option

Úvod

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Úvod

Description:
zkouška . odpovědníky

Author:
T.T.
(Other tests from this author)

Creation Date:
07/12/2013

Category:
Driving Test

Number of questions: 170
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Části atmosféry Slunce (od povrchu směrem do meziplanetárního prostoru).
Doba mezi dvěma po sobě následujícími stejnými postaveními Slunce mezi hvězdami se nazývá (dvě slova).
Doba oběhu Měsíce vzhledem ke hvězdám se nazývá ... měsíc.
Doba úplného cyklu kolísání voní hladiny trvá ...h ... min.
Do které složky Galaxie patří většina hvězd v Galaxii?.
Doplňte pojmy: perigeum pohlcování podnožník vrcholení.
Doplňte pojmy: zeměstředný přísluní výstřednost fata morgana.
Fáze měsíce (od opozice se Sluncem):.
Hodnota pozorované deprese obzoru je závislá na: teplotním zvrstvení atmosféry změně indexu lomu s výškou změně hustoty vzduchu s výškou obsahu látek ve vzduchu zeměpisné šířce zeměpisné délce.
Geocentrické souřadnice jsou definovány na:.
Hodnota refrakce ... s rostoucí teplotou vzduchu stoupá klesá.
Hvězdný čas je roven .... jarního bodu. (dvě slova).
Hvězdný čas je roven ... kulminující hvězdy.
Hvězdný den je .... než siderický den, což souvisí s presecí kratší delší stejně dlouhý.
Jaká podmínka musí platit pro cirkumpolární hvzdy na šikmé nebeské sféře? 180°-zeměp. šířka <p<180° zeměp. šířka < deklinace 180°- zeměp. šířka >p >180° zeměp. šířka > deklinace 180° + zeměp. šířka <p<180°.
Jaká podmínka musí platit pro v dané zeměpisné šířce neviditelné hvězdy na šikmé nebeské sféře? 180°- zeměp. šířka <p<180° zeměp. šířka <deklinace 180° + zeměp. šířka <p<180° 180°-zeměp. šířka > p >180° zeměp. šířka > deklinace.
K rozšíření a zdvižení pozorovaného obzoru dochází za podmínek: gradient teploty vzduchu je velmi malý hustota s výškou klesá inverzní charakter počasí hustota s výškou stoupá gradient teploty vzduchu je velmi vysoký gradient teploty vzduchu je větší než 3,4 °C na 100 m výšky.
Ke zúžení a snížen pozorovaného obzoru dochází za podmínek gradient teploty vzduchu je větší než 3,4 °C na 100 m výšky gradient teploty vzduchu je menší než 3,4 °C na 100 m výšky hustota s výškou roste hustota s výškou klesá inverzní charakter počasí.
Který referenční elipsoid byl u nás použit pro systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální?.
Který referenční elipsoid byl odvozen z astronomicko - geodetické sítě na území USA a nevyhovuje plně pro střední Evropu?.
Které pojmy označují projevy sluneční aktivity? sluneční skvrny protuberance fakule flokule kráter tropický vítr.
Který typ hvězdokupy je v Galixii nejčetnější?.
Doba otočení o 360° se nazývá ... den.
Mezi důsledky tvaru Země patří: zonální rozdělení úhrnů slunečního záření na zemském povrchu existence geocentrické a astronomické šířky existence zeměpisné šířky existence zeměpisné délky střídání dne a noci.
Mezi obzorníkové souřadnice patří: výška hvězdy nad obzorem azimut zenitová vzdálenost.
Mezi rovníkové souřadnice nepatří azimut hodinový úhel deklinace rektastenze.
Mezi vypočtené referenční elipsoidy patří Hayfordův Krassovského Besselův Dobrovolného Láskův.
Na slapy atmosféry má větší vliv působení Slunce Měsíc Země.
Nejsvrchnější vrstva atmosféry Slunce se nazývá koróna chromosféra fotosféra.
Nejsvrchnější vrstva atmosféry Slunce se nazývá.
Paprsek se při průchodu atmosférou zakřivuje. Tento jev se nazývá atmosférická .... Její hodnota je při obzoru přibližně .... minut.
Perioda slapových jevů se nazývá.
Plocha geoidu je v každém bodě kolmá na směr .... síly.
Pohyby zemské osy precese nutace rotace otáčení.
Proč nelze využít pravý sluneční čas pro občanskou časomíru: pohyb Slunce po ekliptice nerovnoměrná rychlost oběhu Země kolem Slunce nerovnoměrná rychlost zdánlivého pohybu Slunce po obloze rovnoměrný rychlost oběhu Země kolem Slunce rozdílná hmotnost Země a Slunce.
Druhé střední Slunce se pohybuje rovnoměrně po ... (Dvě slova).
První a druhé střední Slunce se setkávají: v podzimním bodu v jarním bodu v průsečíku ekliptiky se světovým rovníkem v letním bodu v zimním bodu v průsečíku meridiánu a azimutu.
Při přechodu datové meze (o půlnoci) ve směru z východní polokoule na západní jdeme z pátku do.
Přiřaďte ke vztažným bodům označení měsíce. siderický synodický tropický.
První střední Slunce se pohybuje rovnoměrnou rychlostí po.
Refrakce .... měřenou hodnotu azimutu. nemění mění.
Refrakce .... měřenou hodnotu zenitové vzdálenosti. zvětšuje zmenšuje ponechává stejnou.
Rovnice ekvinokcií je rozdíl mezi pravým a středním .... časem.
Rovina oběhu Země kolem Slunce protíná nebeskou sféru v kružnici, která se nazývá ....
Rozdíl pravého a středního hvězdného času vyjadřuje rovnice ....
Seřaďte podle doby trvání od nejdelšího po nejkratší synodický měsíc siderický měsíc tropický měsíc.
. Skutečný tvar Země do jisté míry kopíruje těleso zvané .... V oblastech .... je nad elipsoidem, v oblastech .... klesá pod něj. (oddělit jen mezerou).
Smyčky na zdánlivé trajektorii planet na obloze jsou pozorovatelné: pouze u vnějších planet pouze u vnitřních planet u vnějších i vnitřních planet.
Součástí nautického trojúhelníku není světový rovník obzor.
Srovnejte jednotlivé dny od nejkratšího po nejdelší. střední hvězdný den siderický den střední sluneční den.
Střední vzdálenost Země - Slunce se nazývá.
Světelný paprsek přicházející z vesmíru k zemskému povrchu se při průchodu atmosférou láme vždy ke kolmici vždy od kolmice závisí na správné konstalaci hvězd.
Syzygie je souhrnný název pro konjunkci a opozici u vnějších planet souhrnný název pro nov a úplněk u Měsíce velikost amplitudy přílivu jiný název pro interval dmutí.
Těžiště soustavy Země - Měsíc se nazývá .... Leží ve vzdálenosti asi .... zemského poloměru. (název číslo - oddělit mezi sebou mezerou).
U vnitřních planet nemůže nastat opozice v rektascenzi opozice v délce konjunkce v rektascenzi konjukce v délce.
V den..... souhlasí hvězdný čas se středním slunečním časem. podzimní rovnodennosti jarní rovnodenosti zimního slunovratu letního slunovratu.
V okamžiku fáze úplněk je Měsíc v: opozici se Sluncem opozici se Zemí konjunkci se Sluncem konjunkci se Zemí.
Vytvořte dvojice - opěrný bod x čas hvězdný den siderický den sluneční den.
Vzdálenost, kterou urazí elektromagnetické vlnění ve vakuu za rok se nazývá....
Základem občanské časomíry je čas podle druhého středního Slunce prvního středního Slunce druhého posledního Slunce.
Základní stavební prvek vesmíru (90% viditelné hmoty) ....
Zatmění Měsíce může nastat, když je Měsíc v: úplňku opozici se Sluncem novu konjunkci se Sluncem.
Za jak dlouho průměrně urazí foton vzdálenost z nitra Slunce na povrch? statisíce - milióny let stovky - tisíce let desetitisíce - statisíce let desítky let.
Oblouk tělesa nad obzorem je závislý na: zeměpisné šířce deklinaci azimutu zenitu zeměpisné délce.
V jakém bodě oběžné dráhy je planeta Slunci nejblíže?.
Přirozené elektrické proudy v zemském tělese, indukované elektrickými proudy v ionosféře nazýváme (dvě slova).
Země je rozdělena na ... pásem, každé má šířku .. °. Jednotlivá pásma mají čas o ...h odlišný (čísla oddělená mezerou).
FG sféra Země je ve stavu nepřetržitého vývoje. Hlavní hybnou silou vývoje je neustálé střetávání ..... a ...... faktorů (dvě slova odělená mezerou).
Zatmění Slunce může nastat, když je Měsíc v: novu konjunkci se Sluncem opozici se Sluncem úplňku.
V jakém bodě oběžné dráhy je planeta Slunci nejdále?.
Seřaďte časová stádia vývoje Slunce (od okamžiku, kdy se nachází na hlavní posloupnosti trpaslík červený obr bílý trpaslík černý trpaslík.
Z druhého Keplerova zákona vyplývá, že rychlost oběhu planety kolem Slunce se mění nemění.
Rovina oběhu Země kolem Slunce protíná nebeskou sféru v kružnici, která se nazývá.
Stejná dráha objektu nad a pod obzorem je typická pro: rovník jarní rovnodennost póly letní slunovrat.
Jako ukazatel sluneční aktivity se používá (tři slova).
..... udává množství tepla protékajícího na zemském povrchu jednotkovou plochou za jednotku času (3 slova).
Amplituda zemských slapů je největší na rovníku pólu všude stejná závisí na počasí.
Doplňte pojmy konjunkce odsluní přitažlivost.
Stupeň zmagnetizované látky popisuje veličina nazývaná....
Magnetizaci delíme na dvě složky (dvě slova v prvním pádě oddělená mezerou).
Ekvipotenciální plocha společná pro dvě hvězdy dvojhvězd, mající jeden společný bod se nazývá (dvě slova oddělená mezerou).
Vzdálenost , kterou urazí elektromagnetické vlnění ve vakuu za rok se nazývá.
Na rovníku jsou změny úrovně vodní hladiny stejné jako při nulové deklinaci Měsíce, pozoruje se tedy: (tři slova oddělené mezerami).
V zemské kůře odděluje granitickou a bazaltovou vrstvu .... diskontinuita.
V oceanické zemské kůře chybí ... vrstva.
Studiem tíhového pole Země se zabývá.
Tělesa padající volným pádem padají s rychlostí v=g*t. Veličina g má hodnotu přibližně ... m.s-2.
Hlouba ohniska je vzdálenost mezi .... (dvě slova v prvním pádě, oddělená mezerou).
Rovnice ekvinokcíí je rozdíl mezi pravým a středním ..... časem.
Zdrojem veškeré energie vyzařované ze Slunce jsou .... reakce.
Pro relativní časové datování se používají zákony superpozice stejných zkamenělin výskytu minerálů z hlediska hloubky pozice zkamenělin na oceánském dně.
Největší planetou slunenčí soustavy je.
Pro azimut = 0° splývá ortodroma s loxodromou se loxodroma ztotožňuje s poledníkem je rozdíl mezi ortodromou a loxodromou maximální přechází loxodroma v rovnoběžku.
Pro azimut = 90° je rozdíl mezi ortodromou a loxodromou maximální přechází loxodroma v rovnoběžku splývá ortodroma s loxodromou se loxodroma ztotožňuje s poledníkem.
Směr a velikost tíhového zrychlení tíhové zrychlení je na rovníku orientováno do středu Země tíhové zrychlení na pólu je rovno gravitačnímu zrychlení mění se se zeměpisnou šířkou nemění se se zeměpisnou šířkou tíhové zrychlení je na rovníku orientováno vně Země.
Směr nitě volně zavěšené olovnice určuje na daném místě zemského povrchu směr .... síly. Ta uděluje volnému tělesu zrychlení volného pádu, které se také nazývá.... (oddělovat jen mezerami).
Rovina ekliptiky svírá úhel 23°28´s rovinou.
Exhalace plynů a par, které často se sykotem unikají pod tlakem z trhlin, průvodní jev vulkanické činností, se nazávají.
Tepelné ztráty Země jsou kompenzovány na prvním místě tzv.
Význační zdánlivé polohy planet na obloze vzhledem ke Slunci a zemi se nazývají ... Intenzita dopadajícího slunenčího záření na horizontální plochu se nazývá .... Její hodnota závisí na .... Slunce (oddělovat jen mezerami).
Slunce vysílá k Zemi stálý tok plazmatu, který nazýváme.
Vrstva, ze které přichází 99,9% záření Slunce se nazývá.
Rychlost šíření vln závisí na hustotě prostředí elastikých parametrech prostředí teplotním zvrstvení nadmořské výšce.
Spojnice stejných hodnot přístavních časů na mapě, přepočtených na jednotný čas se nazývá.
Doba mezi po sobě následujícími horními kulminacemi jarního bodu se nazývá .... den.
Soubor krátkodobých pohybl, reprezentující proces při změně napětového stavu hornici se nazývá.
Hmot ve vesmíru tvoří z 99% skupenství.
Čas nutný k poklesu počtu atomů radionuklidu na jednu polovinu se nazývá.
Geocentrické souřadnice jsou definovány na.
Ve které zeměpisné šířce splývá geocentrická šířka se zeměpisnou .... ° (oddělit mezerou).
Plyny mohou v této hladině prakticky bez překážky unikat do meziplanetárního prostoru. Tato hladina se nazývá hladina .... a nachází se ve výšce cca .... km.
Tížnicová odchylka je úhel, který svírá v daném bodě normála elipsoidu se směrem tíhové síly normála meridiánu se směrem tíhové síly normála rovníku se směrem tíhové síly.
U vnitřních planet nemůže nastat opozice v délce konjunkce v délce opozice v rektascenzi konjunkce v rektascenzi.
Hvězdný den je o ... min (číslem) ... s (číslem) kratší než střední den sluneční. V den .....(slovy) souhlasí hvězdný čas se středním slunečním časem.
Slapové jevy jsou vyvolány gravitačním působením Měsíce gravitačním působením Slunce.
Důsledky posunu bodů rovnodennosti tropický rok o 20 minut kratší než siderický rok pomalá změna data počátku astronomických ročních období změna deklinace hvězd v soustavě rovníkových souřadnic.
Ve které zeměpisné šířce mohou sluneční paprsky v průběhu roku dopadat kolmo na zemský povrch?.
Při hluchém přílivu jsou gravitační účinky Slunce a Měsíce protichůdné amplituda přílivu je minimální amplituda přílivu je maximální jsou gravitační účinky Slunce a Země protichůdné.
Plocha, která vyjadřuje časovou závislost příchodu seismické vlny na vzdálenosti od zdroje, se nazývá .....
Plocha udávající polohu čela vlny v určitý časový okamžik se nazývá.
Přístroj, který registruje amplitudu slapů hydrosféry se nazývá.
Rozdíl potenciálů mezi dvěma body elektrostatického pole nazýváme..... Jeho jednotkou je .... (oddělit mezerou).
Dekadický logaritmus amplitudy zemětřesení, vyjádřený v mikrometrech se nazývá.
Ve fyzikálně neohraničeném prostředí se šíří vlny ..... Dělí se na vlny (české výrazy) .... a .....
Jakou zkratku má zemětřesná stupnice používající se u nás v České republice a kolik má stupňů?.
Mezi vlny povrchové patří rayleighovy vlny loveohovy vlny láskovy vlny.
Stupeň stálosti atmosféry určuje teplota atmosféry hmotnost planety zeměpisná šířka teplota planety.
Rychlosti šíření seismických vln a jejich energie v reálném prostředí závisí na: mineralogickém složení hornin (teplota) porozitě a výplni pórů narušení hornin.
Roční režim insolace na horní hranici zemské atmosféry se nazývá.
Solární klima závisí na: zeměpisné šířce deklinaci vzdálenosti Země-Slunce zeměpisné výšce teplotě prostředí.
Podle charakteru procesů, které probíhají v geografickém prostoru, ho lze rozdělit na čtyři nad sebou ležící části (od vesmíru k zem. povrchu): blízký vesmír vysoká atmosféra FG sféra spodní kůra.
Přiřaďte název ke zkratkám jednotek vzdálenosti používaných v astronomii AU ly pc.
Měnící se úhel dopadu slunečních paprsků má vliv na střídání ročních období délku dnů a nocí na Zemi solární klima střídání dne a noci odchylování těles na severní polokouly doprava.
Místa se stejnými škodami způsobenými zemětřesením vymezují izolinie zvané.
Pro hodnocení intenzity zemětřesení se používá ..... stupnice.
Studiem tepelného pole Země se zabývá.
Zorný úhel, pod kterým by viděl pozorovatel z hvězdy H poloměr zemské dráhy, se nazývá.
Rozdíl mezi normálním a skutečným tíhovým zrychlením se nazývá.
Slapy atmosféry se nejvýrazněji projevují v poli atmosferického tlaku vzduchu vesmírného tlaku vzduchu.
Zemská osa svírá úhel 66°33´ s rovinou.
Dopoledne je stejně dlouhé jako odpoledne pouze při použití.
Interval dmutí v době syzygií se nazývá.
Předem vypočtené polohy vesmírných objektů pro určité předem definované časové okamžiky se nazývají.
Mezi důkazy oběhu Země kolem Slunce patří roční aberace hvězd roční paralaxa hvězd.
Rozdíl mezi časem průchodu pravého a druhého středního Slunce meridiánem se nazývá.
Hmotnost Země je přibližně: 5,97 x 10 na 24 9,57 x 10 na 24 5,97 x 10 na 25 9,57 x 1é na 25.
Na celkové hmotnosti Země se nejvíce podílí plášť jádro kůra.
Do které složky Galaxie patří Slunce?.
Výrony po skončení vulkanické činnosti složené z vodní páry, sirovodíku, oxidu siřičitého a oxidu uhličitého se nazývají.
Huygensův princip šíření seismických vln: každý bod čela vlny lze považovat za nový zdroj vlnění každý bod čela vlny nemůžeme považovat za nový zdroj vlnění.
Ve které části Wilsnova cyklu vývoje oceánu se nachází Tichý oceán?.
Výška velké ovyd nad střední úroveň moře se nazývá.
Severní část zemské osy se nejvíce Slunci přiklání v den.
V den letního slunovratu dopadají paprsky kolmo na.
Rozptýleným zářením je dané místo na zemském povrchu osvětlování tak dlouho, než Slunce klesne ... °(číslo) pod obzor. Pak nastává ..... (dvě slova) (oddělovat mezerami.
Hranicí pro jednotlivé stupně Richterovy stupnice jsou hodnoty.
Pravý sluneční den je v létě ... než v zimě kratší delší stejně dlouhý.
Co vyplňuje prostor mezi hvězdami?.
Výchozím bodem pro určení azimutu je Jižní bod obzoru Severní bod obzoru.
Základem peo sestavení kalendáře je tropická rok siderický rok synodický rok.
Složení Slunce: 73 % vodík, 25 % hélium, 2% ostatní plyny 73% hélium, 25 % vodík, 2% ostatní plyny 73% hélium, 25% ostatní plyny, 2 % vodík.
Asi 80% případ tsunami připadá na.
Zemské tíhové zrychlení můžeme získat jako vektorový součet ...... (dvě slova) a ...... (dvě slova).
Prostor konečných rozměrů, kde vzniká zemětřesení.
Úhel mezi magnetickým a zeměpisnm poledníkem se nazývá (dvě slova).
Mikroseismické účinky se registrují pomocí přístroje .... záznam se nazývá ....
Co je to atmosferická refrakce?.
Které roční odobí je nejdelší na severní polokouli?.
Které roční období je nejdelší na jižní polokouly?.
Nejsvrchnější vrstva atmosféry Slunce.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests