option
My Daypo

UPOL_PA_Somatologie_1 - 60

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
UPOL_PA_Somatologie_1 - 60

Description:
5. krev

Author:
AVATAR
Stanislava Hurtová
(Other tests from this author)


Creation Date:
07/05/2022

Category:
Science

Number of questions: 60
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
1. *Tělní tekutina nejnižšího vývojového stupně je A) Hemolymfa B) Hydrolymfa C) Perilymfa D) Endolymfa.
2. *Tělní tekutinou většiny bezobratlých je A) Hydrolymfa B) Lymfa C) Hemolymfa D) Perilymfa.
3. pH krevní plazmy A) Je působením metabolismu stále zvyšováno B) Je udržováno prostřednictvím chloridu sodného a uhličitanu sodného C) Po svalové námaze může být jeho hodnota posunuta - vznik alkalózy D) Je dlouhodobě udržováno na mírně kyselé úrovni.
4. Které z uvedených plazmatických bílkovin NEvznikají v játrech? A) Albuminy B) Globuliny C) Fibrinogen D) Protrombin.
5. Krevní plazma A) Obsahuje 50 % vody a v ní rozpuštěné látky B) Tvoří 90 % objemu krve C) Obsahuje chlorid sodný a kyselý uhličitan sodný D) Nemá stálou hodnotu pH.
6. Které z uvedených látek se NEnacházejí v krevní plazmě? A) Glykogen B) Albuminy a globuliny C) Vitamíny a hormony D) Žlučová barviva.
7. Homeostáza je A) Prasknutí erytrocytů v hypotonickém roztoku B) Stálost vnitřního prostředí organismu v jeho fyziologické normě C) Zástava krvácení D) Dědičná porucha krevní srážlivosti.
8. *Příčinou žlutého zbarvení pokožky (ikteru) je A) Snížené vyměšování pankreatického hormonu B) Porucha glycidového metabolismu C) Porucha srážení krve D) Choroba jater.
9. *Erytropoetin A) Je hormon vylučovaný nadledvinami B) Povzbuzuje kostní dřeň k produkci erytrocytů C) Se přestává vytvářet ve vyšších nadmořských výškách D) Urychluje zánik erytrocytů ve slezině.
10. Kostní krvetvorná dřeň A) Je jedním z největších orgánů těla B) Má až 3x větší hmotnost, než játra C) Tvoří se v ní z 50 % červené a z 50 % bílé krvinky D) Je u novorozence jediným místem, kde se tvoří bílé krvinky.
11. Vyberte NEsprávnou odpověď! Hemolýza krve může nastat A) Působením hadího jedu B) Působením fyziologického roztoku C) Působením destilované vody D) Působením radioaktivního záření.
12. Krev A) Je v těle obsažena nejvíce v žilách, ve svalech a v plicích B) Tvoří asi 1/5 hmotnosti těla C) U ženy obsahuje na jednotku objemu více erytrocytů D) Můžeme bez ohrožení života ztratit až do objemu 3 litrů.
13. Červené krvinky A) Jsou okrouhlé jaderné buňky obalené polopropustnou membránou B) Obsahují nejvíce železa ze všech buněk těla C) Jsou schopny aktivního pohybu a změny tvaru D) Vzestup jejich množství nad normální hodnoty se nazývá anémie.
14. Červené krivnky (erytrocyty) A) Jsou pravými buňkami B) Nemají stálý tvar C) Přežívají maximálně 120 dní D) Vytvářejí protilátky.
15. Zmnožení erytrocytů nad fyziologickou mez nastává A) Při dlouhodobém pobytu ve větších nadmořských výškách B) Při lepších podmínkách sycení krve O2 C) Při vyšším atmosférickém tlaku D) Jako kompenzace při snížení počtu bílých krvinek.
16. Větší množství erytrocytů v krvi mají A) Lidé žijící v přímořských oblastech B) Lidské plody C) Staří lidé D) Lidé trpící anémií.
17. Které z uvedených krvinek NEjsou pravými buňkami? A) Erytrocyty B) Granulocyty C) Lymfocyty D) Monocyty.
18. Sedimentace červených krvinek A) Závisí na složení krevní plazmy B) Je stejně rychlá u mužů i žen C) Je odečítána po půlhodině D) U zdravého muže činí 8 mm - dílků.
19. Sedimentace krve A) Stoupá s vyšším obsahem protilátek v krvi B) Je stejně rychlá u mužů i žen C) Je odečítána po půlhodině D) U zdravého muže činí 8 mm - dílků.
20. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Sedimentace červených krvinek je jejich klesání gravitací ke dnu nádobky, nebo pipety naplněné krví. Zmnožují-li se v plazmě imunoglobuliny (např. při infekčních onemocněních), klesá sedimentační rychlost červených krvinek. 2. K udržení stálého vnitřního prostředí musí krev zajistit především stálé pH plazmy. Kyselost plazmy nepatrně kolísá kolem zásadité reakce pH = 7,4 A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
21. Hemolýza erytrocytů A) Nastává po smíchání krve různých krevních skupin B) Nastává po vstříknutí fyziologického roztoku do krve C) Stoupá se stoupající osmotickou rezistencí krve D) Nemůže nastat po vstříknutí tekutiny o vyšším osmotickém tlaku do krve.
22. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Hematokrit je hodnota, užívaná v hematologii k vyjádření vzájemného poměru mezi množstvím krevní plazmy a formovanými krevními elementy - krvinkami. 2. Hladinu cukru v krvi nazýváme glykémie. Je-li glykémie nízká, cukr se z jater uvolňuje a glykemie se zvyšuje. Při opačné situaci se cukr v játrech ukládá do zásoby v molekulách glykogenu, který je rezervoárem cukru v organismu. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
23. Bílé krvinky A) Se vyskytují ve větším počtu u mužů než u žen B) Se vyskytují v krvi a v míze C) Zajišťují přenos kyslíku z plic do tkání D) Žijí dva až tři měsíce.
24. 70 % všech bílých krvinek tvoří A) Neutrofilní granulocyty B) Eozinofilní granulocyty C) Bazofilní leukocyty D) Agranulocyty.
25. Monocyty A) Se mění na fagocytující makrofágy B) Patří mezi nejmenší leukocyty C) Mají v cytoplazmě barvitelná granula D) Působí při zástavě krvácení.
26. Monocyty A) Nikdy nevystupují z cév B) Se dostávají z krve do tkání C) Tvoří 50 % bílých krvinek D) Jsou menší než erytrocyty.
27. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Monocyty vznikají v kostní dřeni. Ve tkáních se mění na makrofágy, kde fagocytují částice, které jsou tělu cizí. 2. Granulocyty obsahují v cytoplazmě hrudky, které se barví různými histologickými barvivy. Nejvíce je v krvi bazofilních a eozinofilních granulocytů, nejméně neutrofilních granulocytů. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
28. Při zastavení krvácení se uplatňují především A) Monocyty B) Granulocyty C) Histiocyty D) Trombocyty.
29. Který děj je podstatný při zastavení krvácení? A) Činnost krevních destiček B) Sedimentace krvinek C) Diapedéza bílých krvinek D) Fagocytóza granulocytů a monocytů.
30. Trombus A) Může jako putující embolus ucpat cévu B) Se při hojení mění na vazivový obal cévy C) Se po svém definitivním vzniku už nikdy nerozpouští D) Vyvolává vždy trombózu.
31. Trombocyty A) Se shlukují a rozpadají v místě poranění B) Mají význam hlavně při imunitní odpovědi organismu C) Uvolňují protrombin D) Jsou schopny fagocytózy.
32. *Plazmin A) Je obsažen v bazofilních granulocytech B) Způsobuje trombózu C) Rozpouští fibrin D) Zastavuje krvácení.
33. *Antihemofilní globulin je A) Destičkový tromboplastin B) Protrombin přeměněný na trombin C) U osob postižených hemofilií vylučován v přebytku D) Vnitřní faktor krevní srážlivosti.
34. *Přiřaďte k sobě termíny, které funkčně souvisí: A. Albumin B. Hematokrit C. Heparin D. Globulin 1. Protilátka 2. Srážení krve 3. Krevní protein 4. Podíl červených krvinek v objemu krve A) A4, B3, C2, D1 B) A3, B4, C2, D1 C) A1, B4, C2, D3 D) A2, B4, C3, D1.
35. Co obsahují, nebo vytvářejí, jednotlivé typy krvinek? A. Barvitelná zrna B. Protilátky C. Hemoglobin D. Tromboplastin 1. Erytrocyty 2. Granulocyty 3. Krevní destičky 4. Lymfocyty A) A1, B2, C3, D4 B) A4, B3, C1, D2 C) A2, B4, C1, D3 D) A2, B3, C1, D2.
36. *Co je to? Vysvětlete uvedené termíny: A. Komplement B. Plasmin C. Antigen D. Trombus 1. Látka, rozpouštějící fibrin 2. Výsledek hemokoagulace 3. Bílkovina, ničící cizorodé buňky 4. Cizorodá látka A) A1, B3, C4, D2 B) A3, B1, C2, D4 C) A3, B1, C4, D2 D) A1, B4, C3, D2.
37. *Co je to? Vysvětlete uvedené termíny: A. Hemolýza B. Alergie C. Aglutinace D. Hemofilie 1. Přecitlivělost organismu 2. Shlukování krvinek 3. Dědičná krvácivost 4. Praskání krvinek A) A3, B1, C4, D2 B) A4, B1, C3, D2 C) A3, B1, C2, D4 D) A4, B1, C2, D3.
38. *Co je to? Vysvětlete uvedené termíny: A. Transplantace B. Transfuze C. Anamnestická reakce D. Imunizace 1. Krevní převod 2. Imunitní odpověď 3. Dodání protilátek 4. Náhrada tkáně A) A4, B1, C2, D3 B) A3, B1, C2, D4 C) A2, B3, C1, D4 D) A1, B4, C2, D3.
39. Imunologicky kompetentními buňkami jsou A) Granulocyty B) Monocyty C) Lymfocyty D) Erytrocyty.
40. O imunologicky kompetentních buňkách platí: A) T lymfocyty dozrávají v kostní dřeni B) T lymfocyty odpovídají za humorální imunitu C) B lymfocyty vytvářejí imunoglobuliny D) B lymfocyty jsou odpovědné za buněčnou imunitu.
41. Specifická imunita se projevuje A) Vytvářením cytotoxických látek B) fagocytózou lymfocytů C) Ničením bakterií lyzozymem ve slinách D) Jako vrozená schopnost.
42. Specifická imunita je zprostředkovaná A) Uvolňováním interferonu viry napadenými buňkami B) Imunitní reakcí B- a T-lymfocytů C) Fagocytózou granulocytů, monocytů a makrofágů D) Uvolňováním lysozymu do slz, slin a na povrch kůže.
43. Diapedéza A) Je specifickou imunitní reakcí organismu B) Je migrace bílých krvinek k cizorodým tělískům C) Je vylučování cytotoxických látek D) Patří k aktivní imunizaci.
44. Nespecifická imunita A) Se vytváří po setkání člověka s infekcí B) Spočívá v tvorbě protilátek B-lymfocyty C) Spočívá v tvorbě cytotoxických látek T-lymfocyty D) Se projevuje fagocytózou leukocytů.
45. Imunitní tolerance (snášenlivost) A) Lze ji vyvolat lépe u dospělého, než u novorozence B) Vzniká při autoimunitních onemocněních C) Vzniká po setkání organismu s antigenem D) Bývá lékaři u pacienta vyvolávána působením imunosupresivních léků.
46. Co je to antigen? A) Imunoglobulin B) Cizorodá látka, navozující imunitní odpověď C) Látka, vznikající při aglutinaci krve D) Látka, zabraňující expresi genu.
47. Co jsou to imunoglobuliny? A) Protilátky bílkovinného charakteru B) Produkty T-lymfocytů C) Cytotoxické látky D) Cizorodé bílkoviny, vyvolávající imunitní odpověď.
48. Mezi orgány mízního /imunitního/ systému NEpatří A) Mandle B) Brzlík C) Měchýřkovité žlázy D) Slezina.
49. T-lymfocyty A) Dozrávají v kostní dřeni B) Produkují protilátky C) Zneškodňují cizorodé buňky D) Vznikají v brzlíku z kmenových buněk.
50. B-lymfocyty A) Nemají na svém povrchu receptor pro antigen B) Nepocházejí z kmenových buněk C) Odpovídají za humorální imunitu D) Jsou závislé na tymu.
51. *Komplement, nástroj přirozené imunity je A) Imunoglobulin B) Hormon C) Antigen D) Plazmatická bílkovina.
52. *Anamnestická reakce A) Je účinek komplementu na cizorodé buňky B) Je sekundární imunitní odpověď C) Nastává po setkání citlivého organismu s alergenem D) Vzniká po prvním setkání organismu s antigenem.
53. Thymus A) Je místo zániku T-lymfocytů B) Je místo, kde dozrávají T-lymfocyty C) Dosahuje maxima své velikosti v pubertě D) Bývá až ve středním věku nahrazen tukovým vazivem.
54. Jsou uvedená tvrzení správná, nebo ne? 1. Cizorodé látky - antigeny - pronikají do organismu a vyvolávají obrannou imunitní reakci. Buněčnou imunitu zabezpečují T-lymfocyty, jejichž dozrávání zajišťuje brzlík. 2. Brzlík (thymus) je laločnatý orgán, uložený za hrudní kostí. Začíná zvětšovat svůj objem v pubertě a roste až do dospělosti. A) 1=ano, 2=ne B) 1=ne, 2=ano C) 1=ano, 2=ano D) 1=ne, 2=ne.
55. Jedinci krevní skupiny A mají A) V membráně erytrocytů aglutinogen A a v krevní plazmě aglutininy anti-A B) V membráně erytrocytů aglutinogen B a v krevní plazmě aglutininy anti-A C) V membráně erytrocytů aglutinogen A a v krevní plazmě aglutininy anti-B D) V membráně erytrocytů aglutinogen B a v krevní plazmě aglutininy anti-B.
56. Při transfúzi krve A) Je skupina 0 univerzální dárce B) Je skupina AB univerzální příjemce C) Není vždy nutné provádět křížovou zkoušku D) Lze použít jen krev stejné skupiny.
57. *Aglutinogen A, obsažený v membráně erytrocytů A) Se může měnit v aglutimogen B B) Je přítomen u jedinců krevní skupiny B C) Je běžně přítomen v erytrocytech jedinců evropské populace D) Po smíchání s krvní krevní skupiny A vede aglutinaci erytrocytů.
58. K hemolýze červených krvinek plodu dochází tehdy, A) Je-li těhotná žena Rh pozitivní a plod Rh negativní B) Je-li těhotná žena Rh negativní a plod Rh pozitivní C) Když plod začne vytvářet vůči Rh antigenu aglutininy D) Když vytvořené aglutininy neprostupují placentou.
59. Hemolýza erytrocytů plodu A) Nastává v případě, je-li matka Rh+ a plod Rh- B) Je nejtěžší při první graviditě C) Způsobuje novorozeneckou žloutenku D) Je výsledkem imunitní reakce plodu proti matce.
60. Ve kterém případě může dítě být postiženo novorozeneckou žloutenkou? A) Je-li otec i matka Rh negativní B) Je-li otec Rh negativní a matka Rh pozitivní C) Je-li otec Rh pozitivní a matka Rh negativní D) Je-li otec i matka Rh pozitivní.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests