4, D3 D) A3, B2, C4, D1.
24. Trapézový sval patří A) Ke svalům horní končetiny B) K zádovým svalům C) K pánevním svalům D) Ke svalům dolní končetiny.
25. Deltový sval patří ke svalstvu A) Horní končetiny B) Hrudníku C) Dolní končetiny D) Hlavy.
26. *Svaly břicha A) Boční břišní stěnu tvoří jeden šikmý a jeden příčný sval B) Při současném smrštění přímých břišních svalů dochází k výdechu C) Oslabením přímých břišních svalů ve střední čáře vznikají tříselné kýly D) Napětím tříselného vazu vzniká břišní lis, který napomáhá vyprazdňování orgánů břišní dutiny.
27. *Čéška je zasunuta ve A) Trojhlavém lýtkovém svalu B) Předním bércovém svalu C) Šlaše čtyřhlavého stehenního svalu D) Předním holenním svalu.
28. Svaly kyčelního kloubu A) Zahrnují krejčovský sval a přímý stehenní sval B) K podávání nitrosvalových injekcí je nejvhodnější čtyřhlavý stehenní sval C) Zanožení při chůzi vykonává hlavně velký hýžďový sval D) Nezahrnují čtyřhlavý stehenní sval, jehož funkcí je pouze extenze kolenního kloubu.
29. Mezi svaly horní končetiny patří A) Sval deltový B) Svaly bércové C) Sval trapézový D) Pilovitý sval.
30. Mezi svaly dolní končetiny patří A) Sval bederní B) Svaly vřetenní C) Sval deltový D) Svaly hýžďové.
31. Které z uvedených svalů patří mezi svaly hlavy? A) Podjazylkové svaly B) Deltový sval C) Křídlaté svaly D) Pilovitý sval.
32. Mezi pomocné dýchací svaly NEpatří A) Velký prsní sval B) Malý prsní sval C) Pilovitý boční sval D) Bránice.
33. Ke svalům paže NEpatří: A) Dvojhlavý sval B) Trojhlavý sval C) Hákový sval D) Krejčovský sval.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests