option
My Daypo

VŠE-Dluhy a soudy

COMMENTS STADISTICS RECORDS
TAKE THE TEST
Title of test:
VŠE-Dluhy a soudy

Description:
VŠE-Právo Dluhy a soudy

Author:
AVATAR

Creation Date:
11/12/2017

Category:
University

Number of questions: 18
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Share the Test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Last comments
No comments about this test.
Content:
Občanské soudní řízení je zahájeno: Dnem, kdy dojde návrh na jeho zahájení soudu Dnem podání y na poště Nařízením prvního jednání ve věci Dnem, ve kterém dojde žaloba žalovanému Žádná z předchozích možností.
O uznání dluhu podle občanského zákoníku platí: (multi) Uznáním se dlužník omlouvá věřiteli, a žádá o trpělivost se splněním Věřitel musí po uznání dluhu poskytnout dlužníkovi dodatečnou lhůtu k plnění Dochází k přerušení běhu promlčecí doby Vzniká právní domněnka trvání závazku Uznáním dluhu se dlužník nedostane do prodlení .
Soud i bez návrhu zruší právnickou osob(multi) Pokud vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek Nemůže zrušit, může tak učinit pouze trestní soud na základě o trestní odpovědnosti právnických osob Pokud již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem Z jakéhokoliv důvodu, pokud tato právnická osoba porušuje zákon Pokud nemá déle než pět let statutární orgán schopný usnášet se.
Dílčí dluh znamená, že:(multi) Každý z dlužníků se zprostí dluhu, pokud splní to, k čemu se zavázal sám Závazek zanikne jen když splní věřiteli všichni dlužníci svůj podíl Každý z dlužníků může odmítnout plnit za ostatní Věřitel může požadovat splnění celého závazku na kterémkoliv z dlužníků Spoludlužníci jsou věřiteli dlužní jen svůj díl podle výše svých podílů na závazku.
Na základě smlouvy o převzetí dluhu dochází: Ke změně předmětu smlouvy Ke změně obsahu smlouvy Ke změně v osobě dlužníka Ke změně v osobě věřitele K zániku smlouvy.
Převzetí dluhu dochází na základě: Jednostranného úkonu osoby třetí adresovanému věřiteli, bez souhlasu dlužníka Písemné smlouvy mezi dlužníkem a osobou třetí, která se stává novým dlužníkem se souhlasem věřitele Písemné smlouvy mezi věřitelem a osobou třetí, která se stává novým věřitelem písemné smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem se souhlasem nového dlužníka žádná z předchozích možností.
K převzetí dluhu dochází na základě: Písemné smlouvy mezi věřitelem a osobou třetí, která se stává novým dlužníkem Jednostranného písemného prohlášení třetí osoby vůči věřiteli, že přijímá dluh za dlužníka Rozhodnutí soudu Písemné smlouvy mezi dlužníkem a osobou třetí se souhlasem věřitele Jednostranného písemného prohlášení osoby třetí vůči dlužníkovi, že přebírá jeho dluh.
Neujednají-li strany termín, kdy má dlužník splatit dluh: Není oprávněn věřitel požadovat plnění, dokud mu dlužník splnění dluhu nenabídne Může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit dluh ve lhůtě do 15 dnů Smlouva je neplatná Může věřitel požadovat plnění po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty Může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit dluh bez zbytečného odkladu Žádná z předchozích možností.
Za uznání dluhu se považuje(multi) Písemné prohlášení o uznání dluhu co do výše a co do důvodu I ústní prohlášení o uznání dluhu co do výše a co do důvodu, pokud je věřitel ve lhůtě do 15 dnů neodmítne Placení úroků, a to ohledně částky, z níž se úroky platí Žádná odpověď není správná Částečné plnění i promlčeného dluhu, lze-li z okolností soudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.
Prodlením dlužníka u peněžitého závazku automaticky vzniká: Nárok na dodání bezvadného plnění Nárok na odstoupení od smlouvy Nárok na podání návrhu k zahájení insolvenčního řízení Nárok na úroky z prodlení Žádná z předchozích možností.
Přistoupení k dluhu je: Písemný závazek třetí osoby, že uspokojí věřitele, pokud ho neuspokojí dlužník Písemná smlouva mezi věřitelem a osobou třetí, na základě, které se třetí osoba stane dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci odpovídají za splnění dluhu solidárně Písemné oznámení dlužníka věřiteli, že zajistí svůj závazek přistoupením třetí osoby Písemné oznámení dlužníka věřiteli, že třetí osoba bude plnit místo něj Písemná dohoda mezi dlužníkem a osobou třetí bez souhlasu věřitele.
Prodlení dlužníka má tyto právní důsledky: Mění se subjekty na straně dlužnické U peněžitých závazků vzniká dlužníkovi povinnost platit úrok z prodlení Mění se subjekty na straně věřitelské Dochází vždy k zániku závazku Nastává promlčení závazku.
Doba plnění stanovená ve prospěch věřitele znamená: Dlužník je oprávněn plnit i před stanovenou dobou splatnosti Dlužník je povinen plnit na výzvu věřitele, nejdříve však v den splatnosti Dlužník nemůže plnit před stanovenou dobou splatnosti Věřitel neoprávněn požadovat plnění před stanovenou dobou splatnosti x Žádná z předchozích možností.
Doba plnění stanovená ve prospěch dlužníka znamená: Dlužník je oprávněn plnit i před stanovenou dobou plnění Dlužník je povinen plnit na požádání věřitele i před stanovenou dobou plnění Dlužník může plnit i po dohodnuté lhůtě k plnění Věřitel může požadovat plnění i před stanoveným časem plnění Žádná z předchozích možností.
Věcně příslušným soudem k výkonu rozhodnutí je: Vždy okresní soud Vrchní soud Krajský soud – jde-li i o spor mezi podnikateli Krajský obchodní soud – jde-li o obchodněprávní spor Žádná není správná.
V obchodních sporech řešených před soudem: Musí mít každý účastník obhájce Musí mít vždy obhájce navrhovatel Musí mít vždy obhájce odpůrce Žádný z účastníků sporu nemusí mít obhájce Žádná z předchozích možností.
Soud může zrušit společnost a nařídit její likvidaci:(multi) Pokud její statutární orgán nezapíše do rejstříku splacení základního kapitálu Pokud nejmenuje prokuristu Pokud některý ze společníků porušuje zákaz konkurence Pokud porušuje povinnosti při tvorbě rezervního fondu Pokud společnost pozbude všechna oprávnění k podnikatelské činnosti, to neplatí, pokud byla založena i za účelem správy vlastního majetku nebo jen za jiným účelem než podnikání V uplynulých dvou letech se nekonala valná hromada Žádná z předchozích možností.
Prodlením dlužníka u peněžitého závazku automaticky vzniká: Nárok na dodání bezvadného plnění Nárok na odstoupení od smlouvy Nárok na podání návrhu k zahájení insolvenčního řízení Nárok na úroky z prodlení Žádná z předchozích možností.
Report abuse Terms of use
HOME
CREATE TEST
COMMENTS
STADISTICS
RECORDS
Author's Tests