option

Úvod do envira

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Úvod do envira

Description:
k opakování ke státnicím

Author:
Bára K.
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/06/2015

Category:
Science

Number of questions: 50
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
TAKE THE TEST
Last comments
No comments about this test.
Content:
Zakladatel ekologie Ernst Haeckel Ernst Rudolf Conrad Gessner Buffon.
Kdo napsal Mlčící jaro Ronald Ingehart Rachel Carsonová Norbert Elias.
Vznik ochrany přírody Ermst Rudolf 1888 Ermst Haeckel 1888 Ermst Rudolf 1880 Ernst Haeckel 1880.
Přiřaď Ronald Ingehart Norbert Elias.
Filozofie dějin G. W. F. Hegel A. Comte K. Marx Ch. Darwin H. Spencer O. Spengler T. G. Masaryk E. Rádl J. Patočka N. Elias.
Evoluční teorie I přechod mezi organismy Dějiny zvířat (16. st.) systém rostlin (2.pol.18.st.) původ všech druhů z 1? dědičnost získaných vlastností saltační teorie Pojednání o růstu obyvatelstva (1798) O původu druhů.
Kreacionismus Darwinova černá skříňka Ikony evoluce Theodicea Pojem Boha po Osvětimi Princip odpovědnosti Bůh po Darwinovi oslabení inteligentního designu koncept trpícího Boha.
Další jména Člověk - bytost v sázce Přírodní katastrofa jménem člověk 8 smrtelných chříchů civilizovaného člověka savanová hypotéza - biofílie trojjediný koncept mozku.
Koncepty zrychleného času - skokové změny T. de Chardin R. Sheldrake S. Kaufmann J. Moltmann J. B. Callicot J. F. Haught.
Evoluční teorie II Sobecký gen genové transpozice sebevyjádření Symbiotická planeta biofilie.
Index of sustainable economic welfare Herman Daly John Cobb Paul D. MacLean W. Berry.
Tragédie obecní pastviny T. de Chardin R. Malthus A. Smith Garret Hardin.
Vznik ochrany přírody Německo Anglie Francie Svatá říše římská Čechy.
Co znamená oikos? Zahrada Příroda Dům Biotop.
Kde poprvé zmínka o ekologii Časopis Kosmos Časopis Vesmír.
Přiřaď autekologie demekologie synekologie krajinná ekologie.
Sociomorfismus přírodní vědy vykládány na základě společenských společenské vědy vykládány na základě přírodních evoluční proměny společnosti Darwin lidská společnost jako živý organismus.
Biomorfismus přírodní vědy vykládány na základě společenských společenské vědy vykládány na základě přírodních lidská společnost jako živý organismus přírodní zákony vztahovány na lidskou společnot evoluční proměny společnosti.
Přiřaď Funkční sestava živých a neživých složek živ. prostř., propojené výměnou látek, tokem energie a předáváním informací Soubor všech (a)biotických činitelů vytvářejících ŽP organismu/ů Společenství organismů se společným prostorem.
Potravní řetězce jinak tropické trofické tragické alimentární.
Druhy potravních řetězců pastevně kořistnický parazitický dekompoziční altruistický reciproký.
Kdy překročíme limity podle knihy Meze růstu? 2012 2050 2100 2000.
Kulturní autolimitace ofenzivní adaptace pokles porodnosti civilizační choroby.
Přiřaď ofenzivní adaptace pasivní adaptace.
Přiřaď hluchavka, rozrazil, plevel vytrvalé rostliny, stromy, keře málo druhů stabilní objem biomasy velké přírůstky nízká odolnost komplexnost vysoký stupeň informace.
Přiřaď dynamická proměnlivost přetlačování strategií přír. a člověka dobrovolný ústup člověka v omlazování krajiny.
Zemědělství založené na umělých hnojivech a pesticidech Retro-chemické Organicko-chemické Petro-chemické Energeticko-chemické.
Poměr získané a vynaoležné enegie v zemědělství dnes (světový průměr) 1:20 1:2 1:50 1:10.
Genofond soubor genů organismů v přírodě šlechtěné druhy GMO.
Carl Linnée 1. pol. 19. stol. 2. pol. 18. stol. nevěřil ve vývoj evoluční myšlenky systém rostlin podle listů systém rostlin podle vzhledu květů.
Jean Baptiste Lamarck vrozená tendence ke zdokonalování organismů změny prostředí --> změny způsobu života --> přizpůsobení fcí těla jednotka evoluce = populace jednotka evoluce = jedinec dědičnost získaných vlastností saltační teorie všechny druhy pochází z 1.
Základní jednotka evoluce jedinec populace gen.
Neodarwinismus syntéza Darwina a Dawkinse syntéza Darwina a moderní genetiky přežití nejschopnějšího zásadní je zdatnost (fitness) změny jsou cílené změny jsou nahodilé.
Co je to emergence? umocnění efektu symbiózy vynořování nového v evoluci nasměřovaný vývoj.
Nasměřovaný vývoj orthogeneze parthenogeneze biogeneze.
Genové transpozice Barbara McClintock Richard Dawkins organismus přebudovává genom genom přebudovává organismus organismus není pasivní organismus je pasivní.
Motorem evoluce je i úsilí o sebevyjádření Barbara McClintoc docent Martoš Karel Prach Adolf Portmann.
Typy altruismu vzájemný teorie sobeckého genu, u rodičů, tendence přenést geny do další generace nerentabilní náklady, např. u hmyzu, davové psychózy, oddanost vůdcům.
Biofilie sexuální úchylka rozšíření skupinové morálky J. B. Callicot L. Margulisová pojem bližní vztažen i na mimolidské bytosti.
Typy kreacionismu Tvrdý Měkký Vědecký Laický Umírněný.
Subjektivitu a svá práva má vše stvořené J. Wells J. B. Callicot E. Haeckel M. J. Behe A. Portmann.
Samoorganizace komplexních systémů S. Kaufman F. M. Wuketis K. Lorenz R. Sheldrake.
Koncepty zrychleného času změny v ekosystémech jsou skokové, intenzinví a prudké evoluce probíhá různým tempem v různých dobách biodiverzota rychleji klesá než přibývá morfická rezonance evoluci podléhají kromě hmotných entit vesmíru také zákonitosti samoorganizace kompleních systémů teorie chaosu a nahodilostí.
Vlastnosti sdílené s vyššími primáty (etologie) intuitivní/instinktivní člověk vztahování k malému soc. okruhu sebe-percepce bioregionalismus starší zkušenosti jsou uchovávány reprezentativně starší zkušenosti jsou uchovávány slektivně orientace k blízkému časovému horizontu rychlost, hromadění, sběračský instinkt, neofilie biofílie strach ze smrti.
Vlastnosti specificky lidské sebe-percepce vedomí smrti abstraktní myšlení jazyk použití nástrojů transgrese schopnost rozlišit dobro a zlo tendence k hromadění potřeba pracovat.
Typy transgrese k věcem, objektům rozšiřování vlastněných předmětů potřeba zvětšovat území potřeva styku s lidmi individualismus, sebezdokonalení umělecká tvorba, náboženské činnosti, konzumace umění.
Kognitivní dizonance pojem sociální antropologie pojem sociální psychologie lidské chování je nepředvídatelné naše chování neodpovídá informacím poznávací nesoulad.
Trojjediný koncept mozku plazí mozek, stamiliony let starý, instinkty, neverbální komunikace, agrese, páření... čichový mozek, milionů let starý, emoce, city, rituály, paměť desítky milionů let starý, abstraktní myšlení, vynalézání.
Typy ekonomie podle přítomnosti "zelené" bledě zelená temněji zelená temně zelená.
Proč právo nefunguje v ochraně ŽP? chybí sociální norma trestné činy nejsou dostatečně postihovány policie nehlídá enviro přestupky dlouhý rozptyl mezi důsledkem a účinkem komplikované určení viny a osobní zodpovědnosti.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests