Questions
ayuda
option
My Daypo

ERASED TEST, YOU MAY BE INTERESTED ONUPOL_PA_Somatologie_1 - 34

COMMENTS STATISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UPOL_PA_Somatologie_1 - 34

Description:
7. dýchací systém

Author:
AVATAR
Stanislava Hurtová
(Other tests from this author)


Creation Date:
07/05/2022

Category:
Science

Number of questions: 34
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. *Uveďte u uvedených živočichů A - H, čím dýchají: A. Hlemýžď zahradní B. Rak říční C. Mravenec lesní D. Skokan hnědý E. Rejnok elektrický F. Vydra říční G. Moucha domácí H. Štika obecná 1. Žábra 2. Vzdušnice 3. Plíce - plicní vak A) A3, B1, C2, D1/3, E1, F3, G2, H1 B) A1, B1, C2, D1, E1, F1/3, G3, H1 C) A3, B1, C2, D3, E1, F1/3, G2, H1 D) A1, B1, C2, D1/3, E2, F3, G2, H1.
2. *Vzdušnicemi dýchají A) Láčkovci B) Hmyz C) Měkkýši D) Kroužkovci.
3. *Z obratlovců mají nejdokonalejší dýchací orgány A) Ryby a obojživelníci B) Obojživelníci a plazi C) Plazi a savci D) Ptáci a savci.
4. *Dýchací systém doplněný vzdušnými vaky mají A) Paryby B) Dvojdyšné ryby C) Obojživelníci D) Ptáci.
5. Zevní dýchání A) Je výměna plynů mezi krví a plícemi B) Je zajišťováno rozvodem dýchacích plynů C) Zahrnuje tkáňové oxidace D) Je závislé na funkci horních a dolních dýchacích cest.
6. Vnější (zevní) dýchání A) Je výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáňovými buňkami B) Je výměna dýchacích plynů mezi atmosférou a krví C) Je výměna O2 a CO2 mezi krví a tkáněmi D) Je oxidativní metabolismus tkání.
7. Vnitřní dýchání A) Je výměna plynů mezi vzduchem a krví B) Je výměna plynů mezi krví a tkáňovými buňkami C) Probíhá difúzí přes alveolo-kapilární stěnu D) Je závislé na aktivitě některých center v prodloužené míše.
8. Složení vdechovaného vzduchu: A. Kyslík B. Dusík C. Oxid uhličitý 1. 79 % 2. 21 % 3. 0,04 % A) A1, B2, C3 B) A2, B1, C3 C) A1, B3, C2 D) A2, B3, C1.
9. *Nosohltan a hrtan. Vysvětlete jednotlivé termíny: A. Epiglottis B. Koniotomie C. Eustachova trubice D. Choana 1. Umožnění proudění vzduchu do průdušnice 2. Spojuje střední ucho s nosohltanem 3. Spojuje nosní dutinu s nosohltanem 4. Odděluje hrtan od hltanu A) A2, B1, C3, D4 B) A1, B4, C3, D2 C) A4, B1, C2, D3 D) A3, B4, C2, D1.
10. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Dutina hrtanu je od hltanu oddělena hrtanovou příklopkou, která se při polykání uzavírá. Průdušnice navazuje na prstencovou chrupavku hrtanu. 2. Průdušnice vstupuje do hrudníku, kde se větví na pravou a levou průdušku, které vstupují do plic. Obě průdušky v místě větvení odstupují pod stejným úhlem a jsou stejně dlouhé. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
11. *Vysvětlete uvedené termíny: A. Apnoe B. Inspirium C. Expirium D. Hypoxie 1. Nedostatek kyslíku v tkáních 2. Přerušení dýchání 3. Vdech 4. Výdech A) A1, B3, C4, D1 B) A2, B4, C3, D1 C) A4, B3, C2, D1 D) A2, B3, C4, D1.
12. Hrtan A) Je součástí horních cest dýchacích B) Je místem rozdělení cest polykacích a dýchacích C) Je orgán tvorby hlasu D) Je soubor nepohyblivě spojených chrupavek.
13. Hrtan A) Je od hltanu trvale oddělen hrtanovou příklopkou B) Je spojen Eustachovou trubicí se středním uchem C) Přechází dolním úsekem plynule do průdušnice D) Je tvořen chrupavkami, z nichž největší je hmatná chrupavka prstenčitá.
14. Barva hlasu závisí na A) Na šířce hlasivkové štěrbiny B) Na délce hlasových vazů C) Napětí hlasových vazů D) Na prostornosti a tvaru hrtanové dutiny a nosních dutin.
15. Výška hlasu závisí na A) Poloze hrtanové příklopky B) Prostornosti a tvaru hrtanové a hltanové dutiny C) Napětí a délce hlasových vazů D) Velikosti hrtanových chrupavek.
16. Průdušky A) Obě zcela symetricky navazují na průdušnici B) Se před vstupem do plic větví na průdušinky C) Jsou tvořeny podkovovitými chrupavkami D) Obsahují ve vazivu hladkou i příčně pruhovanou svalovinu.
17. Pravá průduška A) Se větví na dvě skupiny průdušek do dvou plicních laloků B) Odstupuje pod ostřejším úhlem od průdušnice než levá průduška C) Probíhá téměř v přímém pokračování průdušnice D) Je kratší, než levá.
18. *Co znamenají uvedené termíny? A. Diaphragma B. Pleura C. Larynx D. Pharynx 1. Pohrudnice 2. Hrtan 3. Hltan 4. Bránice A) A4, B1, C2, D3 B) A1, B4, C2, D3 C) A4, B1, C3, D2 D) A1, B4, C3, D2.
19. *Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Pravá plíce je rozdělena na tři laloky a levá na dva laloky. Plicní laloky se dělí na plicní segmenty. 2. Plicní segment je úsek plicní tkáně, který má vlastní průdušku a cévy a je oddělen od ostatních segmentů vrstvou vaziva. Operačně lze odstraňovat samostatně i jednotlivé segmenty. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
20. *Co znamenají uvedené termíny? A. Alveolus B. Bronchiolus C. Bronchus D. Trachea 1. Průdušnice 2. Průduška 3. Průdušinka 4. Plicní sklípek A) A3, B4, C2, D1 B) A4, B2, C3, D1 C) A4, B3, C2, D1 D) A4, B3, C1, D2.
21. Plíce A) Jsou rozděleny na menší pravou a větší levou plíci B) Jsou tvořeny šesti laloky C) Jsou obaleny vazivovou blanou pohrudnicí D) Přiléhají k hrudní stěně v důsledku podtlaku v pohrudniční štěrbině .
22. Plicní segmenty A) Nelze operativně od sebe oddělit B) Lze zobrazit plicní scintigrafií C) Nejsou vzájemně odděleny vazivem D) Jsou nejmenšími funkčními jednotkami plicní tkáně.
23. Struktura plic A) Povrch plic kryje pevná blána - pohrudnice B) Pravá plíce má tři laloky, levá dva C) Obě plíce mají stejný počet laloků, ale různou velikost D) Průdušky se před vstupem do plic dělí v několik větví.
24. *Dechový objem A) Se rovná vitální kapacitě plic B) Se může při práci a námaze zvětšit až 10krát C) Je při usilovném dýchání až 2 litry vzduchu D) Je při klidném dýchání asi 500 ml.
25. Vitální kapacita plic A) Je minutový dechový objem B) Je počet dechů za minutu C) Mívá hodnotu kolem 4000 ml D) Je objem vzduchu v plicích po přerušení dýchání.
26. *Vitální kapacita plic A) Je u žen dvojnásobkem a u mužů čtyřnásobkem hodnoty povrchu těla B) Je množství vzduchu, které vydechneme po největším nádechu C) Je úplným a spolehlivým ukazatelem výkonnosti plic D) Může u trénovaných sportovců dosáhnout hodnoty až 3 litrů.
27. *Hodnota vitální kapacity plic A) Se rovná dechovému objemu B) Se rovná expiračnímu rezervnímu objemu C) Umožňuje samostatně a přesně rozlišit povahu poruch v plicní ventilaci D) Je určitým i když neúplným ukazatelem výkonnosti plic.
28. Dýchací centrum A) Reaguje citlivěji na nedostatek O2 než na přebytek CO2 B) Vysílá podněty k míšním nervům, inervujícím dýchací svaly C) Funguje automaticky a nelze jej ovlivnit chemickými podněty D) Nelze ovlivnit vědomím.
29. Řízení dýchacích pohybů A) Není ovlivňováno ústřední nervovou soustavou B) Je ovlivňováno hormonálně C) Se uskutečňuje přes dýchací centrum v prodloužené míše D) Ovlivňuje imunitní systém.
30. Dýchací centrum v prodloužené míše A) Funguje automaticky bez látkové a nervové regulace B) Nemůžeme ovlivňovat vůlí C) Vysílá podněty k míšním nervům, inervujícím dýchací svaly D) Udržuje klidovou frekvenci dýchání 10 dechů za minutu.
31. *Hlavním činitelem ovlivňujícím plicní ventilaci je (jsou) A) Parciální tlak O2 B) Parciální tlak CO2 C) Stopy CO v krevní plazmě D) Nahromadění N v plicích.
32. Mezi pomocné dýchací svaly NEpatří A) Bránice B) Zádové svaly C) Krční svaly D) Prsní svaly.
33. *Při klidném dýchání se každým vdechem a výdechem vymění asi A) 1,5 l vzduchu při frekvenci přibližně 25krát za minutu B) 2,5 l vzduchu při frekvenci 18 - 22krát za minutu C) 0,5 l vzduchu při frekvenci 14 - 18krát za minutu D) 1 l vzduchu při frekvenci 8 - 12krát za minutu.
34. *Vyberte NEsprávnou odpověď! Astmatický záchvat A) Může vzniknout pouze v dětském věku B) Může nastat u lidí trpících sennou rýmou C) Může být vyvolán alergeny D) Může být vyvolán psychickými faktory.
Report abuse Terms of use