option
My Daypo

UPOL_PA_Somatologie_1 - 36

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UPOL_PA_Somatologie_1 - 36

Description:
6. krevní oběh

Author:
AVATAR
Stanislava Hurtová
(Other tests from this author)


Creation Date:
07/05/2022

Category:
Science

Number of questions: 36
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. *U kterého z uvedených živočichů je uzavřený krevní oběh? A) Měkkýši B) Členovci C) Pláštěnci D) Obratlovci.
2. *U kterého z uvedených obratlovců ještě není srdeční komora rozdělena přepážkou (úplnou, nebo neúplnou)? A) Žába B) Krokodýl C) Skřivan D) Kočka.
3. Kde dochází k výměně látek mezi krví a tkáňovým mokem? A) Na membránách buněk B) Na vnitřních strukturách buněk C) Ve vlásečnicích D) Na retikuloblastech.
4. Přiřaďte uvedené charakteristiky k typům cév: A. Tepny B. Arterioly C. Kapiláry D. Venuly E. Žíly 1. Obsahují v dolních končetinách chlopně 2. Mají nejsilnější svalovou stěnu 3. Vznikají z tkáňových kapilár 4. Regulují krevní tlak 5. Mají průsvit 10 mikrometrů A) A1, B2, C3, D4, E5 B) A2, B4, C5, D3, E1 C) A4, B1, C5, D3, E2 D) A2, B3, C4, D1, E5.
5. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Cévní systém lidského těla je uzavřená soustava trubic. V tepenné části krevního oběhu se tepny zužují a vznikají arterioly, které se větví do sítí kapilár. Žilní část řečiště kapilárami začíná a z nich vznikají venuly, které přecházejí do větších žil. 2. Všechny cévy mají trojvrstevnou stěnu. Vnitřní vrstvu cév tvoří endotel, střední vrstvu hladká svalovina a vnější obal cév je vazivový. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
6. Endotel A) Může v tepnách tvořit chlopně, vyztužené svalovinou B) Je vnitřní výstelkou všech cév C) Je místem diapedézy erytrocytů D) Je vazivový obal cév s elastickými vlákny.
7. Činnost srdce a cév A) Je řízena základním ústředím v mozečku B) Není řízena autonomním nervstvem C) Je zpomalována působením adrenalinu D) Je regulována čidly v nich umístěných.
8. Stěny vlásečnic A) Obsahují buňky hladkého svalstva B) Jsou tvořeny jednou vrstvou endotelových buněk C) Mají na povrchu vazivový obal D) Umožňují pouze výstup krevní plazmy, nikoliv leukocytů.
9. Krevní vlásečnice A) Mají průměr 20 -30 mikrometrů B) Prostupují hustě většinu tkání C) Jsou asi 0,5 mikrometrů dlouhé D) Regulují průtok krve dle potřeb organismu.
10. Tepny (arterie) A) Se postupně větví do vlásečnic B) Vedou krev směrem k srdci C) Nejsou uvnitř vystlané endotelem D) Mají odlišné složení vrstev stěny než žíly.
11. Venuly A) Mají stejný průsvit jako kapiláry B) Přecházejí do větších žil C) Regulují podstatnou měrou krevní tlak D) Tvoří sítě navazující na arterioly.
12. Při inervaci srdce A) Sympatikus snižuje výkonnost srdce B) Parasympatikus vede ke snížení počtu systol C) Není regulována srdeční frekvence D) Vede zvýšený vliv parasympatiku k tachykardii.
13. *Vysvětlete uvedené termíny: A. Endokard B. Myokard C. Epikard D. Perikard E. Infarkt 1. Osrdečník - zevní vazivový obal srdce 2. Vazivový list na povrchu srdce 3. Vnitřní výstelka srdečních dutin 4. Odumření tkáně při uzávěru tepny 5. Srdeční sval A) A1, B5, C3, D2, E4 B) A2, B5, C3, D1, E4 C) A3, B5, C1, D2, E4 D) A3, B5, C2, D1, E4.
14. Vazivový povrch srdce se nazývá A) Endokard B) Myokard C) Epikard D) Perikard.
15. V srdci má nejsilnější svalovou vrstvu A) Pravá síň B) Pravá komora C) Levá síň D) Levá komora.
16. Endokard je A) Vnitřní výstelka srdeční dutiny B) Vazivový obal srdce C) Střední vrstva srdeční stěny D) Srdeční svalovina.
17. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Srdeční dutiny tvoří dvě síně a dvě komory. Mezi pravou síní a komorou je dvojcípá chlopeň a mezi levou síní a komorou chlopeň trojcípá. 2. Smrštění srdečního svalu je vyvoláno vzruchy, které vznikají automaticky v sinoatriálním uzlíku převodního systému. Změny srdeční frekvence zabezpečuje sympatická a parasympatická inervace. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
18. *Tepový srdeční objem A) Je polovinou minutového srdečního objemu B) Může při práci nebo fyzické zátěži stoupat až na pětinásobek C) Je v klidové fázi 100 mililitrů D) Je množství krve vypuzené jednou srdeční systolou.
19. Kde se nacházejí cípaté chlopně? A) Mezi síněmi B) Mezi síněmi a komorami C) Na začátku srdečnice a plicní tepny D) Mezi plicní tepnou a pravou komorou.
20. Mitrální chlopeň je A) Mezi levou síní a komorou B) Mezi pravou síní a komorou C) Na začátku plicního kmene D) Na začátku aorty.
21. Trojcípá chlopeň je A) Mezi levou síní a levou komorou B) Je opatřena vazivovými vlákny - šlašinkami C) Zabraňuje zpětnému toku krve z plicního kmene do pravé komory D) Se nachází na začátku aorty.
22. *Vysvětlete uvedené termíny, související se srdeční činností: A. Anastomóza B. Systola C. Diastola D. Auskultace 1. Poslech srdečních ozev 2. Ochabnutí srdeční svaloviny 3. Kontrakce srdeční svaloviny 4. Spojka mezi tepnou a žílou A) A4, B3, C2, D1 B) A1, B3, C2, D4 C) A4, B2, C3, D1 D) A1, B2, C3, D4.
23. V době kdy probíhá diastola A) Probíhá smrštění srdečních síní B) Je srdce ochablé a plní se krví C) Je krev vytláčena do komor D) Je krev vypuzována do tepen.
24. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Horní dutá žíla přivádí odkysličenou krev z orgánů hlavy, krku a z horní končetiny do pravé srdeční síně. 2. Dolní dutá žíla odvádí odkysličenou krev z dolní končetiny, z pánve a z pánevních orgánů. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
25. Hlavní zdroj krve pro horní končetinu představuje A) Podpažní tepna B) Pažní tepna C) Loketní tepna D) Krkavice.
26. Krev na vyšetření se nejčastěji odebírá A) Z krátké skryté žíly B) Z horní okružní žíly C) Z periferních žil v loketní jamce D) Z horní duté žíly.
27. *Při průtoku krve mozkem, kde je důležitý přívod kyslíku a glukózy mozkové tkáni, A) Činí spotřeba mozku 1/3 kyslíkové spotřeby organismu B) Již minutová nedokrevnost mozku způsobuje bezvědomí C) Je krev k mozku přiváděna dvěma tepnami D) Kryje glukóza asi 4/5 energetické spotřeby mozku.
28. *Mozek A) Je zásobován krví výhradně dvojicí vnitřních krkavic B) Reguluje průtok krve především prostřednictvím cév v mozkové tkáni C) Je mimořádně citlivý především na nedostatek vitamínu C D) Jeho základním zdrojem energie je glukóza.
29. Popište funkci (popřípadě vznik) uvedených cév: A. Mízní céva B. Horní dutá žíla C. Vnitřní krkavice D. Vnitřní kyčelní tepna E. Aorta 1. Srdečnice - vystupuje z levé srdeční komory 2. Začíná slepě v mezibuněčných prostorách 3. Přivádí odkysličenou krev do pravé srdeční síně 4. Zásobuje krví mozek 5. Zásobuje krví pánevní orgány A) A5, B2, C3, D4, E1 B) A2, B3, C4, D5, E1 C) A5, B3, C1, D2, E4 D) A2, B4, C3, D5, E1.
30. Míza A) Má zcela shodné složení jako krevní plazma B) Je mírně zkalená a obsahuje více solí, než plazma C) Se v mízních uzlinách zbavuje lymfocytů D) Je odváděna do žilní krve.
31. Míza A) Má velmi proměnlivé složení B) Přivádí ke tkáním základní živiny a kyslík C) Za 24 hodin se jí vytvoří až 1 litr D) Proudí cévami stejně rychle jako krev.
32. Míza A) Se po přefiltrování v mízních uzlinách vrací zpět do tkání B) Má složení nezávislé na látkové výměně tkáně C) Obsahuje lymfocyty a některé krevní buňky D) Obsahuje více bílkovin a méně tuku než plazma.
33. Mízní (lymfatické) uzliny A) Jsou uzlíčky lymfoidní tkáně v trávicí soustavě B) Jsou místa odbourávání zanikajících červených krvinek C) Jsou tvořeny červenou a bílou dření D) Jsou bariérou proti šíření infekce.
34. Mízní uzliny A) Mají rozmanité uložení a rozmanitou stavbu B) Tříselné skupiny nejsou přístupné pohmatovému vyšetření C) Jednotlivých orgánů a krajin těla se nazývají regionální uzliny D) Mají především transportní funkci.
35. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Mízní uzliny jsou bariérou proti šíření infekce a nádorového bujení. Regionální uzliny filtrují mízu z určitého orgánu nebo skupiny orgánů. 2. Slezina je uložena v břišní dutině pod pravou brániční klenbou. Je vyplněna červenou a bílou pulpou. Je to místo zániku červených krvinek. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
36. Slezina A) Má červenou dřeň tvořenou mízními uzlíčky B) Je místem tvorby lymfocytů C) Obsahuje odvodnou tepnu a přívodnou žílu D) Je až do dospělosti důležitým krvetvorným orgánem.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests