option
My Daypo

UPOL_PA_Somatologie_1 - 45

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UPOL_PA_Somatologie_1 - 45

Description:
1. cytologie, genetika, evoluce

Author:
AVATAR
Stanislava Hurtová
(Other tests from this author)


Creation Date:
04/05/2022

Category:
Science

Number of questions: 45
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. Přiřaďte odpovídající náplň jednotlivým biologickým vědním oborům: Anatomie Antropologie Fyziologie Morfologie Cytologie Genetika. A. Anatomie B. Antropologie C. Fyziologie D. Morfologie E. Cytologie F. Genetika 1. Věda o člověku 2. Věda o dědičnosti a proměnlivosti organismů 3. Věda o stavbě a tvaru organismů a orgánů 4. Věda o funkcích orgánů a organismů a jejich řízení 5. Věda o tvaru, stavbě a vývoji živých organismů 6. Věda o stavbě a funkci buněk a buněčných organel A) A1, B5, C3, D4, E6, F2 B) A5, B1, C3, D4, E6, F2 C) A4, B1, C5, D6, E3, F2 D) A5, B1, C4, D3, E6, F2.
2. Přiřaďte odpovídající náplň jednotlivým lékařským vědním oborům: A. Interna B. Patologie C. Pediatrie D. Embryologie E. Gynekologie F. Psychologie G. Sociologie 1. Nauka o vzniku a vývoji zárodků 2. Věda o lidské společnosti 3. Věda o ženských pohlavních orgánech, jejich chorobách a léčení 4. Věda o chorobných změnách a chorobných pochodech v organismu 5. Věda o duševní činnosti a způsobu myšlení 6. Věda o chorobách vnitřních orgánů a jejich léčení 7. Nauka o chorobách dětí, jejich předcházení a léčení A) A4, B6, C1, D7, E3, F5, G2 B) A6, B4, C7, D1, E3, F5, G2 C) A6, B4, C1, D7, E3, F2, G5 D) A4, B6, C7, D1, E3, F2, G5.
3. Kdy asi vznikl na Zemi život? A) Před miliardou let B) Před více než 4 miliardami let C) Před více než 3,5 miliardami let D) Před 2 miliardami let.
4.*Koacerváty A) Jsou primitivní útvary s projevy života B) Jsou jednoduché prabuňky C) Nejsou schopné výměny látek se svým prostředím D) Útvary samostatně vznikající v roztoku makromolekulárních látek.
5. *Jak se nazývají nejprimitivnější prabuňky, prvotní živé soustavy, jevící základní znaky živé hmoty? A) Archebakterie B) Koacerváty C) Eobionti D) Prokaryota.
6. Druh A) Vzniklý evolucí už nezaniká B) Je tvořen jedinci naprosto tvarově a funkčně shodnými C) Je hybnou silou evoluce D) Zplozením potomků zajišťuje svou kontinuitu.
7. Přírodní výběr A) Umožňuje přežít i jedincům nejhůře přizpůsobeným B) Je umožněn variabilitou proměnlivostí organismů C) Vede k nahromadění nevýhodných odchylek D) Je jediným evolučním mechanismem.
8. Mezi základní vlastnosti buněčných organismů NEpatří: A) Metabolismus B) Schopnost autotrofie růstu C) Dráždivost D) Schopnost reprodukce.
9. *Které základní vlastnosti jsou společné všem buněčným organismům? A) Metabolismus, pohyb, schopnost reprodukce B) Metabolismus, dráždivost, schopnost reprodukce C) Růst, dráždivost, schopnost reprodukce D) Metabolismus, růst, schopnost reprodukce.
10. *Který z uvedených druhů rodu "Homo" byl přímým evolučním předchůdcem "Homo sapiens"? A) Homo habilis B) Homo erectus C) Homo ergaster D) Homo sapiens neandertalensis.
11. Který z názvů lidských ras (plemen) je NEsprávný? A) Antropoidní B) Mongoloidní C) Europoidní D) Negroidní.
12. Viry A) Jsou nejjednodušší buňky B) Parazitují jen v živočišných buňkách C) Mimo buňku nejeví známky života D) Nemusí obsahovat nukleové kyseliny.
13. Virus A) Je schopen růstu B) Je schopen dělení C) Je schopen autoreprodukce D) Má metabolismus.
14. Bakterie A) Nemají jádro B) Jsou podbuněčné organismy C) Mají cytoskeletární soustavu D) Obsahují buněčné organely.
15. Prokaryotická buňka A) Nemá ribozomy B) Má jediný chromozom C) Dělí se mitózou D) Je stejně velká jako eukaryotická buňka.
16. Základem biomembrán v buňce jsou A) Peptidoglykany B) Polysacharidy C) Koloidní systémy D) Fosfolipidy a proteiny.
17. Které z uvedených struktur NEpatří k membránovým organelám buňky? A) Vakuoly B) Mitochondrie C) Ribozomy D) Jádro.
18. Lyzosomy živočišných buněk slouží jako A) Energetická centra buňky B) Místa rozkladných procesů C) Místa fotosyntézy D) Syntetická centra buňky.
19. Mezi syntetická centra eukaryotické buňky patří A) Lyzosomy B) Mitochondrie C) Jádro D) Golgiho systém.
20. Která z organel obsahuje vlastní DNA? A) Golgiho komplex B) Lyzosom C) Endoplazmatické retikulum D) Mitochondrie.
21. Mitochondrie A) Neobsahují enzymy B) Zajišťují buněčné dýchání C) Mají na svém povrchu jednu membránu D) Nemají schopnost autoreprodukce.
22. Ribosomy v buňkách se účastní syntézy A) Nukleových kyselin B) Tuků C) Cukrů D) Bílkovin.
23. Syntéza bílkovin na ribozomech A) Přiřazuje aminokyseliny podle pořadí nukleoidů na DNA B) Využívá k dopravě aminokyselin k místu syntézy molekul tRNA C) Probíhá v Golgiho komplexu D) Probíhá nepřetržitě.
24. Proteosyntéza probíhá A) V lyzosomech B) Na ribosomech C) V mitochondriích D) Na hladkém endoplazmatickém retikulu.
25. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Na ribosomech drsného endoplazmatického retikula jsou syntetizovány bílkoviny a zde jsou i upravovány pro svou funkci. 2. Po zdvojení centriolu začne v profázi mitózy (nepřímé dělení buněk) vznikat dělicí vřeténko. A) 1=ano , 2=ne B) 1=ne , 2=ano C) 1=ano , 2=ano D) 1=ne , 2=ne.
26. Chromozomy v jádře eukaryotické buňky A) Lze pozorovat v mikroskopu po celý život buňky B) Řadíme do "karyotypu" od nejdelšího po nejkratší C) Jsou tvořeny čistými molekulami DNA D) Jsou dvouvláknové útvary se dvěma centromérami.
27. Jadérko je A) Místem syntézy DNA B) Místem syntézy RNA C) V jádře ohraničeno vlastní membránou D) V jádře vždy jen jedno.
28. Přiřaďte jednotlivé organely k jejich funkcím: A. Buněčné jádro B. Drsné ER C. Hladké ER D. Golgiho komplex E. Lyzosomy F. Mitochondrie 1. Rozklad bakterií pohlcených fagocytózou 2. Syntéza cukrů a tuků 3. Syntéza a transport buněčných sekretů 4. Buněčné oxidace a tvorba energie 5. Syntéza bílkovin na ribozomech 6. Řídící organela, obsahující podstatnou část genetické informace A) A5, B2, C3, D6, E1, F4 B) A4, B2, C5, D3, E1, F4 C) A6, B5, C2, D3, E1, F4 D) A4, B5, C2, D1, E3, F5.
29. Mikrotrubičky (mirkotubuly), součást cytoskeletu A) Tvoří kontraktilní prstenec při dělení živočišných buněk B) U spermií napomáhají oplození vajíčka C) Se podílejí na lokalizaci organel v buňce D) Vytvářejí mitotické dělicí vřeténko.
30. Mitóza A) Je nepřímé dělení buněk B) Je redukční dělení buněk C) Se skládá ze dvou dělení po sobě D) Je urychlována cytostatiky.
31. Redukční dělení - meioza A) Je u ženy zahajováno při každém menstruačním cyklu B) Se skládá ze dvou následných buněčných dělení C) Je v podstatě shodné s mitózou D) Zajišťuje shodnou chromosomovou výbavu mateřské a dceřiných buněk.
32. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Meioza (redukční dělení) dává vznik zralým pohlavním buňkám. Svým průběhem zajišťuje variabilitu (proměnlivost) potomstva. 2. Tvarové a funkční rozrůznění tkání při embryogenezi se nazývá regenerace. A) 1=ano , 2=ne B) 1=ne , 2=ano C) 1=ano , 2=ano D) 1=ne , 2=ne.
33. Spojte pojmy, které k sobě patří: A. Diferenciace B. Redukční dělení C. Buněčný cyklus D. Regenerace 1. Život buňky mezi dvěma děleními 2. Vznik tkání při embryogenezi 3. Vznik pohlavních buněk 4. Náhrada poškozené tkáně A) A1, B2, C3, D4 B) A2, B3, C1, D4 C) A4, B3, C2, D1 D) A2, B3, C4, D1.
34. Vysvětlete jednotlivé uvedené pojmy: A. Karyotyp B. Heterozygot C. Homozygot D. Genotyp E. Fenotyp 1. Všechny geny buňky 2. Jedinec se stejnými alelami na obou chromosomech 3. Jedinec s různými geny pro tentýž znak 4. Soubor znaků organismu 5. Soubor chromozomů buňky A) A5, B3, C2, D1, E4 B) A5, B2, C3, D4, E1 C) A1, B3, C2, D5, E4 D) A5, B2, C3, D1, E4.
35. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Chromosomy člověka řadíme do karyotypu - od nejdelších po nejkratší. Člověk má v tělové buňce 22 párů autosomů a jeden pár pohlavních chromosomů. 2. Každý chromosom se na počátku buněčného dělení skládá ze dvou budoucích dceřiných chromozomů - sesterských chromatid, spojených v místě zvaném centromera. A) 1=ano , 2=ne B) 1=ne , 2=ano C) 1=ano , 2=ano D) 1=ne , 2=ne.
36. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Mutace jsou dědičné změny genů. Faktory, které je vyvolávají, označujeme jako mutageny. Většina mutací je škodlivá. 2. Některé choroby člověka - např. cukrovka, poruchy vývoje kyčelního kloubu, srdeční vady - mají tzv. polygenní dědičnost, to znamená, že takováto choroba je podmíněna účinkem mnoha genů. A) 1=ano , 2=ne B) 1=ne , 2=ano C) 1=ano , 2=ano D) 1=ne , 2=ne.
37. Která z chorob je způsobena chromozomálními odchylkami? A) Vrozená luxace kyčelního kloubu B) Barvoslepost C) Rozštěp rtu a patra D) Downova choroba.
38. Která z uvedených chorob je na pohlaví vázaná? A) Fenylketonurie B) Albinismus C) Hemofilie D) Dědičná hluchota.
39. *Jakou dědičností se dědí uvedené choroby? A. Luxace kyčelního kloubu B. Hemofilie C. Fenylketonurie 1. Recesivní dědičnost 2. Polygenní dědičnost 3. Pohlavně vázaná dědičnost A) A1, B2, C3 B) A3, B2, C1 C) A2, B3, C1 D) A3, B1, C2.
40. Hemofilie vzniká mutací genu pro faktor krevní srážlivosti na chromozomu X. Které z následujících tvrzení je správné? A) Nemocí jsou postiženy častěji ženy B) Žena přenašečka má výrazně sníženou srážlivost krve C) Postižený muž má dcery přenašečky D) Žena trpící hemofilií nemůže mít zdravé děti.
41. Otec trpí hemofilií, matka je zdravá i chromozomově. Pak platí, že A) Polovina jeho dcer bude postižena B) Polovina jeho synů bude postižena C) Všechny jeho dcery budou přenašečky D) Bude mít dcery trpící hemofilií a zdravé syny.
42. Daltonismus A) Postihuje především ženy B) Vzniká mutací genu na chromozomu Y C) Je choroba s dědičností vázanou na pohlaví D) Je vždy přenášena z otců na syny.
43. *Eugenika A) Se zabývá předpovědí výskytu dědičných chorob v rodinách B) Usiluje o zlepšení genového fondu lidské populace C) Upravuje fenotyp a nemění genotyp dědičně poškozených D) Je moderní genetickou metodou zabývající se dědičnými poruchami metabolismu.
44. Mezi genetické choroby NEpatří: A) Hemofilie B) Daltonismus C) Kretenismus D) Downova choroba.
45. Daltonismus (barvoslepost) A) Je dědičná metabolická choroba B) Postihuje především ženy C) Je neschopnost rozlišovat červenou a zelenou barvu D) Nepatří mezi dědičné choroby.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests