option

Úvod do studia planety Země

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
Úvod do studia planety Země

Description:
úvod do studia planety Země

Author:
A.n.d.y111
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/06/2017

Category:
Geography

Number of questions: 20
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Jak staré je Slunce? (na jedno desetinné místo v mld).
Spoj pojmy: sluneční skvrny flokulová pole chromosférické erupce protuberance.
Napište vzorec na výpočet Wolfova čísla:.
Na které planete můžeme najít Ištařinu zemi? (je to druhá největší tektonická vyvýšenina na planete) Merkur Venuše Mars Jupiter.
Je tento 3. Keplerův zákon správně?: Třetí mocniny oběžných dob planet jsou ve stejném poloměru jako druhé mocniny jejich velkých poloos. ano ne.
K výpočtu čeho slouží tento vzorec?: dφ=2πr2cosφ.
Kde protína zemská osa nebeskou sféru? v severním a jižním světovém pólu v světovém rovníku v kružnici (obzor) v místním nebeském poledníku (meridián).
Je toto tvrzení pravdivé? Zdánlivá nebeská klenba=plocha kulového vrchlíku, kde dochází k skreslení polohy a velikosti těles. ne ano.
Spoj pojmy: výstupný uzel sestupný uzel uzlová přímka.
Úhlová vzdálenost mezi úhlovou přímkou a přímkou apsid meřená ve směru pohybu tělesa od výstupného uzlu k přísluní se nazývá:.
Jaké elementy určují tvar dráhy pohybu těles? perihelová vzdálenost sklon roviny dráhy k ekliptice okamžik průchodu tělesa přísluním číselná výstřednost.
Co je jižní bod obzoru? úhlová vzdálenost hvězdy od obzoru průsečník meridiánu s obzorem, výchozí bod obzorníkových souřadnic úhel mezi rovinou meridiánu a rovinou výškové kružnice.
Je toto tvrzení pravda? Velikost refrakce paprsků závisí na hodnotě teploty a tlaku vzduchu, její hodnota klesá při vzestupu teploty. ano ne.
Jaké jsou důsledky refrakce paprsků? v blízkosti obzoru pozorujeme zploštění slunečního a měsíčního kotouče vesmírna tělesa vidíme nad obzorem v době, kdy jsou ve skutečnosti jěště/již po ním v okamžiku západu horního okraje Slunce pod obzor je poslední paprsek zelené barvy.
Spoj správně pojmy: pravý hvězdný čas efemeridy střední hvězdný čas hvězdný den.
Spojte správné pojmy: siderický den tropický rok siderický rok.
Spoj správně pojmy: úplné zatmění Měsíce částečné zatmění Měsíce polostínové zatmění Měsíce.
Spoj období a histor. přístup k určování tvarů Země: homérovské Řecko archaické Řecko klasické Řecko ranný středověk helénske Řecko.
Uveď pravdivost tvrzení: Geodetická deprese obzoru je úhel mezi matematickým obzorem a tečnou k zemskému povrchu. ano ne.
Geoid: je fyzikální model povrchu Země při střední hladině světových oceánů jeho velikost a tvar je určen 2 ze 4 parametrů: numer. výstředností, zploštěním, hlavní poloosou, vedlejší poloosou jeho plocha je v každém bodě plochá na směr tížnice je definován jako ekvipotenciální plocha vůči gravitaci, to jest plocha se stejnou úrovní tíhového potenciálu, na kterou je vektor tíhového zrychlení kolmý určuje na zemském povrchu nadmořskou výšku v daném výškovém systému vzniká rotací kolem jedné z jeho os je to vlastně zploštělý sferoid, jehož větší poloosa vymezuje rovník, menší pak vzdálenost pólů od středu Země.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests